ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Koszty uzyskania 2013

Przychód osiągnięty w danym okresie może zostać obniżony o przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodów. Podstawowe umowy: o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy, stosunek służby posiadają pewną kwotę kosztów ryczałtową, którą można odliczać niezależnie od tego, jaka była wartość przychodu. Koszty te można podwyższać w przypadku korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Wyższe koszty uzyskania dotyczą również umów cywilnoprawnych i innych niż wskazane powyżej źródeł przychodów.

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i pokrewnych 2013

Zmianie uległy zasady rozliczania kosztów przez autorów. W związku z ich przychodami możliwe jest w stosunku do przychodów uzyskanych lub postawionych do ich dyspozycji od 2013 r. ograniczanie ich wartości jedynie do limitu 42764 zł. W przypadku umów cywilnoprawnych nadwyżka nie może zostać rozliczona kosztami 20%.

 

Osiągam przychody z tytułu: Standardowo wykazuję koszty: Koszty nie mogą przekroczyć:

z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

50% przychodu

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychód

½ kwoty I progu podatkowego – 42764 zł

 


Zgodnie z Interpretacją indywidualną z 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt IBPBII/1/415-548/13/MK, jeżeli przychód twórców i artystów wykonawców z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uzyskany w ramach zawartych umów cywilnoprawnych przekroczy w danym roku podatkowym kwotę 85 528 zł, płatnik winien odstąpić od potrącania 50% kosztów uzyskania przychodów, bez możliwości uwzględnienia 20% kosztów uzyskania przychodów.

 

Podatnik może udowodnić, że faktycznie koszty są wyższe i udokumentować kwoty, które faktycznie ponosi. Wówczas - zarówno przy kosztach do 42.764 zł jak i powyżej tej wartości możliwe jest odliczanie kwot faktycznie ponoszonych, na które podatnik posiada dokumentację. Podatnik musi jednak dokonać wyboru – stosuje albo zasady rozliczania kosztów według stawki 50%, albo na podstawie przedstawionych dokumentów. Tych dwóch metod nie można ze sobą łączyć.

 

 

Koszty ryczałtowe

Koszty ryczałtowe przysługujące z tytułu umowy o pracę i wskazanych powyżej umów zależne są od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy poza nią. Siedziba zakładu pracy będąca miejscem pracy powinna być wskazana w umowie o pracę. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego, liczy się miejsce faktycznie wykonywanej pracy (faktyczny zakład pracy), a nie miejsce położenia głównej siedziby firmy. Przebywanie cały miesiąc w delegacji nie zmienia wysokości kosztów ryczałtowych, tzn. nie podnosi ich. Z tytułu wyjazdów rozlicza się delegację, ale nie podwyższa dodatkowo kosztów podatkowych. Podniesie je natomiast oddelegowanie pracownika do wykonywania pracy w innym zakładzie pracy, w tym za granicą (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 grudnia 2009 r., sygn. akt IPPB4/415-610/09-2/SP), na czas przejściowy u innego pracodawcy lub w innym zakładzie pracy. W przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę miejscem pracy pozostaje siedziba pracodawcy. Jeśli miejscem tym będzie pewien obszar kraju lub trasa – koszty mogą być podwyższone.

Miejsce zamieszkania (stałe lub czasowe) nie musi być zgodne z miejscem zameldowania. Chodzi o miejsce, w którym podatnik chce stale przebywać. Tym niemniej podatnik zmieniający miejsce zamieszkania na inne powinien dopełnić formalności, aktualizując swoje dane ewidencyjne.

Pracownik miejscowy rozliczy 111,25 zł kosztów miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł rocznie z jednej umowy. Z wielu umów wykonywanych w zakładach lub zakładzie, znajdujących się w miejscowości zamieszkania pracownika wartość maksymalna kosztów wzrasta do 2002,05 zł.

Koszty uzyskania przychodów przysługują w wartości miesięcznej i nie podlegają dzieleniu na poszczególne dni. Jeśli pracownik rozpoczął prace 15 dnia miesiąca – koszty miesięczne przysługują mu w całości. Co więcej, będą one naliczane od każdej zawartej w miesiącu umowy, jeśli jest ich więcej – w pełnej wysokości dla każdej z tych umów.

U pracownika dojeżdżającego wartość kosztów zależy od tego, czy otrzymuje on dodatek za rozłąkę czy też nie. W drugim przypadku ryczałtowe koszty uzyskania wzrastają do 139,06 zł miesięcznie i nie więcej niż 1668,72 zł rocznie a z wielu umów 2502,56 zł.

Pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o miejscu zamieszkania lub w trakcie trwania stosunku pracy – o zmianie tego miejsca. Wówczas pracodawca pobierać będzie niższe zaliczki na podatek u tego pracownika. Brak oświadczenia nie oznacza, że pracownik nie może w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać kosztów w wartości prawidłowej. Wówczas sam określa wartość tych kosztów w kwocie innej niż widnieje w przesłanym mu od pracodawcy PIT-11.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę w miejscowości oraz inną pracę poza miejscowością zamieszkania, to dla każdej umowy limit ten należy liczyć odrębnie.

Koszty uzyskania należą się za przepracowane miesiące, a nie za miesiące uzyskiwania wynagrodzenia. Płatnik odlicza koszty za miesiące wypłaty – korekty dokonuje pracownik za każdy miesiąc pracy. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29.01.2009 r. nr IPPB2/415-1533/08-2/MK: „Koszty uzyskania przychodów przysługują bowiem pracownikowi za 12 miesięcy, bez względu na regulamin wynagradzania w części dotyczącej systemu wypłaty wynagrodzeń, o ile tylko w tym okresie pracownik zgodnie z umową świadczył pracę na rzecz zakładu pracy”.

Limit ustala się za miesiące pracy, a nie za miesiące pozostawania w stosunku pracy. Jeżeli zdarzyło się, że pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (pobierania zasiłku chorobowego), wychowawczym, macierzyńskim – i pobierania z tego tytułu zasiłku - koszty nie przysługują. W przypadku wynagrodzenia chorobowego, przysługującego za pierwsze dni choroby – koszty rozlicza się standardowo. Jeżeli pracownik w danym miesiącu w części pobierał zasiłek chorobowy, a w części wynagrodzenie chorobowe – koszty rozlicza się w pełnej wysokości.

Pracownicy mają możliwość rozliczać podwyższone koszty z tytułu udokumentowania wydatków na dojazd do zakładu pracy środkami komunikacji autobusowej, kolejowej, promowej lub miejskiej, na które posiadają dowód w postaci imiennych (imię, nazwisko) biletów okresowych (bilet jednorazowy nie stanowi takiego dokumentu).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Justyna (29-04-2014 08:54:13)
Temat: nurtujące pytanie
Jesli osoba która nie uzyskała żadnego dochou za rok 2013 ponieważ nie była nigdzie ztrudniona jest obwiazana składać deklaracje do urzadu skarbowego.
Autor: Teresa (28-04-2014 09:01:35)
Temat: rygor sądowy
Dostałam rygorem sądowym 1317zł jak mam to rozliczyć i na jakich drukach
Autor: wl (25-04-2014 00:19:27)
Temat: koszty uzyskania przychodu
Jeśli pracowałem na umowe o prace i prowadziłem jednoosobową działalnośc gospodarczą to czy mam prawo do kosztów uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku pracy?
Autor: Maria (19-03-2014 21:17:17)
Temat: KUP ze stosunku pracy
Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości, czyli informacja na PIT-11 o KUP nie jest dla mnie wartością ostateczną, mam prawo ją zmienić na faktycznie przysługujące mi KUP
Autor: Imed El Fray (18-03-2014 13:38:05)
Temat: 50% koszty uzyskania przychodu
Nie znalazłem odpowiedź na nurtujące mi pytania co z rozliczeniem 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku małżeństw rozliczających wspólnie PIT 37 i korzystają z tych ulg...pokaż całą treść
Nie znalazłem odpowiedź na nurtujące mi pytania co z rozliczeniem 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku małżeństw rozliczających wspólnie PIT 37 i korzystają z tych ulg w sytuacji kiedy jeden z małżonków przewyższa te 42720 a drugi tylko połowa tej kwoty czy wtedy sumuje te kwoty do poziomu 85400. i dopiero od tej kwoty nie można odliczać czy każdy osobno rozlicza to.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz