ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Małżeństwo i dzieci

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Osoby pozostające w związku małżeńskim często decydują się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. Decyzja ta powoduje złożenie wspólnego druku PIT i podpisanie go imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń, ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Nie w każdym wypadku istnieje jednak możliwość rozliczania się razem.

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć zapis ustawy: podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Tak więc:

 • wspólne opodatkowanie korzystne jest tylko w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 18% na 32%),
 • jeżeli małżonkowie - po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85.528 zł – wspólne rozliczenie będzie co do zasady neutralne, a podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu dwóch odrębnych deklaracji PIT (wyjątek stanowi przypadek, w którym jedno z małżonków zarabia na tyle mało, że nie mogłoby samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas nawet gdy łącznie zarabiają mniej niż 85,528 zł, mogą odnieść korzyść podatkową).

Najwyższą korzyść uzyskuje małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie 171 056 zł. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie bowiem opodatkowany według stawki 18%. Małżeństwo zapłaci w ten sposób 12,529,94 zł mniej, niż gdyby rozliczali sie osobno.

 

Jak to liczymy?

Nadwyżka dochodu w kwocie 171 056 zł ponad próg podatkowy 85.528 zł (czyli kwoty, która opodatkowana jest 18% podatkiem) wynosi drugi raz tyle, czyli 85,528. Podatek od tej nadwyżki, w przypadku gdyby podatnik rozliczał się indywidualnie, wyniesie 85.528 zł X 32% = 27.368,96 zł łącznie zatem podatnik zapłaciłby 14.839,02 oraz 27.368,96 = 42.207,98 zł podatku. Jeżeli opodatkuje się łącznie – oboje małżonkowie zapłacą 2 X 14.839.02 = 29.678,04 zł

Różnica wynosi: 42.207,98-29.678,04 = 12,529,94 zł zaoszczędzone na podatku

Jeżeli małżonek zarabiający kwotę przekraczającą próg skali zarobi więcej niż 171 056 zł lub mniej niż tę kwotę lub też jeżeli drugi małżonek uzyska jakikolwiek zarobek – zysk podatkowy będzie odpowiednio równy lub niższy temu obliczeniu.

Rozlicz się wspólnie z małżonkiem wylicz zwrot podatku w Programie e-pity 2017

Warunki konieczne dla opodatkowania łącznie z małżonkiem

Aby opodatkować się z małżonkiem trzeba:

 • pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej

Oznacza to, że łącznie nie opodatkują się małżonkowie decydujący się na inny ustrój majątkowy małżeński niż tradycyjna wspólność majątkowa (jeżeli podatnik nie podejmie żadnych zachowań w tym zakresie to po ślubie właśnie taki ustrój uzyska). Nie opodatkują się łącznie również małżonkowie za rok podatkowy, w którym weszli w związek małżeński, powrócili do ustroju majątkowego współwłasności ustawowej posiadając wcześniej inny ustrój majątkowy lub też gdy w danym roku z tego ustroju zrezygnowali. Muszą wspólność ustawową majątkową posiadać cały rok. Rozliczą się natomiast łącznie małżonkowie, którzy posiadają umowny ustrój współwłasność majątkowej – zatem umownie rozszerzyli lub ograniczyli zakres współwłasności majątkowej małżeńskiej (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4.02.2011 r., ILPB1/415-1265/10-2/AA).

 • złożyć oświadczenie w formie pisemnej, że za dany rok opodatkowuje się łącznie.

Oświadczenie takie składa się wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji). Nie ma konieczności dodatkowo pisać oświadczenia.
Co ważne, oświadczenie nie musi obecnie być złożone na formularzu, ale musi ono nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego. Późniejsze złożenie oświadczenia pozbawi prawa do rozliczenia łącznie. Nie może ono być również złożone w deklaracji korygującej złożonej po terminie rozliczenia rocznego. Natomiast dopuszczalne byłoby złożenie oświadczenia w deklaracji korygującej, jeżeli podatnicy zapomnieli o nim, a rozliczeń nie prowadzili na ostatnią chwilę. Jeżeli wówczas złożą korektę do 30 kwietnia – i w niej wskażą na łączne opodatkowanie – oświadczenie będzie poprawne. Wystarczające jest natomiast, by jedynie jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową.

Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Innymi słowy, jeśli podpis pod deklaracją złoży jeden z małżonków, to jest ona tak samo ważna, jak deklaracja podpisana przez obydwoje. Oświadczenie jednego z małżonków jest szczególnie przydatne przy rozliczeniach za pomocą Internetu, gdzie kiedyś standardowo wymagano najpierw złożenia UPL-1 w formie standardowej (czyli upoważnienia drugiego małżonka, złożonego na piśmie przesłanego lub przekazanego organowi), a dopiero później możliwe było podpisywanie deklaracji przez podatników. Obecnie UPL-1 nie jest już konieczny, a deklaracja może być wysłana przez Internet przez jednego z małżonków, który złoży na deklaracji wniosek o wspólne opodatkowanie.

 

Uwaga!

Na podpisywanie deklaracji przez jednego małżonka warto jednak uważać, gdyż podpisujący formularz ponosi wówczas odpowiedzialność karną za podane w deklaracji dane, w tym również dane dotyczące przychodów małżonka. Gdyby informacje były nieprawidłowe (np. drugi małżonek podał je niezgodnie z prawdą), to podpisujący może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną – skarbową za błędy w deklaracji. Problemy pojawią się także, jeżeli drugi małżonek będzie kwestionował prawo do podpisu. Gdy stwierdzi, że nie dał upoważnienia do tej formy rozliczeń, małżonek, który podpisał deklarację, będzie miał problem z wykazaniem takiego upoważnienia (ciężar dowodu będzie spoczywał na nim). Co więcej jeżeli małżonek stwierdzi, że nie udzielił zgody na podpisanie – to w grę wchodzi także odpowiedzialność karna.

Jeśli współmałżonek zakwestionuje rozliczenie i nie uda się udowodnić przekazania wcześniej upoważnienia, wniosek o łączne opodatkowanie będzie nieskuteczny i małżonkowie muszą rozliczyć się osobno (w konsekwencji wystąpić mogą u jednego z nich odsetki za zwłokę).

 • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim (rozwód, separacja)

Nie skorzystają więc ani rozpoczynający drogę małżeńską, ani ci, którzy zdecydują się na rozwód – separacja nie stanowi zakończenia związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji faktycznej mają prawo do wspólnego opodatkowania. Separacja prawna, orzeczona przez sąd uniemożliwia wspólne rozliczenie – choć związek małżeński istnieje separacja powoduje rozdzielność majątkową, wyłączającą prawo do wspólnego opodatkowania.

Łączne rozliczenie może złożyć jednak podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W powyższych przypadkach podatnik taki w tym roku podatkowym nie rozliczy się jednak dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Co ważne, jeżeli podatnik osiąga różne źródła przychodów i część z nich opodatkowuje jak powyżej, a część na zasadach ogólnych, to i tak nie rozliczy się z małżonkiem, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych. Inaczej mówiąc, wybór powyższych form dyskwalifikuje podatnika od jakiejkolwiek możliwości opodatkowania łącznego.

Jeżeli podatnik rozlicza najem prywatny (ruchomości, nieruchomości, prawa) opłacając podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosuje on również wspólnego opodatkowania. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym podatnicy mają możliwość opodatkować się ryczałtem – a jednocześnie rozliczać inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.


Dochody zagraniczne małżonków

Łączne opodatkowanie mogą zastosować również małżonkowie:

 • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

- jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla takiego ujęcia przychodów konieczne jest dodatkowo istnienie możliwości łącznego opodatkowania wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość udokumentowania miejsca: zamieszkania – certyfikatem rezydencji, a także miejsca osiągania reszty dochodów odpowiednim oświadczeniem wydanym przez władzę państwa trzeciego.


