Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2019
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2019

Odliczenia składek ZUS

08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )
Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2019 10794,05 zł 9958,19 zł 3518,04 zł
01-12/2019904,60 zł10794,05 zł834,55 zł9958,19 zł294,78 zł3518,09 zł
01-11/2019904,60 zł9889,45 zł834,55 zł9123,64 zł294,78 zł3223,31 zł
01-10/2019904,60 zł8984,85 zł834,55 zł8289,09 zł294,78 zł2928,53 zł
01-09/2019904,60 zł8080,25 zł834,55 zł7454,54 zł294,78 zł2633,75 zł
01-08/2019904,60 zł7175,65 zł834,55 zł6619,99 zł294,78 zł2338,97 zł
01-07/2019904,60 zł6271,05 zł834,55 zł5785,44 zł294,78 zł2044,19 zł
01-06/2019904,60 zł5366,45 zł834,55 zł4950,89 zł294,78 zł1749,41 zł
01-05/2019904,60 zł4461,85 zł834,55 zł4116,34 zł294,78 zł1454,63 zł
01-04/2019904,60 zł3557,25 zł834,55 zł3281,79 zł294,78 zł1159,85 zł
01-03/2019904,60 zł2652,65 zł834,55 zł2447,24 zł294,78 zł865,07 zł
01-02/2019904,60 zł1748,05 zł834,55 zł1612,69 zł294,78 zł570,29 zł
01/2019843,45 zł843,45 zł778,14 zł778,14 zł275,51 zł275,51 zł
cały 2018 10100,94 zł 9319,86 zł 3286,53 zł


Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

Jak to liczymy? W styczniu 2019 odliczamy składkę za grudzień 2018 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2019 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1748,05 zł za okres 01-02.2019 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2018 i za styczeń 2019 (843,45 zł + 904,60 zł = 1748,05 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2019 roku:

11x 342,32 zł + 319,94 zł = 4085,46 zł
i dalej 4085,46 zł /9 *7,75 = 3518,04 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

RokSkładka
PłaconaOdliczana
2007-20199 %7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."