Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Do którego US wysłać PIT?

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 14:44 (aktualizacja: )

Podatnik powinien deklaracje roczne składać nie tylko we właściwym terminie i na właściwym druku PIT, ale także do właściwego urzędu. Decyduje tu co do zasady właściwość miejscowa urzędu skarbowego. W 2022 roku nastąpiły jednak zmiany przepisów Polskiego Ładu, które wpłynęły m.in. na urząd właściwy do składania PIT 2023.

Roczne zeznanie podatkowe złożyć należy do urzędu właściwego ze względu na:

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej,
 • miejsce pobytu, jeśli nie posiada ona na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Urząd skarbowy a PIT
Źródło: shutterstock.com

Uwaga! Zmiana przepisów Polskiego Ładu 2022 a US właściwy do PIT 2023

W latach ubiegłych brano pod uwagę miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego (zwykle 31 grudnia). Przepisy to przewidujące (art. 45 ust. 1b ustawy o pdof) zmieniły się 1 stycznia 2022 r. Nowe regulacje wskazują, że zeznanie podatkowe należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu, w którym składane jest zeznanie podatkowe. więcej

Urzędem właściwym dla małżonków rozliczających się wspólnie jest urząd skarbowy właściwy dla jednego z małżonków, wskazanego we wspólnej deklaracji podatkowej. Jeżeli małżonkowie rozliczają się oddzielnie właściwość określa się niezależnie dla każdego z nich.

W przypadku spółki cywilnej lub innej spółki osobowej, a także udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych zeznania podatkowe składają wspólnicy, udziałowcy lub akcjonariusze. Spółka cywilna oraz inne spółki osobowe nie składają zeznania podatkowego, składają je wyłącznie wspólnicy a właściwość urzędu ustala się niezależnie dla każdego wspólnika (dołączając do deklaracji podatkowej załączniki o posiadanych udziałach w spółkach). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozliczenie dotyczy podmiotu prowadzącego pełną rachunkowość (opłacającego podatek CIT – od osób prawnych).

W przypadku spółki niemającej osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego, jest:

 • organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy;
 • organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa powyżej nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Nierezydenci

W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności. W takim przypadku w każdym województwie wyznacza się jeden urząd właściwy dla podatnika, a mianowicie:  

 1. w województwie dolnośląskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;  
 2. w województwie kujawsko-pomorskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;  
 3. w województwie lubelskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;  
 4. w województwie lubuskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;  
 5. w województwie łódzkim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;  
 6. w województwie małopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;  
 7. w województwie mazowieckim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;   
 8. w województwie opolskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;  
 9. w województwie podkarpackim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;  
 10. w województwie podlaskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;  
 11. w województwie pomorskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;  
 12. w województwie śląskim - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;   
 13. w województwie świętokrzyskim - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;  
 14. w województwie warmińsko-mazurskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;  
 15. w województwie wielkopolskim - Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;   
 16. w województwie zachodniopomorskim - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Jeżeli nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jeżeli nierezydent uzyskuje przychody:

 • z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich - właściwi miejscowo są wskazani powyżej naczelnicy urzędów skarbowych ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego;
 • innych niż powyższe - właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych (po jednym dla województwa jak powyżej), ustaleni ze względu na:
  a)  miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,
  b)  miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,
  c)  miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób ten sposób.

Jeżeli nierezydent uzyskuje takie przychody na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Podobnie, jeżeli podatnik nierezydent uzyskuje przychody z różnych źródeł wymienionych powyżej.

W przypadku natomiast, gdy działalność na terenie więcej niż jednego województwa prowadzona jest tak, że zaliczki pobierają płatnicy ryczałtowo, właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni powyżej odpowiednio dla każdego województwa, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres danego płatnika.

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36Korekta PIT