Małżonkowie a współwłasność i dochody z najmu

Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzecz dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Podobnie czyni się z kosztami uzyskania przychodów oraz z ulgami dotyczącymi tych dochodów. By całość przychodów doliczana była do przychodów jednego tylko małżonka, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy – pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczenia przychodów.

Uwaga

Od 2015 r. nie wystąpi już konieczność ponawiania corocznie oświadczenia o rozliczeniu dochodu z najmu wyłącznie u jednego z małżonków. Raz złożone oświadczenie będzie pełniło swoją funkcję aż do momentu, w którym podatnik nie złoży oświadczenia o przeciwnym skutku, tj. że decyduje się rozliczać najem wspólnie. 

W przypadku małżonków, między którymi nie istnieje ustrój wspólności majątkowej – o rozliczeniu przychodów decydować będzie umowa najmu lub udział we współwłasności. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.


Ulga w trakcie roku podatkowego

Małżonkowie mogą dodatkowo korzystać z obniżonej wartości zaliczek w trakcie roku podatkowego. Jeżeli pracownik przekaże pracodawcy oświadczenie, że w danym roku chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczki w tej kwocie pobiera płatnik począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie dotyczyć będzie również przyszłych lat – natomiast w przypadku, gdy nastąpi zmiana i podatnik nie będzie rozliczał się wspólnie, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane standardowo.

 

Uwaga!

Zmniejszenie tego typu nie obowiązuje jednak w umowach cywilnoprawnych, typu zlecenie i dzieło.

Dochód zerowy lub strata małżonka

Rozliczenie łączne jest dopuszczalne również w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym przychodów - wówczas kwota dochodu wynosi 0 zł – lub jeżeli koszty jego przychodów były wyższe od kwoty zarobku.

Stratę należy traktować jak brak dochodów małżonka. Nie można jej odliczać od dochodu drugiego z małżonków, pozostaje ona przyporządkowana wyłącznie małżonkowi, który ją poniósł. Stratę odlicza się tylko u tego podatnika, który ją poniósł i nie można jej kompensować z dochodem małżonka, nawet jeśli pochodzi on z tego samego źródła przychodów. Do wspólnego rozliczenia uprawniony jest również podatnik, który w danym roku wykorzystuje stratę z lat poprzednich, a w danym roku, za który się rozlicza, osiągnął dochód lub nie zarobkował; dochód po odliczeniu nie więcej niż 50% straty rocznie może być rozliczany wspólnie z małżonkiem.

Uwaga!

Z obecnego brzmienia przepisów wynikać mogłoby, że strata nie uprawnia do wspólnego rozliczenia i nie wolno traktować jej jako dochód 0 zł. W doktrynie przyjęło się jednak, że w związku z uchyleniem przepisu wskazującego wyraźnie, że nie ma możliwości rozliczania się łącznie w przypadku uzyskania straty, doszło do aprobaty takiego rodzaju rozliczeń. Obecnie, choć nie wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 6 ustawy o PIT, małżonek ponoszący stratę może się rozliczać wspólnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 22-08-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Zuzia (23-04-2018 20:35:02)
Temat: Korekta PITu gdy każdy z małżonków wpisał do swojego PITu dzieci
Dzień dobry,, Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Odeszłam od męża z dziećmi w drugiej połowie ubiegłego roku. Każdy z nas rozliczał się osobno, zarówno ja jak...pokaż całą treść
Dzień dobry,, Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Odeszłam od męża z dziećmi w drugiej połowie ubiegłego roku. Każdy z nas rozliczał się osobno, zarówno ja jak i małżonek wpisaliśmy dzieci by uzyskać zwrot podatku. Zwrot podatku otrzymałam ja. Mąż straszy mnie teraz karami z US. Co mam zrobić żeby uniknąć kary. Od sierpnia ubiegłego roku sama wychowuje nasze dzieci. Będę wdzięczna za wskazówkizwiń
Autor: Paulina (19-04-2018 14:03:02)
Temat: Pit 40a
W 20 grudnia 2017 roku zmarła babcia, nie dostawała emerytury. Dziadek dostaje emeryturę i rozliczali się razem z babcia. To czy teraz za tamten rok może się...pokaż całą treść
W 20 grudnia 2017 roku zmarła babcia, nie dostawała emerytury. Dziadek dostaje emeryturę i rozliczali się razem z babcia. To czy teraz za tamten rok może się rozliczyć, mimo tego że babcia nie żyje? Bardzo proszę o odpowiedź.zwiń
Autor: Ta Kasia (10-04-2018 22:38:27)
Temat: PIT 11
Witam pisze z zapytaniem odnośnie rozliczania pitu11 prze mojego tatę. Moja mama nie pracuje a opiekuje się niepełnosprawnym bratem z tego tytułu przyznane ma świadczenie pielęgnacyjne. Czy...pokaż całą treść
Witam pisze z zapytaniem odnośnie rozliczania pitu11 prze mojego tatę. Moja mama nie pracuje a opiekuje się niepełnosprawnym bratem z tego tytułu przyznane ma świadczenie pielęgnacyjne. Czy to ze dostaje to świadczenie dyskwalifikuje ja do wspólnego rozliczenia z moim tata ? Proszę o szybko odpowiedz z góry dziękuje zwiń
Autor: Kasia (09-04-2018 09:20:14)
Temat: kto składa PIT za zmarłego, wspólne rozliczenie małżonków, prawo do ulg i odliczeń
http://www.pit.pl/1403-pit-2017-zmarlego-podatnika-kto-sklada-pit-za-zmarlego-wspolne-rozliczenie-malzonkow-prawo-do-ulg-i-odliczen-17759/
Autor: Krysia (08-04-2018 21:19:25)
Temat: Wspólne rozliczenie ze zmarłym wspólmałzonkiem w listopadzie 2017
Czy mogę się rozliczyć wspólnie ze zmarłym w dniu 13.11.2017 r. współmałzonkiem? Jak to uczynić ? Mąż był zatrudniony i dodatkowo pobierał w ZUS świadczenie rentowe.Do dnia...pokaż całą treść
Czy mogę się rozliczyć wspólnie ze zmarłym w dniu 13.11.2017 r. współmałzonkiem? Jak to uczynić ? Mąż był zatrudniony i dodatkowo pobierał w ZUS świadczenie rentowe.Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam z ZUS PIT 40 A mężazwiń
Autor: Paula (28-03-2018 11:20:41)
Temat: Pit a umowa zlecenie małżonka
