Formy opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Podatnik, który wybierze rozliczenie ryczałtem nie ewidencjonuje ani nie rozlicza kosztów uzyskania, w konsekwencji czego stawka ryczałtu stosowana jest bezpośrednio do tego, co zarobi. Efektywność ryczałtu zależy od doboru odpowiedniej stawki podatkowej. Ryczałtowcy do wyboru mają stawkę: 3,0%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Jej wysokość uzależniona jest od tego, jakiego rodzaju towary sprzedają lub jakiego rodzaju usługi świadczą. Należy zatem sprawdzić i porównać czynności prowadzone w ramach działalności ze stawkami ryczałtu przedstawionymi w tabeli poniżej.

 

 

 

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2014

Stawka: Rodzaj działalności:
20% Wolne zawody
17%
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10 18.20.30.0),
 • pośrednictwo w:
 1. sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0),
 2. pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU 45.11.49.0),
 3. sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.19.41.0),
 4. pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.19.49.0),
 5. sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.20.0),
 6. sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 • pośrednictwo w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 51.1 46.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy (czyli czynności wyłączających opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
 • parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 • związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy (czyli czynności wyłączających opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
 • związanych z wydawaniem:
 1. pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 2. pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 3. pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 4. oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2),
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
 • wynajmu i dzierżawy:
 1. samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
 2. pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
 3. środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
 4. środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
 5. pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
 6. kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
 7. motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
 • przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1),
 • przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),
 • obsługi nieruchomości wykonywanej na zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU ex 81.10.10.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0);
 • fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy (czyli czynności wyłączających opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
 • przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 • poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0),
 • pomocy społecznej:
 1. bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.11.0),
 2. bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU ex 88.10.12.0),
 3. bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych (PKWiU 88.10.13.0),
 4. bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 88.99.11.0),
 5. doraźnej bez zakwaterowania (PKWiU 88.99.12.0),
 6. bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych (PKWiU 88.99.13.0)
     - z zastrzeżeniem innych stawek podatku ryczałtowego wskazanych w tabeli,
8,5%
 • przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem innych stawek podatku ryczałtowego wskazanych w tabeli oraz załącznika nr 2 do ustawy (czyli czynności wyłączających opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),
 • przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 75.25.11 84.25.11.0),
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym (pkt 11 -  przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; pkt 12 - otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej),
5,5%
 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym (pkt 14 - przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii na wniosek, o którym mowa w art. 9e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.),
3,0%
 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym (pkt 2 - dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, pkt 5 - odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, pkt 6 - wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 7 - wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, pkt 7a - wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy leasingu finansowego, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, pkt 7b)  - wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pkt 7c)  - równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów; pkt 7d) - w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pkt 7e) - równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, pkt 7f) - kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi wskazaymi powyżej - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, pkt 7g) - przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy: pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu), pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału, pkt 8) - wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, pkt 9) -  otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej, pkt 10) - wynagrodzenia płatników)
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 18-01-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Tomasz (02-01-2018 18:20:00)
Temat: ryczałt
Orientujecie się czy są jakieś widełki, kwota dochodu miesięczna lu roczna po przekroczeniu której wypadasz z ryczałtu? albo musisz mieć kase fiskalną na ryczałcie? w ogóle jest...pokaż całą treść
Orientujecie się czy są jakieś widełki, kwota dochodu miesięczna lu roczna po przekroczeniu której wypadasz z ryczałtu? albo musisz mieć kase fiskalną na ryczałcie? w ogóle jest takie połączenie kasa + ryczałt?zwiń
Autor: Krabeusz (26-09-2017 11:29:13)
Temat: On lubi dzieci !!!!
Nie ładnie Krabeusz
Autor: Krabeusz (26-09-2017 11:07:34)
Temat: On lubi dzieci !!!!
Nie ładnie Krabeusz
Autor: Baraniec Dawidek (26-09-2017 09:44:43)
Temat: Pytanko
Kochani, wiecie jak obejść podatki? pozderki...pokaż całą treść
Kochani, wiecie jak obejść podatki? pozderki zwiń
Autor: Rydz Damianek (26-09-2017 09:42:28)
Temat: :))))))
dzieki tej stronce poznałem przepis na sukces, serdeczne podziekowania :)
Autor: Sztynek Franuś (26-09-2017 09:40:39)
Temat: cool
juz wiem jak zostac biznesmenem. pozdr dla wszystkich forumowiczow ;)
Autor: Baraniec Dawidek (26-09-2017 09:39:30)
Temat: Pytanko
Kochani, wiecie jak obejść podatki? pozderki...pokaż całą treść
Kochani, wiecie jak obejść podatki? pozderki zwiń
Autor: Sztynek Franuś (26-09-2017 09:36:24)
Temat: cool
juz wiem jak zostac biznesmenem. pozdr dla wszystkich forumowiczow ;)
Autor: Baraniec Dawid (26-09-2017 08:45:16)
Temat: git
stronka dla pozytywnie nastawionych ludzi, polecam :)
Autor: Rydz Damian (26-09-2017 08:43:23)
Temat: okejka
fajna ta stronka, dziekuje Wam kochani :)
Autor: Maciek (10-07-2017 00:49:05)
Temat: To nie jest wszystko takie proste
A jak pójdziesz do Urzędu Skarbowe, to nawijają Ci inny makaron na uszy. Człowiek głupieje od tych wszystkich przepisów i szuka dla siebie czegoś prostszego. Mnie się udało...pokaż całą treść
A jak pójdziesz do Urzędu Skarbowe, to nawijają Ci inny makaron na uszy. Człowiek głupieje od tych wszystkich przepisów i szuka dla siebie czegoś prostszego. Mnie się udało założyć firmę w kraju, gdzie obowiązują stare, dobre prawa anglosaskie. Wszystkie przepisy są proste i nie ma ich tak dużo. Księgowego zatrudnia się po to, aby zajmował się papierkami, a nie przepisami.zwiń
Autor: rob (13-07-2016 19:21:00)
Temat: podatki
Nigdzie tak jasno nie było to wyjaśnione jak tutaj. Dziękuję!
Autor: JA (12-04-2016 14:06:21)
Temat: TO TAM NA |GUŻEI
TAKIE DOBRE NAJLEPSZY FILMIK Z PANIĄ...pokaż całą treść
TAKIE DOBRE NAJLEPSZY FILMIK Z PANIĄ zwiń
Autor: Dagmara (15-12-2015 17:02:18)
Temat: Dzięki
Wszystko jasne i czytelnie opisane, super.
Autor: Krzysztof (21-01-2015 19:25:55)
Temat: Super
Kurcze wszystko aktualne w jednym miejscu. Dzieki
Autor: gość (02-01-2015 16:51:18)
Temat: dobre
Bardzo dobrze, że jest zaktualizowany. Ile razy wygrzebałam coś sprzed kilku lat i nie wiem, czy to aktualne, czy nie. A tu świeżynka. Jak to trzeba uważać...pokaż całą treść
Bardzo dobrze, że jest zaktualizowany. Ile razy wygrzebałam coś sprzed kilku lat i nie wiem, czy to aktualne, czy nie. A tu świeżynka. Jak to trzeba uważać z poradami...zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz