Kto składa PIT za zmarłego, wspólne rozliczenie małżonków, prawo do ulg i odliczeń

Iwona Maczalska 14.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

2018-03-14

Wspólne rozliczenie małżonków jest jedną z preferencji podatkowych, z jakich mogą skorzystać podatnicy. Czy jednak po śmierci małżonka nadal można dokonywać wspólnego rozliczania? Czy wdowa / wdowiec zachowuje prawo do ulg i odliczeń, które przysługiwałyby zmarłemu małżonkowi? Czy na rodzinie ciąży obowiązek złożenia zeznania PIT za zmarłego?

PIT 2017 zmarłego podatnika

PIT 2017 zmarłego podatnika / YAY foto

 

Czy rodzina powinna złożyć PIT za osobę zmarłą?

Żyjący małżonek niejednokrotnie zastanawia się, czy powinien złożyć zeznanie PIT w imieniu osoby nieżyjącej. Okazuje się, że przepisy ustawy o PIT takiego obowiązku na rodzinę zmarłego nie nakładają. PIT za zmarłego podatnika sporządzają urzędnicy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego podatnika. Spadkobiercy powinni otrzymać od fiskusa wezwanie do ustalenia ostatecznej treści zobowiązania podatkowego spadkobiercy, na podstawie którego powinni poinformować organ o przysługujące zmarłemu ulgi i odliczenia.


Źródło: e-file

Wspólne rozliczenie z nieżyjącym małżonkiem

Śmierć jednego z małżonków w trakcie 2017 roku nie pozbawia żyjącego małżonka prawa do wspólnego rozliczenia. Również decyzja o wysokości zobowiązania zmarłego nie wyłącza wspólnego rozliczenia ze zmarłym. Zwyczajowo wspólne opodatkowanie odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich, osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest żyjący współmałżonek, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof). Zabronione jest jednak składanie podpisu przez żyjącego małżonka w imieniu małżonka zmarłego.

Prawo do ulgi podatkowej po osobie zmarłej

Po śmierci współmałżonka – małżonek żyjący, zachowuje prawo do wskazania w rozliczeniu PIT ulg i odliczeń. Jeżeli zmarły małżonek w trakcie 2017 roku poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego o wysokości poniesionych wydatków. Mowa m.in. o wydatkach poniesionych na leczenie i rehabilitację (tzw. ulga rehabilitacyjna).

Nadpłata i niedopłata w zeznaniu PIT zmarłego

Jeżeli w zeznaniu podatkowym składanym za osobę zmarłą wyjdzie nadpłata wówczas otrzymają ją osoby bezpośrednio dziedziczące po zmarłym. Taka sama sytuacja wystąpi w przypadku wystąpienia podatku do zapłaty. Do uregulowania należności zobowiązani będą również spadkobiercy. Jeżeli rodzina nie chce płacić podatku za zmarłego może tego uniknąć. Może zrobić to jednak wyłącznie w drodze sądowego lub notarialnego odrzucenia spadku.

Iwona Maczalska, PIT.pl