Pomoc eksperta

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, który pozwala jej uznać dziecko jako członka rodziny i rozliczyć się łącznie z nim. Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie wymaga, by dziecko faktycznie zarabiało - samotny rodzic wypełniając zeznanie roczne, skorzysta z preferencji i zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Tym samym może skorzystać z niższej stawki podatku, w stosunku do tej, którą zastosowałby, rozliczając się samemu, a także odliczyć podwójnie kwotę wolną od podatku.

Ile można zyskać rozliczając się łącznie z dzieckiem?

Rozliczając się łącznie z dzieckiem deklaruje się podatek w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy rocznych dochodów obu rozliczających się osób. Stąd też:

 • korzyść podatkowa wystąpi w przypadku, gdy wysokość zarobków samotnie wychowującego rodzica spowodowałaby (bez korzystania z preferencji) przejście do wyższego progu skali podatkowej (z 18% na 32%), a zatem jeżeli przekroczą one 85.528 zł.,
 • opłacalność tej formy opodatkowania polega również na wykorzystaniu podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku, która przy dziecku niezarabiającym w ogóle nie zostałaby wykorzystana.

Najwyższą korzyść uzyskuje osoba, której dochód wynosi 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Kwota, którą zyskuje wynosi 12,529,94 zł.

Jak to liczymy: nadwyżka kwoty 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528 zł. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 (czyli 32% z nadwyżki) = 42.207,98 zł. Jeżeli opodatkuje się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – 2 X 14.839.02 (podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy rocznych dochodów) = 29.678,04 zł.

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł!!!!

Jeżeli zarobki przekroczyłyby kwotę 171.056 zł lub byłyby niższe od tej kwoty lub gdyby do dochodów rodzica trzeba by doliczyć dochody małoletniego – zysk podatkowy byłby odpowiednio niższy.

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Powyższych warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, itd. – pod warunkiem, że w tym czasie faktycznie samotnie wychowuje się dziecko.

Niezbędne jest natomiast udowodnienie wychowywania dziecka samodzielnie. Z rozliczenia na preferencyjnej zasadzie nie skorzysta zatem zamieszkujący z konkubiną (będącą matką dziecka) pomagającą przy wychowaniu dziecka lub pozostający w związku nieformalnym z drugim z rodziców dziecka, w którym drugi rodzic pomaga wychowywać dziecko.

W obu przypadkach dochodzi do wspólnego wychowywania dziecka. W obu przypadkach brak kontaktu ze strony drugiego rodzica pozwalałby na rozliczenie preferencyjne.

Zamieszkiwanie z partnerem nie będącym ojcem dziecka, pomoc ze strony dziadków czy innej rodziny, zamieszkiwanie łącznie z dzieckiem u swoich rodziców przez matkę – nie spowoduje utraty statusu „samotnie wychowującej” dziecko – jeżeli osoby te nie ingerują w proces wychowywania i nie łożą na dziecko (IPPB4/415-38/12-4/JK3, 2012.03.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Samotnie – oznacza bez wpływu, pomocy drugiego partnera przy wychowywaniu, przy czym wychowanie oznacza stan faktyczny, czynności przy dziecku, a nie - łożenie na to dziecko. Stąd samotne wychowywanie dziecka, na które matka dostaje alimenty od ojca, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej jest możliwe (IPPB4/415-251/12-2/JK3, 2012.06.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Gdy ojciec dziecka łoży na dziecko, zamieszkuje osobno i nie wychowuje go, czyli nie podejmuje czynności faktycznych przy dziecku, mających na celu jego wychowywanie – preferencja w rozliczaniu podatków przysługuje matce. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca nie wymaga, by dziecko wychowywać samotnie przez cały rok podatkowy. Jeśli udowodni się, że miesiąc w danym roku nastąpiło samotne wychowywanie jako panna kawaler, wdowa, wdowiec itd., to jest to wystarczające, by korzystać z preferencji.

UWAGA Panna, kawaler:

Decyduje stan faktyczny, a nie sam status. Jeżeli zatem rodzic dziecka pozostaje w związku faktycznym z partnerem będącym rodzicem dziecka, zamieszkują razem oraz przyczyniają się do sprawowania opieki nad dzieckiem (prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) nie można samodzielnie opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 czerwca 2009 r. (II FSK 279/08) dodał, że słowo "samotnie" oznacza wychowywanie dziecka bez udziału innej (innych) osób. W sytuacji zatem, gdy podatnik wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym), nie można mówić o "samotnym" wychowywaniu dziecka.

Z drugiej jednak strony dla rozliczenia nie ma znaczenia faktyczny status życiowy danej osoby, a zatem nie musi być ona osobą faktycznie samotną. Konieczne jedynie by sama wychowywała dziecko. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r. (III SA/Wa 2498/08) wskazał, że: Ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej (…) nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego (z wyjątkiem małżeństw), czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. Stąd samotność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby, a samotny na tle art. 6 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony.

Jeżeli zatem druga osoba jest współlokatorem, ale konkubenci (również małżonkowie po rozwodzie, w separacji prawnej) rozliczają się odrębnie, prowadzą dwa rachunki, to nie ma podstaw, by sprawujący władzę rodzicielską nie mógł rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Stan wspólnego zamieszkiwania i wychowywania dziecka samotnie będzie jednak bardzo trudno udowodnić przed organami podatkowymi.

Zaleca się zatem, by wspólne zamieszkiwanie traktować jednak jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Podobnie wskazał NSA w wyroku z dnia 7 marca 2001 roku sygn. akt I SA/Gd 1799/98.

UWAGA: wdowa, wdowiec:

W roku śmierci małżonka podatnik nadal może rozliczać się z nim wspólnie. Potrzebne jest oświadczenie o takim rozliczeniu. Dotyczy to wyłącznie przypadków, w których podatnik:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na rozliczenie łączne ze zmarłym małżonkiem – traci uprawnienie do rozliczenia za dany rok jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli takiej decyzji nie podejmie, w roku śmierci małżonka może on rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – pod warunkiem, że spełnia pozostałe warunki w tym zakresie. Zatem owdowiały podatnik mający dzieci ma wybór - albo opodatkowuje się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, albo opodatkowuje się jako samotnie wychowujący dzieci.

UWAGA: rozwodnik, rozwódka:

W związku z orzeczeniem rozwodu lub separacji sąd orzeka równocześnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że będą oni zgodnie wykonywać opiekę nad dzieckiem lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie "ograniczając" władzę rodzicielską drugiego. Wyrok w tym zakresie będzie pierwszoplanowo rozpatrywany w przypadku korzystania z przedstawianej formy rozliczenia. Nie będzie on jednak decydujący. Innymi słowy – dla rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci nie jest niezbędne posiadanie sądowego orzeczenia przyznającego prawo wychowywania dziecka. Dla celów podatkowych i preferencyjnego rozliczenia należy udowodnić stałą opiekę ze strony rodzica, prowadzącą w konsekwencji do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka (a zatem istotą jest z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje). Mimo sądowego przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy też faktycznego sprawowania tej władzy przez nich oboje – preferencję w rozliczeniu rocznym przyznaje się wyłącznie jednemu z nich. Oboje rodzice nie mogą rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (por. wyrok WSA z 6 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2693/06. Zatem gdy oboje oni posiadają władzę rodzicielską, albo gdy pełną władzę posiada jeden z małżonków – dodatkowo wymagane jest faktyczne wychowywanie dziecka. Tylko wówczas można korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

Uwaga !

Posiadanie dwojga lub większej ilości dzieci pozwala na preferencyjne opodatkowanie u obojga rodziców po rozwodzie. W takim przypadku należy udowodnić, że każde z rodziców wychowuje przynajmniej jedno dziecko. Jeżeli dwójkę dzieci posiada na wychowaniu jeden rodzic, to ich liczba nie przynosi zwielokrotnienia preferencji. Liczba dzieci wpływa na kwotę ulgi prorodzinnej, natomiast nie ma znaczenia przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna

Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci:

 • małoletnich (a zatem do ukończenia 18 roku życia), bez względu na ilość uzyskanych przez dzieci przychodów w danym roku,
 • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych).

Granica wieku dziecka

Może zdarzyć się, że dziecko w trakcie roku podatkowego ukończy odpowiednio 18 lub 25 lat. Za ten rok rodzicowi również przysługuje preferencyjne rozliczenie, pod warunkiem że dochody dziecka nie przekraczają progu 3089 zł. Warunek dla uzyskania preferencji spełniony będzie, jeśli dziecko choć przez jeden dzień w roku spełni warunki małoletniości lub będzie miało 25 i uczyło się w odpowiednich szkołach. Potwierdził to Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto w wydanej interpretacji (ZF/415-16/07).

Oświadczenie o opodatkowaniu

Oświadczenie o opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko w formie pisemnej składa się bezpośrednio na druku deklaracji PIT (polega ono na zaznaczeniu odpowiedniego pola deklaracji PIT rocznego oraz złożeniu podpisu pod deklaracją). Nie ma konieczności dodatkowo pisać żadnego oświadczenia.

Co ważne oświadczenie musi być złożone na formularzu PIT. Dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnik zapomniał o oświadczeniu, a rozliczeń nie prowadził na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złoży korektę – ale wyłącznie gdy złoży ją do 30 kwietnia – i w niej wskaże na opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko – oświadczenie będzie poprawne.

Źródła uzyskania przychodów

Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym.

Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka.

Co ważne, jeżeli podatnik lub dziecko osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej, a część na zasadach ogólnych to i tak nie rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania jako osoba wychowująca dziecko.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.

Dochody zagraniczne

Z opodatkowania z dzieckiem można skorzystać również, gdy osoby samotnie wychowujące spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 • osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;
 • udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Certyfikat składa się na żądanie organu, a nie jako załącznik do zeznania podatkowego. Zasadę rozliczania dochodów zagranicznych z dzieckiem stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: admin (04-11-2015 13:11:39)
Temat: do Elżbieta40
Proszę zerknąc na http://e-porady.pit.pl/odpowiedz/jak-rozliczyc-pit-za-2015-slub-samotnej-matki,42150.html...pokaż całą treść
Proszę zerknąc na http://e-porady.pit.pl/odpowiedz/jak-rozliczyc-pit-za-2015-slub-samotnej-matki,42150.html zwiń
Autor: Elżbieta40 (02-11-2015 19:10:40)
Temat: Opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Witam Rozwiodłam się w 2003r, z tamtego związku mam 15 letniego syna, mąż płaci alimenty przez komornika,ma ograniczoną władzę rodzicielską. Przez wiele lat rozliczała mnie znajoma jako...pokaż całą treść
Witam Rozwiodłam się w 2003r, z tamtego związku mam 15 letniego syna, mąż płaci alimenty przez komornika,ma ograniczoną władzę rodzicielską. Przez wiele lat rozliczała mnie znajoma jako osobę samotnie wychowującą dziecko i korzystałam w PIT z ulgi prorodzinnej. 22 sierpnia 2015 r. wyszłam za mąż za ojca mojego drugiego dziecka (ur. 11.07.2015 r.). I tu moje pytanie . Czy rozliczając się w 2016 r. mogę wskazać jako podstawę rozliczenia z tytułu samotnego wychowania dziecka skoro ślub wzięłam w sierpniu 2015 r. ,czy odlicza się ulgę proporcjonalnie do czasu kiedy byłam osobą samotną (rozwiedzioną). Rozumiem, że ślub nie ma wpływu na ulgę prorodzinna. Jeżeli źle wytłumaczyłam to przepraszam. PIT ciągle dla mnie jest czarną magią. Elżbieta zwiń
Autor: kj76 (28-10-2015 12:00:28)
Temat: definicja samotnego rodzica
jestem samotnie wychowujaca dziecko matką , nie dostaję alimentów ale od 1,5 roku nie mam rozwodu / tj. alimenty ustalone , sprawa w sądzie / nie wiem...pokaż całą treść
jestem samotnie wychowujaca dziecko matką , nie dostaję alimentów ale od 1,5 roku nie mam rozwodu / tj. alimenty ustalone , sprawa w sądzie / nie wiem ile jeszcze może potrwać proces / zrezygnowałam z ozekania o winie żeby było szybciej ale końca nie widać czuje się pokrzywdzona bo stan faktyczny jest taki że żyję sama i sama utrzymuję dziecko a wg US nie jestem samotnym rodzicem z dzieckiem rozliczyć się nie mogę . Może to grosze ale przy moich zarobkach to spora kwota / niech mi ktoś powie gdzie tu sens a gdzie logika ? / czy to moja wina ze śad ustala rozprawy raz w roku ?zwiń
Autor: Michał (15-09-2015 21:08:09)
Temat: W artykule znalazłem znaczący błąd
Autor odniósł się do interpretacji US odnośnie defnicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Wyroki NSA zawsze odrzucały tego typu definicje wskazując, że US niema prawa rozrzerzać definicji ustawowej...pokaż całą treść
Autor odniósł się do interpretacji US odnośnie defnicji osoby samotnie wychowującej dziecko. Wyroki NSA zawsze odrzucały tego typu definicje wskazując, że US niema prawa rozrzerzać definicji ustawowej jeśli robi to ze szkoda dla podatnika. W związku z tym, życie w związku partnerskim nie wyklucza możliwości odliczania ulgi prorodzinnej. W przypadku zakwestionowania tego przez nasz US trzeba się odwoływać. Jeśli to nie pomoże, to oddać sprawę do NSA i sprawa wygrana. zwiń
Autor: ania (13-09-2015 10:59:14)
Temat: ulga po rozwodzie
zakładając iż sąd ojcu przyznaje wizyty co drugi weekend czy to juz można nazwać faktycznym stanem wychowywania opieka na dziecko przyznana jest matce jednak nie jest zabrana...pokaż całą treść
zakładając iż sąd ojcu przyznaje wizyty co drugi weekend czy to juz można nazwać faktycznym stanem wychowywania opieka na dziecko przyznana jest matce jednak nie jest zabrana ojcu ojciec ma przyznane wizyty...co to znaczy faktyczna opieka nad dziećmi?mam 2kę dzieci zastanawiam się w jaki sposób będę rozliczac ulge na dzieci czy tylko na jedno czy na dwójke skoro faktycznie są pod moją opieką ojcu przyznane zostały jedynie wizyty..jak na razie czytając widzę różna interpretację rozliczenia ulgi dla mnie to b.ważne ponieważ ta ulga pozwoli również realizować cele związne z dziećmi na które normalnie nie byłoby mnie stać a które alimenty nie pokryją.zwiń
Autor: kasia (01-05-2015 11:05:33)
Temat: samotna matka bez dochodu a pit i ulga na dziecko ?
Witam, czy powinnam rozliczyc pit jesli nie mialam w tym roku dochodu a samotnie wychowuje dziecko? Jesli tak to jakie formularze powinnam wypelnic? MInal wczoraj termin a ja przez miesiac...pokaż całą treść
Witam, czy powinnam rozliczyc pit jesli nie mialam w tym roku dochodu a samotnie wychowuje dziecko? Jesli tak to jakie formularze powinnam wypelnic? MInal wczoraj termin a ja przez miesiac nie dowiedzialam sie jak to zrobic i musze szybko to nadrobic :(zwiń
Autor: Ryszard (29-04-2015 18:38:32)
Temat: wspólne rozliczanie z dzieckiem
Czy istnieje jakaś granica dochodów powyżej której nie mogę się wspólnie z dzieckiem rozliczać, nie mówię o odliczaniu ulgi na dziecko bo taka granica jest...ale wogóle o...pokaż całą treść
Czy istnieje jakaś granica dochodów powyżej której nie mogę się wspólnie z dzieckiem rozliczać, nie mówię o odliczaniu ulgi na dziecko bo taka granica jest...ale wogóle o możliwości wspólnego rozliczania?zwiń
Autor: Ojciec (27-04-2015 22:34:07)
Temat: dwa pytania
Witam, od września 2014 roku samotnie wychowuję córkę. Moja była partnerka (nie mieliśmy ślubu), nie mieszka z nami. A zatem mam dwa pytania: 1) czy mogę rozliczyć...pokaż całą treść
Witam, od września 2014 roku samotnie wychowuję córkę. Moja była partnerka (nie mieliśmy ślubu), nie mieszka z nami. A zatem mam dwa pytania: 1) czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko; 2) czy moja była partnerka może skorzystać z ulgi prorodzinnej na naszą córkę przez 8 miesięcy (do sierpnia 2014 r. mieszkała razem z nami)? Nadmienię, że ja nie mogę rozliczyć ulgi, bo mam zbyt wysokie dochody. zwiń
Autor: do Marzeny (20-04-2015 13:48:15)
Temat: ulga
Marzenko wytłumacz przedstawioną w kilku słowach sytuację. Jestem zainteresowana, ponieważ nie słyszałam, aby ktoś nie mający żadnych dochodów - brak PIT 11 mógł skorzystać z ulgi. Jak...pokaż całą treść
Marzenko wytłumacz przedstawioną w kilku słowach sytuację. Jestem zainteresowana, ponieważ nie słyszałam, aby ktoś nie mający żadnych dochodów - brak PIT 11 mógł skorzystać z ulgi. Jak to się robi? Będę wdzięczna za informacje.zwiń
Autor: Wiki (13-04-2015 12:37:06)
Temat: Czy przysługuje jakakolwiek ulga?
Witam, czy w sytuacji, gdzie z partnerem nie jesteśmy małżeństwem, ale mieszkamy razem i partner nie pracował w 2014 roku, mamy 1 dziecko, rozliczając się mogę skorzystać...pokaż całą treść
Witam, czy w sytuacji, gdzie z partnerem nie jesteśmy małżeństwem, ale mieszkamy razem i partner nie pracował w 2014 roku, mamy 1 dziecko, rozliczając się mogę skorzystać z jakiejkolwiek ulgi? Czy możemy rozliczyc sie razem w przypadku ulgi prorodzinnej?zwiń
Autor: Elżbieta (13-04-2015 11:39:47)
Temat: samotne wychowywanie
Sprawa rozwodowa z ojcem mojego syna jest w toku (trwa od roku), alimenty są zasądzone i przysyłane przez komornika. Czy wobec braku orzeczenia rozwodu mogę rozliczać się...pokaż całą treść
Sprawa rozwodowa z ojcem mojego syna jest w toku (trwa od roku), alimenty są zasądzone i przysyłane przez komornika. Czy wobec braku orzeczenia rozwodu mogę rozliczać się jako matka samotnie wychowująca dziecko ?zwiń
Autor: Marzena (05-04-2015 17:55:17)
Temat: odliczenie bez dochodu
Witam czy ktoś korzystał może z rozliczenia podatku (jako samotne wychowująca dziecko) bez dochodu w roku podatkowym? Byłam z tym w biurze rachunkowym i kierowniczka tego biura...pokaż całą treść
Witam czy ktoś korzystał może z rozliczenia podatku (jako samotne wychowująca dziecko) bez dochodu w roku podatkowym? Byłam z tym w biurze rachunkowym i kierowniczka tego biura rozliczyła mi dziecko za cały rok, mimo, że dochodu, ani Pit-11 nie miałam. Twierdziła, że przepisy już na to pozwalają, choć nigdzie tego nie słyszałam. Minęło 1,5 miesiąca i jeszcze zwrot nie przyszedł. Przerabiał może ktoś podobny temat?zwiń
Autor: ela (26-03-2015 22:29:08)
Temat: renta rodzinna dzieci
rozliczam się indywidualnie- Pit 37. Dwójka moich małoletnich dzieci otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. Co z tą rentą - opodatkowana jest 10%, gdzie ją mam...pokaż całą treść
rozliczam się indywidualnie- Pit 37. Dwójka moich małoletnich dzieci otrzymuje rentę po zmarłym ojcu. Co z tą rentą - opodatkowana jest 10%, gdzie ją mam rozliczyć?zwiń
Autor: do Ilona (26-03-2015 17:54:18)
Temat: samotne wychowywanie
Można pod warunkiem, ze konkubent nie uczestniczył w wychowaniu Twojej córki.
Autor: Ilona (24-03-2015 20:46:11)
Temat: samotne wychowywanie
Od roku 2004 rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca córkę, w X 2014 wyszłam ponownie za mąż. Czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę jeszcze skorzystać...pokaż całą treść
Od roku 2004 rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca córkę, w X 2014 wyszłam ponownie za mąż. Czy w rozliczeniu PIT 37 za 2014 mogę jeszcze skorzystać z takiej ulgi? zwiń
Autor: do Iza (24-03-2015 17:33:53)
Temat: brak dochodu
Jak nie było żadnych dochodów opodatkowanych, to zeznania się nie składa.
Autor: do car (24-03-2015 17:32:22)
Temat: ulga samotnie wychowującego
Nie może rozliczyć się jako samotny rodzic.
Autor: car (23-03-2015 22:12:25)
Temat: ulga samotnie wychowującego
Witam, co w sytuacji kiedy osoba jest w związku małżeńskim, ale nie z rodzicem dziecka (drugi rodzic zmarł)? Dodatkowo małżonkowie nie mieszkają razem, ze względu na pracę...pokaż całą treść
Witam, co w sytuacji kiedy osoba jest w związku małżeńskim, ale nie z rodzicem dziecka (drugi rodzic zmarł)? Dodatkowo małżonkowie nie mieszkają razem, ze względu na pracę w innych miastach. Czy można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca?zwiń
Autor: car (23-03-2015 21:52:58)
Temat: ulga samotnie wychowującego
Witam, co w sytuacji kiedy osoba jest w związku małżeńskim, ale nie z rodzicem dziecka (drugi rodzic zmarł)? Dodatkowo małżonkowie nie mieszkają razem, ze względu na pracę...pokaż całą treść
Witam, co w sytuacji kiedy osoba jest w związku małżeńskim, ale nie z rodzicem dziecka (drugi rodzic zmarł)? Dodatkowo małżonkowie nie mieszkają razem, ze względu na pracę w innych miastach. Czy można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca?zwiń
Autor: Iza (23-03-2015 14:32:55)
Temat: brak dochodu
jak rozliczyć rodzica samotnie wychowującego dziecko, który w 2014 roku był bezrobotny...pokaż całą treść
jak rozliczyć rodzica samotnie wychowującego dziecko, który w 2014 roku był bezrobotny zwiń
Autor: do Agata (21-03-2015 15:54:13)
Temat: Osoba samotnie wychowujca o ulga prorodzinna
Jeżeli dochód dziecka pełnoletniego przekroczył 3089 za rok, to nie możesz ani skorzystać z ulgi prorodzinnej, ani też rozliczyć się jako samotna matka. Sprawdź , czy dochód...pokaż całą treść
