PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

Korekta zeznania

Nie do rzadkości należą błędy w złożonej deklaracji podatkowej, które trzeba następnie naprawiać składając deklarację korygującą.

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2013 rok korygować należy zatem aż do końca 2019 roku.

Korekty dokonuje się składając:

 • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”),
 • pisemne uzasadnienie przyczyn korekty (do deklaracji elektronicznych jest to załącznik ORD-ZU).

UWAGA! Co z podpisem pod deklaracją

Formalnie deklaracja złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem nie może być korygowana. Zdarzają się urzędy skarbowe, które w ramach wstępnych czynności sprawdzających wzywają podatnika do uzupełnienia braku, niemniej nie mają takiego obowiązku. Mają prawo uznać, że brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle deklaracji w wymaganym terminie.

Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

 • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) oraz pisemnymi wyjaśnieniem przyczyn korekty (ORD-ZU) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
 • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty powoduje obniżenie odsetek podatkowych z tytułu zaległości (jeśli wystąpi) do 75% wartości podstawowej tych odsetek.


<< Sprawdź aktualne wysokości odsetek podatkowych

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Obniżona wartość odsetek nie wystąpi w przypadku korekty:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takim przypadku nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Korektę dokonać można jeszcze przed terminem płatności podatku. W takim przypadku nie ma powodu płacić odsetek za zwłokę.

 

Na przykład

Podatnik złożył PIT-37 2 marca 2014 r. 1 kwietnia zorientował się, że uzyskał jeszcze inne przychody, które należało wykazać oraz zapłacić podatek na koniec roku. Dnia 5 kwietnia skorygował więc swoje zeznanie roczne. W związku z tym nie ma obowiązku płacić odsetek za zwłokę, zaległość podatku nie wystąpiła (podatek należało zapłacić do 30 kwietnia 2014 r., co podatnik uczynił.

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu Skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

 1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.


Korektę złóż na prawidłowym druku

Korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza.


Na przykład

Podatnik koryguje deklarację PIT-37 za 2009 r. Powinien zatem odnaleźć druk PIT-37 obowiązujący w tym roku i na tym formularzu przeprowadzić korektę.


W przypadku deklaracji składanych w formie elektronicznej bez epodpisu (czyli w przypadku 9 podstawowych deklaracji podatkowych), korekta w formie elektronicznej dotyczyć może jedynie tych formularzy, które w danym roku były możliwe do złożenia w formie elektronicznej. Oznacza to, że elektronicznie można korygować:

 • za rok 2008 – tylko w zakresie PIT-37,
 • za rok 2009:
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39;
 • za rok 2010:
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39;
  • PIT-28,
  • PIT-16A,
  • PIT-19A;
 • rok 2011 – ten sam zakres, co w roku 2010;
 • rok 2012 - ten sam zakres, co w roku 2011;
 • rok 2013 – ten sam zakres, co w roku 2012;

 

W pozostałym zakresie korekty w formie elektronicznej wymagają użycia e-podpisu. Nie można natomiast korygować w formie elektronicznej bez e-podpisu deklaracji, która wcześniej była dostępna jedynie w formie standardowej, a teraz można ją wysłać elektronicznie. Możemy natomiast korygować elektronicznie druk, który w latach poprzednich złożyliśmy w formie standardowej, a istniała w tamtym roku, który korygujemy, możliwość złożenia go elektronicznie bez e-podpisu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj