PIT-40A/11A z ZUS

  PIT-40A za 2018 r. Co z nim zrobić?

  Łukasz Wieszczeczyński

  Adwokat Łukasz Wieszczeczyński www.adwokaci-twz.plKiedy organ rentowy wypłaca podatnikom określone rodzaje dochodów (renty, zasiłki, świadczenia), automatycznie pomniejsza je o zaliczki na podatek dochodowy, stając się z tego tytułu płatnikiem podatku dochodowego. Taka funkcja organu rentowego powoduje, iż ma on obowiązek przekazywać roczne obliczenia podatku bądź informacje o dochodach podatnikom i urzędowi skarbowemu, co czyni na formularzu PIT-40A/11A.

  W związku z powyższym dzięki drukowi PIT-40A możliwe jest w niektórych przypadkach zastąpienie konieczności samodzielnego składania zeznania rocznego przez podatnika złożeniem przygotowanego rocznego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem innej instytucji (w tym wypadku organu rentowego).

  PIT-40A  zamiast indywidualnego rocznego zeznania podatkowego

  Formularz PIT-40A/11A sporządzany i przesyłany jest podatnikom oraz urzędom skarbowym przez organy rentowe alternatywnie jako roczne obliczenie podatku bądź informacja o dochodach.

  Organ rentowy, przesyłając PIT-40A, przekazuje roczne obliczenie podatku, które co do zasady sporządzane jest dla podatników uzyskujących dochody z:

  1. z emerytur i rent,
  2. rent strukturalnych,
  3. rent socjalnych,
  4. świadczeń przedemerytalnych,
  5. zasiłków przedemerytalnych,
  6. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

  Jednakże organ rentowy nie będzie sporządzał rocznego obliczenia podatku - PIT-40A  dla podatników:

  1. w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek;
  2. którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c (przepisy dotyczące podatników, którzy zamierzają w danym roku korzystać ze wspólnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem i złożyli takie oświadczenie płatnikowi), chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru wspólnego opodatkowania;
  3. w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
  4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  5. którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

  Deklaracja PIT-40A może więc zastąpić składanie obowiązkowego zeznania rocznego PIT bezpośrednio przez podatników ponieważ organ rentowy dokonał szczegółowego rozliczenia dochodów jakie wypłacał podatnikowi, a także zaliczek podatku jakie pobierał w tych przypadkach.

  Kiedy podatnik nie otrzymywał dochodów z innych źródeł przesłany przez organ formularz PIT-40A  traktowany jest jako roczne zeznanie podatkowego bez konieczności składnia indywidualnego rocznego zeznania podatkowego.

  Samodzielne rozliczenie podatku dochodowego

  Niestety chęć skorzystania ze wspólnego rozliczenia razem z małżonkiem bądź też jako osoba samotnie wychowująca dzieci, a także zamiar wykorzystania ulg podatkowych (np. ulgi na leki, czy ulgi rehabilitacyjnej) skutkuje tym, że podatnik musi złożyć osobiście zeznanie roczne. Podatnik  może także po prostu chcieć rozliczyć się, składając indywidualną deklarację podatkową w terminie do końca kwietnia. W tych sytuacjach otrzymany formularz PIT-40A powinien traktować tak jak PIT-11 i na jego podstawie przygotować swoje roczne zeznanie na właściwej deklaracji PIT (np. PIT-36, PIT 35).

  Zawartość formularza

  W części A organ rentowy wskazuje właściwy urząd skarbowy, zaznacza cel złożenia oraz wskazuje w poz. 6a czy zastępuje formularz jako deklarację PIT-40A.

  W części B. organ rentowy musi zidentyfikować siebie jako płatnika, natomiast w części C. podać powinien dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika, ze wskazaniem, czy podatnik jest rezydentem podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czy też nierezydentem, którego dotyczy obowiązek ograniczony. Podatnik identyfikowany jest przy pomocy numeru NIP/PESEL względnie zagranicznego numeru identyfikacyjnego oraz danych osobowych.

  W części D. formularza podatnik znajdzie informacje o:

  1. wysokości osiągniętego przychodu (dochodu) podane w pozycjach 38 i 40,
  2. wysokości pobranej i odprowadzonej przez płatnika zaliczki na podatek (pozycje 39 i 41).

  W części E. formularze organ rentowy zawiera informacje o :

  1. kwotach dokonanych zwrotów(potrąceń) nieuwzględnionych przy poborze zaliczek - co podlega odliczeniu od dochodu zmniejszają podstawę opodatkowania,
  2. kwotach składek na ubezpieczenie zdrowotne - podlegających odliczeniu od podatku,
  3. zwrocie uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne - podlegających doliczeniu do podatku,
  4. przychodach zwolnionych od podatku (np. renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty wypłacane osobom represjonowanym i członkom ich rodzin).

  Cześć F. obrazuje roczne obliczenie podatku dokonane przez organ rentowy, który wskazuje podstawę obliczenia podatku, podatek należny, stwierdza nadpłatę albo niedopłatę pomiędzy sumą pobranych zaliczek a podatkiem należnym.

  W części G. powinien znaleźć się podpis lub pieczątka albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym  osoby wyznaczonej przez płatnika do złożenia deklaracji.

  Ponieważ deklaracja sporządzana jest przez organ rentowy, a nie podatnika, ten ostatni nie ma możliwości składania korekt tego zeznania, nawet jeżeli dopatrzy się w przesłanym mu formularzu błędów. Korekty tego zeznania może dokonać jedynie organ rentowy - płatnik składek. Podatnik może natomiast zwracać się do płatnika o poprawienie błędów.

  PIT-40A obok innego  rocznego zeznania podatkowego

  PIT-40A będzie także traktowany jako roczna deklaracja podatkowa, kiedy osoby otrzymujące świadczenia z zakładu rentowego uzyskiwały dodatkowo także dochody:

  1. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym,
  2. opodatkowane ryczałtowo,
  3. opodatkowane przy pomocy karty podatkowej,
  4. ze źródeł kapitałowych (np. odsetki),
  5. z odpłatnego zbycia nieruchomości,

  i z tego tytułu składa odrębne zeznania podatkowe, nie sumując jednak dochodów z tych źródeł razem z dochodami otrzymywanymi ze świadczeń wypłacanych przez organ rentowy.

  PIT-11A

  Kiedy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, o którym mowa, wyżej sporządza i składa formularz jako PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. PIT-11A sporządzany jest przez organ rentowy także dla podatników, którym wypłaca się jedynie świadczenie w postaci:

  1. a) renty przyznanej na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  2. b) renty przyznanej osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznanej na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
  3. c) emerytury lub renty otrzymanej przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownego orzeczenia, dokumentacji leczniczej,  zaświadczenia lekarskiego bądź legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP.

  Termin złożenie deklaracji

  Deklarację PIT-40A organ rentowy sporządza i przekazuje:

  1. bezpośrednio podatnikowi  w terminie w terminie do ostatniego dnia lutego (28 lutego 2019 r. przypada w czwartek);
  2. urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników będących osobami zagranicznymi, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania w terminie do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku podatkowym (31 stycznia 2019 r. przypada w czwartek).

  Wersja formularza

  W roku 2019 organ rentowy będzie składał deklarację na nowym wzorze formularza PIT-40A/11A (19), który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r. i znajdzie zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2018 r.

  Wzór formularza  PIT-40A/11A (18) obowiązuje w okresie od 14 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. i miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.

  Płatnik PITPodatek PITRozliczenie roczneZUSMacierzyństwo