PIT-11 z błędami

Redakcja PIT.pl

Płatnik odpowiada za obliczenie i pobranie zaliczek na podatek w wartości prawidłowej. Czasem zdarza się jednak, że również płatnik popełnia błąd i w informacji przekazanej podatnikowi poda informacje nieprawidłowe. Co więcej, błąd może popełnić również przy wpłacie zaliczek na podatek lub przy zapłacie ryczałtowego podatku dochodowego za podatnika. Pojawia się zatem obowiązek skorygowania deklaracji oraz przekazanie podatnikowi danych prawidłowych, a także wpłacenia kwot na rzecz organu podatkowego w wartościach prawidłowych.

PIT z błędami

Źródło: shutterstock

Błędy w PIT-11 wykryć może zarówno płatnik, jak i podatnik. Stąd też informacji zawartych w PIT-11 nie powinno się bezmyślnie przepisać do odpowiednich pozycji rozliczenia rocznego. Co więcej, należy założyć, że płatnik mógł popełnić błąd, a skontrolowanie informacji zawartych w PIT-11 ma na celu ten błąd wykazać.

Od chwili złożenia zeznania rocznego to podatnik odpowiada za podatek, który nie zostanie wpłacony na rzecz organu skarbowego lub za podatek należny, lecz niezadeklarowany.

Jeżeli zatem po przeanalizowaniu PIT-11 okazuje się, że:

  • zarobiliśmy więcej niż pracodawca (płatnik) wskazał w informacji podatkowej
  • powinniśmy zapłacić więcej podatku niż pobrał od nas płatnik w formie zaliczek w trakcie roku

- to w zeznaniu rocznym powinniśmy wykazać przychód w prawidłowej wielkości. W przypadku  stosunku pracy, służby i stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście oraz przychodów z praw majątkowych podatnik nie ponosi jednak odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

W pozostałych przypadkach (innych rodzajach przychodów) podatnik sam ponosi odpowiedzialność za własny podatek i zaliczki oraz jego wprowadzenie w kwotach prawidłowych w deklaracji rocznej.

Uwaga

Może się zdarzyć, że płatnik pobierze zaliczki w kwocie prawidłowej, a kwota rocznego zobowiązania, które powinno wystąpić, będzie odpowiednio wyższa. Będzie to miało miejsce np. przy uzyskiwaniu przychodów z wielu źródeł, gdy ich łączna wartość wpłynie na zastosowanie stopnia skali innego, niż stosowany do zaliczek. Wówczas na podatniku spoczywa obowiązek dopłacenia należnego podatku.

Podatnik, który otrzymał PIT-11 nie ma możliwości korygowania tej informacji. Może on natomiast przedstawić płatnikowi swój wniosek z zastrzeżeniami. Na jego podstawie płatnik ma możliwość korekty PIT-11 i przesłania podatnikowi informacji ponownie, a także ma możliwość dopłacenia zaliczek na podatek czy podwyższenia wpłat składki ZUS.

Uwaga: Gdy otrzymałem korektę PIT-11

Korekta PIT-11 to nic innego jak poinformowanie na nowym druku PIT-11 podatnika o wcześniejszym błędzie, który popełnił płatnik. Korekta nie zmienia zakresu odpowiedzialności – innymi słowy, nawet jeśli otrzymaliśmy korektę, to nadal na podatniku składającym zeznanie podatkowe ciąży odpowiedzialność za wykazanie na nim podatku w prawidłowej wysokości oraz jego zapłata.

Korekta PIT-11 możliwa jest, gdy istnieje rozbieżność między kwotą faktyczną, a wykazaną w tej informacji. Nie jest korygowany, jeśli płatnik zorientuje się, że popełnił błąd w przekazywanych za podatnika zaliczkach i dopłaci kwotę brakujących zaliczek, chyba że błąd ten dostrzeże jeszcze w trakcie roku podatkowego, którego PIT-11 dotyczy (PIT-11 określa bowiem stan na dany rok, czyli opisuje kwoty faktycznie wypłacane i kwoty pobrane).

Błędne koszty uzyskania w PIT-11

W rocznym zeznaniu podatkowym ujmujemy koszty, które faktycznie nam przysługują.

 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy250 zł

3000 zł z jednej umowy 4500 zł z wielu umów

Pracownik dojeżdżający300 zł

3600 zł z jednej umowy 5400 zł z wielu umów

Płatnik na PIT-11 ujmie koszty uzyskania właściwe dla danego stosunku prawnego. Jednak podatnik w rocznym zeznaniu ograniczony jest górnym limitem kosztów z wielu stosunków zatrudnienia. Mimo, że łączna wartość kosztów z kilku informacji PIT-11 będzie wyższa niż limit – podatnik musi te koszty ograniczyć. To oznacza, że PIT-11 nie będzie zawierał błędu, zaliczki będą pobierane prawidłowo, a mimo wszystko podatnik musi dopłacić do rozliczenia rocznego.

Podatnik zawsze ma prawo stosować koszty uzyskania przysługujące mu faktycznie. Zatem w rocznym zeznaniu podatkowym nie powinien on brać pod uwagę kosztów z PIT-11, jeśli wskazano je błędnie.

Jeśli podatnik nie przekazał płatnikowi informacji o zmianie miejsca zamieszkania lub po prostu o miejscu zamieszkania poza miejscowością położenia zakładu pracy, a mamy do czynienia z ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodów, płatnik wyszczególni koszty standardowo. Podatnikowi przysługiwać będą w rocznym rozliczeniu koszty podwyższone.

Uwaga!

Błędne poinformowanie płatnika o tym, że zamieszkuje on poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, przenosi na podatnika odpowiedzialność za zaniżenie zobowiązania podatkowego. Organ skarbowy będzie mógł od podatnika domagać się zapłaty zaległych zaliczek na podatek oraz odsetek za zwłokę. Odsetki będą liczone z tytułu zaliczek płatnych już w trakcie roku podatkowego, a nie jak w przypadku błędów w deklaracji – od dnia, w którym trzeba było złożyć deklarację podatkową i zapłacić roczny podatek.

Jeżeli koszty uzyskania rozliczane są na podstawie imiennych biletów okresowych, których wartość przekracza wartość ryczałtową, podatnik ma prawo ustalić w zeznaniu rocznym wyższą niż w PIT-11 wartość kosztów. PIT-11 wystawiony będzie prawidłowo, jeśli wskaże się w nim koszty ryczałtowo.

Uwaga

Wyjątkiem w tym zakresie jest stosunek pracy (i stosunki pokrewne), działalność wykonywana osobiście oraz prawa majątkowe, w których przypadku nawet jeśli nie poinformujemy płatnika o zmianie miejsca zamieszkania lub przysługujących niższych kosztach, to na płatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek prawidłowo. W tym przypadku płatnik (pracodawca) nie może stwierdzić, że pobrał błędnie zaliczki wyłącznie z winy podatnika.

Błędne składki ZUS w PIT-11

Może się zdarzyć, że płatnik wystawi PIT-11 z błędnie wskazaną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Za błędy w pobraniu składki ZUS odpowiada płatnik, a nie podatnik.

PIT-11 nie podlega korekcie w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym pobrał błędną kwotę składek. Tym samym podatnik odlicza kwotę błędną, ewentualnie wyjaśniając z płatnikiem różnicę w kwocie pobranej a należnej.

Roszczenie do podatnika – kto płaci za błędy

Może się zdarzyć, że pracodawca pobierze zaliczki na podatek w wysokości zbyt niskiej niż powinien. W przypadku pobierania zaliczek z tytułu:

  • umowy o pracę
  • działalności wykonywanej osobiście
  • praw majątkowych

płatnik jest jedynym podmiotem, do którego organ skarbowy może się zwracać o dopłacenie kwoty zaliczki na podatek. Nie może natomiast domagać się od podatnika takiej zapłaty.

Jeśli zaliczki zostały pobrane w kwocie zbyt niskiej, to tym samym podatnik uzyskał wynagrodzenie, które nie było pomniejszone o wartość należnych zaliczek na podatek. Płatnik wypłacił wynagrodzenie, a następnie przekazał na rzecz urzędu składki za podatnika, poza wypłaconym wynagrodzeniem. Płatnik posiadać będzie zatem roszczenie w stosunku do podatnika o zwrot nienależnego świadczenia, dokonanego na rzecz podatnika (wynagrodzenie przekazane w zbyt wysokiej wartości). Roszczenie to nie obejmuje odsetek za zwłokę w przekazaniu zaliczek na rzecz organu skarbowego. Pracownik ma jednak możliwość bronić się przed takim roszczeniem, np. w związku ze zużyciem już wartości bezpodstawnego wzbogacenia się (por. wyrok SN, sygn.. akt I PKN 408/00).

PIT-11Płatnik PITRozliczenie roczneKorekta PIT