Składki ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 04-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2665,80 zł3554,93 zł2665,80 zł520,36 zł213,26 zł65,31 zł44,52* zł319,94 zł65,31 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% od 1 kwietnia 2018 r.

 

 Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?

1163,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1228,70 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

39,99 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

archiwalne składki

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2019
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2019Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2859,00 złxxx* zł2859,00 zł558,08 zł228,72 zł70,05 zł47,75 złxxx* zł70,05 zł

* wysokość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego oraz samej składki zdrowotnej poznamy w drugiej połowie stycznia 2019 roku

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)