Składka zdrowotna 2022 (Polski Ład)

Iwona Maczalska 30.11.2018 16:33 (aktualizacja: )

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do końca 2021 roku

Do końca 2021 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Wraz z rozpoczęciem nowego, 2022 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy Polskiego Ładu.

Likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej

Podatnik do końca 2021 roku w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% tej podstawy od podatku. Składka te podlegają wyłącznie odliczeniu od podatku a nie od dochodu. Prawo to przestaje obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zmiany od 2022 roku

Wraz z nowym rokiem zmienią się zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. Nie będzie ona już stała w każdym miesiącu, jak ma to miejsce do końca 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie w szczególności od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej na ten temat w artykułach: ,,Zdrowotne 2022: nowy tytuł do ubezpieczenia i nowa grupa zwolniona ze składki ZUS" oraz ,,Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku".

 

Uwaga! Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował kalkulator służący wyliczaniu wysokości składki zdrowotnej. Wystarczy podać wysokość uzyskanego dochodu / przychodu oraz formę opodatkowania. Więcej na ten temat w artykule ,,Oblicz składkę zdrowotną dla działalności gospodarczej za pomocą kalkulatora ZUS (Polski Ład)".

 

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2022 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotnaIle zapłaci przedsiębiorca?Ile zapłaci przedsiębiorca?BRAK

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2021 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna381,81 zł381,81 zł328,78 zł

  

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2020 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna362,34 zł362,34 zł312,02 zł

Wysokość składki zdrowotnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2019 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna342,32 zł342,32 zł294,78 zł

Sposób finansowania składki zdrowotnej

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje z własnych środków wyłącznie ubezpieczony.

Sposób finansowania składki zdrowotnej

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Art. 79-88 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

ZUSNiski ZUS