Jeżeli dochód dziecka pełnoletniego przekroczył 3089 za rok, to nie możesz ani skorzystać z ulgi prorodzinnej, ani też rozliczyć się jako samotna matka. Sprawdź , czy dochód na pewno przekroczył ustawowe 3089, bo dochód to przychód brutto-koszty uzyskania i to dopiero w ten sposób określony dochód decyduje, czy możesz skorzystać z powyższych uprawnień.zwiń
Autor: do daka (21-03-2015 15:49:01)
Temat: rozliczenie
Rozumiem, że nie jesteś mężatką. Wtedy Twoja mam może odliczyć sobie ulgę na dziecko na Ciebie oczywiście pod warunkiem, że nie przekroczyłaś dochodów tj. Twój zarobek nie...pokaż całą treść
Rozumiem, że nie jesteś mężatką. Wtedy Twoja mam może odliczyć sobie ulgę na dziecko na Ciebie oczywiście pod warunkiem, że nie przekroczyłaś dochodów tj. Twój zarobek nie przekroczył 3089 za rok,a jeżeli Twoja mama jest osoba samotną , to dodatkowo może rozliczyć się jako samotna matka.zwiń
Autor: do Lily (21-03-2015 15:42:59)
Temat: Rozliczenie pit 2014
Nie było dochodów, nie składasz PIT-a, nie masz zwrotów.
Autor: Agata (18-03-2015 22:03:50)
Temat: Osoba samotnie wychowujca o ulga prorodzinna
Mam pytanie gdyz jestem samotnie wychowujaca osoba, ktra ma syna uczacego sie ktory skonczyl 21 rok zycia,jednakze mial umowy zlecenia i rente po ojcu....pokaż całą treść
Mam pytanie gdyz jestem samotnie wychowujaca osoba, ktra ma syna uczacego sie ktory skonczyl 21 rok zycia,jednakze mial umowy zlecenia i rente po ojcu. z tego co udalo mi sie juz uzyskac to wiem ze renta nie jest brana pod uwage ale chodzi mi o umowy lecenia bo sa na kwoteß dochod 3589,43. jesli on uzyskuje dochod ponad progowy, to ja rozliczam sie indywidualnie bezulg, czy moge jako samotna matka bez ulgi. zwiń
Autor: Żana (17-03-2015 22:09:25)
Temat: Rozliczenie pit
Mój mąż zmarł w ubiegłym roku w czerwcu jego przychód z powodu choroby był minimalny , co dla mnie jest bardziej opłacalne ,rozliczenie się razem z mężem...pokaż całą treść
Mój mąż zmarł w ubiegłym roku w czerwcu jego przychód z powodu choroby był minimalny , co dla mnie jest bardziej opłacalne ,rozliczenie się razem z mężem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko .Mój przychód jest z umowy o prace. zwiń
Autor: Zana (17-03-2015 22:07:59)
Temat: Rozliczenie pit
Mój mąż zmarł w ubiegłym roku w czerwcu jego przychód z powodu choroby był minimalny , co dla mnie jest bardziej opłacalne ,rozliczenie się razem z mężem...pokaż całą treść
Mój mąż zmarł w ubiegłym roku w czerwcu jego przychód z powodu choroby był minimalny , co dla mnie jest bardziej opłacalne ,rozliczenie się razem z mężem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko .Mój przychód jest z umowy o prace. zwiń
Autor: daka (16-03-2015 11:41:39)
Temat: rozliczenie
jezeli mam swoje dziecko ale nadal sie ucze a mam 19 lat . to moze moja mama sie ze mna roliczyc .. ojciec dziecka pracuje i to...pokaż całą treść
jezeli mam swoje dziecko ale nadal sie ucze a mam 19 lat . to moze moja mama sie ze mna roliczyc .. ojciec dziecka pracuje i to on sie roliczał z moja corka zwiń
Autor: Lily (16-03-2015 09:17:51)
Temat: Rozliczenie pit 2014
Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W tym roku podatkowym nie miałam żadnych dochodów. Czy mimo to przysługuje mi zwrot podatku za dziecko z racji samotnego wychowywania ?...pokaż całą treść
Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W tym roku podatkowym nie miałam żadnych dochodów. Czy mimo to przysługuje mi zwrot podatku za dziecko z racji samotnego wychowywania ? Bardzo proszę o odpowiedź.zwiń
Autor: Lily (16-03-2015 09:02:46)
Temat: Rozliczenie pit 2014
Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W tym roku podatkowym nie miałam żadnych dochodów. Czy mimo to przysługuje mi zwrot podatku za dziecko z racji samotnego wychowywania ?...pokaż całą treść
Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W tym roku podatkowym nie miałam żadnych dochodów. Czy mimo to przysługuje mi zwrot podatku za dziecko z racji samotnego wychowywania ? Bardzo proszę o odpowiedź.zwiń
Autor: do Renata (11-03-2015 17:49:05)
Temat: kwota wolna od podatku
Nie, to nie znaczy,że można sobie odliczyć 2 x 556,02, ale że podatek jest liczony od połowy Twoich dochodów, a potem jeszcze mnożony przez 2 Jest...pokaż całą treść
Nie, to nie znaczy,że można sobie odliczyć 2 x 556,02, ale że podatek jest liczony od połowy Twoich dochodów, a potem jeszcze mnożony przez 2 Jest to podobna sytuacja jak w przypadku gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie, a drugi nie ma dochodów, to wtedy na zwrocie można zyskać te 556zł dodatkowo.zwiń
Autor: do Monia (11-03-2015 17:44:44)
Temat: Rozliczenie
Jeżeli w ogóle nie sprawował opieki, dzieci w ogóle u niego nie przebywały to teoretycznie nie może, chyba że się po cichu dogadacie, że było inaczej, tzn....pokaż całą treść
Jeżeli w ogóle nie sprawował opieki, dzieci w ogóle u niego nie przebywały to teoretycznie nie może, chyba że się po cichu dogadacie, że było inaczej, tzn. , że dzieci przebywały przez jakiś czas u niego, to wtedy za część roku mógłby sobie odliczyć.Być może chodzi Ci odzyskanie ulgi, a masz niewystarczające dochodyzwiń
Autor: Renata (11-03-2015 14:26:22)
Temat: kwota wolna od podatku
W artykule napisane jest że moge odliczyć podwójnie kwotę wolną od podatku czyli obliczając pozycję 113 w PIT-37 mogę dwa razy odjąć kwotę 556,02 zł czyli 1112,04?
Autor: Monia (11-03-2015 12:54:58)
Temat: Rozliczenie
Witam jestem osobą samotnie wychowujaca dzieci czy były partner z którym juz od lat nie mieszkam ma prawo sie rozliczyć z dziecmi jezeli dzieci caly rok przebywaja...pokaż całą treść
Witam jestem osobą samotnie wychowujaca dzieci czy były partner z którym juz od lat nie mieszkam ma prawo sie rozliczyć z dziecmi jezeli dzieci caly rok przebywaja u mnie a ja z nim slubu nie mialam a komornik pobiera alimenty?zwiń
Autor: do Katarzyna (10-03-2015 17:00:48)
Temat: dochody dziecka małoletniego
Tak, możesz rozliczyć się jako samotna matka. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają ani na prawo do ulgi prorodzinnej ani na prawo rozliczenia się jako samotny rodzic. Ograniczenie...pokaż całą treść
Tak, możesz rozliczyć się jako samotna matka. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają ani na prawo do ulgi prorodzinnej ani na prawo rozliczenia się jako samotny rodzic. Ograniczenie zarobków dziecka dotyczy tylko dzieci pełnoletnich. Dochodów dziecka nie łączysz ze swoimi, wykazujesz je w odrębnym zeznaniu PIT-37, wpisując dane i zarobki dziecka, ale podpisujesz się pod zeznaniem Ty.zwiń
Autor: dot45 (09-03-2015 14:12:33)
Temat: do Katarzyny
Możesz korzystać z ulgi jeśli dochód córki nie przekroczył jakiejś kwoty.Dowiedz się w Urzędzie ile ona wynosi
Autor: Katarzyna (09-03-2015 11:02:34)
Temat: dochody dziecka
Od lat rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale w tym roku moja 16-letnia córka uzyskała dochód (praca umowa o dzieło - pit 11) czy dalej...pokaż całą treść
Od lat rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale w tym roku moja 16-letnia córka uzyskała dochód (praca umowa o dzieło - pit 11) czy dalej moge się rozliczać jak samotnie wychowująca? czy jej dochody doliczyć do moich czy rozliczyć oddzielnie?zwiń
Autor: do Katarzyna (09-03-2015 10:54:21)
Temat: dochody dziecka
Możesz skorzystać z ulgi na dziecko. Dochody małoletnich nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej. Dochody dziecka z pracy nie należy wykazywać w Twoim zeznaniu,ale na odrębnym...pokaż całą treść
Możesz skorzystać z ulgi na dziecko. Dochody małoletnich nie wpływają na prawo do ulgi prorodzinnej. Dochody dziecka z pracy nie należy wykazywać w Twoim zeznaniu,ale na odrębnym PIT-37, przy czym zeznanie dziecka podpisuje rodzic, wpisując w nim dane i zarobki dziecka.zwiń
Autor: do Iwona (09-03-2015 10:48:27)
Temat: ulga prorodzina w przypadku bycia w związku małżeńskim ale mieszkaniu osobno
Jeżeli sąd w 2014r nie udzielił rozwodu, nie była orzeczona separacja lub mąż nie został pozbawiony praw rodzicielskich, to nie możesz rozliczyć się jako samotna matka.
Autor: do ojciec (09-03-2015 10:41:05)
Temat: Jak to wygląda
Tak, żonie przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej, albo można ją rozliczyć po połowie albo w sposób uzgodniony. Zona może odliczyć część ulgi w swoim Pit który składa...pokaż całą treść
Tak, żonie przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej, albo można ją rozliczyć po połowie albo w sposób uzgodniony. Zona może odliczyć część ulgi w swoim Pit który składa z obecnym małżonkiem mimo, że nie posiada ona dochodów, ponieważ ulgę odliczamy od podatku, a podatek jest w tej sytuacji wspólny.zwiń
Autor: do samotna matka (09-03-2015 10:31:34)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Tak, możesz się rozliczyć jako samotna matka, ale mąż nie powinien odliczać całości ulgi na dziecko jeżeli tak nie było uzgodnione między wami.
Autor: do sylwia (09-03-2015 10:27:59)
Temat: ulga prorodzinna
Ulga przysługuje za cały rok, jeżeli dziecko kontynuuje naukę.
Autor: Katarzyna (09-03-2015 10:19:41)
Temat: dochody dziecka
Od lat rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale w tym roku moja 16-letnia córka uzyskała dochód (praca umowa o dzieło - pit 11) czy dalej...pokaż całą treść
Od lat rozliczam się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ale w tym roku moja 16-letnia córka uzyskała dochód (praca umowa o dzieło - pit 11) czy dalej moge się rozliczać jak samotnie wychowująca? czy jej dochody doliczyć do moich czy rozliczyć oddzielnie?zwiń
Autor: Iwona (08-03-2015 21:54:45)
Temat: ulga prorodzinna w przypadku bycia w związku małżeńskim ale mieszkaniu osobno
Witam, czy zatem mogłabym skorzystać z ulgi prorodzinnej będąc w związku małżeńskim, od grudnia 2014 zamieszkiwałam osobno z dziećmi- bez męża- sprawa rozwodowa była w toku. W...pokaż całą treść
Witam, czy zatem mogłabym skorzystać z ulgi prorodzinnej będąc w związku małżeńskim, od grudnia 2014 zamieszkiwałam osobno z dziećmi- bez męża- sprawa rozwodowa była w toku. W związku z czym w roku 2014 sama zajmowałam się dziećmi około miesiąca. Czy jest to wystarczająca podstawa do tego by się rozliczyć jako < samotna>? Będę wdzięczna za komentarzzwiń
Autor: samotna matka (06-03-2015 15:59:55)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Ojciec dziecka uprzedził mnie i skorzystał z ulgi prorodzinnej czy teraz mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?
Autor: ojciec (06-03-2015 07:38:45)
Temat: Jak to wygląda
Witam. Od kilku lat rozliczam się na córkę, która mieszka z matką, matka nigdy nie pracowała. Mam z dzieckiem stały kontakt co weekend, spędza u mnie weekendy....pokaż całą treść
Witam. Od kilku lat rozliczam się na córkę, która mieszka z matką, matka nigdy nie pracowała. Mam z dzieckiem stały kontakt co weekend, spędza u mnie weekendy. Jak wygląda w świetle prawa sprawa podziału pieniędzy otrzymanych ze zwrotu, miedzy mną a matką mojej córki ? Czy skoro ona nie pracowała (nigdy) i jest w zwiazku małżeńskim oraz posiada dwójkę dzieci z teraźniejszym partnerem, należy jej się połowa tych pieniędzy ? Podkreślam -matka nigdy nie pracowała - córkę widuje regularnie co weekend zwiń
