Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

08.05.2018 15:06 (aktualizacja: )

 

Będzie nowa ulga na start. Pół roku bez składek ZUS

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2018 2385,82 zł 2201,28 zł 3286,53 zł
01-12/2018199,34 zł2385,82 zł183,90 zł2201,28 zł275,51 zł3286,60 zł
01-11/2018199,34 zł2186,48 zł183,90 zł2017,38 zł275,51 zł3011,09 zł
01-10/2018199,34 zł1987,14 zł183,90 zł1833,48 zł275,51 zł2735,58 zł
01-09/2018199,34 zł1787,80 zł183,90 zł1649,58 zł275,51 zł2460,07 zł
01-08/2018199,34 zł1588,46 zł183,90 zł1465,68 zł275,51 zł2184,56 zł
01-07/2018199,34 zł1389,12 zł183,90 zł1281,78 zł275,51 zł1909,05 zł
01-06/2018199,34 zł1189,78 zł183,90 zł1097,88 zł275,51 zł1633,54 zł
01-05/2018199,34 zł990,44 zł183,90 zł913,98 zł275,51 zł1358,03 zł
01-04/2018200,16 zł791,10 zł184,72 zł730,08 zł275,51 zł1082,52 zł
01-03/2018200,16 zł590,94 zł184,72 zł545,36 zł275,51 zł807,01 zł
01-02/2018200,16 zł390,78 zł184,72 zł360,64 zł275,51 zł531,50 zł
01/2018190,62 zł190,62 zł175,92 zł175,92 zł255,99 zł255,99 zł
cały 2017 2273,15 zł 2097,85 zł 3064,72 zł

 

>>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<

 

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowejPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2018 odliczamy składkę za grudzień 2017 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2018 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 390,78 zł za okres 01-02.2018 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2017 i za styczeń 2018 (190,62 + 200,16 = 390,78 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2018 roku:

11x 319,94 zł + 297,28 zł = 3816,62 zł

i dalej 3816,62 zł /9 *7,75 = 3286,53 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

RokSkładka
PłaconaOdliczana
2007-20189 %7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."