Składka zdrowotna 2021-2022

Katarzyna Sudaj 30.11.2018 16:33 (aktualizacja: )

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2021

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej w 2022 r. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

Wysokość składki zdrowotnej na dany rok jest ustalana na podstawie komunikatu GUS z początku drugiej połowy stycznia. Komunikat dotyczy wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za czwarty kwartał  poprzedniego roku. Na podstawie tej kwoty jest obliczana wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wypełnić przelew do ZUS roku?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik co do zasady w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% tej podstawy od podatku. Składka te podlegają wyłącznie odliczeniu od podatku a nie od dochodu.

<< więcej o odliczeniach składek zdrowotnych

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2021 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna381,81 zł381,81 zł328,78 zł

  

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2020 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna362,34 zł362,34 zł312,02 zł

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2019 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna342,32 zł342,32 zł294,78 zł

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2018 roku)
 

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka odliczana
Składka zdrowotna319,94  zł319,94  zł275,51 zł

 

Sposób finansowania składki zdrowotnej

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje z własnych środków wyłącznie ubezpieczony.

Sposób finansowania składki zdrowotnej

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Art. 79-88 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

ZUSNiski ZUS