Autor: samotna matka (05-03-2015 14:58:05)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Ojciec dziecka uprzedził mnie i skorzystał z ulgi prorodzinnej czy teraz mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?
Autor: sylwia (05-03-2015 14:07:19)
Temat: ulga prorodzinna
witam,mam taki problem,syn jest pełnoletni(20 lat) w roku 2014 w czerwcu ukonczył szkołę zawodowa, jest w pełni na moim utrzymaniu,uczy sie w szkole zaocznej obecnie i pobiera...pokaż całą treść
witam,mam taki problem,syn jest pełnoletni(20 lat) w roku 2014 w czerwcu ukonczył szkołę zawodowa, jest w pełni na moim utrzymaniu,uczy sie w szkole zaocznej obecnie i pobiera od ojca alimenty w wysokosci 400zł. nie ma zadnych dochodów.jak moge go odliczyc? do czerwca czyli konca szkoły zawodowej czy do konca sierpnia,bo gdzies mi sie obilo ze wakacje tez sie wlicza..czy moze cały rok,bo nie ma dochodów i jednak wciaz sie uczy?zwiń
Autor: Magda (04-03-2015 22:34:14)
Temat: Samotne wychowanie a ojciec dziecka pracujący za granica
Witam mam pytanie czy matka która wychowuje sama dziecko a pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dziecka który 10 mcy 2014 pracował za granica czyli nie mógł...pokaż całą treść
Witam mam pytanie czy matka która wychowuje sama dziecko a pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dziecka który 10 mcy 2014 pracował za granica czyli nie mógł fizycznie pomagać przy dziecku moze rozliczać sie jako osoba samotnie wychowująca dzieci ? Dziekuje za odpowiedz zwiń
Autor: Magda (04-03-2015 13:29:48)
Temat: Samotne wychowanie a ojciec dziecka pracujący za granica
Witam mam pytanie czy matka która wychowuje sama dziecko a pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dziecka który 10 mcy 2014 pracował za granica czyli nie mógł...pokaż całą treść
Witam mam pytanie czy matka która wychowuje sama dziecko a pozostaje w związku nieformalnym z ojcem dziecka który 10 mcy 2014 pracował za granica czyli nie mógł fizycznie pomagać przy dziecku moze rozliczać sie jako osoba samotnie wychowująca dzieci ? Dziekuje za odpowiedz zwiń
Autor: pit forma (04-03-2015 00:46:43)
Temat: Autor: natalia (03-03-2015 18:55:22) Temat: matka samotnie wychowujaca
Zamieszkiwanie z partnerem nie będącym ojcem dziecka, pomoc ze strony dziadków czy innej rodziny, zamieszkiwanie łącznie z dzieckiem u swoich rodziców przez matkę – nie spowoduje utraty...pokaż całą treść
Zamieszkiwanie z partnerem nie będącym ojcem dziecka, pomoc ze strony dziadków czy innej rodziny, zamieszkiwanie łącznie z dzieckiem u swoich rodziców przez matkę – nie spowoduje utraty statusu „samotnie wychowującej” dziecko – jeżeli osoby te nie ingerują w proces wychowywania i nie łożą na dziecko. Tak tu zachodzi ta zmiana o której Pani wspomina, jeśli obecny partner teoretycznie nie wspiera i nie pomaga w wychowywaniu tylko Pani córki , to faktycznie praw Pani tego nie powinna utracić, bo tu ważne jest to, że ojciec biologiczny tego dziecka nie bierze udziału w wychowywaniu faktycznym ponieważ dziecko z Panią zamieszkuje , mimo że płaci alimenty , dlatego "Stąd samotne wychowywanie dziecka, na które matka dostaje alimenty od ojca, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej jest możliwe" , natomiast na to dziecko drugie, która Pani wspólnie posiada z obecnym partnerem nie moze Pani ani Pani partner rozliczyć się jako samotnie wychowujący , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 23:58:38)
Temat: Autor: laik (28-02-2015 22:01:58) Temat: samotnie wychowujący
córka przekroczyła dochód uprawniający i do ulgi prorodzinnej i do rozliczenia dla samotnych rodziców, jeśli były to dochody z tytułu pracy na zasadach ogólnych ,...pokaż całą treść
córka przekroczyła dochód uprawniający i do ulgi prorodzinnej i do rozliczenia dla samotnych rodziców, jeśli były to dochody z tytułu pracy na zasadach ogólnych , pozdr .zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 23:47:08)
Temat: Autor: laik (28-02-2015 22:01:58) Temat: samotnie wychowujący
W przypadku rozwodu to Sąd ustala, komu to rozliczenia przysługuje , jeśli są to osoby bez związku to także dziecko może poświadczyć , tu decyduje...pokaż całą treść
W przypadku rozwodu to Sąd ustala, komu to rozliczenia przysługuje , jeśli są to osoby bez związku to także dziecko może poświadczyć , tu decyduje stan faktyczny jak najbardziej, dla celów zeznania pit nie trzeba bezpośrednio tego wykazywać , jedynie na zadanie organu SKARBOWEGO, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 23:39:52)
Temat: Autor: samotna matka (02-03-2015 00:46:09) Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Odpowiedz została udzielona Pani jak najbardziej ,...pokaż całą treść
Odpowiedz została udzielona Pani jak najbardziej , zwiń
Autor: natalia (03-03-2015 18:55:22)
Temat: matka samotnie wychowujaca
A yzej napisane jest,,zamieszkiwanie z partnerem nie bedacym ojcem dziecka(...)nie spowoduje utraty statusu\'\'samotmie wychowujacej,,dziecko? Wiec juz nic nie rozumiem:-(...pokaż całą treść
A yzej napisane jest,,zamieszkiwanie z partnerem nie bedacym ojcem dziecka(...)nie spowoduje utraty statusu\'\'samotmie wychowujacej,,dziecko? Wiec juz nic nie rozumiem:-( zwiń
Autor: do katia79 (03-03-2015 14:24:49)
Temat: rozwod a dziecko z pierwszego małżeństwa
Nie, dopiero za 2015r.
Autor: do natalia (03-03-2015 14:22:30)
Temat: matka samotnie wychowujaca
Rozliczasz się indywidualnie, nie jako samotna, skoro masz partnera, z którym prowadzisz wspólne gosp.dom.
Autor: natalia (03-03-2015 14:03:09)
Temat: matka samotnie wychowujaca
Witam .mam pytanie odnosnie rozliczenia.mam corke z poprzedniego zwiazku na ktora ojciec placi alimenty i nie jest pozbawiony praw ani nie ma ograniczenia.obecnie mieszkam z innym partnerem,nie...pokaż całą treść
Witam .mam pytanie odnosnie rozliczenia.mam corke z poprzedniego zwiazku na ktora ojciec placi alimenty i nie jest pozbawiony praw ani nie ma ograniczenia.obecnie mieszkam z innym partnerem,nie mamy slubu i mamy wspolna corke,ktora razem wychowujemy.on rozliczyl sie indywidualnie i odliczyl w calosci wspolne dziecko..w takim razie jak ja mam ja sie rozliczyc ? Indywidualnie czy jako matka samotnie wychowujaca,dodam ze ja w calosci chce odliczyc corke z poprzedniego zwiazku?zwiń
Autor: samotna matka (02-03-2015 00:46:09)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Ojciec dziecka uprzedził mnie i skorzystał z ulgi prorodzinnej czy teraz mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?
Autor: katia79 (01-03-2015 21:29:05)
Temat: rozwod a dziecko z pierwszego małżeństwa
Witam w połowie 2014 rozstalam się z mężem, który nie jest ojcem mojego dziecka ,od tamtej pory utrzymuje i sama zajmuje się dzieckiem rozwod mamy w...pokaż całą treść
Witam w połowie 2014 rozstalam się z mężem, który nie jest ojcem mojego dziecka ,od tamtej pory utrzymuje i sama zajmuje się dzieckiem rozwod mamy w marcu 2015 czy w zwiazku z tym za 2014 moge rozliczac się jako samotna matkazwiń
Autor: Maria (01-03-2015 11:04:22)
Temat: samotnie wychowuję a dziecko podjęło pracę
Jestem wdową od kilku lat. W 2014 moje dziecko zakończyło naukę w szkole średniej i podjęło pracę. Jej dochód za ubiegły rok to 8335,70 zł. Rozumiem,...pokaż całą treść
Jestem wdową od kilku lat. W 2014 moje dziecko zakończyło naukę w szkole średniej i podjęło pracę. Jej dochód za ubiegły rok to 8335,70 zł. Rozumiem, że dziecko rozlicza się indywidualnie. Czy za miesiące nauki dziecka mogę odliczyć za każdy miesiąc 92,67 zł. ? Czy istnieje inna forma rozliczenia, np. razem z dzieckiem ? Mamy wspólne gospodarstwo domowe. Pozdrawiamzwiń
Autor: laik (28-02-2015 22:01:58)
Temat: samotnie wychowujący
Witam.Jeśli dziecko mieszka razem z ojcem a matka ma inny adres to ojciec może się rozliczyć jako samotnie wychowujący? Jak udowodnić, że druga osoba nie uczestniczy...pokaż całą treść
Witam.Jeśli dziecko mieszka razem z ojcem a matka ma inny adres to ojciec może się rozliczyć jako samotnie wychowujący? Jak udowodnić, że druga osoba nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka?zwiń
Autor: samotna matka (28-02-2015 20:58:50)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Ojciec dziecka uprzedził mnie i skorzystał z ulgi prorodzinnej czy teraz mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?
Autor: pit forma (28-02-2015 15:50:20)
Temat: Autor: samotna matka (27-02-2015 22:43:13) Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Jeśli jest Pani osobą samotnie wychowującą i dziecko z Panią zamieszkuje, to tak oczywiście. Z tym, że tu jeśli nie było porozumienia co do podziału ulgi prorodzinnej...pokaż całą treść
Jeśli jest Pani osobą samotnie wychowującą i dziecko z Panią zamieszkuje, to tak oczywiście. Z tym, że tu jeśli nie było porozumienia co do podziału ulgi prorodzinnej ma do czynienia bezprawne przywłaszczenie sobie ulgi przez ojca dziecka, bo zgodnie z prawem, jeśli nie było wcześniej porozumienia, to każde z was może odliczyć tylko 50% ulgi a tylko wzajemne porozumienie może zmienić ten podział , pzodr zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 15:40:10)
Temat: Autor: Joanna (26-02-2015 18:28:58)
Odpowiedź była już udzielona w innym dziale...pokaż całą treść
Odpowiedź była już udzielona w innym dziale zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 15:34:37)
Temat: Autor: aa (24-02-2015 15:15:04)
Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku...pokaż całą treść
Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. W świetle wymienionych osób nie jest Pani wymieniona, chyba, że jest Pani w orzeczonej separacji , proszę sprawdzić powyżej informacje.zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 15:26:37)
Temat: Autor: Młoda (24-02-2015 12:06:00) Temat: Ulga prorodzinna
Ależ oczywiście Pani Młoda, jeśli córka nie wyszła za mąż jak najbardziej...pokaż całą treść
Ależ oczywiście Pani Młoda, jeśli córka nie wyszła za mąż jak najbardziej zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 15:20:17)
Temat: Autor: abszp (24-02-2015 07:59:04) Temat: renta po zmarłym ojcu w pit37?
Oczywiście ma prawo Pani rozliczyć się wspólnie jeszcze za ten rok podatkowy, czyli 2014, a od następnych lat jak osoba samotnie wychowująca dzieci i ulgę prorodzinną...pokaż całą treść
Oczywiście ma prawo Pani rozliczyć się wspólnie jeszcze za ten rok podatkowy, czyli 2014, a od następnych lat jak osoba samotnie wychowująca dzieci i ulgę prorodzinną dodatkowo, pozdr , pomoc w rozliczeniu pisać na wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 15:11:13)
Temat: Autor: Elżbieta (22-02-2015 15:25:22) Temat: ulga prorodzinna
Witam A co Pani tak ogólny look robi na przepisy , w przypadku osób samotnie wychowujących limit kwoty jest 112000 pln, pozdr....pokaż całą treść
Witam A co Pani tak ogólny look robi na przepisy , w przypadku osób samotnie wychowujących limit kwoty jest 112000 pln, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 14:55:08)
Temat: Autor: ELa(21-02-2015 20:44:37)
Ulgę prorodzinną rozlicza Pani do miesiąca urodzenia włączanie, czyli do maja włącznie, a preferencyjną samotnie wychowującą - za cały rok , renta rodzinna nie ma wpływu...pokaż całą treść
Ulgę prorodzinną rozlicza Pani do miesiąca urodzenia włączanie, czyli do maja włącznie, a preferencyjną samotnie wychowującą - za cały rok , renta rodzinna nie ma wpływu , tutaj nie wlicza się . zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 12:12:10)
Temat: Autor: mały17 (21-02-2015 19:56:24) Temat: Zeznanie podatkowe
PIt /Uz dotyczy ulgi prorodzinnej oczywiście nie samotnego wychowywania i tu dokonują jej odliczenia rodzice zgodnie ze swoim własnym jej podziałem przy określonym limicie dochodów...pokaż całą treść
PIt /Uz dotyczy ulgi prorodzinnej oczywiście nie samotnego wychowywania i tu dokonują jej odliczenia rodzice zgodnie ze swoim własnym jej podziałem przy określonym limicie dochodów na jedno dziecko 56000 dla singli , meldunek nie ma znaczenia a zamieszkanie, pozdr zwiń
Autor: samotna matka (27-02-2015 22:43:13)
Temat: samotne wychowywanie a ulga prorodzinna
Ojciec dziecka uprzedził mnie i skorzystał z ulgi prorodzinnej czy teraz mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko ?
Autor: Joanna (26-02-2015 18:28:58)
Temat: Ulga na dziecki
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente...pokaż całą treść
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente rodzinna polska i niemiecka. Mam tez partnera z ktorym mieszkam i razem mamy drugiego syna ,ale jego rozliczy wlasnie partner. Moje pytanie czy skoro w roku 2014 nie pracowalam wogole to rozliczajac sie z dzieckiem, ktore pobiera dwie renty rodzinnne bedzie przyslugiwala ulga ?? Bardzo prosze o odpowiedz Joannazwiń
Autor: aa (24-02-2015 15:15:04)
Temat: Brak rozwodu ale zasądzone alimenty
Witam, czy mogę rozliczyć się jako samotnie wychowująca matka jeśli rozwód jest w toku, sama wychowuję dziecko i od 2 lat mam zasądzone alimenty?
Autor: aa (24-02-2015 15:06:55)
Temat: Brak rozwodu ale zasądzone alimenty
Witam, czy mogę rozliczyć się jako samotnie wychowująca matka jeśli rozwód jest w toku, sama wychowuję dziecko i od 2 lat mam zasądzone alimenty?
Autor: aa (24-02-2015 15:00:32)
Temat: Brak rozwodu ale zasądzone alimenty
Witam, czy mogę rozliczyć się jako samotnie wychowująca matka jeśli rozwód jest w toku, sama wychowuję dziecko i od 2 lat mam zasądzone alimenty?
Autor: Młoda (24-02-2015 12:06:00)
Temat: Ulga prorodzinna
Jestem samotnie wychowującą matką, mam córkę która ma 19 lat i się uczy zaocznie ,ale nigdzie nie pracuje i ma roczne dziecko ( córka również samotnie wychowuje...pokaż całą treść
Jestem samotnie wychowującą matką, mam córkę która ma 19 lat i się uczy zaocznie ,ale nigdzie nie pracuje i ma roczne dziecko ( córka również samotnie wychowuje swoje dziecko) czyli są na moim utrzymaniu. czy w takim razie mogę córkę doliczyć do ulgi prorodzinnej czy mi się należy? zwiń
Autor: ek (24-02-2015 08:25:24)
Temat: do abszp
może rozliczyć się z mężem, rentę ujmuje w pit-37 w poz. 44
Autor: abszp (24-02-2015 07:59:04)
Temat: renta po zmarłym ojcu w pit37?
pomóżcie: matka nie ma żadnych dochodów , mąż jej zmarł w ciągu roku podatkowego i została z dwójka dzieci które otrzymały rentę po ojcu. może się rozliczyć...pokaż całą treść
pomóżcie: matka nie ma żadnych dochodów , mąż jej zmarł w ciągu roku podatkowego i została z dwójka dzieci które otrzymały rentę po ojcu. może się rozliczyć z mężem i uwzględnić ulgę rodzinną, ale co z tą rentą? czy gdzieś ją trzeba ująć w PIT 37?zwiń
Autor: Elżbieta (22-02-2015 15:34:42)
Temat: ulga prorodzinna
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie...pokaż całą treść
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie osiągają 112 tys. W opisach do ulgi prorodzinnej mówi się, że osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko może skorzystać z ulgi. A co w przypadku dziecka do 25 lat uczącego się, tak jak w moim przypadku. Dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Elżbieta (22-02-2015 15:29:46)
Temat: ulga prorodzinna
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie...pokaż całą treść
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie osiągają 112 tys. W opisach do ulgi prorodzinnej mówi się, że osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko może skorzystać z ulgi. A co w przypadku dziecka do 25 lat uczącego się, tak jak w moim przypadku. Dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Elżbieta (22-02-2015 15:28:34)
Temat: ulga prorodzinna
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie...pokaż całą treść
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie osiągają 112 tys. W opisach do ulgi prorodzinnej mówi się, że osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko może skorzystać z ulgi. A co w przypadku dziecka do 25 lat uczącego się, tak jak w moim przypadku. Dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Elżbieta (22-02-2015 15:25:22)
Temat: ulga prorodzinna
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie...pokaż całą treść
Rozliczam się jako matka samotnie wychowująca dziecko, syn ma 21 lat i uczy się oraz nie osiąga żadnych dochodów. Moje roczne dochody przekraczają 56 tys., ale nie osiągają 112 tys. W opisach do ulgi prorodzinnej mówi się, że osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko może skorzystać z ulgi. A co w przypadku dziecka do 25 lat uczącego się, tak jak w moim przypadku. Dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: pit forma (21-02-2015 20:44:37)
Temat: Ela
moja córka skończyła 25 lat w maju ale studia ukończyła w lipcu.Jestem wdową ,rozliczam sie jako matka samotnie wychowujaca dziecko .Córka miała rente rodzinną i...pokaż całą treść
moja córka skończyła 25 lat w maju ale studia ukończyła w lipcu.Jestem wdową ,rozliczam sie jako matka samotnie wychowujaca dziecko .Córka miała rente rodzinną i pobierała ja do lipca włącznie jako osoba ucząca sie bo w lipcu kończyła studia. Ile moge sobie odliczyc ulgi dla samotnie wychowujacej i rodzinną? chodzi mi o ilośc miesięcy w kazdym przypadku.zwiń
Autor: mały17 (21-02-2015 19:56:24)
Temat: Zeznanie podatkowe
Witam meldunek mam inny jak moja córka,mieszkam razem z moją partnerką i córką u niej czy mogę odliczyć razem ze mną córkę z pit/uz.Pozdrawiam proszę o odpowiedz...pokaż całą treść
Witam meldunek mam inny jak moja córka,mieszkam razem z moją partnerką i córką u niej czy mogę odliczyć razem ze mną córkę z pit/uz.Pozdrawiam proszę o odpowiedz zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:32:09)
Temat: Autor: krzysztof (19-02-2015 18:31:18)
samotnie oznacza bez wsparcia drugiej strony , czyli druga strona nie bierze udziału w wychowywaniu dziecka zupełnie lub w niewielkim stopniu , dziecko zamieszkuje wyłącznie...pokaż całą treść
samotnie oznacza bez wsparcia drugiej strony , czyli druga strona nie bierze udziału w wychowywaniu dziecka zupełnie lub w niewielkim stopniu , dziecko zamieszkuje wyłącznie z jednym z rodziców, mimo to że druga strona np. łoży na dziecko , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:27:41)
Temat: Autor: krzysztof (19-02-2015 18:31:18)
Pan pisze partnerkę, czyli jest Pan w związku z partnerką a tu decyduje stan faktyczny , osoba samotnie wychowująca to nie jest ta z którą się pozostaje...pokaż całą treść
Pan pisze partnerkę, czyli jest Pan w związku z partnerką a tu decyduje stan faktyczny , osoba samotnie wychowująca to nie jest ta z którą się pozostaje w związku a wyjechała obecnie na miesiąc czy dwa, rozłąka jet w każdym związku pełnym obecna nawet, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:11:01)
Temat: Autor: Asia (19-02-2015 10:47:38)
A ulgę prorodzinną odlicza Pani od lipca czyli za pół roku....pokaż całą treść
A ulgę prorodzinną odlicza Pani od lipca czyli za pół roku. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:09:04)
Temat: Autor: Asia (19-02-2015 10:47:38)
Jednak to przed Panią stoi obowiązek udowodnienia, iż wspólne zameldowanie ojca dziecka z Panią, nie jest związane z jego zamieszkiwaniem z PANIĄ I DZIECKIEM....pokaż całą treść
Jednak to przed Panią stoi obowiązek udowodnienia, iż wspólne zameldowanie ojca dziecka z Panią, nie jest związane z jego zamieszkiwaniem z PANIĄ I DZIECKIEM. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 20:04:51)
Temat: Autor: Asia (19-02-2015 10:47:38)
Z przedstawionego przez Panią tematu wynika, że do obu ma Pani prawo , jeżeli samotnie Pani wychowuję dziecko, bo tu jest istotny stan faktyczny, czy Pani...pokaż całą treść
Z przedstawionego przez Panią tematu wynika, że do obu ma Pani prawo , jeżeli samotnie Pani wychowuję dziecko, bo tu jest istotny stan faktyczny, czy Pani samotnie wychowuje, ulga prorodzinna natomiast przysługuje z tytułu posiadania i wychowywania dziecka, tu nie ma warunków specjalnych dodatkowych, jeśli osoba wychowuje dziecko i w przypadku tylko jednego posiadanego potomstwa spełnia warunki dochodu nie przekraczające 56 000zł i osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych czyli praca , umowa zlecenie, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego , itd. to ulga przysługuje jak najbardziej w razie pytań dalszych zapraszam wiater48@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: krzysztof (19-02-2015 18:39:12)
Temat: ulga
córeczka ma 4 lata, a partnerka wyjechała "legalnie" na okres 1,5 miesiąca...pokaż całą treść
córeczka ma 4 lata, a partnerka wyjechała "legalnie" na okres 1,5 miesiąca zwiń
Autor: krzysztof (19-02-2015 18:33:56)
Temat: ulga
córeczka ma 4 lata, a partnerka wyjechała "legalnie" na okres 1,5 miesiąca...pokaż całą treść
córeczka ma 4 lata, a partnerka wyjechała "legalnie" na okres 1,5 miesiąca zwiń
Autor: krzysztof (19-02-2015 18:31:18)
Temat: ulga
czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeżeli partnerka wyjechała w roku podatkowym poza granice kraju?
Autor: Asia (19-02-2015 11:18:05)
Temat: ulga
Witam, urodziłam córeczkę w lipcu 2014r. i sama ją wychowuję. Jestem panną. Ojciec dziecka jest za granicą, jest wspólwłaścicielem mieszkania a tym samym jest w nim zameldowany....pokaż całą treść
Witam, urodziłam córeczkę w lipcu 2014r. i sama ją wychowuję. Jestem panną. Ojciec dziecka jest za granicą, jest wspólwłaścicielem mieszkania a tym samym jest w nim zameldowany. Czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko ? Której?zwiń
Autor: Asia (19-02-2015 10:47:38)
Temat: ulga
Witam, urodziłam córeczkę w lipcu 2014r. i sama ją wychowuję. Jestem panną. Ojciec dziecka jest za granicą, jest wspólwłaścicielem mieszkania a tym samym jest w nim zameldowany....pokaż całą treść
Witam, urodziłam córeczkę w lipcu 2014r. i sama ją wychowuję. Jestem panną. Ojciec dziecka jest za granicą, jest wspólwłaścicielem mieszkania a tym samym jest w nim zameldowany. Czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko ? Której?zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:23:03)
