Zwolnione z podatku

Redakcja PIT.pl

Zwolnienia przychodów zagranicznych

Niezależnie od stosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania, ustawodawca wskazał pewne rodzaje przychodów, które zawsze pozostaną zwolnione z opodatkowania w Polsce i których nie należy w ogóle wykazywać na terytorium kraju w rocznej deklaracji podatkowej.

Zwolniona z opodatkowania pozostaje:

 • część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety z tytułu podróży poza granicami kraju, (co istotne - liczą się dni faktycznego przebywania w stosunku pracy za granicą, zatem również soboty, niedziele i święta),

Dochody zagraniczne - zwolnienie z PIT

Źródło: shutterstock

Uwaga

Przeliczenie wartości diet na złotówki dokonuje się po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu roboczym poprzedzającym bezpośrednio dzień uzyskania przychodu. Przy dłuższym wyjeździe zagranicznym przeliczeń będzie zatem przynajmniej kilka, w związku z każdą wypłatą wynagrodzenia odrębnie

Uwaga

Powyższe zwolnienie nie dotyczy:

 • pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (przebywający w delegacji, uzyskujący wynagrodzenie od swojego polskiego pracodawcy, nawet jeśli wypłata następowałaby w walucie obcej – pracownik ma natomiast prawo do zwolnienia diet otrzymywanych z tytułu takiej podróży - stąd u takiego pracownika co do zasady kwota diety - wypłacona w ramach limitów wynikających z polskich przepisów - będzie w całości zwolniona z podatku);
 • pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku dochodowego;
 • uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

UWAGA: Oddelegowanie a delegacja

W przypadku przeniesienia pracownika do pracy w innym zakładzie (np. za granicę) lub po prostu do prac w innym kraju na okres przekraczający 3 miesiące, mówić należy o oddelegowaniu, a nie o wyjeździe w delegację. Pracownik nie powinien rozliczać diet (uzyskiwać diet za oddelegowanie), a tym samym uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia 30% wartości diety za wyjazd poza granicę kraju. Nie można jednak wykluczyć przypadku, że podróż służbowa (delegacja) trwa ponad 3 miesiące, zatem zawsze należy kwestię polecenia służbowego badać jednostkowo.

Zwolnieniu podlegają również:

 • w przypadku pracownika przebywającego w delegacji (ale oddelegowany do pracy lub pracownik wykonujący pracę za granicą ich już nie rozliczy) - diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem – zwolnienie dotyczy diet w wartości nie wyższej niż wskazana tutaj,
 • część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:
 • stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, wskazanych powyżej,
 • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;


Zakwaterowanie

Zwolnieniu podlega wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, niezależnie od miejsca zakwaterowania – pod warunkiem, że miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością siedziby zakładu pracy oraz pracownik nie korzysta z podwyższonych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów z tytułu dojazdów do pracy.

Odpowiednio zwolnieniu podlegają również kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200 % wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.


Misje, wojskowi

Wzeznaniu PIT zwolnienie z podatku dotyczy:

 • świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa:
  • w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
  • jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych
   - z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby;
 • świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom celnym i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w:
  • misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
  • organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej
   -z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby.
 • świadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 2, art. 26-28 i art. 36 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);

Rozliczenie rocznePodatek PIT