ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, który pozwala jej uznać dziecko jako członka rodziny i rozliczyć się łącznie z nim. Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie wymaga, by dziecko faktycznie zarabiało - samotny rodzic wypełniając zeznanie roczne, skorzysta z preferencji i zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Tym samym może skorzystać z niższej stawki podatku, w stosunku do tej, którą zastosowałby, rozliczając się samemu, a także odliczyć podwójnie kwotę wolną od podatku.

Ile można zyskać rozliczając się łącznie z dzieckiem?

Rozliczając się łącznie z dzieckiem deklaruje się podatek w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy rocznych dochodów obu rozliczających się osób. Stąd też:

 • korzyść podatkowa wystąpi w przypadku, gdy wysokość zarobków samotnie wychowującego rodzica spowodowałaby (bez korzystania z preferencji) przejście do wyższego progu skali podatkowej (z 18% na 32%), a zatem jeżeli przekroczą one 85.528 zł.,
 • opłacalność tej formy opodatkowania polega również na wykorzystaniu podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku, która przy dziecku niezarabiającym w ogóle nie zostałaby wykorzystana.

Najwyższą korzyść uzyskuje osoba, której dochód wynosi 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Kwota, którą zyskuje wynosi 12,529,94 zł.

 

Wypełnij PIT osoby samotnie wychowującej dziecko w naszym bezpłatnym programie


Samotnie wychowujesz dzieci? Nie musisz już liczyć ręcznie podatku w zeznaniu PIT za 2017. Sprawdź wysokość Twojego podatku razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

>>> Wylicz szybko Twój PIT w Programie e-pity 2017 i wyślij Twój PIT online <<<

 

Jak to liczymy: nadwyżka kwoty 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528 zł. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 (czyli 32% z nadwyżki) = 42.207,98 zł. Jeżeli opodatkuje się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – 2 X 14.839.02 (podwójna wysokość podatku obliczonego od połowy rocznych dochodów) = 29.678,04 zł.

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł!!!!

Jeżeli zarobki przekroczyłyby kwotę 171.056 zł lub byłyby niższe od tej kwoty lub gdyby do dochodów rodzica trzeba by doliczyć dochody małoletniego – zysk podatkowy byłby odpowiednio niższy.

Samotnie wychowujesz dziecko? Wylicz zwrot podatku w Programie e-pity 2017

Kto rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Powyższych warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, itd. – pod warunkiem, że w tym czasie faktycznie samotnie wychowuje się dziecko.

Niezbędne jest natomiast udowodnienie wychowywania dziecka samodzielnie. Z rozliczenia na preferencyjnej zasadzie nie skorzysta zatem zamieszkujący z konkubiną (będącą matką dziecka) pomagającą przy wychowaniu dziecka lub pozostający w związku nieformalnym z drugim z rodziców dziecka, w którym drugi rodzic pomaga wychowywać dziecko.

W obu przypadkach dochodzi do wspólnego wychowywania dziecka. W obu przypadkach brak kontaktu ze strony drugiego rodzica pozwalałby na rozliczenie preferencyjne.

Zamieszkiwanie z partnerem nie będącym ojcem dziecka, pomoc ze strony dziadków czy innej rodziny, zamieszkiwanie łącznie z dzieckiem u swoich rodziców przez matkę – nie spowoduje utraty statusu „samotnie wychowującej” dziecko – jeżeli osoby te nie ingerują w proces wychowywania i nie łożą na dziecko (IPPB4/415-38/12-4/JK3, 2012.03.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Samotnie – oznacza bez wpływu, pomocy drugiego partnera przy wychowywaniu, przy czym wychowanie oznacza stan faktyczny, czynności przy dziecku, a nie - łożenie na to dziecko. Stąd samotne wychowywanie dziecka, na które matka dostaje alimenty od ojca, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej jest możliwe (IPPB4/415-251/12-2/JK3, 2012.06.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Gdy ojciec dziecka łoży na dziecko, zamieszkuje osobno i nie wychowuje go, czyli nie podejmuje czynności faktycznych przy dziecku, mających na celu jego wychowywanie – preferencja w rozliczaniu podatków przysługuje matce. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca nie wymaga, by dziecko wychowywać samotnie przez cały rok podatkowy. Jeśli udowodni się, że miesiąc w danym roku nastąpiło samotne wychowywanie jako panna kawaler, wdowa, wdowiec itd., to jest to wystarczające, by korzystać z preferencji.

UWAGA Panna, kawaler:

Decyduje stan faktyczny, a nie sam status. Jeżeli zatem rodzic dziecka pozostaje w związku faktycznym z partnerem będącym rodzicem dziecka, zamieszkują razem oraz przyczyniają się do sprawowania opieki nad dzieckiem (prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) nie można samodzielnie opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 czerwca 2009 r. (II FSK 279/08) dodał, że słowo "samotnie" oznacza wychowywanie dziecka bez udziału innej (innych) osób. W sytuacji zatem, gdy podatnik wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym), nie można mówić o "samotnym" wychowywaniu dziecka.

Z drugiej jednak strony dla rozliczenia nie ma znaczenia faktyczny status życiowy danej osoby, a zatem nie musi być ona osobą faktycznie samotną. Konieczne jedynie by sama wychowywała dziecko. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r. (III SA/Wa 2498/08) wskazał, że: Ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej (…) nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego (z wyjątkiem małżeństw), czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. Stąd samotność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby, a samotny na tle art. 6 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony.

Jeżeli zatem druga osoba jest współlokatorem, ale konkubenci (również małżonkowie po rozwodzie, w separacji prawnej) rozliczają się odrębnie, prowadzą dwa rachunki, to nie ma podstaw, by sprawujący władzę rodzicielską nie mógł rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Stan wspólnego zamieszkiwania i wychowywania dziecka samotnie będzie jednak bardzo trudno udowodnić przed organami podatkowymi.

Zaleca się zatem, by wspólne zamieszkiwanie traktować jednak jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Podobnie wskazał NSA w wyroku z dnia 7 marca 2001 roku sygn. akt I SA/Gd 1799/98.

UWAGA: wdowa, wdowiec:

W roku śmierci małżonka podatnik nadal może rozliczać się z nim wspólnie. Potrzebne jest oświadczenie o takim rozliczeniu. Dotyczy to wyłącznie przypadków, w których podatnik:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na rozliczenie łączne ze zmarłym małżonkiem – traci uprawnienie do rozliczenia za dany rok jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli takiej decyzji nie podejmie, w roku śmierci małżonka może on rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – pod warunkiem, że spełnia pozostałe warunki w tym zakresie. Zatem owdowiały podatnik mający dzieci ma wybór - albo opodatkowuje się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, albo opodatkowuje się jako samotnie wychowujący dzieci.

UWAGA: rozwodnik, rozwódka:

W związku z orzeczeniem rozwodu lub separacji sąd orzeka równocześnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że będą oni zgodnie wykonywać opiekę nad dzieckiem lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie "ograniczając" władzę rodzicielską drugiego. Wyrok w tym zakresie będzie pierwszoplanowo rozpatrywany w przypadku korzystania z przedstawianej formy rozliczenia. Nie będzie on jednak decydujący. Innymi słowy – dla rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci nie jest niezbędne posiadanie sądowego orzeczenia przyznającego prawo wychowywania dziecka. Dla celów podatkowych i preferencyjnego rozliczenia należy udowodnić stałą opiekę ze strony rodzica, prowadzącą w konsekwencji do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka (a zatem istotą jest z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje). Mimo sądowego przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy też faktycznego sprawowania tej władzy przez nich oboje – preferencję w rozliczeniu rocznym przyznaje się wyłącznie jednemu z nich. Oboje rodzice nie mogą rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (por. wyrok WSA z 6 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2693/06. Zatem gdy oboje oni posiadają władzę rodzicielską, albo gdy pełną władzę posiada jeden z małżonków – dodatkowo wymagane jest faktyczne wychowywanie dziecka. Tylko wówczas można korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

Uwaga !

Posiadanie dwojga lub większej ilości dzieci pozwala na preferencyjne opodatkowanie u obojga rodziców po rozwodzie. W takim przypadku należy udowodnić, że każde z rodziców wychowuje przynajmniej jedno dziecko. Jeżeli dwójkę dzieci posiada na wychowaniu jeden rodzic, to ich liczba nie przynosi zwielokrotnienia preferencji. Liczba dzieci wpływa na kwotę ulgi prorodzinnej, natomiast nie ma znaczenia przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna

Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci:

 • małoletnich (a zatem do ukończenia 18 roku życia), bez względu na ilość uzyskanych przez dzieci przychodów w danym roku,
 • bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych).

Granica wieku dziecka

Może zdarzyć się, że dziecko w trakcie roku podatkowego ukończy odpowiednio 18 lub 25 lat. Za ten rok rodzicowi również przysługuje preferencyjne rozliczenie, pod warunkiem że dochody dziecka nie przekraczają progu 3089 zł. Warunek dla uzyskania preferencji spełniony będzie, jeśli dziecko choć przez jeden dzień w roku spełni warunki małoletniości lub będzie miało 25 i uczyło się w odpowiednich szkołach. Potwierdził to Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto w wydanej interpretacji (ZF/415-16/07).

Oświadczenie o opodatkowaniu

Oświadczenie o opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko w formie pisemnej składa się bezpośrednio na druku deklaracji PIT (polega ono na zaznaczeniu odpowiedniego pola deklaracji PIT rocznego oraz złożeniu podpisu pod deklaracją). Nie ma konieczności dodatkowo pisać żadnego oświadczenia.

Co ważne oświadczenie musi być złożone na formularzu PIT. Dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnik zapomniał o oświadczeniu, a rozliczeń nie prowadził na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złoży korektę – ale wyłącznie gdy złoży ją do 30 kwietnia – i w niej wskaże na opodatkowanie jako osoba samotnie wychowująca dziecko – oświadczenie będzie poprawne.

Źródła uzyskania przychodów

Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym.

Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka.

Co ważne, jeżeli podatnik lub dziecko osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej, a część na zasadach ogólnych to i tak nie rozliczy się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania jako osoba wychowująca dziecko.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.

Dochody zagraniczne

Z opodatkowania z dzieckiem można skorzystać również, gdy osoby samotnie wychowujące spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 • osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;
 • udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Certyfikat składa się na żądanie organu, a nie jako załącznik do zeznania podatkowego. Zasadę rozliczania dochodów zagranicznych z dzieckiem stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 06-02-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ania (20-04-2018 11:08:40)
Temat: Pit
2 lata wychowywalam sama dziecko teraz mam parnera i z nim 2 dziecko czy moge sie rozliczyc z pit 0
Autor: Basia (17-04-2018 20:23:42)
Temat: dzwoje dzieci różnych ojców
Mam pytanie mam 2 dzieci jedno 17 lat ojciec nieznany, 2-gie12 lat otrzymuję alimenty i dodatkowo ojciec pomaga przy wychowywaniu (dziecko przebywa u niego co 2-gi miesiąc)...pokaż całą treść
Mam pytanie mam 2 dzieci jedno 17 lat ojciec nieznany, 2-gie12 lat otrzymuję alimenty i dodatkowo ojciec pomaga przy wychowywaniu (dziecko przebywa u niego co 2-gi miesiąc) czy w tej sytuacji ja mogę się rozliczyć jako matka samotnie wychowująca dziecko a ojciec 2- giego dziecka rozliczy u siebie dziecko np. 6 m-cy?zwiń
Autor: Adam (08-03-2018 09:54:12)
Temat: ...
Artykuł z góry zakłada, że jak samotny rodzic to matka...ale my ojcowie, którzy po rozwodzie zajmujemy się dziećmi też to czytamy ;)
Autor: Joanna (02-03-2018 22:21:09)
Temat: Rozliczenie pit 2017
Ojciec dziecka przebywa zagranicą a ja dzieckiem w polsce od marca 2016. Bylismy w zwiazku nieformalnym do listopada 2016. Jestem w trakcie składania wniosku o alimenty oraz...pokaż całą treść
Ojciec dziecka przebywa zagranicą a ja dzieckiem w polsce od marca 2016. Bylismy w zwiazku nieformalnym do listopada 2016. Jestem w trakcie składania wniosku o alimenty oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Od lipca 2016 pobieram zasilek dla bezrobotnych. Czy mogę skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci? zwiń
Autor: Anita3 (27-02-2018 17:19:24)
Temat: Osoba samotnie wychowująca dziecko
Rozwód, dziecko zostało przy mnie, ojciec ma całkowicie odebrane prawa rodzicielskie. Mam partnera życiowego mamy wspólne dziecko, mieszkamy razem - nie jesteśmy małżeństwem. Czy mogę rozliczyć się...pokaż całą treść
Rozwód, dziecko zostało przy mnie, ojciec ma całkowicie odebrane prawa rodzicielskie. Mam partnera życiowego mamy wspólne dziecko, mieszkamy razem - nie jesteśmy małżeństwem. Czy mogę rozliczyć się jako matka samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Grzegorz (26-02-2018 14:19:37)
Temat: rozliczenie pitu
jestem po rozwodzie dwa lata , mam syna 20 letniego obecnie studiuje , czy mogę skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci
Autor: Grzegorz (26-02-2018 14:17:49)
Temat: rozliczenie pitu
jestem po rozwodzie dwa lata , mam syna 20 letniego obecnie studiuje , czy mogę skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dzieci
Autor: Mariola (26-02-2018 11:13:34)
Temat: rozliczenie PIT 2017
Syn osiągnął w 2017 roku przychód z tyt.umowy-zlecenie w wysokości 6000. Cz w związku z powyższym mogę skorzystać z formy rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Czy...pokaż całą treść
Syn osiągnął w 2017 roku przychód z tyt.umowy-zlecenie w wysokości 6000. Cz w związku z powyższym mogę skorzystać z formy rozliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Czy należy się również ulga prorodzinna?zwiń
Autor: Sama (24-02-2018 14:32:21)
Temat: Bezrobotna
Witam czy bedac na bezrobotnym i wychowujac sama 4 lerniego syna moge sie rozliczac?...pokaż całą treść
Witam czy bedac na bezrobotnym i wychowujac sama 4 lerniego syna moge sie rozliczac? zwiń
Autor: Betka (22-02-2018 13:37:46)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem -PIT z renty rodzinnej i PIT z um. zlec. za rok 2017 w przypadku dziecka
Co roku rozliczam się wspólnie z córką, jako osoba samotnie wychowujaca dziecko. W tym roku ja mam PIT 11 ze stosunku pracy i PIT 11 z umowy-...pokaż całą treść
Co roku rozliczam się wspólnie z córką, jako osoba samotnie wychowujaca dziecko. W tym roku ja mam PIT 11 ze stosunku pracy i PIT 11 z umowy- zlecenia. Moje dziecko ma PiT z ZUS- z renty rodzinnej i PIT z um.-zlecenia, z wakacyjnej pracy. Jak mam rozliczyć PIT z umowo- zlecenia i mojego i córki?zwiń
Autor: Magda (20-02-2018 12:39:04)
Temat: ślub
Czy biorąc ślub z innym partnerem w grudniu mogę rozliczyć się jako samotna matka
Autor: rozwodka (15-02-2018 12:52:20)
Temat: bezrobtna
Czy jak w lutym 2017 dostalam rozwód mam 2 dzieci i 3 urodzilam jestem bezrobotna czy mam prawo sie rozliczyc na dzieci jak nie uzyskalam dochodow na
Autor: Gocha (13-02-2018 22:06:55)
Temat: Rozliczenie z dziećmi
Prosze mi powiedzieć, czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Teraz żyje w związku nieformalnym i z partnerem mamy wspólne...pokaż całą treść
Prosze mi powiedzieć, czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Teraz żyje w związku nieformalnym i z partnerem mamy wspólne dziecko. Mój partner nie uczestniczy w wychowaniu mojego syna z poprzedniego małżeństwa, ponieważ to już nastolatek i ciężko im złapać kontakt. Również tylko ja utrzymuje starszego syna, mam zasadzone alimenty plus moja pensja spokojnie na to wystarcza. Z góry dziękuje za odpowiedzzwiń
Autor: Dorota (09-02-2018 05:16:47)
Temat: Pytanie
Czy mogę rozliczyć sie jako matka samotnie wychowująca dziecka? 18 stycznia tego roku otrzymałam rozwód, a faktycznie mieszkamy same i wychowuje córkę od października 2016 i w...pokaż całą treść
Czy mogę rozliczyć sie jako matka samotnie wychowująca dziecka? 18 stycznia tego roku otrzymałam rozwód, a faktycznie mieszkamy same i wychowuje córkę od października 2016 i w marcu 2017 mieliśmy spisana umowę notarialna o alimenty na dziecko.zwiń
Autor: Darek (07-02-2018 14:19:21)
Temat: renat a samotka matka
Witam, a czy wdowa która otrzymuje na dziecko rentę po ojcu może się rozliczać jako samotna matka
Autor: Darek (07-02-2018 14:03:11)
Temat: renat a samotka matka
Witam, a czy wdowa która otrzymuje na dziecko rentę po ojcu może się rozliczać jako samotna matka
Autor: Darek (07-02-2018 13:50:04)
Temat: renat a samotka matka
Witam, a czy wdowa która otrzymuje na dziecko rentę po ojcu może się rozliczać jako samotna matka
Autor: Ewelina (07-02-2018 10:06:44)
Temat: pytanie
Witam jestem panną, mamy z chłopakiem dziecko i nie mieszkamy jeszcze razem czy mogę rozliczyć się jako samotna matka ?...pokaż całą treść
Witam jestem panną, mamy z chłopakiem dziecko i nie mieszkamy jeszcze razem czy mogę rozliczyć się jako samotna matka ? zwiń
Autor: JAsia (05-02-2018 19:50:44)
Temat: Odpowiedź dla Pani JAgoduy
"Witam . Jestem samotna matka ale przez ostatnie 4 lata rozliczałam sie sama gdyż nie wiedziałam ze moge razem z córka . Czy moge złożyć korektę za...pokaż całą treść
"Witam . Jestem samotna matka ale przez ostatnie 4 lata rozliczałam sie sama gdyż nie wiedziałam ze moge razem z córka . Czy moge złożyć korektę za te lata ?" Niestey nie. Jest już za późno. Rozliczenie jako samotny rodzic może być dokonane tylko wtedy gdy składasz zeznanie z zaznaczoną opcją o takim sposobie roliczenia najpóźniej 30 kwietnia za poprzedni rok.zwiń
Autor: Jagoda (30-01-2018 20:25:10)
Temat: Pytanie
Witam . Jestem samotna matka ale przez ostatnie 4 lata rozliczałam sie sama gdyż nie wiedziałam ze moge razem z córka . Czy moge złożyć korektę za...pokaż całą treść
Witam . Jestem samotna matka ale przez ostatnie 4 lata rozliczałam sie sama gdyż nie wiedziałam ze moge razem z córka . Czy moge złożyć korektę za te lata ?zwiń
Autor: Agnieszka (25-01-2018 21:42:40)
Temat: Ulga na dziecko samotnie wychowującego rodzica
Czy w przypadku kiedy nie mieszkamy z mężem razem, mamy dopiero co złożony pozew o rozwód, mogę jako matka ubiegać się o rozliczenie się razem z dzieckiem,...pokaż całą treść
Czy w przypadku kiedy nie mieszkamy z mężem razem, mamy dopiero co złożony pozew o rozwód, mogę jako matka ubiegać się o rozliczenie się razem z dzieckiem, dodam, że opiekę nad 2 dzieci sprawuję sama...?zwiń
Autor: iza (19-01-2018 12:41:02)
Temat: separacja
Witam, jeśli jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym na dziecko niepełnosprawne i od lutego mam separację z mężem, mamy 2 dzieci, czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną na dzieci??
Autor: Wiwen (14-01-2018 19:47:43)
Temat: Rozliczenie bez dochodu
Czy mige sie rozliczyc za dzieci jeżeli nie pracuje ale jako dochod utracony
Autor: drugie malzenstwo (01-01-2018 12:56:33)
Temat: rozliczenie dzieci.
moj maz posiada 2 corki z pierwszego malzenstwa i 2 dzieci z drugiego. placi alimenty na dzieci z pierwszego malzenstwa ktore sa pod opieka matki. utrzymuje z...pokaż całą treść
moj maz posiada 2 corki z pierwszego malzenstwa i 2 dzieci z drugiego. placi alimenty na dzieci z pierwszego malzenstwa ktore sa pod opieka matki. utrzymuje z dziecmi stale kontakty. czy moze skorzystac z ulgi rozliczajac sie jako ojciec 4 dzieci ?zwiń
Autor: Kasia (11-12-2017 10:25:04)
Temat: Skomplikowana sytuacja
