Składka chorobowa 2023

Iwona Maczalska

Składka ZUS na ubezpieczenie chorobowe 2023

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. W przypadku osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku ubezpieczonych obowiązkowo nie stosuje się ograniczenia podstawy do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Składka chorobowa w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023

Wysokość składki chorobowej (styczeń - czerwiec 2023 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa101,94 zł25,65 zł

Składka chorobowa w okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023

 

Wysokość składki chorobowej (czerwiec - grudzień 2023 roku)

Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa101,94 zł26,46 zł

Sposób finansowania składki chorobowej

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości z własnych środków ubezpieczony.

Sposób finansowania składki chorobowej

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

Choroba, wypadekZUS