PIT po terminie

08.05.2018 14:44 (aktualizacja: )

Zeznanie po terminie

Zdarza się, że podatnik:

  • nie złoży deklaracji rocznej w terminie ustawowym, lecz podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),
  • złoży deklarację w terminie ustawowym ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakującego podatku,
  • nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie zapłaci podatku w danym roku.

PIT po terminie

Źrodło: shutterstock

Przyczyny takich sytuacji mogą być różne, motywowane zwykłym zapominalstwem lub niedbalstwem podatnika, jak również przyczynami osobistymi lub wypadkami losowymi.

Sytuacja, w której podatnik nie składa deklaracji podatkowej oraz nie wpłaca podatku jest karalna. Stąd, by ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie deklaracji po terminie, należy stosować szczególne środki służące zaniechaniu ukarania sprawcy czynu. I tak, podatnik może:

  • zawiadomić organ powołany do ścigania - na piśmie lub ustnie do protokołu o tym, że nie złożył deklaracji, ujawniając istotne okoliczności tego czynu; jednocześnie ze złożeniem oświadczenia podatnik musi – w wyznaczonym terminie – zapłacić podatek wraz z odsetkami,
  • złożyć zeznanie po terminie licząc się z konsekwencjami wszczęcia postępowania podatkowego i poniesieniem kary (z reguły kary grzywny).

Na rozliczenie podatku za 2020 rok mamy czas do 30 kwietnia 2021 roku. 

Uwaga: Odpowiedzialność karna skarbowa

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Odpowiednio niższa kara spotka podatnika, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (grzywny do 720 stawek dziennych) lub jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu, zatem nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w chwili niezłożeni deklaracji (kara grzywny, z reguły do kilkuset złotych).

Uwaga:

Jeśli nie masz czasu wypełnić swojej deklaracji rocznej zawsze rozwiązaniem jest złożenie pustej deklaracji w terminie – nawet bez wskazania jakichkolwiek kwot. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Postąpić należy zatem w sposób następujący:

  • w terminie składamy pusta deklarację,
  • jak najszybciej korygujemy kwoty deklaracji z pisemnym uzasadnieniem,
  • opłacamy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Złożenie korekty deklaracji pozwoli uniknąć w całości odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podatnik w każdym z powyższych przypadków oprócz konsekwencji karnych, musi liczyć się z możliwością niezapłacenia podatku w terminie – brak deklaracji z reguły bowiem powoduje, że podatek nie był „obliczony” więc podlega zapłacie (jeśli np. zaliczki były niższe niż powinny być). Jeśli podatnik nie opłacił podatku w terminie powinien liczyć się również z naliczeniem odsetek za zwłokę.

Wspólne rozliczenie PIT