Temat: Autor: aga (17-02-2015 19:21:05)
Oczywiście , Pani rozlicza się raz jako samotnie wychowująca o ile miało to miejsce przy wychowywaniu dzieci i drugi raz, jako ulga prorodzinna na dzieci ,...pokaż całą treść
Oczywiście , Pani rozlicza się raz jako samotnie wychowująca o ile miało to miejsce przy wychowywaniu dzieci i drugi raz, jako ulga prorodzinna na dzieci , w razie więcej pytań to e-mial wiater48@o2.pl , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:17:30)
Temat: Autor: Jarek (16-02-2015 19:57:30)
A wróć, trzecie dziecko odlicza Pan albo w całości albo z obecną matką dziecka proporcjonalnie, jak uzgodnicie już oczywiście, pozdr....pokaż całą treść
A wróć, trzecie dziecko odlicza Pan albo w całości albo z obecną matką dziecka proporcjonalnie, jak uzgodnicie już oczywiście, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:13:11)
Temat: Autor: Jarek (16-02-2015 19:57:30)
Ma Pan rację tu jak najbardziej , na te z pierwszego związku dwoje odlicza Pan w skali 2 miesięcy odp. dochód na dwoje i trzecie...pokaż całą treść
Ma Pan rację tu jak najbardziej , na te z pierwszego związku dwoje odlicza Pan w skali 2 miesięcy odp. dochód na dwoje i trzecie w skali trzeciego dochodu odliczenia za 2 mies. pozdr. zwiń
Autor: aga (17-02-2015 19:21:05)
Temat: rozwodka
czy moge odliczyc ulge na trojke dzieci,jezeli ojciec dzieci ma ograniczone prawa i wogole nimi sie nie interesuje,na widzenia wogole nie zabiera ich?
Autor: Jarek (16-02-2015 19:57:30)
Temat: odliczenie 3 dziecka
Jeżeli w porozumieniu z byłym małżonkiem dokonuję częściowego odliczenia za dwójkę dzieci - odliczenie za 2 miesiące , małżonka rozlicza pozostałe 10 miesięcy i samotne wychowanie -...pokaż całą treść
Jeżeli w porozumieniu z byłym małżonkiem dokonuję częściowego odliczenia za dwójkę dzieci - odliczenie za 2 miesiące , małżonka rozlicza pozostałe 10 miesięcy i samotne wychowanie - to czy trzecie dziecko z mojego obecnego związku rozliczam zgodnie ze stawką za trzecie dziecko wynikającą z ustawy? Moje dochody nie uprawniają mnie do odliczeń za 1 dziecko. Dlatego jest to dla mnie ważna informacja.zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 23:04:53)
Temat: Autor: Ewa (12-02-2015 20:47:17)
Nie ma znaczenia, ile się pracuje, jaki okres, przy tej metodzie nie ma odliczenia , podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy dochodów, ale...pokaż całą treść
Nie ma znaczenia, ile się pracuje, jaki okres, przy tej metodzie nie ma odliczenia , podatek oblicza się w podwójnej wysokości od połowy dochodów, ale wiadomo , jak niski dochód z całego roku to i zwrot niewielki, pozdr jak coś, to pisać na wiater48@o2.pl .zwiń
Autor: Ewa (12-02-2015 20:54:25)
Temat: Samotnie wychowujaca matka
Czy mogę odliczyć ulgę na dwuletnie dziecko, jeżeli pracowałam w tamtym roku 2 miesiące? ulgę odliczam za miesiące w których pracowałam czy za cały rok?
Autor: Ewa (12-02-2015 20:47:17)
Temat: Samotnie wychowujaca matka
Czy mogę odliczyć ulgę na dwuletnie dziecko, jeżeli pracowałam w tamtym roku 2 miesiące? ulgę odliczam za miesiące w których pracowałam czy za cały rok?
Autor: pit forma (10-02-2015 20:31:53)
Temat: Autor: Kasia (09-02-2015 14:48:30)
Witam, Jeśli jest to dochód opodatkowany , nie zwolniony od podatku , czyli od którego została odprowadzona zaliczka na podatek , to oczywiście, że tak , w...pokaż całą treść
Witam, Jeśli jest to dochód opodatkowany , nie zwolniony od podatku , czyli od którego została odprowadzona zaliczka na podatek , to oczywiście, że tak , w razie problemów pisać na wiater48@o2.pl i można podać dane kwot z rozliczenia formularza pit od płatnika składek , pozdr. zwiń
Autor: Kasia (09-02-2015 14:48:30)
Temat: osoba samotnie wychowująca 2 dzieci
Witam, jestem matką dwójki dzieci. Miałam w roku 2014 staż, gdzie dochód wyniósł tylko 4255,60 gr. Czy należy mi się ulga na dzieci?...pokaż całą treść
Witam, jestem matką dwójki dzieci. Miałam w roku 2014 staż, gdzie dochód wyniósł tylko 4255,60 gr. Czy należy mi się ulga na dzieci? zwiń
Autor: pit forma (08-02-2015 23:52:17)
Temat: Autor: Magda (08-02-2015 13:25:17)
Witam, w takim przykładzie zwyczajnie nie wpłynie , dochód brutto nie może przekroczyć 3089 zł po wcześniejszym odjęciu kosztów uzyskania przychodu tzw. kup, dla umowy...pokaż całą treść
Witam, w takim przykładzie zwyczajnie nie wpłynie , dochód brutto nie może przekroczyć 3089 zł po wcześniejszym odjęciu kosztów uzyskania przychodu tzw. kup, dla umowy o prace przychód brutto widniejący na umowie nie powinien być większy niż 3201,25 zł i 3861,25 dla umowy zlecenie , jest ograniczenie roczne dla dzieci uczących się studiujących, przy przyjęciu standardowych jednomiesięcznych kosztów uzyskania przychodu dla umowy o pracę, pozdrawiam.zwiń
Autor: Magda (08-02-2015 13:25:17)
Temat: praca dziecka
Samotnie wychowuję dziecko. Moja osiemnastoletnia córka chce podjąć w wakacje pracę. Legalną, opodatkowaną, na miesiąc. Wynagrodzenie nie osiągnie pułapu 3000 zł. Jak to może wpłynąć na wspólne...pokaż całą treść
Samotnie wychowuję dziecko. Moja osiemnastoletnia córka chce podjąć w wakacje pracę. Legalną, opodatkowaną, na miesiąc. Wynagrodzenie nie osiągnie pułapu 3000 zł. Jak to może wpłynąć na wspólne rozliczenie podatku dochodowego?zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 20:35:41)
Temat: Uwaga.
Dla wszystkich samotnie wychowujących lub którzy takie prawo wydawać się może, że posiadają. Oczywistą różnicą jest, że jeśli orzeczona jest separacja , rozwód sądownie a władzy...pokaż całą treść
Dla wszystkich samotnie wychowujących lub którzy takie prawo wydawać się może, że posiadają. Oczywistą różnicą jest, że jeśli orzeczona jest separacja , rozwód sądownie a władzy rodzicielskiej nie jest pozbawione żadne z rodziców, to wydawałoby się, iż warunek samotnego wychowywania spełniają obydwoje, bo przecież, jeśli dziecko przebywa część czasu z jednym a część z drugim rodzicem, to warunek samodzielnego wychowywania chociażby jednego dnia w roku spełniają oni obydwoje, co może być mylące nieco, tu istotne jest z orzeczenia Sądu , komu faktycznie Sąd przyznał tę funkcje wychowawczą, czyli przy kim ma pozostawać, zamieszkiwać faktycznie dziecko jako preferencje dla tego rozliczania, a kto ma prawo do widzenia jedynie, a to, że drugi rodzic widuje się z dzieckiem, jak długo i kiedy, czy też dziecio przebywa i ile u niego ma znaczenie ale nie dla celów wspólnego rozliczenia, gdyż rozliczenie to przysługiwać może tylko jednemu rodzicowi wyłącznie. Urząd skarbowy w przypadku dłuższego zamieszkiwania z drugim rodzicem gdy prawo wychowywania to przysługuje pierwszemu może mieć wątpliwości, ale na początku będzie sprawdzał stan prawny , czyli rozwód, separacja itd. potem komu i czy przysługuje władza i przy kim faktycznie pozostaje dziecko orzeczone sądownie, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 19:55:51)
Temat: Autor: Joanna (03-02-2015 13:31:28
Samo płacenie alimentów nie jest podstawą do korzystania z ulgi przez ojca albo w ogóle do przywłaszczania jej tylko sobie. Ulga prorodzinna , jeśli obydwoje rodzice biorą...pokaż całą treść
Samo płacenie alimentów nie jest podstawą do korzystania z ulgi przez ojca albo w ogóle do przywłaszczania jej tylko sobie. Ulga prorodzinna , jeśli obydwoje rodzice biorą udział w wychowywaniu dziecka to jest umowa między rodzicami jak podzielą miedzy sobą całość jej przysługującej i w jakiej proporcji dla każdego z nich, zatem tu nie może być mowy o tym, że jedno z was ustala samodzielnie jaką część odliczy sama lub wyklucza drugie zupełnie, a jeśli nie ma zgody co do podziału, to oczywiście Sąd powinien to rozstrzygnąć między państwem , także z tej racji, iż ojciec tu widuje się z dzieckiem ale zależnie także jak często przebywa z dzieckiem, to ma prawo do odpowiedniej jej części. Co zaś do rozliczenia jako osoby samotnie wychowującej, to Pani tu przysługuje prawo, gdyż mimo tego iż ojciec bierze udział w wychowaniu , czyli nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej , to przy Pani dziecko pozostaje, tzn. zamieszkuje faktycznie. "...zatem istotą jest z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje). Mimo sądowego przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy też faktycznego sprawowania tej władzy przez nich oboje – preferencję w rozliczeniu rocznym przyznaje się wyłącznie jednemu z nich." Rozwiązanie dla Pani: Ustalić miedzy sobą nawzajem, jaką kwotę przysługującej ulgi rozliczać będzie każde z państwa , jeśli jest kontakt między państwem. Z drugiej jednak strony to Pani przysługuje rozliczenie z tytułu samotnego wychowywania, to warto się zastanowić,czy jeśli na podstawie tego uzyska Pani całość odliczenia już z podatku, a jeśli nie to dodatkowo może Pani jeszcze rozliczyć się z ulgi prorodzinnej w odpowiedniej wysokości, jeśli będzie z niej także korzystał ojciec dziecka, wiedzieć należy także to, iż rozliczenie z tytułu samotnego wychowywania nie przeszkadza jeszcze odliczyć ulgę prorodzinna, jeśli ma Pani wątpliwości w obliczeniach , to proszę przesłać odpowiednie dane -kwoty na wiater48@o2.p i można zrobić symulację odliczeń lub samemu skorzystać z formularzy online odpowiednich, warto zwrócić uwagę , ze kwoty zwrotu podatku wlicza się do dochodu przy ustalaniu świadczeń rodzinnych , pozdrawiam. zwiń
Autor: Joanna (03-02-2015 13:31:28)
Temat: rozliczenie rodziców po rozwodzie
Witam. Od 2 lat rozliczamy się z mężem rozdzielnie (separacja, rozwód), dziecko ma ustalone miejsce pobytu przy mnie, ojciec nie ma ograniczonych praw. Dziecko przebywa u niego...pokaż całą treść
Witam. Od 2 lat rozliczamy się z mężem rozdzielnie (separacja, rozwód), dziecko ma ustalone miejsce pobytu przy mnie, ojciec nie ma ograniczonych praw. Dziecko przebywa u niego np. na niedzielę. Uważam, że tylko ja jestem odpowiedzialna za rozwój i wychowanie dziecka - mieszkam sama z dzieckiem. Mąż w tym roku odlicza ulgę podatkową na dziecko (uznał, że ma takie prawo, bo płaci alimenty!). Czy ja mogę w takiej sytuacji skorzystać z ulgi dla samotnego rodzica, tzn. czy jeden rodzic może odliczyć sobie ulgę na dziecko, a drugi - rozliczyć się jako samotny rodzic?zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 03:38:34)
Temat: Autor: Yaga (02-02-2015 23:36:34
Jeśli córka przebywa u Pani jak i ojca, na zmianę, to nie ma także tu jednoznacznie mowy o wychowaniu wyłącznie przez jedną stronę, przekazywanie alimentów nie ma...pokaż całą treść
Jeśli córka przebywa u Pani jak i ojca, na zmianę, to nie ma także tu jednoznacznie mowy o wychowaniu wyłącznie przez jedną stronę, przekazywanie alimentów nie ma znaczenia, gdyby ojciec płacił ale umywał ręce od dziecka, od widzenia się z nim, przebywania, zainteresowania itd., wychowywanie to nie tylko pieniądze, ale ma znaczenie tu i wygląda jakbyście państwo obydwoje wychowywali oddzielnie to samo dziecko, na zmianę, a to nie oznacza samotnie i przy braku takiej pewności najlepiej jest skorzystać tylko i wyłącznie z ulgi prorodzinnej , która tu jest bardziej sensowna i jednoznaczna, bo już z tytułu posiadania dzieci i do podziału wspólnego między rodzicami a nie wyłącznie samotnego wychowywania , którego tu trudno doszukać się jakkolwiek. zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 03:17:33)
