VAT w branży e-commerce - nadchodzą zmiany

Redakcja PIT.pl

Nowelizacja ustawy o VAT została podpisana przez Prezydenta. Głównym celem nowych regulacji jest rozwiązanie problemów związanych z nieprawidłowościami w obszarze e-commerce i podatku VAT.

Zapowiadane zmiany w przepisach VAT mają na celu zharmonizowanie polskich przepisów z unijnymi normami w kwestii zwalczania oszustw podatkowych. Szczególny nacisk kładą na współpracę między organami administracji podatkowej a dostawcami usług płatniczych. Wprowadzane zmiany w największym stopniu dotkną instytucji takich jak banki, fundusze kredytowe i SKOKi.

Nowa ustawa wprowadza zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych przepisów - przekłada na polskie prawo unijne przepisy dotyczące zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku. Organy podatkowe otrzymają wtedy dodatkowe narzędzie do bardziej skutecznego zwalczania oszustw w międzynarodowym handlu elektronicznym. Rząd planuje, że dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia kwartalnego rejestru płatności transgranicznych oraz informacji o odbiorcach płatności.

Płatności transgraniczne – nowe wytyczne

Ponadto, wprowadzone zostaną wytyczne dotyczące ustalania progu płatności transgranicznych oraz sposobu określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności. Dokładne dane dotyczące ewidencji, które będą prowadzone przez dostawcę usług płatniczych, również zostaną określone. Będą to informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności oraz dotyczące płatności otrzymanych przez tego odbiorcę, takie jak kwota, data oraz ewentualne zwroty płatności.


Źródło: shutterstock.com

Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dodania nowego rozdziału 2a w dziale XI. Nałożą one ogólne obowiązki na dostawców usług płatniczych. Zgodnie z tymi zmianami, dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności oraz płatności transgranicznych związanych z oferowanymi przez nich usługami płatniczymi. Obowiązek ten wystąpi, jeśli dostawca usług płatniczych wykonuje w ciągu jednego kwartału usługi płatnicze związane z więcej niż 25 płatnościami transgranicznymi na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Ewidencja ta będzie prowadzona w formie elektronicznej dla każdego kwartału.

Zgodnie z ustawą, płatność zostanie uznana za transgraniczną, gdy płatnik, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach płatniczych, znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego lub na terytorium państwa trzeciego. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w przypadku płatności transgranicznej, gdy co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego. Dodatkowo, dostawcy usług płatniczych są zobowiązani do przechowywania wspomnianej ewidencji i udostępniania jej na żądanie.

Rozszerzenie obowiązków dla banków

Wprowadzone zmiany w ustawie Prawo bankowe dotyczą rozszerzenia listy podmiotów, którym bank jest zobowiązany udzielać informacji stanowiących tajemnicę bankową, o Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Banki będą musiały przekazywać informacje w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązku udostępniania organowi ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Podobne zmiany o charakterze dostosowawczym zostały wprowadzone do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu uwzględnienia tych nowych wymagań dotyczących udostępniania informacji Szefowi KAS.

Jakie skutki dla podatników przyniesie nowelizacja?

Opisane zmiany w podatku VAT oraz prawie bankowym mają na celu wzmocnienie systemu kontroli i zwalczania oszustw podatkowych oraz ułatwienie gromadzenia danych dotyczących transakcji płatniczych. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych przez dostawców usług płatniczych przyczyni się do skuteczniejszego monitorowania międzynarodowego handlu elektronicznego i identyfikowania potencjalnych nadużyć. Zmiana ta oznacza, iż działalność biznesowa podatników oraz dokonywane przez nich transakcje będą pod jeszcze czujniejszą i bardziej szczegółową kontrolą organów podatkowych.

Autor: Sandra Telman, Senior Consultant ID Advisory

Zmiany w VATSLIM VATKontrola