Odliczenia składek ZUS

08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )
Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2018 10100,94 zł 9319,86 zł 3286,53 zł
01-12/2018843,45 zł10100,94 zł778,14 zł9319,86 zł275,51 zł3286,60 zł
01-11/2018843,45 zł9257,49 zł778,14 zł8541,72 zł275,51 zł3011,09 zł
01-10/2018843,45 zł8414,04 zł778,14 zł7763,58 zł275,51 zł2735,58 zł
01-09/2018843,45 zł7570,59 zł778,14 zł6985,44 zł275,51 zł2460,07 zł
01-08/2018843,45 zł6727,14 zł778,14 zł6207,30 zł275,51 zł2184,56 zł
01-07/2018843,45 zł5883,69 zł778,14 zł5429,16 zł275,51 zł1909,05 zł
01-06/2018843,45 zł5040,24 zł778,14 zł4651,02 zł275,51 zł1633,54 zł
01-05/2018843,45 zł4196,79 zł778,14 zł3872,88 zł275,51 zł1358,03 zł
01-04/2018846,91 zł3353,34 zł781,60 zł3094,74 zł275,51 zł1082,52 zł
01-03/2018846,91 zł2506,43 zł781,60 zł2313,14 zł275,51 zł807,01 zł
01-02/2018846,91 zł1659,52 zł781,60 zł1531,54 zł275,51 zł531,50 zł
01/2018812,61 zł812,61 zł749,94 zł749,94 zł255,99 zł255,99 zł
cały 2017 9711,67 zł 8962,69 zł 3064,72* zł


Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

 

Jak to liczymy? W styczniu 2018 odliczamy składkę za grudzień 2017 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2018 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1659,52 zł za okres 01-02.2018 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2017 i za styczeń 2018 (812,61 zł + 846,91 zł = 1659,52 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2018 roku:

11x 319,94 zł + 297,28 zł = 3816,62 zł

i dalej 3816,62 zł /9 *7,75 = 3286,53 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

RokSkładka
PłaconaOdliczana
2007-20189 %7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."