Składka zdrowotna 2018

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2018

Wysokość składki zdrowotnej na 2018 rok poznamy 17/18 stycznia, gdy GUS ogłosi wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku. Na podstawie tej kwoty jest obliczana wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik co do zasady w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% tej podstawy od podatku. Składka te podlegają wyłącznie odliczeniu od podatku a nie od dochodu.

<< więcej o odliczeniach składek zdrowotnych

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2018 roku)
 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka zdrowotna

319,94  zł

319,94  zł

>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

Sposób finansowania składki zdrowotnej

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje z własnych środków wyłącznie ubezpieczony.

Sposób finansowania składki zdrowotnej

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Art. 79-88 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).