Pobierz e-pity 2020

Wynagrodzenie uczniów

08.05.2018 15:07 (aktualizacja: )
Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
241,96 zł290,35 zł338,75 zł01.09.2019
246,58 zł295,90 zł345,21 zł01.12.2019
259,93 zł311,91 zł363,90 zł01.03.2020
251,22 zł301,47 zł351,71 zł01.09.2020
258,45 zł310,14 zł361,83 zł01.12.2020

Zmiana przepisów od 1 września 2019 r. podwyżka procentowa wynagrodzenia uczniów

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Zmiana przepisów od 1 września 2019 r. nowe umowy o zatrudnianie pracowników młodocianych

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Z refundacji może skorzystać wyłącznie pracodawca, który:

  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...),
  • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;
  • w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz. 1636):

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%;

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%;

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.