Składka emerytalna 2023

Iwona Maczalska

Składka na ubezpieczenie emerytalne 2023

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki.

Konkretna kwota, jaka jest opłacana do ZUS zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której liczy się składkę emerytalną.

Składka emerytalna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - czerwiec 2023 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna812,23 zł204,37 zł

Składka emerytalna w okresie od 1 lipca do 30 czerwca 2023

Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(lipiec - grudzień 2023 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna812,23 zł210,82 zł

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek (Art. 16 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

ZUS