Odliczenia składek ZUS

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej w 2022 r. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2021 11.974,37 zł 11.047,12 zł 3928,60 zł
01-12/2021998,37 zł11.974,37 zł921,06 zł11.047,12 zł328,78 zł3928,60 zł
01-11/2021998,37 zł10.976,00 zł921,06 zł10,126,06 zł328,78 zł3599,82 zł
01-10/2021998,37 zł9977,63 zł921,06 zł9205,00 zł328,78 zł3271,04 zł
01-09/2021998,37 zł8979,26 zł921,06 zł8283,94 zł328,78 zł2942,26 zł
01-08/2021998,37 zł7980,89 zł921,06 zł7362,88 zł328,78 zł2613,48 zł
01-07/2021998,37 zł6982,52 zł921,06 zł6441,82 zł328,78 zł2284,70 zł
01-06/2021998,37 zł5984,15 zł921,06 zł5520,76 zł328,78 zł1955,92 zł
01-05/2021998,37 zł4985,78 zł921,06 zł4599,70 zł328,78 zł1627,14 zł
01-04/2021998,37 zł3987,41 zł921,06 zł3678,64 zł328,78 zł1298,36 zł
01-03/2021998,37 zł2989,04 zł921,06 zł2757,58 zł328,78 zł969,58 zł
01-02/2021998,37 zł1990,67 zł921,06 zł1836,52 zł328,78 zł640,80 zł
01/2021992,30 zł992,30 zł915,46 zł915,46 zł312,02 zł312,02 zł
cały 2020 11.819,90 zł 10.904,61 zł 3.726,94 zł


Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

Jak to liczymy? W styczniu 2021 r. odliczamy składkę za grudzień 2020 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2021 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1990,67 zł za okres 01-02.2021 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2020 i za styczeń 2021 (992,30 zł + 998,37 zł = 1990,67 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2021 roku:

11x 381,81 zł + 362,34 zł = 4562,25 zł
i dalej 4562,25 zł /9 *7,75 = 3928,60 zł

Przykład obliczania dla 2020 roku:

11x 362,34 zł + 342,32 zł = 4328,06 zł
i dalej 4328,06 zł /9 *7,75 = 3726,94 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

RokSkładka
PłaconaOdliczana
2007-20219 %7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1.Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."