Składka rentowa 2021

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Składka na ubezpieczenie rentowe 2021

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% podstawy wymiaru składki.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W momencie przekroczenia powyższej kwoty, w kolejnych miesiącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia rentowego.

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2021 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka rentowa252,43 zł67,20 zł

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2020 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka rentowa250,90 zł62,40 zł

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2019 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka rentowa228,72 zł54,00 zł

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2018 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka rentowa213,26 zł50,40 zł

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2017 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka rentowa204,62 zł48,00 zł

>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

Sposób finansowania składki rentowej

Składki na ubezpieczenia rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.
 

Sposób finansowania składki rentowej

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;