Proszę o informację, czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Teraz żyje w związku nieformalnym i z partnerem mamy wspólne...pokaż całą treść
Proszę o informację, czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Teraz żyje w związku nieformalnym i z partnerem mamy wspólne dziecko. Mój partner nie uczestniczy w wychowaniu mojego syna z poprzedniego małżeństwa, ponieważ to już nastolatek i ciężko im złapać kontakt. Również tylko ja utrzymuje starszego syna, mam zasadzone alimenty plus moja pensja spokojnie na to wystarcza. Z góry dziękuje za odpowiedz zwiń
Autor: AB (06-10-2017 13:06:34)
Temat: Matka samotna
Mój PIT wysłany przez program został zatwierdzony przez US 3 maja. Straciłam 500 zł. Ciekawa jestem, czy kto żywi, kąpie i ubiera moje dziecko, skoro od 3 maja...pokaż całą treść
Mój PIT wysłany przez program został zatwierdzony przez US 3 maja. Straciłam 500 zł. Ciekawa jestem, czy kto żywi, kąpie i ubiera moje dziecko, skoro od 3 maja nie wchodzi już w mój dochód (od razu powiem, że nie robi tego ojciec dziecka).zwiń
Autor: Ogundele (08-09-2017 00:54:52)
Temat: Appreciation
MUSISZ PRZECZYTAĆ: Nazywam się Susan Davis, amd z Glasgow w Wielkiej Brytanii. Chcę zeznawać o wielkim człowieku nazwie Doktor Dr Ogundele, byłem oszukany tak wiele razy i nigdy...pokaż całą treść
MUSISZ PRZECZYTAĆ: Nazywam się Susan Davis, amd z Glasgow w Wielkiej Brytanii. Chcę zeznawać o wielkim człowieku nazwie Doktor Dr Ogundele, byłem oszukany tak wiele razy i nigdy dotąd nie widziałem żadnego potężnego człowieka, jak dr Ogundele, mój mąż zostawił mnie, ponieważ nie mogłem mieć własnego dziecka, a drugi powód był także dlatego, że nie byliśmy w stanie opłacać nienarodzonego dziecka, pewnego dnia jako zdegradowana kobieta, którą pojechałem do internetu, a ja spotkałem się z postem dr Ogundele napisanym przez kobietę, z którą pomagał wcześniej, zachęcam się do kontaktu z nim, pierwsze słowo, które powiedział mi, że powinienem być szczęśliwy, że skontaktowałeś się z nim, że moje problemy się skończą, kilka dni po jego modlitwach i konsultacji mój mąż wrócił z błaganiem i wyprowadził nas z ubóstwa swoimi mocami, z przyjemnością informujemy każdego czytałem to, że mam własne dziecko na drodze. Dr Ogundele jest jak żaden inny czary, ma doskonałe rozwiązanie problemów związanych z relacjami, ubóstwem, chorobami i małżeństwem, a nawet sprawi, że będziesz miał szczęście w swoim życiu. Wierzę mu i dziś cieszę się, że wszyscy wiedzą, że ten czarujący czarodzieja ma moc do problemów życia z wszelkimi rodzajami choroby z jego mocą. bo wierzyli w Niego, mam szczęście. Dziękuję, że ci ludzie wciąż tam są i potrzebują pomocy, a ja go upuszczę, skontaktujesz się z nim, a potem wyskakujesz za mnie. Dr.Ogundele napisz do swojego: ogundeletempleofsolution@gmail.com lub swojego telefonu: +27618920352zwiń
Autor: A. (11-05-2017 10:16:20)
Temat: zawiłości podatkowe
Witam serdecznie. Czy osoba będąca w związku małżeńskim, posiadająca rozdzielność majątkową oraz wychowująca dziecko z poprzedniego małżeństwa moze rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
Autor: Kasia (10-05-2017 12:10:44)
Temat: rozliczenie po terminie
Witam! Zrobiłam w lutym rozliczenie przez e-deklaracje jako samotna matka. Mój błąd - nie dopilnowałam czy zostało zatwierdzone. 04.05.2017 spostrzegłam gafę. Szybko ja poprawiłam ale dostałam wezwanie...pokaż całą treść
Witam! Zrobiłam w lutym rozliczenie przez e-deklaracje jako samotna matka. Mój błąd - nie dopilnowałam czy zostało zatwierdzone. 04.05.2017 spostrzegłam gafę. Szybko ja poprawiłam ale dostałam wezwanie se Skarbówki z informacją że po terminie nie mogę się rozliczyć jako samotna matka. straciłam 600 zł. czy ktoś może mi pomóc? zwiń
Autor: MK (20-04-2017 23:43:48)
Temat: Opieka naprzemienna
W artykule jest nieścisłość - przy opiece naprzemiennej - oboje z rodziców moga skorzystac z możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowujaca dziecko http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F928CBF25 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31D7D8CB19...pokaż całą treść
W artykule jest nieścisłość - przy opiece naprzemiennej - oboje z rodziców moga skorzystac z możliwości rozliczania się jako osoba samotnie wychowujaca dziecko http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F928CBF25 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31D7D8CB19 zwiń
Autor: meg (11-03-2017 23:49:13)
Temat: Niespójność
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do...pokaż całą treść
