Kontrola i kary

Kontrola podatników

Rozliczenie i zapłata podatków podlega stałej kontroli organów skarbowych. To właśnie one mają możliwość sprawdzać, czy zadeklarowane kwoty pozostają zgodne z faktycznie przeprowadzanymi czynnościami. Kontrola podatkowa przybiera z reguły trzy formy. Każda z nich objęta jest inną procedurą, a w konsekwencji organy przeprowadzające kontrolę mają inne uprawnienia.
 

Kontrola skarbowa podatników

Podstawą prowadzenia:

W przypadku kontroli prowadzonej w stosunku do przedsiębiorców podstawą prawną kontroli jest w zakresie:

W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Postępowanie podatkowe nie zostaje jednak wszczęte w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących.


Postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:

  • podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
  • organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Na tej samej zasadzie, w zakresie kontroli skarbowej, kontrolowany może, w terminie wyznaczonym przez policję skarbową, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. W takim przypadku kontrolowany podatnik musi nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji. Jeżeli kontrolowany złoży korygującą deklarację w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniu kontrolnym zakończonym wynikiem kontroli, organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, podejmuje, w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, zakończone postępowanie kontrolne.

Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie decyzją – jeżeli podatnik nie skorygował błędów zgodnie z zaleceniami organu kontrolującego. Zatem po wydaniu decyzji nie ma miejsca, tak jak przy kontroli podatkowej, dodatkowe postępowanie, po którym dopiero jest wydawana decyzja. Oczywiście decyzja wydana przez policję skarbową podlega zaskarżeniu do organu wyższej instancji, a następnie istnieje możliwość złożenia skargi do sądu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-10-2004
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Smithc107 (02-10-2016 16:26:32)
Temat: John
Hi there. Simply just planned to request a simple dilemma. adcgaekdaebgcebk
Autor: dziadziek (05-05-2016 08:51:41)
Temat: niewykonanie usługi
Firma pobrała zaliczki na poczet zleconych prac w wysokości 9600 zł, usługi nie wykonała w całości, nie dała faktury, zostawiła część swoich narzędzi i "ulotniła" się. Nie...pokaż całą treść
Firma pobrała zaliczki na poczet zleconych prac w wysokości 9600 zł, usługi nie wykonała w całości, nie dała faktury, zostawiła część swoich narzędzi i "ulotniła" się. Nie odbiera telefonów , nie reaguje na sms-y, nie kończy robót, nie rozlicza się z pobranych zaliczek (nadebranych w kwocie 1500 zł w stosunku do wykonanej pracy) odbiera nawet swoich narzędzi.Po sprawdzeniu rejestru działalności gosp. ma wpis zupełnie innej działalności niż wykonywała. Czy mogę to zgłosić do UKS-uzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz