Składka na Fundusz Pracy 2023

Iwona Maczalska

Składka na Fundusz Pracy 2023

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.

Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Jeżeli podstawa ta jest niższa – składki się nie opłaca.

W przypadku podstawy ustalenia składki na Fundusz Pracy zastosowania nie ma ograniczenie podstawy wymiaru do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Liczy się ją od pełnej wartości podstawy, niezależnie od jej wysokości.

 

Składka na Fundusz Pracy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Wysokość składki na Fundusz Pracy
(styczeń - czerwiec 2023 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka na Fundusz Pracy101,94 zł25,65 zł

 

Składka na Fundusz Pracy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku

Wysokość składki na Fundusz Pracy
(lipiec - grudzień 2023 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka na Fundusz Pracy101,94 zł26,46 zł
  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001)

ZUS