Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

 

Będzie nowa ulga na start. Pół roku bez składek ZUS

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu** Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2018   2385,82 zł   2201,28 zł   3286,53 zł
01-12/2018 199,34 zł 2385,82 zł 183,90 zł 2201,28 zł 275,51 zł 3286,60 zł
01-11/2018 199,34 zł 2186,48 zł 183,90 zł 2017,38 zł 275,51 zł 3011,09 zł
01-10/2018 199,34 zł 1987,14 zł 183,90 zł 1833,48 zł 275,51 zł 2735,58 zł
01-09/2018 199,34 zł 1787,80 zł 183,90 zł 1649,58 zł 275,51 zł 2460,07 zł
01-08/2018 199,34 zł 1588,46 zł 183,90 zł 1465,68 zł 275,51 zł 2184,56 zł
01-07/2018 199,34 zł 1389,12 zł 183,90 zł 1281,78 zł 275,51 zł 1909,05 zł
01-06/2018 199,34 zł 1189,78 zł 183,90 zł 1097,88 zł 275,51 zł 1633,54 zł
01-05/2018 199,34 zł 990,44 zł 183,90 zł 913,98 zł 275,51 zł 1358,03 zł
01-04/2018 200,16 zł 791,10 zł 184,72 zł 730,08 zł 275,51 zł 1082,52 zł
01-03/2018 200,16 zł 590,94 zł 184,72 zł 545,36 zł 275,51 zł 807,01 zł
01-02/2018 200,16 zł 390,78 zł 184,72 zł 360,64 zł 275,51 zł 531,50 zł
01/2018 190,62 zł 190,62 zł 175,92 zł 175,92 zł 255,99 zł 255,99 zł
cały 2017   2273,15 zł   2097,85 zł   3064,72 zł

 

>>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<

 

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowejPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2018 odliczamy składkę za grudzień 2017 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2018 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 390,78 zł za okres 01-02.2018 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2017 i za styczeń 2018 (190,62 + 200,16 = 390,78 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2018 roku:

11x 319,94 zł + 297,28 zł = 3816,62 zł

i dalej 3816,62 zł /9 *7,75 = 3286,53 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2018 9 % 7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."