Pobierz e-pity 2022

Zasiłki rodzinne i dodatki 2022 / 2023

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:05 (aktualizacja: )

Aktualnie obowiązująca wysokość zasiłków: od 01.11.2020 do 31.10.2021

 

Zasiłek rodzinny
Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1217),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 559),
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).

 

Zasiłki stanowią jeden z najważniejszych elementów polityki społecznej, jaką obejmuje państwo swoich obywateli. Warto dowiedzieć się, z jakich propozycji mogą korzystać osoby potrzebujące wsparcia i komu przysługuje prawo do zasiłku.

 

Zabezpieczenie socjalne obywateli to jedno z najważniejszych wyzwań państwa. Osoby potrzebujące pomocy mogą korzystać z różnego typu zasiłków, uzależnionych od potrzeb i sytuacji, w jakiej się znalazły. W polskim systemie w ich wypłacaniu pośredniczą Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz gminne ośrodki pomocy społecznej, a sam zasiłek może determinować również źródło jego pozyskiwania. Co ważne: polityka dotycząca m.in. nabywania prawa do korzystania z poszczególnych zasiłków oraz samej listy świadczeń często się zmienia, w związku z czym warto być z nimi na bieżąco.

Zasiłki w Polsce: z jakich rozwiązań można skorzystać?

Zasiłki dostępne w polskim systemie można podzielić na dwie grupy. W pierwszej, wypłacanej przez ZUS, znajdą się te zasiłki, na które standardowo odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne. Druga grupa, której dystrybucją zajmują się ośrodki pomocy społecznej, to świadczenia, które są udzielane m.in. osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ich lista jest przy tym stosunkowo długa, a przed wystąpieniem o zasiłek warto upewnić się, kiedy i na jakich warunkach nabywa się określone prawa, oraz do której instytucji należy się zwrócić.

Zasiłek opiekuńczy: komu przysługuje?

Jedną z najchętniej wykorzystywanych form wsparcia jest zasiłek opiekuńczy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca go rodzicom, którzy są zwolnieni z wykonywania pracy ze względu na konieczność opiekowania się:

 • chorym dzieckiem,
 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia w związku z np. nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły, chorobą niani, porodem lub chorobą partnera, który zazwyczaj opiekuje się dzieckiem, koniecznością izolacji dziecka,
 • opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • chorym członkiem rodziny, z którym mieszka się w jednym gospodarstwie domowym (małżonkiem, rodzicem, ojczymem, macochą, teściem, dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem, rodzicem dziecka).

 

Zasiłek opiekuńczy można uzyskać niezależnie od długości trwania okresu ubezpieczenia, na dzieci własne, a także dzieci małżonka czy dzieci przysposobione oraz wychowywane w ramach np. rodzin zastępczych. Co ważne: z zasiłku opiekuńczego może korzystać oboje rodziców. Od tego, nad kim będzie sprawowana opieka, zależeć będzie jednak przede wszystkim okres, w którym będzie można pobierać zasiłek: z 60 dni w ciągu roku mogą skorzystać rodzice zdrowych dzieci do lat 8 oraz chorych dzieci do lat 14, 30 dni przewidziano dla osób, które zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi w wieku 14-18 lat, a 14 dni zasiłku wychowawczego przysługuje osobom opiekujących się dzieckiem starszym niż 14 lat lub innymi członkami rodziny.

Zasiłek rodzinny: kto może go otrzymać? Wysokość zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma być formą wsparcia procesu wychowania dziecka. Podstawowym kryterium - oprócz posiadania dzieci lub pełnienia nad nimi opieki - jest natomiast kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. O wysokości zasiłku decyduje przede wszystkim liczba dzieci:

 • 95 zł zasiłku otrzymają rodzice dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia,
 • 124 zł trafi do rodziców dzieci w wieku 5-18 lat,
 • 135 zł zasiłku jest wypłacanych w przypadku dzieci pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, które kontynuują naukę.

 

Co ważne: prawo do skorzystania z zasiłku przysługuje rodzicom lub rodzicowi dzieci, osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, a także osobie uczącej się. Zasiłku rodzinnego nie uda się otrzymać m.in. jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim, zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub jest sprawowana nad nim opieka naprzemienna z równym podziałem obowiązków.

Zasiłek pielęgnacyjny

Wsparciem dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi i wymagającymi pomocy jest zasiłek pielęgnacyjny. Prawa do niego posiadają:

 • niepełnosprawne dzieci,
 • osoby niepełnosprawne, które przekroczyły 16 rok życia, ale posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona przed ukończeniem 21 roku życia,
 • osoby, które ukończyły 75 lat.

Przy tym prawo do uzyskania zasiłku nie występuję w przypadku osób, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny, umieszczonym w ośrodkach całodobowej pomocy oraz w sytuacji, w której członek rodziny pobiera stosowne wsparcie za granicą.

 

Wysokość zasiłku to 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek dla bezrobotnych

Szczególną formą wsparcia osób, które utraciły zatrudnienie, jest zasiłek dla bezrobotnych. Aby zyskać prawo do jego otrzymywania, należy jednak w okresie 18 miesięcy pracować przez co najmniej 365 dni, osiągając przy tym wynagrodzenie przynajmniej w wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Okres zasiłkowy będzie uzależniony również od sposobu rozwiązania umowy o pracę. Po 90 dniach mogą go otrzymać osoby, które rozwiązały ją na podstawie porozumienia stron, po 180 dniach natomiast bezrobotni, którzy z własnej winy stracili zatrudnienie.

 

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 3 miesięcy oraz 942,30 zł miesięcznie później. Zasiłek jest przy tym ustalany na okres 180 lub 365 dni.

Zasiłek macierzyński

Szczególną formą wsparcia rodziców nowo narodzonych dzieci jest specjalny zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego. Po tym okresie przyjmie natomiast wartość 60% wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru jest natomiast obliczana ze średniej wymiaru składki chorobowej z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Wobec tego każdy beneficjent otrzyma indywidualne wyliczenie zasiłku, uzależnione od wysokości odprowadzanych składek. Minimalny zasiłek macierzyński wynosi natomiast 1000 zł.