Wynagrodzenie minimalne

Iwona Maczalska

Minimalne wynagrodzenie w 2023 i 2024 roku

Wynagrodzenie minimalneMinimalna stawka godzinowaObowiązuje od
4.300,00 zł28,10 zł01.07.2024
4.242,00 zł27,70 zł01.01.2024
3.600,00 zł23,50 zł01.07.2023
3.490,00 zł22,80 zł01.01.2023
3.010,00 zł19,70 zł01.01.2022
2.800,00 zł18,30 zł01.01.2021
2.600,00 zł17,00 zł01.01.2020
2.250,00 zł14,70 zł01.01.2019
2.100,00 zł13,70 zł01.01.2018

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Ile na rękę netto zyskają pracownicy?

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę?

Wynagrodzenie minimalne to ustalona przepisami prawa najniższa kwota, jaką pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi świadczącemu pracę na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Wynagrodzenie minimalne to również ważny wskaźnik, decydujący nie tylko o zarobkach najniżej uposażonych pracowników, ale również m.in. kwocie wolnej od zajęć, wysokości niektórych dodatków czy zaliczek oraz oczywiście minimalnej stawki godzinowej.

 

Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Rada Ministrów wydała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Okazuje się, że pracownicy w przyszłym roku mogą liczyć na podwójną podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4.300 zł. Więcej na ten temat w artykule ,,Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?".

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia inna każdego roku

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005 r., jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

 

Wynagrodzenie minimalne w Polsce

Według danych GUS wynagrodzenie minimalne w Polsce otrzymuje 1,5 mln pracowników. Stanowi to ok. 13% ogółu zatrudnionych. Niestety, biorąc pod uwagę dane z innych państw należących do Unii Europejskiej, wskaźnik ten jest dosyć wysoki. Według Eurofound minimalne wynagrodzenie pobiera przeciętnie co dziesiąty pracownik zatrudniony na terenie Wspólnoty. 

 

Wynagrodzenie minimalne 2024 - jaka kwota netto dla pracowników?

Kwoty minimalnego wynagrodzenia wskazane w rozporządzeniu są kwotami brutto. Aby ustalić faktyczną wysokość wypłaty, jaka wpłynie od stycznia na konto pracowników należy od nich odjąć obowiązkowe składki ZUS społeczne i zdrowotne. Ile zatem wyniesie minimalne wynagrodzenie netto w 2024 roku? Odpowiedź znajdziesz w artykule ,,Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?".

 

Wynagrodzenie minimalne - różnica pomiędzy kwotą brutto a netto

Minimalne wynagrodzenie za pracę zazwyczaj jest podawane jako kwota brutto. Większość pracowników interesuje jednak przede wszystkim to, jaką kwotę netto otrzymają od swojego pracodawcy. Ta prezentuje się natomiast w następujący sposób:

  • W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Do kwoty 4.242 zł (około 3 221,98 netto) od 1 stycznia 2024 i do 4.300 zł (około 3 261,53 zł netto) od 1 lipca 2024 roku. 
  • W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 3.490,00 zł brutto (2 709,49 netto) od 1 stycznia i 3.600 zł brutto (2 783,86 zł netto) od 1 lipca,
  • W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 3010 zł brutto, kwota netto to 2 209,56 zł.
  • W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 2800 zł brutto, kwota netto to 2 017,67 zł.

Decyduje to także o wysokości minimalnej stawki godzinowej netto:

Uwaga! Dokładna kwota netto minimalnego wynagrodzenia każdego pracownika uzależniona jest od wielu czynników m.in. złożenia oświadczenia PIT-2 w zakładzie pracy, praca poza miejscem zamieszkania, czy uwzględnianie autorskich kosztów uzyskania przychodów. Aby poznać dokładną kwotę wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku, jaka będzie trafiała na nasze konta bankowe, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego kalkulatora wynagrodzeń netto-brutto.

Minimalne wynagrodzenie za pracę a ulga dla młodych

Jednym z największych udogodnień podatkowych, adresowanych do osób wchodzących na rynek pracy, jest zerowy PIT dla młodych. W związku z nim osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają dochody np. z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenie, nie zarabiając przy tym powyżej kwoty progu podatkowego, nie zapłacą podatku dochodowego (w przypadku przekroczenia tej sumy zapłacą podatek jedynie od nadwyżki). Oczywiście podatnicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę także korzystają z tej ulgi. Co więcej: pozwala im ona na uzyskanie dużych oszczędności.

 

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie

Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej, nie zawsze wiedzą, że koszty, które ponosi ich pracodawca, są zdecydowanie wyższe. Jest to także jeden z argumentów podnoszonych przez przedsiębiorców, zaniepokojonych znacznym podnoszeniem płacy minimalnej. 

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679): Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952)

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku?

Pracownicy w przyszłym roku mogą liczyć na podwójną podwyżkę pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2024 roku wyniesie ona 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 roku 4.300 zł ...

2. Jakie wynagrodzenie minimalne netto w 2024 roku?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy. Do kwoty 4.242 zł (około 3.221,98 zł netto) od 1 stycznia 2024 i do 4.300 zł (około 3.261,53 zł netto) od 1 lipca 2024 roku ...

3. Jakie wynagrodzenie minimalne od 1 lipca 2024 roku?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Od 1 lipca 2024 roku wyniesie ono 4.300 zł brutto ...

4. Jakie wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2024?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4.242 zł brutto.

5. Jaka stawka godzinowa wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku?

W 2024 roku minimalna stawka godzinowa brutto wyniesie od 1 stycznia 2024 roku 27,70 zł (około 25 zł netto) oraz od 1 lipca 2024 roku 28,10 zł (około 26 zł netto) ...