Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Korekta zeznania

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego. Poprzez zeznanie korygujące podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji. W wyniku zmiany zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez organ skarbowy pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego.

Korekta PIT

Źródło: shutterstock

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2022 rok korygować należy zatem aż do końca 2028 roku.

Korekty dokonuje się składając:

 • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”)
 • wskazać należy w treści zeznania, czy korekta wynika z własnej inicjatywy podatnika, czy z działań organu w ramach konreoli podatkowej lub czynności sprawdzających,
 • kontrolować należy termin złożenia korekty - taka, która wystąpi w okresie 6 miesięcy od terminu na rozliczenie roczne pozwala na obniżenie o połowę odsetek za zwłokę.

Nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

UWAGA! Co z podpisem pod deklaracją

Formalnie deklaracja złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem nie może być korygowana. Zdarzają się urzędy skarbowe, które w ramach wstępnych czynności sprawdzających wzywają podatnika do uzupełnienia braku, niemniej nie mają takiego obowiązku. Mają prawo uznać, że brak podpisu pod deklaracją nie jest elementem podlegającym korekcie, a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle deklaracji w wymaganym terminie.

Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

 • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
 • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.


<< Sprawdź aktualne wysokości odsetek podatkowych

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Obniżona wartość odsetek nie wystąpi w przypadku korekty:

 • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. W takim przypadku nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Korektę dokonać można jeszcze przed terminem płatności podatku. W takim przypadku nie ma powodu płacić odsetek za zwłokę.

Na przykład

Podatnik złożył PIT-37 2 marca 2022 r. 1 kwietnia zorientował się, że uzyskał jeszcze inne przychody, które należało wykazać oraz zapłacić podatek na koniec roku. Dnia 5 kwietnia skorygował więc swoje zeznanie roczne. W związku z tym nie ma obowiązku płacić odsetek za zwłokę, zaległość podatku nie wystąpiła (podatek należało zapłacić do 30 kwietnia 2022 r., co podatnik uczynił).

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

 1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.


Korektę złóż na prawidłowym druku

Korektę przeprowadza się na druku, który obowiązywał w roku, za który się ją przeprowadza.

Na przykład

Podatnik koryguje deklarację PIT-37 za 2023 r. Powinien zatem odnaleźć druk PIT-37 obowiązujący w tym roku i na tym formularzu przeprowadzić korektę.

Jak i kiedy złożyć "czynny żal"?

"Czynny żal" to sposób na uniknięcie kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Polega na ujawnieniu popełnienia czynu zabronionego i podaniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Zawiadomienie można od niedawna przesłać przez internet ...

Jak i kiedy złożyć "czynny żal"?

(Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych

"Czynny żal" to zawiadomienie składane urzędowi skarbowemu lub celno-skarbowemu przez sprawcę przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu uniknięcia kary. Sprawca przyznaje się w nim do popełnienia czynu zabronionego. Zawiadomienie można wnieść na piśmie, przekazać ustnie do protokołu lub przesłać przez internet ...

(Nie)skuteczność "czynnego żalu" w sprawach podatkowych