Ograniczenia składek ZUS

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )
Ograniczenia składek ZUS - limity wymiaru
Emerytalne i rentoweChorobowe
OkresLimit rocznyOkresLimit miesięczny
2021157.770,00 złI-XII 202113.147,50 zł
2020156.810,00 złI-XII 202013.067,50 zł
2019142.950,00 złI-XII 201911.912,50 zł

Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.):
"Art. 19. 1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone - z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

Art. 20.  2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

Art. 20. 3. i 4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2020 r. poz. 1061)