Mam pytanie . W zeszłym roku pracowałam na umowę o pracę , mąż ma podpisaną umowę zlecenie za wykonanie zlecenia na.kwotę która nie przekracza 200 zł. Rozliczylismy...pokaż całą treść
Mam pytanie . W zeszłym roku pracowałam na umowę o pracę , mąż ma podpisaną umowę zlecenie za wykonanie zlecenia na.kwotę która nie przekracza 200 zł. Rozliczylismy się razem , nie podając przychodów małżonka bo kwota jest niska oraz mąż nie otrzymał PIT11 od pracodawcy. Czy zrobiliśmy to poprawnie czy jednak powinnam rozliczyć się indywidualnie i wysłać korektę ? zwiń
Autor: Paula (28-03-2018 10:54:37)
Temat: Pit a umowa zlecenie małżonka
Mam pytanie . W zeszłym roku pracowałam na umowę o pracę , mąż ma podpisaną umowę zlecenie za wykonanie zlecenia na.kwotę która nie przekracza 200 zł. Rozliczylismy...pokaż całą treść
Mam pytanie . W zeszłym roku pracowałam na umowę o pracę , mąż ma podpisaną umowę zlecenie za wykonanie zlecenia na.kwotę która nie przekracza 200 zł. Rozliczylismy się razem , nie podając przychodów małżonka bo kwota jest niska oraz mąż nie otrzymał PIT11 od pracodawcy. Czy zrobiliśmy to poprawnie czy jednak powinnam rozliczyć się indywidualnie i wysłać korektę ? zwiń
Autor: mis (21-03-2018 21:57:47)
Temat: pit
razem rozliczalam sie z kolezanka w tym samym dniu ona dostala zwrot ja nie cZemu...pokaż całą treść
razem rozliczalam sie z kolezanka w tym samym dniu ona dostala zwrot ja nie cZemu zwiń
Autor: Ania (09-03-2018 12:34:11)
Temat: karta podatkowa a wspólne rozliczenie pit37
Witam Mąż w ubiegłym roku zawiesił a następnie zamknął działalność gospodarczą, gdyż zaczął pracować na umowę o pracę. Czy może rozliczyć się wspólnie ze mną?
Autor: Barbara (28-02-2018 20:22:27)
Temat: Rozliczenie ulgi na dziecko.
Pracowałam w Polsce od 1 stycznia do końca marca 2017 r. Od kwietnia 2017 r pracuję za granicą, tam też rozliczam się sama. Jak rozliczyć ulgę na...pokaż całą treść
Pracowałam w Polsce od 1 stycznia do końca marca 2017 r. Od kwietnia 2017 r pracuję za granicą, tam też rozliczam się sama. Jak rozliczyć ulgę na dziecko ( samotna matka) w Polsce. Proszę bardzo o informację. zwiń
Autor: Donna (22-02-2018 04:53:27)
Temat: Błąd w PIT
Chcialam sie zapytac co mam zrobic w takiej sytuacji. Rozliczalam sie wspólnie z mezem. Ja jestem osobą pracujca na wychowawczym, a maz bezrobotny. W zeszlym roku (caly rok)...pokaż całą treść
Chcialam sie zapytac co mam zrobic w takiej sytuacji. Rozliczalam sie wspólnie z mezem. Ja jestem osobą pracujca na wychowawczym, a maz bezrobotny. W zeszlym roku (caly rok) nie pracowal bo umowa mu sie skonczyla pod koniec 2016. Ale przyszla mu w wakacje 2017 premia z tej firmy okolo 300-400 zl. Zapomnialam o tym i złożyłam PIT rozliczajac sie ze maz nie mial zadnych dochodow pare dni temu, a teraz przyszedl mezowi pit do rozliczenia o te premie. Co mam robic z tej sytuacji? Prosze o pomoc.zwiń
Autor: Załamany (20-02-2018 13:00:13)
Temat: Rozliczenie wspólne a działalność na kartę podatkową
Witam W minionym roku złożyłem deklarację, ze będę rozliczał się z żoną. Tymczasem pod koniec roku żona założyła działalność i zaczęła rozliczać się na zasadzie karty podatkowej. Niestety...pokaż całą treść