Temat: Autor: Ewa (02-02-2015 20:06:53
Tu Urząd Skarbowy mógłby mieć spore kłopoty z tym, jeśli córka jest u ojca , tam studiuje i i zamieszkuje wspólnie z ojcem, czyli druga strona poczuwa...pokaż całą treść
Tu Urząd Skarbowy mógłby mieć spore kłopoty z tym, jeśli córka jest u ojca , tam studiuje i i zamieszkuje wspólnie z ojcem, czyli druga strona poczuwa się do wychowywania , pomaga w tym , w tym zakresie nie może być mowy o wyłącznym wychowywaniu tylko przez Panią jak do tej pory, i jeśli pojawiają się takie wątpliwości nie małe , to warto się zastanowić czy nie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości wyłącznie ulgi prorodzinnej , która jest nieco uproszczona bardziej i obecnie dość korzystna do odliczenia w większości dochodu nawet . zwiń
Autor: Yaga (02-02-2015 23:36:34)
Temat: status
Jestem po rozwodzie. Wyprowadziłam się z domu, gdzie jednak nadal jestem zameldowana. Tam też jest zameldowana moja córka, która jednak studiuje w innym mieście. Były mąż...pokaż całą treść
Jestem po rozwodzie. Wyprowadziłam się z domu, gdzie jednak nadal jestem zameldowana. Tam też jest zameldowana moja córka, która jednak studiuje w innym mieście. Były mąż nie ma zasądzonych alimentów na dziecko lecz dobrowolnie przekazuje mi pieniądze na czesne szkole córki. Pozostałe koszty utrzymania dziecka ponoszę ja. Córka w czasie wolnym spędza czas u mnie jak i u ojca. Czy w takiej sytuacji spełniam warunki do rozliczenia się jako matka samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Ewa (02-02-2015 20:06:53)
Temat: Rozliczenie samotny rodzic.
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Rozumiem że za rok 2014 mogę rozliczyć się jako samotny rodzic i skorzystać z ulgi prorodzinnej. Za rok 2015 pomimo spędzenia 3 miesięcy...pokaż całą treść
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Rozumiem że za rok 2014 mogę rozliczyć się jako samotny rodzic i skorzystać z ulgi prorodzinnej. Za rok 2015 pomimo spędzenia 3 miesięcy razem ( 2 miesiące wakacji +ferie ) nie będę mogła już skorzystać z tych przywilejów. Cały czas mamy kontakt ze sobą , codziennie to ze mną ustala decyzje i ze mną je podejmuje . Ojciec zapewnia jej tylko mieszkanie. zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 18:27:40)
Temat: dochody
Osoby samotnie wychowujący jak ich małoletnie , pełnoletnie uczące się dzieci mogą osiągać dochody prawie jedynie opodatkowane na zasadach ogólnych, wyjątkiem jest najem prywatny , czyli...pokaż całą treść
Osoby samotnie wychowujący jak ich małoletnie , pełnoletnie uczące się dzieci mogą osiągać dochody prawie jedynie opodatkowane na zasadach ogólnych, wyjątkiem jest najem prywatny , czyli nie jako przedsiębiorca, opodatkowany ryczałtowo. Pozdrawiam wiater48@o2.pl. zwiń
Autor: pi forma (02-02-2015 18:11:28)
Temat: Do wszystkich samotnie wychowujących
Jeśli mają państwo wątpliwości z możliwością rozliczenia, jako samotnie wychowujący , to warto się zastanowić, czy nie jest korzystniej skorzystać tylko z ulgi prorodzinnej, która obecnie...pokaż całą treść
Jeśli mają państwo wątpliwości z możliwością rozliczenia, jako samotnie wychowujący , to warto się zastanowić, czy nie jest korzystniej skorzystać tylko z ulgi prorodzinnej, która obecnie przysługuje w zwiększonej kwocie limitu a niewykorzystaną jej część jako odliczenie z podatku można odliczyć ponownie do wysokości sumy składek Zus i zdrowotnych uzyskanych z dochodów na zasadach ogólnych. Oczywiście jeśli ma się pewność, że spełnia się prawo do jednej i drugiej formy odliczenia, jest na tyle duży dochód, że jest z czego odliczyć, to można rozliczyć się z obydwu, pozdrawiam. zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 17:57:06)
Temat: Autor: anita (02-02-2015 15:06:59
U Pani jeszcze należy dodać, że jeśli to ojciec wychowywał samodzielnie dziecko i dziecko zamieszkiwało z ojcem , to nie mógł on wtedy być mężem ,...pokaż całą treść
U Pani jeszcze należy dodać, że jeśli to ojciec wychowywał samodzielnie dziecko i dziecko zamieszkiwało z ojcem , to nie mógł on wtedy być mężem , stan prawny jest tu istotny a matka nie brała udziału w wychowywaniu dziecka wówczas , nie zamieszkiwała tez ojcem dziecka i dzieckiem.zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 17:45:14)
Temat: Autor: anita (02-02-2015 15:06:59
Tak jak tu już było pisane nie ma znaczenia ile i jest w treści to także zawarte "Powyższych warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy...pokaż całą treść
Tak jak tu już było pisane nie ma znaczenia ile i jest w treści to także zawarte "Powyższych warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, itd. – pod warunkiem, że w tym czasie faktycznie samotnie wychowuje się dziecko." "....ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci." Należy zwrócić na to szczególnie uwagę, zapis ustawy tego nie reguluje precyzyjnie, podane jest w roku podatkowym nie przez cały rok podatkowy ? Czyli teoretycznie aby to dosłownie przyjąć i nie dać się wprowadzić w błąd później, wystarczy być jeden dzień panną ,kawalerem rozwódką itd. i w tym jednym dniu faktycznie wychowywać samotnie dziecko, nie ma tu innej interpretacji, tak ogólnego zapisu, co jeszcze lepsze można nawet zmienić następnie stan cywilny nawet w ciągu tego roku, pozdrawiam.zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 17:17:40)
Temat: Autor: Agata (02-02-2015 16:09:43)
Tiu u Pani jest sprawa o tyle ciekawa i słuszna, że jest Pani wymieniona wśród osób uprawnionych do takiego rozliczenia czyli "osobą pozostającą w związku małżeńskim,...pokaż całą treść
Tiu u Pani jest sprawa o tyle ciekawa i słuszna, że jest Pani wymieniona wśród osób uprawnionych do takiego rozliczenia czyli "osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich" i tu jest podstawa prawna, natomiast co do dalszej części tego uprawnienia ważny jest stan faktyczny , czyli jeśli faktycznie ojciec dziecka nie interesuje się dzieckiem , jego wychowywaniem , a dziecko faktycznie , jak Pani podaje pozostaje z Panią , czyli warunek wychowywania jest spełniany przez wspólne zamieszkiwanie i jest Pani w stanie to udowodnić, to oczywiście jak najbardziej to się Pani należy tutaj , bo warto zwrócić uwagę jeszcze raz , znaczenie ma stan faktyczny, czyli po pozbawieniu praw ojca , to Pani faktycznie sama sprawowała władzę rodzicielską i wychowywała dziecko, zamieszkiwało ono także z Panią , nie ma więc znaczenia kiedy jest następna rozprawa, czy orzeczenie, ważny jest stan faktyczny dotąd, pozdrawiam najmocniej .zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 16:59:33)
Temat: Mała uwaga
Nie odświeżać strony bo ponownie wysyła wpisy , albo kasować w przeglądarce końcówkę adresu po dodaniu i enter....pokaż całą treść
Nie odświeżać strony bo ponownie wysyła wpisy , albo kasować w przeglądarce końcówkę adresu po dodaniu i enter. zwiń
Autor: pit forma (02-02-2015 16:47:49)
Temat: Autor: Aga (01-02-2015 19:52:35
Witam Czyli dzieci są przez dwa tygodnie( nie tydzień jak w pop. wpisie), jak Pani podała z eks mężem i dwa z Panią w miesiącu,wakacje tez...pokaż całą treść
Witam Czyli dzieci są przez dwa tygodnie( nie tydzień jak w pop. wpisie), jak Pani podała z eks mężem i dwa z Panią w miesiącu,wakacje tez dzielone, jest Pani rozwódką zapewne a nie w separacji, jak się wydawało - ale to niczego tu nie zmienia oczywiście. To co jest tu kluczowe i rozstrzygające jednocześnie, to to, że druga strona - ojciec dziecka bierze udział w wychowywaniu dziecka jak najbardziej, jego rozwoju itd., dodatkowo łoży na utrzymanie dziecka tutaj , aby dobrze zrozumieć tę instytucję zyskania preferencji do rozliczenia, należy wziąć pod uwagę , że została ona wprowadzona dla osób, które faktycznie samodzielnie , czyli bez udziału innych osób , nawet dziadków, rodziny czy też nowego partnera , konkubenta podatnika, wychowują dzieci w roku podatkowym, może to być część roku np. po rozwodzie, separacji, wejściu w związek małżeński ponownie, czy po odebraniu władzy nad dzieckiem w ciągu roku ale (do tej pory) przez ten czas dziecko lub dzieci powinny być wychowywane samodzielne, a tu u Pani nie zachodzi taka sytuacja, wygląda to tak, jakby dzieci były wychowywane przez was obydwoje wspólnie i w podziale kosztów jak przy pełnej rodzinie, ponadto ojciec poczuwa się do odpowiedzialności w zupełności, więc nie ma tu mowy o samotnym wychowywaniu, myślę że taka interpretację wyda Pani każdy Urząd Skarbowy przy tej sytuacji, co innego jakby każde z was wychowywało tylko jedno z dzieci samodzielnie lub jakby ukryła Pani te fakty przez Urzędem, udowadniając iż ojciec ma władzę ale jej nie sprawuje, nie wykonuje, co nie ma miejsca faktycznego tutaj - wyrok Sądu, zeznania dziecka, ojca mogłyby temu zaprzeczyć. Natomiast zapewne może przysługiwać Pani ulga prorodzinna, która obecnie, po zmianach, pozwala na większe odliczenia, czyli dodatkowo o kwoty składek Zus i zdrowotnych łącznie, na pewno z tego może Pani pełniej skorzystać, jakby co , to pisać na wiater48@o2.pl.zwiń
Autor: Agata (02-02-2015 16:09:43)
Temat: Osoba samotnie wychowująca
A co w sytuacji kiedy jestem matką wychowującą samotnie 2 dzieci. 22.01.2014 ojciec został pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej ale sprawa apelacyjna będzie 16.02.2015 i tego dnia będzie...pokaż całą treść
A co w sytuacji kiedy jestem matką wychowującą samotnie 2 dzieci. 22.01.2014 ojciec został pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej ale sprawa apelacyjna będzie 16.02.2015 i tego dnia będzie orzeczenie prawomocne, ale wyrok nadal obowiązuje od 22.01.2014. Czy w takiej sytuacji mogę za 2014 rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca ? Nie mamy jeszcze ani rozwodu ani separacji, ale ojciec mieszka oddzielnie i ja z dziećmi razem.zwiń
Autor: Agata (02-02-2015 16:05:20)
Temat: Osoba samotnie wychowująca
A co w sytuacji kiedy jestem matką wychowującą samotnie 2 dzieci. 22.01.2014 ojciec został pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej ale sprawa apelacyjna będzie 16.02.2015 i tego dnia będzie...pokaż całą treść
A co w sytuacji kiedy jestem matką wychowującą samotnie 2 dzieci. 22.01.2014 ojciec został pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej ale sprawa apelacyjna będzie 16.02.2015 i tego dnia będzie orzeczenie prawomocne, ale wyrok nadal obowiązuje od 22.01.2014. Czy w takiej sytuacji mogę za 2014 rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca ? Nie mamy jeszcze ani rozwodu ani separacji, ale ojciec mieszka oddzielnie i ja z dziećmi razem.zwiń
Autor: anita (02-02-2015 15:06:59)
Temat: samotny ojciec
witam!chciałam zapytać czy w przypadku kiedy ojciec zajmuje się dzieckiem w roku ubiegłym przez okres dwóch miesięcy sam to także w tym roku może rozliczyć się jako...pokaż całą treść
witam!chciałam zapytać czy w przypadku kiedy ojciec zajmuje się dzieckiem w roku ubiegłym przez okres dwóch miesięcy sam to także w tym roku może rozliczyć się jako samotny rodzic mimo że sytuacja w tej chwili wygłąda tak że razem z maką dziecka w tej żyją we wspólnym gospodarstwie.zwiń
Autor: Aga (01-02-2015 19:52:35)
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko
Dziękuję za odpowiedź Myślę, ze moja sytuacja może być nowością dla US, mamy dwoje dzieci i każde z nas przez dwa tygodnie w miesiącu przez 10 miesięcy samo...pokaż całą treść
Dziękuję za odpowiedź Myślę, ze moja sytuacja może być nowością dla US, mamy dwoje dzieci i każde z nas przez dwa tygodnie w miesiącu przez 10 miesięcy samo je wychowuje, w miesiące wakacyjne dzieci sa miesiąc u jednego rodzica? miesiąc u drugiego rodzica, także mozna powiedziec przez przez pół roku kazdy z nas samotnie wychowuje dzieci - czy to każdemu z nas pozwala na preferencyjne rozliczanie? Jako osoba samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: pit forma (01-02-2015 04:06:06)
Temat: Autor: Aga (31-01-2015 23:29:00
U Pani formalnie jest spełnienie warunku podstawowego dotyczącego wymienionych ustawowo uprawnionych osób , czyli jest Pani osobą w stosunku do której orzeczono separację ...pokaż całą treść
U Pani formalnie jest spełnienie warunku podstawowego dotyczącego wymienionych ustawowo uprawnionych osób , czyli jest Pani osobą w stosunku do której orzeczono separację ale z drugim nie jest tak łatwo, jeśli oboje jako rodzice, macie władzę rodzicielską , żadne nie jest pozbawione praw w wychowaniu , istotne jest z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje Fakt wychowywania jest spełniany przez wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem, nie jest tez możliwe aby obydwoje się rodzice rozliczali jako samotnie wychowujący, każdy z osobna na jedno i to samo dziecko, ponadto wymagane jest aby to jeden rodzic w roku podatkowym wychowywał dziecko i to już należy do Sądu, drugi może mieć także prawo do dziecka, gdyż "Mimo sądowego przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy też faktycznego sprawowania tej władzy przez nich oboje – preferencję w rozliczeniu rocznym przyznaje się wyłącznie jednemu z nich." "Posiadanie dwojga lub większej ilości dzieci pozwala na preferencyjne opodatkowanie u obojga rodziców po rozwodzie. W takim przypadku należy udowodnić, że każde z rodziców wychowuje przynajmniej jedno dziecko. " zwiń
Autor: Aga (31-01-2015 23:29:00)
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko
Zastanawiam sie czy jeżeli z eks mężem mamy orzeczoną opiekę dzieloną ( dzieci są tydzien u mnie tydzien u niego) i w tym czasie każde z nas...pokaż całą treść
Zastanawiam sie czy jeżeli z eks mężem mamy orzeczoną opiekę dzieloną ( dzieci są tydzien u mnie tydzien u niego) i w tym czasie każde z nas je samodzielnie utrzymuje i wychowuje, to czy każde z nas może sie rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca jedno jedno dziecko?zwiń
Autor: pit forma (31-01-2015 20:03:19)
Temat: Autor: Ewa (31-01-2015 16:10:03
Jeszce do Pani Ewy: Ważne jest zamieszkiwanie córki z danym rodzicem w celu spełnienia samotnego wychowywania, nie ma natomiast znaczenia łożenie na to dziecko np. alimenty ,...pokaż całą treść
Jeszce do Pani Ewy: Ważne jest zamieszkiwanie córki z danym rodzicem w celu spełnienia samotnego wychowywania, nie ma natomiast znaczenia łożenie na to dziecko np. alimenty , jeśli faktycznie druga strona nie bierze realnie udziału w wychowywaniu, jeśli dziecko studiuje nawet za granicą nie może mieć nie więcej niż 25 rok życia i tu nie osiągać dochodów na zasadach ogólnych większych niż 3089 zł na cały rok , ale jeśli w tym roku 2015 roku dziecko pozostanie za granicą , czyli nie będzie faktycznie zamieszkiwać z Panią, nie będzie Pani mogła się w ten sposób rozliczyć za 2015 rok , pisze Pani w tym roku wyjechała na wakacje, zapewne ma Pani na myśli rok 2014 , pisać jakby coś na wiater48@o2.pl.zwiń
Autor: pi forma (31-01-2015 19:39:55)
Temat: Autor: Ewa (31-01-2015 16:10:03
ta odpowiedź jest już zawarta warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, rozwódką. – pod warunkiem, że...pokaż całą treść
ta odpowiedź jest już zawarta warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, rozwódką. – pod warunkiem, że w tym czasie faktycznie samotnie wychowuje się dziecko. Wystarczy zatem co najmniej jeden dzień w roku być samotnie wychowującym rodzicem .zwiń
Autor: Ewa (31-01-2015 16:10:03)
Temat: Rozliczenie jako samotny rodzic
Witam, jestem po rozwodzie i sama wychowywałam córkę. W tym roku pojechała na wakację do ojca i tam została z kontynuacją nauki za granicą. Czy w tej...pokaż całą treść
Witam, jestem po rozwodzie i sama wychowywałam córkę. W tym roku pojechała na wakację do ojca i tam została z kontynuacją nauki za granicą. Czy w tej sytuacji mogę rozliczyć się jako samotny rodzic. Przez prawie 8 miesięcy dziecko nie miało kontaktu z ojcem a ja nie otrzymywałam alimentów. zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 05:16:36)
Temat: Autor: Justyna (11-01-2015 10:39:13
może Pani do mnie napisać w tej sprawie jeszcze , jeśli Pani sobie życzy na wiater48@o2.pl...pokaż całą treść
może Pani do mnie napisać w tej sprawie jeszcze , jeśli Pani sobie życzy na wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 05:11:01)
Temat: Autor: Justyna (11-01-2015 10:39:13
Nie ma znaczenia przedstawianie jakichkolwiek dokumentów , znaczenie ma fakt wyłącznie faktycznego wychowywania dziecka przez Panią czyli jako samotnie wychowującego rodzica, bez udziału innych osób, rodziny...pokaż całą treść
Nie ma znaczenia przedstawianie jakichkolwiek dokumentów , znaczenie ma fakt wyłącznie faktycznego wychowywania dziecka przez Panią czyli jako samotnie wychowującego rodzica, bez udziału innych osób, rodziny , opiekunów, dziadków, nie ma też fakt łożenia na dziecko prze ojca jeśli faktycznie nie brał on udziału w wychowywaniu, fakt wychowywania jest szczególnie ma znaczenie przy tym z kim dziecko faktycznie zamieszkuje , czyli z kim przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym , dodatkowo uzyskanie przez Panią rozwodu i władzy rodzicielskiej w ciągu roku pozwala tym bardziej na wybór tej formy rozliczenia , bo nie jest istotne wychowywanie samotne przez cały rok , ale przysługuje za cały , nie ma też znaczeni fakt pozostawania osoby samotnie wychowującej z innym związku nieformalnym, jeśli inna osoby nie bierze udziału w wychowywaniu, nie mniej jednak przepisy bezpośrednio nie wymieniają małżonków w związku małżeńskim jako bezpośrednio uprawnionych do tej formy rozliczenia, Zgodnie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT z preferencji może skorzystać rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich. Jeśli drugi rodzic nie został jej pozbawiony, to uznaje się, że bierze udział w wychowaniu syna lub córki. Może się jednak zdarzyć, że po rozwodzie dziecko zostaje z jednym rodzicem, a drugi nadal ma władzę rodzicielską. Co w takiej sytuacji? Pomocna może się okazać tutaj interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 czerwca 2011 r. (IBPBII/1/415-340/11/BJ). - W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie jest ona ograniczona, a oboje są stanu wolnego, zarówno jeden jak i drugi może samotnie wychowywać dziecko. Przy czym prawo do omawianej preferencji przysługuje jedynie temu z rodziców, który faktycznie w roku podatkowym samotnie, tj. bez udziału drugiego rodzica, wychowywał dziecko, czyli sprawował nad nim stałą opiekę, zamieszkując z nim – czytamy w interpretacji. Najlepiej zaczekać na rozwód lub jeśli są podstawy do udowodnienia , że druga strona nie bierze udziału w wychowaniu , bo np zamieszkuj gdzie indziej można próbować udowodnić to . zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 04:39:25)
Temat: Autor: monia123 (16-01-2015 11:15:51)
Jak najbardziej, dlaczego nie , jeśli z tytułu umowy zlecenia osiągała Pani dochód opodatkowany na zasadach ogólnych i opłacone zostały składki zdrowotne, zus i pobrano...pokaż całą treść
Jak najbardziej, dlaczego nie , jeśli z tytułu umowy zlecenia osiągała Pani dochód opodatkowany na zasadach ogólnych i opłacone zostały składki zdrowotne, zus i pobrano zaliczkę na podatek dochodowy potrzebne tu do odliczenia i nie ma znaczenia ile dzieci Pani wychowuje samotnie zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 04:26:25)
Temat: Autor: zofia (20-01-2015 22:59:25)
Oczywiście ma Pani jak najbardziej prawo do skorzystania z z preferencyjnego rozliczenia jeśli samotnie przez choćby jeden dzień w roku wychowywała Pani dziecko, oczywiście samotne wychowywanie dziecka...pokaż całą treść
Oczywiście ma Pani jak najbardziej prawo do skorzystania z z preferencyjnego rozliczenia jeśli samotnie przez choćby jeden dzień w roku wychowywała Pani dziecko, oczywiście samotne wychowywanie dziecka nie stoi na przeszkodzie z możliwością odliczenia ulgi prorodzinnej, ulgę te Pani odlicza do miesiąca włącznie ukończenia przez dziecko studiów, obrony pracy , okres wakacyjny nie liczy się tu, bo jest to ostatni rok studiów, studia magisterskie, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, kończą się z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego ewentualnie – w momencie złożenia ostatniego, wymaganego planem studiów egzaminu (np. w przypadku medycyny) lub zaliczenia ostatniej, przewidzianej planem studiów praktyki (farmacja). Odliczenie ulgi należy rozliczyć do czerwca włącznie, gdyż w chwili ukończenia 25 lat dziecko już się nie pobierało nauki . zwiń
Autor: zofia (20-01-2015 22:59:25)
Temat: zeznanie podatkowe
Samotnie wychowywałam córkę, która w czerwcu 2014 roku ukończyła studia medyczne... 25 lat życia ukończyła w lipcu 2014r a pracę podjęła od października 2014roku. Za ...pokaż całą treść
Samotnie wychowywałam córkę, która w czerwcu 2014 roku ukończyła studia medyczne... 25 lat życia ukończyła w lipcu 2014r a pracę podjęła od października 2014roku. Za ile miesięcy 2014 roku mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?...czy mogę rozliczać się jako matka samotnie wychowująca dziecko za rok 2014?zwiń
Autor: monia123 (16-01-2015 11:15:51)
Temat: czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? prosze o jakas podpowiedz...pokaż całą treść
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? prosze o jakas podpowiedz zwiń
Autor: Justyna (11-01-2015 10:39:13)
Temat: ulga samotnie wychowujacej
Witam.. a co w przypadku, kiedy z mezem nie mieszkamy razem, mamy inne adresy zamieskania. Ojciec dziecka praktycznie nie widuje dzieci, mamy złozony pozew rozwodowy w sadzie,...pokaż całą treść
Witam.. a co w przypadku, kiedy z mezem nie mieszkamy razem, mamy inne adresy zamieskania. Ojciec dziecka praktycznie nie widuje dzieci, mamy złozony pozew rozwodowy w sadzie, jestesmy po pierwszej rozprawie, czy moge rozliczyc sie jako samotnie wychowujaca? jakie dokumenty trzeba przedstawic?? pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj