Wynagrodzenie minimalne

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:07 (aktualizacja: )

Sprawdź, jak podwyżka płacy minimalnej wypłynie na składki ZUS dla nowych firm w 2023 roku

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
3.600,00 zł23,50 zł01.07.2023
3.490,00 zł22,80 zł01.01.2023
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
2.250,00 zł14,70 zł01.01.2019
2.100,00 zł13,70 zł01.01.2018

3.600 zł płacy minimalnej od 1 lipca 2023 roku

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005 r., jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679):

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2021 poz. 1690)

 

Wynagrodzenie minimalne to ważny wskaźnik, decydujący nie tylko o zarobkach najniżej uposażonych pracowników, ale również m.in. kwocie wolnej od zajęć, wysokości niektórych dodatków czy zaliczek oraz oczywiście minimalnej stawki godzinowej.

 

Wynagrodzenie minimalne w Polsce

Według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników. Stanowi to ok. 13% ogółu zatrudnionych. Niestety, biorąc pod uwagę dane z innych państw należących do Unii Europejskiej, wskaźnik ten jest dosyć wysoki. Według Eurofound minimalne wynagrodzenie pobiera przeciętnie co dziesiąty pracownik zatrudniony na terenie Wspólnoty. Warto jednak nadmienić, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce należy do jednego z najwyższych spośród wszystkich państw UE. Pomiędzy 2019 a 2020 rokiem wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 17%, natomiast w kolejnym roku o 7%. 

Wynagrodzenie minimalne brutto i netto

Minimalne wynagrodzenie za pracę zazwyczaj jest podawane jako kwota brutto. Większość pracowników interesuje jednak przede wszystkim to, jaką kwotę netto otrzymają od swojego pracodawcy. Ta prezentuje się natomiast w następujący sposób:

  • W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 3010 zł brutto, kwota netto to 2 209,56 zł.
  • W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 2800 zł brutto, kwota netto to 2 017,67 zł.
  • W 2020 roku przy wysokości płacy minimalnej na poziomie 2600 zł brutto wysokość minimalnego wynagrodzenia netto wynosiła 1920,62 zł.
  • W 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 2250 zł, wysokość płacy minimalnej netto plasowała się na poziomie 1634 zł netto.

Decyduje to także o wysokości minimalnej stawki godzinowej netto:

  • W 2022 roku minimalna stawka godzinowa brutto 19,70 zł przekłada się na 17 zł netto,
  • W 2021 roku minimalna stawka godzinowa brutto 18,30 zł przekłada się na 12 zł netto,
  • W 2020 roku, kiedy minimalna stawka godzinowa wynosiła 17,00 zł brutto, stawka netto plasowała się na poziomie 11 zł.
  • W 2019 roku minimalna stawka godzinowa wynosiła 14,70 zł brutto, czyli 10,54 zł netto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a ulga dla młodych

Jednym z największych udogodnień podatkowych, adresowanych do osób wchodzących na rynek pracy, jest zerowy PIT dla młodych. W związku z nim osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają dochody np. z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenie, nie zarabiając przy tym powyżej kwoty progu podatkowego, nie zapłacą podatku dochodowego (w przypadku przekroczenia tej sumy zapłacą podatek jedynie od nadwyżki). Oczywiście podatnicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę także korzystają z tej ulgi. Co więcej: pozwala im ona na uzyskanie dużych oszczędności.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie

Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej, nie zawsze wiedzą, że koszty, które ponosi ich pracodawca, są zdecydowanie wyższe. Jest to także jeden z argumentów podnoszonych przez przedsiębiorców, zaniepokojonych znacznym podnoszeniem płacy minimalnej. W rzeczywistości całkowity koszt pracodawcy, zatrudniającego pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie (2800 zł brutto), wynosi 3 377 zł. W przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku koszt pracodawcy był niższy i wyniósł 3618 zł.

Plany dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia

Od dłuższego czasu minimalne wynagrodzenie w Polsce dynamicznie rośnie. Według rządowych zapewnień z września 2019 roku taka tendencja ma się utrzymać, a wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wzrosnąć w 2024 roku do poziomu 4000 zł brutto. Szacunki były jednak formułowane przed pandemią koronawirusa i wywołanym przez nią kryzysem. Wzrost płacy minimalnej w 2021 roku był natomiast o 300 zł niższy od zakładanego.