PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

Korekta zeznania

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego.

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2014 rok korygować należy zatem aż do końca 2020 roku.

Korekty dokonuje się składając:

 • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”),
 • pisemne uzasadnienie przyczyn korekty (do deklaracji elektronicznych jest to załącznik ORD-ZU).

UWAGA! Co z podpisem pod deklaracją

Formalnie deklaracja złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem nie może być korygowana. Zdarzają się urzędy skarbowe, które w ramach wstępnych czynności sprawdzających wzywają podatnika do uzupełnienia braku, niemniej nie mają takiego obowiązku. Mają prawo uznać, że brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle deklaracji w wymaganym terminie.

Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

 • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) oraz pisemnymi wyjaśnieniem przyczyn korekty (ORD-ZU) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
 • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty powoduje obniżenie odsetek podatkowych z tytułu zaległości (jeśli wystąpi) do 75% wartości podstawowej tych odsetek.


<< Sprawdź aktualne wysokości odsetek podatkowych

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Obniżona wartość odsetek nie wystąpi w przypadku korekty:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takim przypadku nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Korektę dokonać można jeszcze przed terminem płatności podatku. W takim przypadku nie ma powodu płacić odsetek za zwłokę.

 

Na przykład

Podatnik złożył PIT-37 2 marca 2015 r. 1 kwietnia zorientował się, że uzyskał jeszcze inne przychody, które należało wykazać oraz zapłacić podatek na koniec roku. Dnia 5 kwietnia skorygował więc swoje zeznanie roczne. W związku z tym nie ma obowiązku płacić odsetek za zwłokę, zaległość podatku nie wystąpiła (podatek należało zapłacić do 30 kwietnia 2015 r., co podatnik uczynił.

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

 1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.


Korektę złóż na prawidłowym druku

Korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza.


Na przykład

Podatnik koryguje deklarację PIT-37 za 2012 r. Powinien zatem odnaleźć druk PIT-37 obowiązujący w tym roku i na tym formularzu przeprowadzić korektę.


W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej bez e-podpisu (czyli w przypadku 9 podstawowych deklaracji podatkowych), korekta w formie elektronicznej dotyczyć może jedynie tych formularzy, które w danym roku były możliwe do złożenia w formie elektronicznej. Oznacza to, że elektronicznie można korygować:

 • za rok 2008 – tylko w zakresie PIT-37,
 • za rok 2009:
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39;
 • za rok 2010:
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39;
  • PIT-28,
  • PIT-16A,
  • PIT-19A;
 • rok 2011 – ten sam zakres, co w roku 2010;
 • rok 2012 - ten sam zakres, co w roku 2011,
 • rok 2013 - ten sam zakres, co w roku 2012,
 • rok 2014 – ten sam zakres, co w roku 2013;

 

W pozostałym zakresie korekty w formie elektronicznej wymagają użycia e-podpisu. Nie można natomiast korygować w formie elektronicznej bez e-podpisu deklaracji, która wcześniej była dostępna jedynie w formie standardowej, a teraz można ją wysłać elektronicznie. Możemy natomiast korygować elektronicznie druk, który w latach poprzednich złożyliśmy w formie standardowej, a istniała w tamtym roku, który korygujemy, możliwość złożenia go elektronicznie bez e-podpisu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: wojte (06-11-2015 18:27:46)
Temat: pit/uz
rozliczyłem się qspólnie z żoną ,ale nie mogłem dostać zwrotu z całej ulgi na dzieci 2 ,ponieważ nie miałem zapłaconego tyle podatku.(nie wiedziałem o możliwości pitu/uz .Czy...pokaż całą treść
rozliczyłem się qspólnie z żoną ,ale nie mogłem dostać zwrotu z całej ulgi na dzieci 2 ,ponieważ nie miałem zapłaconego tyle podatku.(nie wiedziałem o możliwości pitu/uz .Czy jeszcze teraz można coś z tym zrobić?zwiń
Autor: Iza (30-09-2015 13:25:29)
Temat: wspólne rozliczenie z małżonkiem
Nie można. Uprawnienie to jest możliwe tylko przy złożeniu deklaracji do 30 kwietnia.
Autor: Izabela Zalewska (12-08-2015 14:51:11)
Temat: wspólne rozliczenie z małżonkiem
Czy można złożyć teraz (sierpień 2015) korektę PIT za 2014 dotyczącą rozliczenia z małżonkiem, tzn pierwotna deklarację składano jako osoba indywidualna, natomiast korekta miałaby polegać na wspólnym...pokaż całą treść
Czy można złożyć teraz (sierpień 2015) korektę PIT za 2014 dotyczącą rozliczenia z małżonkiem, tzn pierwotna deklarację składano jako osoba indywidualna, natomiast korekta miałaby polegać na wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem. Z góry dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Izabela Zalewska (11-08-2015 12:03:20)
Temat: wspólne rozliczenie z małżonkiem
Czy można złożyć teraz (sierpień 2015) korektę PIT za 2014 dotyczącą rozliczenia z małżonkiem, tzn pierwotna deklarację składano jako osoba indywidualna, natomiast korekta miałaby polegać na wspólnym...pokaż całą treść
Czy można złożyć teraz (sierpień 2015) korektę PIT za 2014 dotyczącą rozliczenia z małżonkiem, tzn pierwotna deklarację składano jako osoba indywidualna, natomiast korekta miałaby polegać na wspólnym rozliczeniu się z małżonkiem. Z góry dziękuję za odpowiedź.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj