Składka wypadkowa 2023

Iwona Maczalska

Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2023

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Do 31 marca 2018 r. stopa procentowa tej składki wynosi 1,80%, a od 1 kwietnia 2018 r. 1,67%.

Zmiany w składce wypadkowej od 1 kwietnia 2021 r.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Liczbę ubezpieczonych ustala się co do zasady jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.
 

Grupy działalności – kategorie ryzyka

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

Składka zdrowotna w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku

Wysokość składki wypadkowej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - czerwiec 2023 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka wypadkowa69,49 zł*17,48 zł

Składka wypadkowa w okresie od lipca do grudnia 2023 roku

Wysokość składki wypadkowej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2021 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka wypadkowa69,49 zł*18,04 zł*

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

W przypadku pozostałych ubezpieczonych wysokość składki należy obliczyć, przy czym jej wysokość zależy od wysokości podstawy ustalenia.

Sposób finansowania składki wypadkowej

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje z własnych środków wyłącznie płatnik składek.

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. 2013 poz. 878),
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r. nr 167, poz. 1322);

Choroba, wypadekZUS