Jak przeliczyć na PLN

Redakcja PIT.pl

Przeliczanie zarobków w walutach obcych na złotówki

Zarobki uzyskiwane w 2023 r. w walucie obcej oraz ponoszone z tego tytułu koszty, jak i odliczenia (np. składki na ubezpieczenie zagraniczne) ponoszone w walucie obcej, wykazuje się po ich uprzednim przeliczeniu na złotówki. Zatem na druku PIT kwoty wyrażone muszą być w walucie polskiej (w złotówkach).

Dochody zagraniczne - przeliczanie na PLN

Źródło: shutterstock

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
 

Dzień uzyskania przychodu różni się w przypadku różnych źródeł. W przypadku stosunku pracy jest to data uzyskania lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji pracownika. Oznacza to, że jeśli nie nastąpi wypłata – przychodu nie trzeba wykazywać (choćby przychód był należny pracownikowi). W przypadku działalności gospodarczej – jest to data, w której przychód jest należny, choćby nie został jeszcze otrzymany.

Ta sama zasada przeliczeń dotyczy kosztów podatkowych. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Istotne jest to, że koszty ryczałtowe, w związku z wyjazdem za granicę, nie podlegają przeliczeniu. Stosuje się je w złotych polskich.

Na przykład

Kowalski wyjechał za granicę do pracy. Uzyskał 1000 euro przychodu w dwóch wypłatach. Kwotę tę rozliczy przeliczając ją według średniego kursu NBP z dwóch dni – odpowiednio poprzedzających dzień uzyskania lub postawienia wynagrodzenia do jego dyspozycji. Koszty rozliczy standardowe – ze stosunku pracy – w złotówkach (112,05 zł miesięcznie).

Ulgi i odliczenia w walutach obcych - przeliczanie na złotówki

Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Zasada powyższa nie stanowi o tym, po jakim kursie przeliczać kwoty zwolnione z podatku, np. wartość 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy za granicą. Przyjąć należy zatem, że zasada przeliczeń nie zmieni się, najpierw ustalamy wartość przychodu w walucie za dany okres, następnie w walucie ustalamy wartość 30% diety, odejmujemy tę kwotę bez wcześniejszego przeliczenia jej na złotówki a dopiero różnicę uznajemy za przychód podlegający przeliczeniu na złotówki po kursie średnim NBP z odpowiedniego dnia.

Rozliczenie rocznePodatek PIT