PIT wspólnie z małżonkiem

  Ulga dla samotnie wychowujących dziecko

  Iwona Maczalska

  W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2023 rok rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli nadal skorzystać z tzw. ulgi dla samotnie wychowujących dziecko. Aby dokonać rozliczenia PIT na preferencyjnych dla samotnej matki i samotnego ojca zasadach należy spełnić kilka warunków.

  » Co daje ulga dla samotnych rodziców i jak obliczyć podatek

  W 2023 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w przepisach prawa podatkowego, które wpłynęłyby na zasady korzystania z ulgi dla samotnie wychowujących dziecko w 2024 roku. Aktualnie obowiązujące przepisy mające zastosowanie do PIT-ów 2024 prezentujemy poniżej.

  Ulga dla samotnego rodzica w PIT

  Źródło: shutterstock

  Ulga dla samotnego rodzica - kto z niej skorzysta w 2024 r.?

  Ustawodawca za sprawą  ustawy o podatku PIT, udzielił możliwości preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z dzieckiem niektórym rodzajom podatników, ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z ich sytuacją rodzinną. Ulga osób samotnie wychowujących dzieci, o której mowa, daje możliwość rozliczenia podatku PIT na preferencyjnych zasadach, co bezpośrednio przyczynia się do obniżenia zobowiązania podatkowego podatnika. Aby jednak wspólne rozliczenie z dzieckiem było możliwe, samotny rodzic musi spełnić kilka warunków. 

  I tak, w świetle ustawy o podatku dochodowym PIT z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z dzieckiem, skorzystać może wyłącznie jeden samotny rodzic bądź opiekun prawny dziecka. Przy czym z rozliczenia z dzieckiem może skorzystać rodzic będący:

  1. panną / kawalerem,

  2. wdową / wdowcem,

  3. rozwódką / rozwodnikiem,

  4. osobą, w stosunku do której orzeczono separację,

  5.  osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

  Warunki niezbędne do wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem

  Wspomniani rodzice/ opiekunowie muszą w roku podatkowym samotnie wychowywać dzieci:

  1. małoletnie,

  2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

  3. pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

  To nie wszystko. W 2024 r. rozliczenie roczne, jako zeznanie osoby samotnie wychowującej dziecko, może być złożone przez podatnika, który podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia:

  • nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. był rezydentem polskim lub
  • miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, osiągnął podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

  Przy czym podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oznacza, że podatnik, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. 

   

  Uwaga! Warto mieć na uwadze, że na żądanie organów podatkowych podatnik jest zobowiązany udokumentować wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, przedstawiając zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy innego niż Polska państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, w którym ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych lub inny dokument potwierdzający wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

  Kto nie skorzysta z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem?

  Ustawa o PIT wprowadza ograniczenia związane ze wspólnym rozliczeniem samotnego rodzica z dzieckiem. W myśl art. 6 ust. 4e u.p.d.o.f. prawo do preferencyjnego rozliczenia traci podatnik, którego dziecko uzyskało choć jedno z poniższych źródeł przychodów:

  1. podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej,

  2. przychody z tytułu kapitałów pieniężnych (m.in.  odpłatne zbycie papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych),

  3. przychody zwolnione z opodatkowania z tytułu stosunku pracy, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,

  4. przychody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót - w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej (aktualnie 16 061,28 zł).

  Aby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w rozliczeniu za 2023 r. również rodzic nie może być opodatkowany:

  • jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym (rozliczanie na PIT-36L),
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu (rozliczanie na PIT-28),
  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych (PIT-19A),
  • podatkiem tonażowym,
  • zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

  Uwaga! Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla samotnego rodzica

  Nie rozliczysz się wspólnie z dzieckiem w sytuacji, gdy za dany rok podatkowy swoje dochody rozliczasz wspólnie z małżonkiem, również jako wdowa lub wdowiec.

  Co oznacza samotne wychowywanie dziecka?

  Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

  Powyższych warunków nie trzeba spełniać przez cały rok. Teoretycznie wystarczy zatem jeden dzień w roku być panną, kawalerem, itd. – pod warunkiem, że w tym czasie faktycznie samotnie wychowuje się dziecko.

  Niezbędne jest natomiast udowodnienie wychowywania dziecka samodzielnie. Z rozliczenia na preferencyjnej zasadzie nie skorzysta zatem zamieszkujący z konkubiną (będącą matką dziecka) pomagającą przy wychowaniu dziecka lub pozostający w związku nieformalnym z drugim z rodziców dziecka, w którym drugi rodzic pomaga wychowywać dziecko.

  W obu przypadkach dochodzi do wspólnego wychowywania dziecka. W obu przypadkach brak kontaktu ze strony drugiego rodzica pozwalałby na rozliczenie preferencyjne.

  Zamieszkiwanie z partnerem nie będącym ojcem dziecka, pomoc ze strony dziadków czy innej rodziny, zamieszkiwanie łącznie z dzieckiem u swoich rodziców przez matkę – nie spowoduje utraty statusu „samotnie wychowującej” dziecko – jeżeli osoby te nie ingerują w proces wychowywania i nie łożą na dziecko (IPPB4/415-38/12-4/JK3, 2012.03.22, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Samotnie – oznacza bez wpływu, pomocy drugiego partnera przy wychowywaniu, przy czym wychowanie oznacza stan faktyczny, czynności przy dziecku, a nie - łożenie na to dziecko. Stąd samotne wychowywanie dziecka, na które matka dostaje alimenty od ojca, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej jest możliwe (IPPB4/415-251/12-2/JK3, 2012.06.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Gdy ojciec dziecka łoży na dziecko, zamieszkuje osobno i nie wychowuje go, czyli nie podejmuje czynności faktycznych przy dziecku, mających na celu jego wychowywanie – preferencja w rozliczaniu podatków przysługuje matce. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca nie wymaga, by dziecko wychowywać samotnie przez cały rok podatkowy. Jeśli udowodni się, że miesiąc w danym roku nastąpiło samotne wychowywanie jako panna kawaler, wdowa, wdowiec itd., to jest to wystarczające, by korzystać z preferencji.

   

  UWAGA Panna, kawaler:

  Decyduje stan faktyczny, a nie sam status. Jeżeli zatem rodzic dziecka pozostaje w związku faktycznym z partnerem będącym rodzicem dziecka, zamieszkują razem oraz przyczyniają się do sprawowania opieki nad dzieckiem (prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) nie można samodzielnie opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 czerwca 2009 r. (II FSK 279/08) dodał, że słowo "samotnie" oznacza wychowywanie dziecka bez udziału innej (innych) osób. W sytuacji zatem, gdy podatnik wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem dziecka (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym), nie można mówić o "samotnym" wychowywaniu dziecka.

  Z drugiej jednak strony dla rozliczenia nie ma znaczenia faktyczny status życiowy danej osoby, a zatem nie musi być ona osobą faktycznie samotną. Konieczne jedynie by sama wychowywała dziecko. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r. (III SA/Wa 2498/08) wskazał, że: Ustawowa definicja osoby samotnie wychowującej (…) nie odwołuje się w żadnym zakresie do tego, czy drugi rodzic żyje oraz gdzie mieszka. Nie odnosi się również do tego (z wyjątkiem małżeństw), czy tylko jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską, czy też taką władzą dysponują obydwoje. Stąd samotność w znaczeniu potocznym to życie bez innej osoby, a samotny na tle art. 6 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to matka lub ojciec danego dziecka bez męża lub żony.

  Jeżeli zatem druga osoba jest współlokatorem, ale konkubenci (również małżonkowie po rozwodzie, w separacji prawnej) rozliczają się odrębnie, prowadzą dwa rachunki, to nie ma podstaw, by sprawujący władzę rodzicielską nie mógł rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Stan wspólnego zamieszkiwania i wychowywania dziecka samotnie będzie jednak bardzo trudno udowodnić przed organami podatkowymi.

  Zaleca się zatem, by wspólne zamieszkiwanie traktować jednak jako prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Podobnie wskazał NSA w wyroku z dnia 7 marca 2001 roku sygn. akt I SA/Gd 1799/98.

  UWAGA: wdowa, wdowiec:

  W roku śmierci małżonka podatnik nadal może rozliczać się z nim wspólnie. Potrzebne jest oświadczenie o takim rozliczeniu. Dotyczy to wyłącznie przypadków, w których podatnik:

  • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

  Jeżeli podatnik zdecyduje się na rozliczenie łączne ze zmarłym małżonkiem – traci uprawnienie do rozliczenia za dany rok jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli takiej decyzji nie podejmie, w roku śmierci małżonka może on rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko – pod warunkiem, że spełnia pozostałe warunki w tym zakresie. Zatem owdowiały podatnik mający dzieci ma wybór - albo opodatkowuje się wspólnie ze zmarłym małżonkiem, albo opodatkowuje się jako samotnie wychowujący dzieci.

  UWAGA: rozwodnik, rozwódka:

  W związku z orzeczeniem rozwodu lub separacji sąd orzeka równocześnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może przyznać pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że będą oni zgodnie wykonywać opiekę nad dzieckiem lub powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie "ograniczając" władzę rodzicielską drugiego. Wyrok w tym zakresie będzie pierwszoplanowo rozpatrywany w przypadku korzystania z przedstawianej formy rozliczenia. Nie będzie on jednak decydujący. Innymi słowy – dla rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dzieci nie jest niezbędne posiadanie sądowego orzeczenia przyznającego prawo wychowywania dziecka. Dla celów podatkowych i preferencyjnego rozliczenia należy udowodnić stałą opiekę ze strony rodzica, prowadzącą w konsekwencji do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka (a zatem istotą jest z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje). Mimo sądowego przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, czy też faktycznego sprawowania tej władzy przez nich oboje – preferencję w rozliczeniu rocznym przyznaje się wyłącznie jednemu z nich. Oboje rodzice nie mogą rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko (por. wyrok WSA z 6 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2693/06. Zatem gdy oboje oni posiadają władzę rodzicielską, albo gdy pełną władzę posiada jeden z małżonków – dodatkowo wymagane jest faktyczne wychowywanie dziecka. Tylko wówczas można korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania.

  Uwaga !

  Posiadanie dwojga lub większej ilości dzieci pozwala na preferencyjne opodatkowanie u obojga rodziców po rozwodzie. W takim przypadku należy udowodnić, że każde z rodziców wychowuje przynajmniej jedno dziecko. Jeżeli dwójkę dzieci posiada na wychowaniu jeden rodzic, to ich liczba nie przynosi zwielokrotnienia preferencji. Liczba dzieci wpływa na kwotę ulgi prorodzinnej, natomiast nie ma znaczenia przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

   

  Na czym polega preferencja podatkowa i jak obliczyć podatek? 

  Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,,Preferencja polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku wynosząca od 1 stycznia 2022 r. 30 000 zł jest realizowana dwukrotnie (2 × 30 000 zł = 60 000 zł), analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków. 

   

  Obliczając preferencyjny podatek w rocznym zeznaniu podatkowym:

  1. wykazane dochody podziel na pół,
  2. oblicz od nich podatek według skali podatkowej,
  3. obliczony podatek pomnóż przez 2".
  Wysokość dochodu w zł osoby samotnie wychowującej dzieciWysokość podatku
  80 000

  80 000 / 2 = 40 000

  40 000 x 12% - 3600 = 1200

  1200 x 2 = 2400

  150 000

  150 000 / 2 = 75 000

  75 000 x 12% - 3600 = 5400

  5400 x 2 = 10 800

  Źródło: podatki.gov

   

  Wspólne rozliczenie z dzieckiem - jakie korzyści?

  W przypadku wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem za 2023 r. podatek będzie określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Stąd też o korzyści podatkowej można mówić w sytuacji, gdy:

  • wysokość zarobków samotnie wychowującego rodzica spowodowałaby (bez korzystania z preferencji) przejście do wyższego progu skali podatkowej (z 12% na 32%), a zatem jeżeli przekroczą one 120.000 zł.,
  • opłacalność tej formy opodatkowania polega również na wykorzystaniu podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku, która przy dziecku nie zarabiającym w ogóle nie zostałaby wykorzystana.

  Dochody dziecka a prawo do ulgi

  W 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu podwyższeniu uległa wysokość zarobków dziecka, które pozwalają na skorzystanie z preferencji podatkowych. Za sprawą nowelizacji dotychczasowy limit  3089 zł podwyższono do kwoty 16 061,28 zł (12-krotnością renty socjalnej). 

  Należy pamiętać, że są również źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 16 061,28 zł całkowicie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko i opodatkowanej:

  • podatkiem liniowym,
  • podatkiem tonażowym,
  • kartą podatkową,
  • ryczałtem ewidencjonowanym.
  • Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej – bez względu na wysokość uzyskanego przez dziecka dochodu.

  Więcej na ten temat w artykule ,,Dziecko może zarobić więcej w 2023 roku a rodzic nie straci prawa do ulgi”. 

   

  Samotne wychowywanie dziecka a ulga prorodzinna

  Rozliczenie się na preferencyjnych zasadach z dzieckiem, nie ogranicza prawa do rozliczenia ulgi prorodzinnej w PIT. Nadal można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko i dodatkowo odliczać od podatku dochodowego kwotę do 1112,04 zł na jedno dziecko (a w przypadku wielu dzieci nawet do 2224,08 zł) rocznie tytułem ulgi prorodzinnej. Jedyny warunek to spełnienie wymagań jednej i drugiej preferencji podatkowej. 

  Aby jednak to zrobić musisz sprawdzić ile łącznie z małżonkiem zarobiłeś w 2023 roku. W rozliczeniu 2024 skorzystasz z ulgi, jeżeli wasze łączne dochody nie przekraczają 112.000 zł.

   

  Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2023 r.
  Posiadam łącznie
  (liczba dzieci uprawnionych
  do ulgi):
  JESTEM:
  Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
  pozostaje w związku małżeńskim
  przez część roku
  Małżonkiem przez cały rok
  1 dzieckoZarobki < lub = 56.000 złŁączne zarobki < lub = 112.000 zł
  92,67 zł ulgi/mc
  Zarobki > 56.000 złŁączne zarobki > 112.000 zł
  0 zł ulgi
  2 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  3 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Trzecie dziecko166,67 zł/mc2000,04 zł/rok
  4 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Trzecie dziecko166,67 zł/mc2000,04 zł/rok
  Czwarte dziecko225 zł/mc2700 zł/rok
  Więcej dzieciKażde kolejne225 zł/mc2700 zł/rok

  Źródło: PIT.pl /Opracowanie własne

   

  Więcej na ten temat w poradniku ,, Ulga prorodzinna w PIT za 2023 rok”.

   

  Jak rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?

  Ze względu na licznie zmieniające się przepisy prawa w zakresie rozliczania samotnych rodziców, zastosowanie preferencji w PIT w 2024 roku może budzić wątpliwości i obawy. Aby uniknąć problemów w rozliczeniu swojego zeznania podatkowego za 2023 rok, zachęcamy do pobrania i skorzystania z bezpłatnego programu e-pity.  

  Program ten krok po kroku poprowadzi Cię po Twojej deklaracji PIT, uwzględni wszystkie dochody oraz rozliczy interesujące Cię ulgi, w tym w szczególności ulgę dla samotnych rodziców. 

  Najczęściej zadawane pytania

  1. Dla kogo ulga dla samotnie wychowujących dziecko w 2024 roku?

  Z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia z dzieckiem, skorzystać może wyłącznie jeden samotny rodzic bądź opiekun prawny dziecka.

  2. Jak rozliczyć ulgę dla samotnego rodzica w 2024 roku?

  Ze względu na licznie zmieniające się przepisy prawa w zakresie rozliczania samotnych rodziców, zastosowanie preferencji w PIT w 2024 roku może budzić wątpliwości i obawy. Aby uniknąć problemów w rozliczeniu swojego zeznania podatkowego za 2023 rok, zachęcamy do pobrania i skorzystania z bezpłatnego programu e-pity.

  3. Kto nie skorzysta z ulgi dla samotnego rodzica w 2024 roku?

  Ustawa o PIT wprowadza ograniczenia związane ze wspólnym rozliczeniem samotnego rodzica z dzieckiem. W myśl art. 6 ust. 4e u.p.d.o.f. prawo do preferencyjnego rozliczenia traci podatnik, którego dziecko uzyskało przychody ze skali podatkowej, z tytułu kapitałów pieniężnych, przychody zwolnione z opodatkowania z tytułu stosunku pracy, czy przychody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych i ulgi na powrót.

  4. Jak rozumieć samotne wychowywanie dziecka?

  Z opodatkowania skorzystać może rodzic lub opiekun będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – ale wyłącznie jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

  5. Na czym polega preferencyjne rozliczenie jako samotna matka / samotny ojciec?

  Preferencja polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Dzięki takiemu sposobowi obliczenia podatku kwota wolna od podatku wynosząca od 1 stycznia 2022 r. 30 000 zł jest realizowana dwukrotnie (2 × 30 000 zł = 60 000 zł), analogicznie jak przy wspólnym opodatkowaniu małżonków.