Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nadpłata podatku i niedopłata

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

W wyniku obliczenia podatku w deklaracji podatkowej często okazuje się, że zaliczki na podatek były wyższe niż kwota wynikająca z tego zeznania. Dzieje się tak np. przy korzystaniu z ulg podatkowych, przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, czy przy pobieraniu zaliczki według wyższego stopnia progu podatkowego.

<< Kiedy zwrot podatku PIT? >>

Nadpłata podatku wystąpi, gdy wartość zaliczek na podatek pobranych przez płatnika lub zapłaconych przez podatnika będzie wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy.

 

Nadpłata wynikać może z:

 • poboru zaliczek na podatek według wyższego stopnia skali podatkowej niż faktycznie jest u podatnika wymagany (np. 32% zamiast 12%) i rozliczenia podatku zgodnie z niższym stopniem skali,
 • poboru zaliczek według skali podatkowej, obejmującej cały rok 2022, 
 • stosowania błędnej, zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego;
 • zastosowania ulg i odliczeń, w tym rozliczenia straty z lat poprzednich,
 • rozliczenia kwoty wolnej od podatku, która nie była brana pod uwagę w trakcie obliczania zaliczek na podatek.

W przypadku rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. A zatem jeżeli rozliczysz się szybciej – szybciej uzyskać możesz prawo do zwrotu nadpłaty.

Zwrot podatku jest najprzyjemniejszym elementem naszych rozliczeń. Wielu z nas zastanawia się, jak uzyskać zwrot w najwyższej kwocie.

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia nie podlega podwyższeniu o wartość odsetek za zwłokę, jeśli zostanie zwrócona terminowo.

Uwaga ! Termin zwrotu nadpłaty

Organ podatkowy ma 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej na zwrot kwoty nadpłaty wykazanej w deklaracji rocznej PIT.  W przypadku, gdy deklaracja zostanie złożona elektronicznie termin na zwrot wynosi do 45 dni. Jeżeli nadpłata nie wynika z treści deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika z końcem roku, lecz nadpłata wyniknie już po otrzymaniu deklaracji przez organ z racji na wstępny zakres kontroli jej treści (czyli podatnik się pomylił w deklaracji i trzeba ją skorygować na jego korzyść):

 • w ramach czynności sprawdzających, gdy to urzędnik dokonuje korekty (urzędnik przekaże uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji z prawem do wniesienia sprzeciwu) - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od korekty dokonanej przez urzędnika;
 • w ramach czynności sprawdzających przez podatnika niezależnie czy po przeprowadzeniu kontroli czy bez niej - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania (w zakresie nadpłaty wykazanej przez przeprowadzenie korekty, w pozostałym zakresie nadpłata jest zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej).

W przypadku wykonania korekty zeznania podatkowego osobiście poza czynnościami sprawdzającymi, a zatem gdy składamy skorygowaną deklarację i wniosek o stwierdzenie nadpłaty – podlega ona zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia samej deklaracji podatkowej.

Termin zwrotu nadpłaty może być wydłużony w związku z przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego, gdy deklaracja podatnika budzi wątpliwości. Jeżeli organ podatkowy zwróci nadpłatę w powyższych terminach – to nie ma obowiązku podwyższać nadpłaty o odsetki za zwłokę.

Im szybciej podatnik złoży zeznanie podatkowe, tym szybciej może liczyć za zwrot nadpłaty podatku.

W praktyce zeznania składane w formie elektronicznej pozwalają na uzyskanie zwrotu podatku szybciej, niż składane w innych dopuszczalnych formach.

Sporządzając zeznanie roczne, nie trzeba składać dodatkowego wniosku o zwrot nadpłaty. Niemniej jednak może się zdarzyć, że zalegasz z innymi podatkami. W takim przypadku organ skarbowy sprawdzi, czy z Twojego zwrotu z deklaracji PIT, nie pobrać wcześniej kwot, z którymi wcześniej zalegałeś.

Nadpłaty, niezależnie od ich wysokości podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeśli brak jest takich należności podatnik może złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań,  jeśli tego nie zrobi, to nadpłata zostanie mu zwrócona. 

 

 Zwrot nadpłaty następuje:

 • na rachunek bankowy podatnika wskazany w ZAP-3, CEiDG-1, do któego posiadania jest on zobowiązany przez przepisy prawa podatkowego lub
 • w przypadku gdy podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - na wskazany przez niego włąsny rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Płatnik pomylił

Nadpłatą jest również kwota pobranego i wpłaconego za podatnika podatku nienależnie lub w wartości wyższej niż należna. Jeśli płatnik pobierze zaliczki w kwocie zbyt wysokiej i wpłaci je na rzecz urzędu skarbowego, może występować z wnioskiem o zwrot nadpłaty.

Podobnie, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (w tym zaliczek na podatek). W takim przypadku termin zwrotu wynosi 2 miesiące od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją podatkową, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji.

Niedopłata podatku

W przypadku gdy:

 • zaliczki były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będzie już rozliczany w stawce 32%,
 • jeżeli podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 12% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodują przekroczenie stopnia skali i opodatkowanie podatkiem 32%,
 • podatnik nie rozliczy zaliczek na podatek,
 • podatnik opłaca zaliczkę na podatek np. z działalności gospodarczej, w podwójnej wysokości zaliczki za październik, a na koniec uzyska znaczne przychody. - ma obowiązek zapłacić podatek roczny do terminu końcowego na złożenie zeznania podatkowego.

Termin ten jest niezależny od daty przekazania deklaracji, tzn. podatnik może złożyć deklarację szybciej, a dopiero w terminie późniejszym, ustawowym, zapłacić podatek.

Termin końcowy zapłaty podatku nieopłaconego w czasie roku podatkowego to:

Jeżeli natomiast podatku nie wpłaci się w tym terminie – to późniejsza zapłata obciążona będzie dodatkowo koniecznością naliczania odsetek podatkowych za zwłokę (tzw. zaległość podatkowa). Odpowiednio jeśli podatnik pomyli się w deklaracji i złoży korektę, w której wystąpi niedopłata, musi zapłacić podatek z odsetkami podatkowymi za zwłokę. Podatnik powinien dokonać korekty możliwie wcześnie, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

 

Uwaga !

Odsetki za zwłokę nalicza się nie tylko za podatek zapłacony po terminie, ale również za zwłokę w zapłacie zaliczek na podatek.

Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.

Nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego podatnicy coraz częściej chcą otrzymywać na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym lub w formie wypłaty w kasie. To nie tylko efekt pandemii COVID-19. Z przelewem nie wiążą się dodatkowe koszty, a pieniądze można mieć do swojej dyspozycji szybciej ...

Terminy i sposoby zwrotu nadpłaty podatku PIT za 2020 r.