Zasiłki 2019

  Archiwum - Zasiłki

  12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )

  ZUS

  Archiwum zasiłków

  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłkuKwotaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,8%
  (zmienna)
  IV kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinnyna dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.05.2014

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnegoz tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnegokwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne **800,00 zł01.05.2014
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł01.01.2006
  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłkuKwotaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,8%
  (zmienna)
  IV kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinnyna dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.05.2014

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnegoz tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnegokwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne **800,00 zł01.05.2014
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł01.01.2006

   

  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłku Kwota Obowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego106,7 % (zmienna)III kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.11.2012

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł 01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne620,00 zł 01.07.2013
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł 01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł 01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł 01.01.2006

  *specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (623 zł na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

  Kwoty zasiłków obowiązujące od 01 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r.

    Zmienna Obowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,5 %IV kw. 2012
  Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 68,00 zł 01.11.2009 - 31.10.2012
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 91,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 98,00 zł
  Limit dochodu 504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr. 583,00 zł
  Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
  Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006r.

  Podstawa prawna:
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).

  Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

   ZmiennaObowiązuje od
  Zasiłek rodzinnyna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia48,00 zł01.09.2008-
  31.10.2009
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia64,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia68,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Dodatki do z.rodz.Urodzenie dziecka1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat60,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze80,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego100,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd50,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r.80,00 zł

  Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

   ZmiennaObowiązuje od
  Zasiłek rodzinnyna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia48,00 zł01.09.2006 - 31.08.2008
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia64,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia68,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Dodatki do z.rodz.Urodzenie dziecka1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat50,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze70,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.80,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd40,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r.50,00 zł
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000złod 01.01.2006r.
    Zmienna Obowiązywał od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego   I. kw 2014
  97,9 % IV kw. 2013
  106,5 % III kw. 2013
  105,5 % II kw. 2013
  96,3 % I kw. 2013
  97,5 % IV kw. 2012
  106,7 % III kw. 2012
  106,6 % II kw. 2012
  98,5 % I kw. 2012
  97,9 % IV kw. 2011
  108,2 % III kw. 2011
  107,5 % II kw. 2011
  96,6 % I kw. 2011
  98,6 % IV kw. 2010
  106,5 % III kw. 2010
  105,3 % II kw. 2010
  97,7 % I kw. 2010
  99,5 % IV kw. 2009
  107,3 % III kw. 2009
  104,9 % II kw. 2009
  99,5 % I kw. 2009
  101,8 % IV kw. 2008
  110,4 % III kw. 2008
  109,7 % II kw. 2008
  99,8 % I kw. 2008
  99,3 % IV kw. 2007
  109,9 % III kw. 2007
  109,7 % II kw. 2007
  97,4 % I kw. 2007
  96 % IV kw. 2006
  107,8 % III kw. 2006
  109,1 % II kw. 2006
  97,2 % I kw. 2006
  96,4 % IV kw. 2005
  106,4 % III kw. 2005
  107,8 % II kw. 2005
  97,3 % I kw. 2005
  98 % IV kw. 2004
  108 % III kw. 2004
  106,3 % II kw. 2004
  96,9 % I kw. 2004
  96,2 % IV kw. 2003
  106,3 % III kw.2003
  107,9 % II kw. 2003
  97,2 % I kw. 2003
  95,8 % IV kw.2002
  105,3 % III kw. 2002
  107,3 % II kw. 2002
  100,2 % I kw. 2002
  97,8 % IV kw.2001
  107,2 % III kw.2001
  109,7 % II kw. 2001
  102 % I kw.2001
  Zasiłek rodzinny 1 i 2 dziecko 43,00 zł 01.05.2004
  3 dziecko 53,00 zł
  4 i kolejne dziecko 66,00 zł
  Limit dochodu 504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr. 583,00 zł
  Urodzenie dziecka 500,00 zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat 50,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze 70,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego 90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 80,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd 40,00 zł
  1 i 2 dziecko 42,50 zł 01.06.2002
  3 dziecko 52,60 zł
  4 i kolejne dziecko 65,70 zł
  Limit dochodu 548,00 zł
  Limit dochodu – samot/pielęg. 612,00 zł
  Wskażnik waloryzacji 103%
  1 i 2 dziecko 41,20 zł 01.06.2001
  3 dziecko 51,00 zł
  4 i kolejne dziecko 63,70 zł
  Wskaźnik waloryzacji 111,5 %
  1 i 2 dziecko 36,90 zł 01.06.2000
  3 dziecko 45,70 zł
  4 i kolejne dziecko 57,10 zł
  Limit dochodu 853,37 zł
  Zasiłek wychowawczy - 318,10 zł 01.06.2002
  Samotn/3 i nast.dziecko 505,80 zł
  Wskaźnik waloryzacji 103%
  - 276,90 zł 01.06.2000
  Samotn/3 i nast.dziecko 440,30 zł
  Limit dochodu 426,69 zł
  Zasiłek porodowy 401,38 zł 01.09.2001
  408,71 zł 01.06.2001
  410,35 zł 01.03.2001
  381,15 zł 01.12.2000
  373,96 zł 01.09.2000
  373,73 zł 01.06.2000
  371,26 zł 01.03.2000
  Limit dochodu – Fundusz Alimentacyjny 618,60 zł 01.06.2002
  Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2006
  144,00 zł 01.05.2004
  144,25 zł 01.03.2004
  141,70 zł 01.03.2003
  136,64 zł 01.06.2002
  120,64 zł 01.06.2000
  Zasiłek pogrzebowy4000,00 zł01.03.2011
  6406,16 zł 01.12.2010
  6395,70 zł 01.09.2010
  6632,76 zł 01.06.2010
  6487,20 zł 01.03.2010
  6227,72 zł 01.12.2009
  6162,96 zł 01.09.2009
  6371,22zł 01.06.2009
  6193,10 zł 01.03.2009
  5937,10 zł 01.12.2008
  5902,72 zł 01.09.2008
  5967,96 zł 01.06.2008
  5799,66 zł 01.03.2008
  5406,82 zł 01.12.2007
  5288,68 zł 01.09.2007
  5418,28 zł 01.06.2007
  5325,02 zł 01.03.2007
  4929,32 zł 01.12.2006
  4854,54 zł 01.09.2006
  5060,36 zł 01.06.2006
  5057,24 zł 01.03.2006
  01.12.2005
  4637,06 zł 01.09.2005
  4830,90 zł 01.06.2005
  4810,92 zł 01.03.2005
  4539,86 zł 01.12.2004
  4461,06 zł 01.09.2004
  4664,34 zł 01.06.2004
  4553,68 zł 01.03.2004
  4320,04 zł 01.12.2003
  4282,02 zł 01.09.2003
  4457,36 zł 01.06.2003
  4450,82 zł 01.03.2003
  4191,62 zł 01.12.2002
  4123,90 zł 01.09.2002
  4311,08 zł 01.06.2002
  4305,98 zł 01.03.2002