Witam W minionym roku złożyłem deklarację, ze będę rozliczał się z żoną. Tymczasem pod koniec roku żona założyła działalność i zaczęła rozliczać się na zasadzie karty podatkowej. Niestety nie wiedzieliśmy, że to uniemożliwia wspólne rozliczenie. Jednocześnie nie poinformowałem o tym pracodawcy, że nie będę mógł rozliczyć się wspólnie z żoną i pracodawca odprowadzał zaliczkę na podatek jakbym miał rozliczać się wspólnie. Czy za miesiące podczas których żona nie pracowała możemy rozliczyć się wspólnie? a tylko za okres prowadzenia działalności rozliczyć się osobno? Czy pracodawcy grożą jakieś konsekwencje - mimo że nie wiedział o tym, że doszło do takiej sytuacji? Jak najprościej obliczyć jaką kwotę będzie należało dopłacić? zwiń
Autor: Anna (14-02-2018 21:25:11)
Temat: pit 36
Witam mam pytanie jezeli pracowalam w Austrii styczen,luty 2017 rok pozniej od marca jestem zarejestrowana na bezrobociu ale od wrzesnia dostaje 1000 zl co miesiac a maz...pokaż całą treść
Witam mam pytanie jezeli pracowalam w Austrii styczen,luty 2017 rok pozniej od marca jestem zarejestrowana na bezrobociu ale od wrzesnia dostaje 1000 zl co miesiac a maz pracowal tak samo styczen luty 2017 a od sierpnia na pol etatu a polsce to jak nam sie lepiej rozliczac? Razem czy osobno,w zwiazku malzenskim jestesmy od 2015,wczesniej rozliczalismy sie w Austrii bo tam mieszkalismy i pracowalismyzwiń
Autor: Andrej (11-02-2018 11:52:44)
Temat: rozliczenie zysku
Jak rozliczyć dochód z inwestycji gotówkowej w innym kraju UE? Dochód wynosi 250zł.Koszty 35zł.
Autor: Kasia (02-02-2018 15:33:03)
Temat: Od do Lala
Rozliczacie sie osobno. Razem mozecie sie rozliczyc po roku czasu bycia w zwiazku malzenskim. Ja bralam slub w czerwcu 2016 i musielismy sie oddzielnie rozliczac
Autor: Lala (02-02-2018 11:24:08)
Temat: Jak rozliczać?
Wzięliśmy z mężem ślub w połowie roku 2017, czy zatem za rok 2017 możemy się rozliczać razem czy jeszcze osobno ? ( pół roku osobno, pół razem...pokaż całą treść
Wzięliśmy z mężem ślub w połowie roku 2017, czy zatem za rok 2017 możemy się rozliczać razem czy jeszcze osobno ? ( pół roku osobno, pół razem ?) Pozdrawiam zwiń
Autor: Welcometopoland (02-10-2017 19:15:22)
Temat: Nie zawieszać dg gdy jesteśmy w związku małźeńskim !
Działalność jednoosobową zawiesiłem w 2015 a zlikwidowałem w grudniu 2016. W 2016 nie zarobiłem ani złotówki. Byłem de-facto bezrobotnym. W internecie nie napotkałem ostrzeżenia, nikt mnie nie...pokaż całą treść
Działalność jednoosobową zawiesiłem w 2015 a zlikwidowałem w grudniu 2016. W 2016 nie zarobiłem ani złotówki. Byłem de-facto bezrobotnym. W internecie nie napotkałem ostrzeżenia, nikt mnie nie uprzedził (biuro rachunkowe, urzędy) o konsekwencjach wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowych i pozostawienia zawieszonej dg w roku podatkowym, za który chciałbym się potem rozliczyć z małżonką. Efekt ? Za 2016 rozliczyłem się wspólnie z pracującą żoną w PIT-37 (skala podatkowa 32%), US przyznał nam zwrot nadpłaconego podatku, tj.ok. 13 tys. PLN. Pół roku później US chce korekty deklaracji PIT-37 co w konsekwencji będzie oznaczało konieczność zwrotu ponad 9 tys. Ja nadal jestem bezrobotnym. Gdzie tu sprawiedliwość społeczna ? Skąd taki nieżyciowy przepis ?!zwiń
Autor: Łukasz (11-05-2017 17:01:14)
Temat: Wspólne rozliczenie
Witam, co zrobić w wypadku kiedy złożyłem rozliczenie jako wspólne z żoną, ale ze względu na to, ze zawarliśmy związek małżeński w trakcie trwania roku podatkowego nie...pokaż całą treść
Witam, co zrobić w wypadku kiedy złożyłem rozliczenie jako wspólne z żoną, ale ze względu na to, ze zawarliśmy związek małżeński w trakcie trwania roku podatkowego nie powinnismy tego robić ? Czy powinniśmy składać korektę zeznania ? zwiń
Autor: Irena (08-04-2017 00:12:41)
Temat: Razem czy osobno?
Witam serdecznie. Mój mąż uzyskał dochód ponad 200 000 zł., ja nie pracuję. Jeżeli będziemy rozliczać się razem to po przekroczeniu kwoty 85.528 zł mąż...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Mój mąż uzyskał dochód ponad 200 000 zł., ja nie pracuję. Jeżeli będziemy rozliczać się razem to po przekroczeniu kwoty 85.528 zł mąż będzie płacił niższy podatek (18%). Ale przy rozliczeniu rocznym zawsze musimy coś zapłacić do urzędu skarbowego. Czy jak rozliczymy się osobno to w rozliczeniu rocznym dostaniemy większy zwrot?zwiń
Autor: Irena (07-04-2017 23:04:42)
Temat: Razem czy osobno?
Witam serdecznie. Mój mąż uzyskał dochód ponad 200 000 zł., ja nie pracuję. Jeżeli będziemy rozliczać się razem to po przekroczeniu kwoty 85.528 zł mąż...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Mój mąż uzyskał dochód ponad 200 000 zł., ja nie pracuję. Jeżeli będziemy rozliczać się razem to po przekroczeniu kwoty 85.528 zł mąż będzie płacił niższy podatek (18%). Ale przy rozliczeniu rocznym zawsze musimy coś zapłacić do urzędu skarbowego. Czy jak rozliczymy się osobno to w rozliczeniu rocznym dostaniemy większy zwrot?zwiń
Autor: GOŚĆ (03-04-2017 19:05:40)
Temat: Z małżonkiem
Do Aneta. Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest możliwe dopiero po pełnym roku podatkowym, w twoim przypadku, będzie możliwość rozliczenia się z mężem dopiero w 2018 roku za...pokaż całą treść
Do Aneta. Rozliczenie wspólne z małżonkiem jest możliwe dopiero po pełnym roku podatkowym, w twoim przypadku, będzie możliwość rozliczenia się z mężem dopiero w 2018 roku za rok 2017 za rok 2016 musicie rozliczyć się osobnozwiń
Autor: zgred (21-03-2017 12:18:20)
Temat: uff
"Nie opodatkują się łącznie również małżonkowie za rok podatkowy, w którym weszli w związek małżeński" Czytanie ze zrozumieniem to jednak rzadka umiejętność :/
Autor: Max (06-03-2017 21:20:31)
Temat: Rozliczenie wspólne z małżonką
Proszę mi powiedzieć czy jeśli żona miała zero dochod w przeszłym roku ale jesteśmy w związku małżeńskim od lutego, czy mogę rozliczyć podatek wspólnie z żoną?
Autor: Aneta (05-03-2017 14:09:37)
Temat: Z małżonkiem?
Jesli weszlam w zwiazek malzenski we wrzesniu 2016 roku to moge rozliczyc sie wspulnie z małżonkiem?
Autor: et (28-02-2017 14:58:34)
Temat: nadpłata
czy nadpłata może być zwrócona na konto małżonka jeżeli podatnik nie podał swojego nr konta, a konto małżonka jest w rejestrze z lat poprzednich? czy trzeba to jakoś...pokaż całą treść
czy nadpłata może być zwrócona na konto małżonka jeżeli podatnik nie podał swojego nr konta, a konto małżonka jest w rejestrze z lat poprzednich? czy trzeba to jakoś zgłosić?zwiń
Autor: michał (21-02-2017 15:33:38)
Temat: Rozliczenie wspólne z małżonką
Proszę mi powiedzieć czy jeśli jestem w związku małżeńskim od stycznia, czy mogę rozliczyć podatek wspólnie z żoną?
Autor: Mariusz (18-02-2017 14:18:34)
Temat: pit
Jeśli małżonka ma swoje dzieci mogę się rozliczyć z nią
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz