Ulga na powrót

Ewelina Czechowicz

W rocznych rozliczeniach PIT za 2023 rok nadal będzie obowiązywała ulga na powrót. Komu przysługuje i jak ją rozliczyć?

Ulga na powrót - na czym polega?

Nowa preferencja podatkowa skierowana jest do osób fizycznych, które zdecydują się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do Polski. Tym samym z ulgi na powrót nie skorzystają osoby przeprowadzające się do Polski, ale pracujące dotychczas poza jej granicami – jeśli pozostawały polskimi rezydentami podatkowymi. Takie sytuacje mają często miejsce, gdy np. w Polsce pozostaje rodzina pracownika, a wyjazd ma charakter zarobkowy.

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT

 1. przychodów z pracy na etacie,
 2. przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 3. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Kto może skorzystać z ulgi na powrót?

Z ulgi może skorzystać podatnik, który łącznie spełnia poniższe warunki:                                       

 1. uzyskał przychody, do których ma zastosowanie:
  • skala podatkowa ze stawkami 12% i 32%,
  • jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

Ulga obejmuje przychody uzyskane od 1 stycznia 2023 roku i uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

Ulga na powrót w PIT za 2023 r.

Źródło: shutterstock

Z preferencji mogą korzystać prodatnicy, którzy przenieśli po 31 grudnia 2021 r. miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie miały miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

 • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:
 1. nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 2. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 3. posiada certyfikat rezydencji[9] lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 4. nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowy ulgi na powrót

Zgodnie z nowymi przepisami w ramach ulgi na powrót zwolnieniu podlegają przychody uzyskane:

• ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

• z umowy zlecenia,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

WAŻNE!

Przychody niewymienione powyżej nie uprawniają do korzystania z ulgi na powrót.  

 

Czas obowiązywania ulgi na powrót

Ulga obowiązuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego – wybór w tym zakresie należy do podatnika.

Zasady stosowania ulgi na powrót

Ulga na powrót uprawnia do zwolnienia przychodów uzyskanych w trakcie roku do wysokości 85 528 zł.  Ulga na powrót jest limitowana czasowo, oznacza to że ze zwolnienia można korzystać tylko w okresie 4 następujących po sobie latach. Z omawianej preferencji można korzystać zarówno po zakończeniu roku podatkowego (na etapie składania zeznania rocznego), jak i w trakcie roku. W celu skorzystania z ulg w trakcie roku, niezbędne jest złożenie oświadczenia pracodawcy. Co ważne, oświadczenie składane jest pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń, dlatego warto upewnić się, że wszystkie warunki są spełnione do skorzystania z preferencji podatkowych.

Warunki do skorzystania z ulgi na powrót

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi na powrót musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków:

 • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • zamieszkiwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w państwie członkowskim UE lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • zamieszkiwać na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat pobytu za granicą.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji lub innego dowodu rezydencji dla celów podatkowych w okresie stosowania ulgi na powrót. Z preferencji są również wyłączeni podatnicy, którzy korzystali wcześniej w całości lub w części z przedmiotowej ulgi.

Ważne!!!

W przypadku przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. 

Stosowanie ulgi na powrót

Podatnik mógł skorzystać z ulgi na powrót po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2022 r. Warunkiem skorzystania z preferencji jest spełnienie warunków do ulgi oraz chęć podatnika, by ulga była stosowana. Z ulgi też można skorzystać w trakcie roku wówczas należy złożyć płatnikowi zaliczek na podatek oświadczenie o zamiarze korzystania z ulgi. Oświadczenie nie ma formalnego wzoru (może być samodzielnie sporządzone przez podatnika lub może to być formularz udostępniony przez płatnika, ważne jest to by w oświadczeniu znalazła się klauzula o treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Oświadczenie musi również zawierać wskazanie o roku rozpoczęcia i zakończenia ulgi na powrót przez podatnika. 

Polski ŁadPodatki 2022Rozliczenie rocznePodatek PITOdliczenia w PIT