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do ukończenia 25 roku życia[...], jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych)" Następnie "Źródła uzyskania przychodów... Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym. Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka." To dziecko może czy nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem? ;-) zwiń
Autor: meg (11-03-2017 21:06:05)
Temat: Niespójność
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do...pokaż całą treść
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do ukończenia 25 roku życia[...], jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych)" Następnie "Źródła uzyskania przychodów... Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym. Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka." To dziecko może czy nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem? ;-) zwiń
Autor: meg (11-03-2017 20:50:14)
Temat: Niespójność
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do...pokaż całą treść
Pewną niespójność w artykule zauważam, dotyczącą uzyskiwania przychodów przez dziecko: "Dziecko a opodatkowanie jako osoba samotna.... Opieka lub władza rodzicielska musi przysługiwać w stosunku do dzieci [...]do ukończenia 25 roku życia[...], jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych)" Następnie "Źródła uzyskania przychodów... Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym. Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka." To dziecko może czy nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem? ;-) zwiń
Autor: eMka (03-03-2017 23:47:32)
Temat: rozliczenie wspólnie z dzieckiem
Ja nie wiem dlaczego??? Jestem osobą samotnie wychowującą maloletnie dziecko a rozliczając się w Pit 37 on line wyskakuje mi, że nie mogę odliczyć sobie ulgi na...pokaż całą treść
Ja nie wiem dlaczego??? Jestem osobą samotnie wychowującą maloletnie dziecko a rozliczając się w Pit 37 on line wyskakuje mi, że nie mogę odliczyć sobie ulgi na dziecko, bo przekroczyłam próg dochodu 56000. ..a zarabiający więcej ode mnie twierdzą, że im to jednak przysługuje. Proszę o jakąś podpowiedź.zwiń
Autor: Dorota (03-03-2017 18:13:24)
Temat: Rozliczenie ulgi na dziecko
Witam pod koniec lutego rozliczylam sie z urzedem,pracowalam caly poprzedni rok i dodalam pit0 aby uzyskac ulge na dziecko.otrzymalam jedynie zwrot podatku przyslugujacy z rozliczenia zaliczki,nie uwzgledniono...pokaż całą treść
Witam pod koniec lutego rozliczylam sie z urzedem,pracowalam caly poprzedni rok i dodalam pit0 aby uzyskac ulge na dziecko.otrzymalam jedynie zwrot podatku przyslugujacy z rozliczenia zaliczki,nie uwzgledniono jednak ulgi na mego 4letniego syna. Dodam ze rozliczalam sie jako osoba samotniw wychowyjaca dziecko,w poprzednich latach rozliczal sie moj byly partner z ulgi na syna bo nie mialam stalego zatrudnienia. On dostawal zwrot a ja nie dostalam. Co moge zrobic bo do urzedu dodzwonic sie nie sposob niestety. Pozdrawiamzwiń
Autor: Aga (02-03-2017 20:17:10)
Temat: umowa zlecenie dziecka
Witam. Rozliczylam swój PIT za 2016r jako rodzic samotnie wychwujacy wspólnie z dzieckiem. Córka w kwietniu i maju pracowała na umowę zlecenie w szkole językowej - rozdawała...pokaż całą treść
Witam. Rozliczylam swój PIT za 2016r jako rodzic samotnie wychwujacy wspólnie z dzieckiem. Córka w kwietniu i maju pracowała na umowę zlecenie w szkole językowej - rozdawała ulotki na umowę zlecenie, a jej PIT dostarczono teraz już po moim wysłaniu rozliczenia - już nawet dostałam zwrot podatku. Corka we wrześniu 2016 skończyła 18 lat. Czy muszę składać korektę PIT 37 rozliczenia za 2016 ?????zwiń
Autor: Kasia (02-03-2017 18:45:23)
Temat: Ślub w czasie roku a samotnie wychowywanie dzieci
W 2016 w sierpniu zawarłam związek małżeński i urodziłam 2 dzieci. Z pierwszego małżeństwa mam też dwoje dzieci. Wiem że nie mogę rozliczyć się wspólnie z obecnym...pokaż całą treść
W 2016 w sierpniu zawarłam związek małżeński i urodziłam 2 dzieci. Z pierwszego małżeństwa mam też dwoje dzieci. Wiem że nie mogę rozliczyć się wspólnie z obecnym mężem, ale czy mogę zatem rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?zwiń
Autor: ledo63 (01-03-2017 14:41:28)
Temat: rozliczenia podatku 500=
ostatnio byly partner curki rozliczal sie z rocznych dochodow . osoba rozliczajaca go powiedziala ze moze sobie odpisac od swoich dochodw za 6 miesiecy...pokaż całą treść
ostatnio byly partner curki rozliczal sie z rocznych dochodow . osoba rozliczajaca go powiedziala ze moze sobie odpisac od swoich dochodw za 6 miesiecy 500 + mimo ze nie bierze udzialu w wychowaniu dziecka a curka ma status matki samotnie wychowujacej dziecko. czy musi sie faktycznie dzielic sie tym dodatkiem z bylym partnerem ( ojcem dziecka ) i czy moze on sobie ta kwaote za pol roku dodatku odliczyc a curka 2 pol?zwiń
Autor: Beata (28-02-2017 11:35:43)
Temat: Dwoje dzieci
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega...pokaż całą treść
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega z alimentami), obecnie mieszkam wraz z nowym partnerem i z tego związku mamy córkę ( 8 m-cy) to czy mogę rozliczyć się jako samotna matka? Liczę na jakąś konkretną odpowiedz z Państwa strony. Pozdrawiam.zwiń
Autor: Beata (28-02-2017 09:31:40)
Temat: Dwoje dzieci
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega...pokaż całą treść
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega z alimentami), obecnie mieszkam wraz z nowym partnerem i z tego związku mamy córkę ( 8 m-cy) to czy mogę rozliczyć się jako samotna matka? Liczę na jakąś konkretną odpowiedz z Państwa strony. Pozdrawiam.zwiń
Autor: Beata (28-02-2017 08:05:55)
Temat: Dwoje dzieci
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega...pokaż całą treść
Witam. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli jestem matką dwojga dzieci (starsza corka ma innego ojca,z którym nie jestem od 3 lat,zdawkowo kontaktuje sie z dzieckiem i zalega z alimentami), obecnie mieszkam wraz z nowym partnerem i z tego związku mamy córkę ( 8 m-cy) to czy mogę rozliczyć się jako samotna matka? Liczę na jakąś konkretną odpowiedz z Państwa strony. Pozdrawiam.zwiń
Autor: Dorota (22-02-2017 15:29:03)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem
Witam, córka we wrześniu zaczęła naukę w studium zaocznym. Pod koniec listopada zaczęła pracę nie przekroczyła limitu 3000 zł. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej ?
Autor: Dorota (22-02-2017 15:27:17)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem
Witam, córka we wrześniu zaczęła naukę w studium zaocznym. Pod koniec listopada zaczęła pracę nie przekroczyła limitu 3000 zł. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej ?
Autor: ANITA (21-02-2017 15:02:32)
Temat: ODP.BRAK
TYLE PYTA A BRAK ODPOWIEDZI:(A TE CHĘTNIE BYM SIĘ DOWIEDZIAŁA JAK JEST W TAKIEJ SYTUACJI JAKĄ OPISAŁA PANI ELENA,BO NIEWIEM SAMA JAK MAM SIĘ ROZLICZYĆ:(...pokaż całą treść
TYLE PYTA A BRAK ODPOWIEDZI:(A TE CHĘTNIE BYM SIĘ DOWIEDZIAŁA JAK JEST W TAKIEJ SYTUACJI JAKĄ OPISAŁA PANI ELENA,BO NIEWIEM SAMA JAK MAM SIĘ ROZLICZYĆ:( zwiń
Autor: Basia (19-02-2017 15:19:12)
Temat: Mamusia
Witam! Jestem mama 2 latka,partner pracuje w niemczech,raz na miesiac,zajezdza na jeden dzien tylko.Ja jestem na bezplatnym urlopie wychowawczym.Ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej.Cala opieka i wychowywanie...pokaż całą treść
Witam! Jestem mama 2 latka,partner pracuje w niemczech,raz na miesiac,zajezdza na jeden dzien tylko.Ja jestem na bezplatnym urlopie wychowawczym.Ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej.Cala opieka i wychowywanie splywa na mnie.Prosze o odp.,czy w zeznaniu podatkowym moge rozliczac sie jako matka samotnie wychowujaca dziecko?zwiń
Autor: mama (12-02-2017 15:41:59)
Temat: PIT
JESTEM WDOWĄ, SAMOTNIE WYCHOWUJĘ CÓRKĘ 24 LAT, UCZY SIĘ, ALE W 2016 R. W CZERWCU WYSZŁA ZA MĄŻ, CZY MOGĘ ROZLICZYĆ SIĘ JAKO SAMOTNY RODZIC.
Autor: Ewa (10-02-2017 20:39:32)
Temat: Samotny rodzic
Czy mogę rozliczyć się jako samotna matka i skorzystać z ulgi łącznego rozliczenia i ulgi prorodzinnej , kiedy mój syn w 2016 skonczył 18 lat i od...pokaż całą treść
Czy mogę rozliczyć się jako samotna matka i skorzystać z ulgi łącznego rozliczenia i ulgi prorodzinnej , kiedy mój syn w 2016 skonczył 18 lat i od roku uczy się za granicą (college w pełnym wymiarze) , Wyjechał do ojca i skorzystał z jego propozycji aby tam kontynuować naukę . Ojciec jedynie pomógł mu załatwić szkołę, Całe utrzymanie tam ja pokrywam. Ja pilnuję wizyty syna u lekarzy , Przyjazdy jego to wizyty u dentysty , dermatologa itd. Ja tam latam na wywiadówki , Emocjonalnie i finansowo syn ma wsparcie we mnie . Z ojcem tylko tam się spotyka.Na każdą przerwę przylatuje do Polski, Dzięki wsparci mojej rodziny moze się tam utrzymać. Od ojca dostaje zasądzone alimenty . Władza rodzicielska po rozwodzie była przydzielona mnie.zwiń
Autor: Mama1 (06-02-2017 11:37:38)
Temat: Pit
Witam. Mam połtora roczną córeczkę którą wychowuje razem ze swoim partnerem (nie jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem lecz ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej). W 2016 roku podjełam...pokaż całą treść
Witam. Mam połtora roczną córeczkę którą wychowuje razem ze swoim partnerem (nie jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem lecz ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej). W 2016 roku podjełam prace na około jeden tydzień, mój partner pracuje w jednej firmie ponad rok, zarabia miesiecznie ok 1500zl. Jak bedzie wyglądało nasza ulga na dziecko za 2017 rok.?zwiń
Autor: Mama1 (06-02-2017 11:33:41)
Temat: Pit
Witam. Mam połtora roczną córeczkę którą wychowuje razem ze swoim partnerem (nie jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem lecz ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej). W 2016 roku podjełam...pokaż całą treść
Witam. Mam połtora roczną córeczkę którą wychowuje razem ze swoim partnerem (nie jesteśmy małżeństwem, mieszkamy razem lecz ojciec dziecka jest zameldowany gdzie indziej). W 2016 roku podjełam prace na około jeden tydzień, mój partner pracuje w jednej firmie ponad rok, zarabia miesiecznie ok 1500zl. Jak bedzie wyglądało nasza ulga na dziecko za 2017 rok.?zwiń
Autor: Grażyna (27-01-2017 15:05:23)
Temat: Rozliczenie się z dzieckiem
Jestem wdową, samotnie wychowującą córkę. Moja córka 22.12.2016 r. ukończyła 25 lat. Do 30 września 2016 r. studiowała na studiach dziennych. Czy za 2016 mogę się wspólnie...pokaż całą treść
Jestem wdową, samotnie wychowującą córkę. Moja córka 22.12.2016 r. ukończyła 25 lat. Do 30 września 2016 r. studiowała na studiach dziennych. Czy za 2016 mogę się wspólnie z Nią rozliczyć i czy będzie mi jeszcze przysługiwała ulga?zwiń
Autor: Lena (24-01-2017 11:31:10)
Temat: Pit
Czy mogę sama rozliczyć się jako samotna matka wychowująca dziecko czy dostanę jakaś ulgę na dziecko czy musze mieć jakiś dochód
Autor: PESEL (23-12-2016 13:05:36)
Temat: limit dochodu
coś to wyliczenie z kwotą dochodu 171 tys nie gra bo 1) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu...pokaż całą treść
coś to wyliczenie z kwotą dochodu 171 tys nie gra bo 1) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu podatkowym wspólnie z dzieckiem) nie przekroczyły 112 tys. zł, więc chyba nie można się już wtedy rozliczyć z dzieckiem ? zwiń
Autor: PESEL (23-12-2016 11:56:43)
Temat: limit dochodu
coś to wyliczenie z kwotą dochodu 171 tys nie gra bo 1) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu...pokaż całą treść
coś to wyliczenie z kwotą dochodu 171 tys nie gra bo 1) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu podatkowym wspólnie z dzieckiem) nie przekroczyły 112 tys. zł, więc chyba nie można się już wtedy rozliczyć z dzieckiem ? zwiń
Autor: Natalia (15-12-2016 11:10:04)
Temat: rozliczenie z dzieckiem a limit
Czy w związku ze zmianą limitów do ulgi podatkowej od roku 2017 zmienił się również limit zarobków dla uczącego się dziecka z 3089 na 6600?
Autor: Janusz (12-12-2016 16:21:45)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem
Jestem jedynym żywicielem rodziny w trakcie rozwodu - nie mieszkamy razem. W czasie miesiąca samotnie zajmuję się dwójką dziećmi w ok. 30% czasu. W 100% łożę na...pokaż całą treść
Jestem jedynym żywicielem rodziny w trakcie rozwodu - nie mieszkamy razem. W czasie miesiąca samotnie zajmuję się dwójką dziećmi w ok. 30% czasu. W 100% łożę na ich utrzymanie i wychowanie (matka nie pracuje). Czy mogę skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci?zwiń
Autor: Janusz (12-12-2016 16:07:48)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem
Jestem jedynym żywicielem rodziny w trakcie rozwodu - nie mieszkamy razem. W czasie miesiąca samotnie zajmuję się dwójką dziećmi w ok. 30% czasu. W 100% łożę na...pokaż całą treść
Jestem jedynym żywicielem rodziny w trakcie rozwodu - nie mieszkamy razem. W czasie miesiąca samotnie zajmuję się dwójką dziećmi w ok. 30% czasu. W 100% łożę na ich utrzymanie i wychowanie (matka nie pracuje). Czy mogę skorzystać z preferencyjnej formy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci?zwiń
Autor: ELENA (12-12-2016 14:47:07)
Temat: PREFERENCYJNE ROZLICZENIE PIT
Czy osoba nie będąca po rozwodzie ale mieszkająca oddzielnie z dzieckiem i samodzielnie wychowująca to dziecko (złożony pozew o rozwód z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej) może...pokaż całą treść
Czy osoba nie będąca po rozwodzie ale mieszkająca oddzielnie z dzieckiem i samodzielnie wychowująca to dziecko (złożony pozew o rozwód z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej) może skorzystać z rozliczenia swoich dochodów na preferencyjnych zasadach przysługujących tzw. osobom samotnie wychowującym dziecko?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz