Pomoc eksperta

Formy opodatkowania

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Karta podatkowa ograniczona jest również pod względem rodzajów działalności (pod względem PKD), które można wykonywać, będąc opodatkowanym kartą.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 • we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalne do opodatkowania kartą (wymienionych w jednej z 12 części tabeli zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym),
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (specjalistyczne - czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

 • prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
 • osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

- z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Przy działalności w kilku dopuszczalnych branżach lub w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.

 

Pobierz deklaracje ryczałtu i karty podatkowej

 

Przy ustalaniu stanu zatrudnienia, który pozwala na korzystanie z karty podatkowej warto szczegółowo zapoznać się z art. 25 ustawy o podatku ryczałtowym. Wskazano w nim, jakich osób nie trzeba – w stosunku do określonej branży – wliczać do osób zatrudnionych, od których ilości zależy wysokość oraz możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zgłoszenie do karty podatkowej musi nastąpić nie później niż 20 stycznia roku, za który opłacać należy podatek w tej formie (PIT-16). Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Po zgłoszeniu organ skarbowy decyzją ustali wysokość podatku oraz terminy zapłaty podatku w danym roku.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego (PIT-16A)

Jeżeli decyzja ustalająca wysokość  podatku w formie karty podatkowej nie odpowiada podatnikowi – ma możliwość zrzec się tej formy opodatkowania. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnik jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

 • ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli spełnia ku temu warunki albo
 • właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany wpłacić - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej - różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 21-02-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: twoja stara (23-05-2016 14:31:22)
Temat: sowa
to cwel
Autor: Łukasz (23-05-2016 14:27:53)
Temat: Łukasz
Jestem Łukasz, nie mówię \'r\' a \'rhrhhghr\' i lubię w pupcię...pokaż całą treść
Jestem Łukasz, nie mówię \'r\' a \'rhrhhghr\' i lubię w pupcię zwiń
Autor: Okularnik (23-05-2016 14:26:14)
Temat: Kolega przed kolegą z przodu
Mam problem z wymówieniem słowa z literą \"r\" Pomocy! SMS: 73035
Autor: To znowu ja, Wiatracki (23-05-2016 14:24:50)
Temat: ja sam
jestem troche pedziem :/ help me...pokaż całą treść
jestem troche pedziem :/ help me zwiń
Autor: Wiatracki (23-05-2016 14:18:14)
Temat: Kolega z przodu
Rudy to frajer
Autor: Karol Michalski (12-04-2016 14:11:00)
Temat: Szejk
Jestem szejkiem
Autor: Mateusz Miarka (12-04-2016 14:09:56)
Temat: MIŁOŚĆ
Kocham Emilię Biros...pokaż całą treść
Kocham Emilię Biros zwiń
Autor: ja (08-12-2014 10:21:15)
Temat: pracownia ekonomiczna
fajnie :D
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj