Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Fiskus wzywa

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

Po wysłaniu rocznego rozliczenia PIT za 2022 rok, urząd skarbowy może poprosić o osobiste stawienie się podatnika w oddziale urzędu. Stawienie się przed urzędnikiem skarbowym po wezwaniu nie musi oznaczać od razu problemów. Konieczność osobistej wizyty w urzedzie może wynikać z błędu obliczeniowego, pomyłki lub zwykłego wpisania kwot w niewłaściwą pozycję deklaracji. Nie należy do takiego wezwania podchodzić nerwowo, a raczej sprawdzić, co jest przyczyną wezwania oraz przygotować dokumenty, o które prosi urzędnik.

» Urzędy skarbowe mogą weryfikować rozliczenia PIT

Kontrola PIT przez US

Źródło: shutterstock

Uwaga

Wezwanie doręczone po terminie przedawnienia obowiązku podatkowego nie może spowodować negatywnych skutków. Zobowiązanie przedawnione choć może być przedmiotem kontroli, nie wywoła negatywnych konsekwencji dla podatnika.

Wezwanie do urzędu skarbowego związane może być z:

  • prostymi czynnościami sprawdzającymi,
  • kontrolą podatkową.

Przyczyny wezwania

Wezwanie może dotyczyć prostych wyjaśnień związanych z deklaracją podatkową - z błędami w deklaracji, z reguły matematycznymi, obliczeniowymi, które można wyeliminować bez wszczynania kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej. Może też dotyczyć okazania dokumentów związanych z prawem do stosowania ulg podatkowych lub koniecznością udowodnienia prawa do takich ulg. Czynności kontrolne mogą również dotyczyć terminowości złożenia deklaracji podatkowej, ewentualnie mogą być związane z wyjaśnieniem, dlaczego podatnik nie złożył rocznego zeznania, choć zdaniem urzędu deklaracja taka powinna być wypełniona.

Uwaga! Czynności sprawdzające a odsetki za zwłokę

Jeżeli w ramach czynności sprawdzających zeznanie podatnika będzie podlegało korekcie, w której podatnik będzie musiał dopłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę, to nie zastosuje on odsetek w wartości obniżonej do 50% ich wartości nawet jeśli korekta ma miejsce w okresie 6 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji podatkowej. Ich miejsce zajmie pełna stopa odsetek podatkowych za zwłokę w zapłacie podatku .

Odsetki za zwłokę pobiera się dopiero, gdy wysokość odsetek przekracza trzykrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej (8,70 zł).

<< Bezpłatny kalkulator odsetek podatkowych i ustawowych >>

W ramach czynności sprawdzających:

  • podatnik może sam dokonać korekty deklaracji podatkowej,
  • urząd skarbowy może przekazać podatnikowi informację, że deklarację skorygował za podatnika, w jego imieniu, wyręczając go od obowiązków obliczeniowych.

Gdy urząd skarbowy koryguje

Urzędnik skarbowy koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł.

W takim przypadku uwierzytelniona kopia deklaracji trafia z powrotem do podatnika ze wskazaniem naniesionych na nią zmian. Na korektę podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.

Uwaga! Jak napisać sprzeciw?

Sprzeciw nie wymaga formy druku urzędowego. Wystarczającym będzie pismo z oznaczeniem daty, danych podatnika oraz wskazaniem, że nie zgadza się on z dokonaną korektą. Sprzeciw musi być opatrzony podpisem podatnika.

W przypadku wniesienia sprzeciwu podatnik musi liczyć się z dalszym postępowaniem podatkowym w przedmiocie zobowiązania podatkowego. Jeżeli natomiast podatnik w terminie 14 dni od doręczenia mu uwierzytelnionej kopii korekty nie złoży sprzeciwu korekta nabiera mocy prawnej z dniem jej wniesienia.

Podatnik sam dokonuje korekty

W ramach czynności sprawdzających podatnik może uzyskać informację, o obowiązku dokonania korekty zeznania podatkowego.

Dzieje się tak, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku proponowanej przez urzędnika korekty przekraczać może kwotę 5.000 zł. Wówczas urzędnik zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Co przygotować do rozmowy z urzędnikiem

By odpowiednio przygotować się do rozmowy z urzędnikiem warto ustalić, czego tak naprawdę będą dotyczyć czynności sprawdzające. Warto w tym celu telefonicznie skontaktować się z urzędem skarbowym – może to ułatwić i przyspieszyć zakres podejmowanych czynności i skrócić czas spędzony w urzędzie. Podstawowe postępowanie toczy się z reguły co do poprawności danych wykazanych w deklaracji. W takim przypadku organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o dodatkowe elementy lub wypełnienie dodatkowych pól deklaracji. Czynności mogą dotyczyć błędów obliczeniowych, przenoszenia danych zawartych w załącznikach do deklaracji lub po prostu niewłaściwego wpisania danych w rubryki zeznania. W takim przypadku już telefonicznie, posiadając przed sobą druk zeznania można odnaleźć popełniony błąd, a na rozmowie z urzędnikiem potwierdzić popełnienie pomyłki oraz – w konsekwencji – dokonać korekty zeznania.

Jeżeli wszczęte zostanie postępowanie w sprawie niezłożenia deklaracji, organ może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn jej braku lub bezpośrednio wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. W takim przypadku podatnik może do protokołu złożyć oświadczenie, jakoby nie uzyskiwał w danym roku przychodów, uzyskał przychody niepodlegające opodatkowaniu, czy też przychody zwolnione z opodatkowania. Jeżeli natomiast podatnik taką deklarację faktycznie złożył, to na rozmowę z urzędnikiem skarbowym należy przynieść potwierdzenie wysłania deklaracji lub uwierzytelnioną kopię przekazanego zeznania rocznego. Jeżeli wysyłka odbywała się za pośrednictwem Internetu, podatnik powinien przedstawić oznaczenie wysyłki w formie UPO (urzędowego poświadczenia odbioru).

W przypadku przedsiębiorców mogą być również przeprowadzane badania krzyżowe. W tym celu organ może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.

Wreszcie w przypadku korzystania z ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do podatnika o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów będących podstawą korzystania z ulg i odliczeń. Wizyta w urzędzie skarbowym może w tym przypadku dotyczyć doręczenia faktur za Internet, dowodów zapłaty świadczeń odliczanych od dochodu lub podatku czy też złożenia odpowiednich oświadczeń przez podatnika lub inne osoby (np. opiekunów osób korzystających z ulgi rehabilitacyjnej).

W przypadku ulg mieszkaniowych organ podatkowy, za zgodą podatnika (w razie braku jego zgody możliwe jest wszczęcie kontroli podatkowej) może dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, celem zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów taką ulgę uzasadniających.

Jeżeli zeznania podatnika nie będą wystarczające, lub jeśli czynności sprawdzające wykażą nieprawidłowości – mogą stać się podstawą:

  • korekty deklaracji,
  • wszczęcia kontroli podatkowej.

KontrolaKorekta PIT