PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Darowizny na cele pożytku publicznego

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie 2014 r. na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty, czyli 5.959,74 zł co w konsekwencji przedstawia się następująco:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) - 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł minus kwota wolna od podatku. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem ponad 1000 zł.

Darowizna a 1% na OPP i 0,5% na Kościół

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Planowana jest w najbliższym czasie możliwość przekazania 0,5% swojego podatku na rzecz określonej organizacji kościelnej. W tym roku ta możliwość jeszcze nie istnieje, nadal możliwe jest jednak przekazywanie darowizn na rzecz kościoła (na cele kultu religijnego lub cele charytatywno - opiekuńcze realizowane przez ten podmiot) i odliczanie ich od dochodu.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

 • kwotę przekazanej darowizny,
 • kwotę dokonanego odliczenia oraz
 • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku darowizny innej niż pieniężna, przekazanie darowizny potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z reguły można tego dokonać na jednym dokumencie – w którym wskazuje się obdarowanego, rodzaj darowizny i jej wartość oraz umieszcza się podpisy obdarowanego i darczyńcy. Nie powinno się wartości darowizny i oświadczenia darczyńcy o przyjęciu potwierdzać na dwóch odrębnych dokumentach.

Wynika to z literalnego brzmienia przepisów.

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

Uwaga!

W przypadku kontroli organ nie będzie dochodził tego, czy darowizna została faktycznie spożytkowana na cel wskazany w dowodzie wpłaty. Ważne jest przeznaczenie jej przez darczyńcę na ten cel, a nie spożytkowanie przez organizację. Jeżeli przekazano na właściwy cel, właściwej organizacji, darowizna jest uczyniona prawidłowo.

W którym momencie dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2015 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2014 rok.

Cel charytatywny

Darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w celu:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Podmioty obdarowane

Odliczeniu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podmiotami obdarowanymi mogą być:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (ułomne osoby prawne), w tym fundacje i stowarzyszenia.

Co darujemy?

Darczyńca przekazać może przede wszystkim pieniądze. W takim przypadku dokonuje on przelewu bankowego.

Może on jednak również uczynić darowizny rzeczowej. W takim przypadku, gdy towary darowane opodatkowane są podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Darowizny rzeczowe powinny być potwierdzone umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania. Określa się ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. W darowiźnie powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Organ ma prawo kwestionować wartość darowizny podanej w umowie lub wystąpić o taką zmianę do podatnika. Organ wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33 % od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Organizacje z innych krajów

Prawo do odliczenia darowizny przysługuje również w przypadku jej dokonania na rzecz organizacji z innego kraju UE lub EOG, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Odliczenie przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Przedsiębiorca nie odliczy

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu.

Odliczenia nie zastosują podatnicy, którzy dokonali darowizn wytworzonych lub nabytych produktów spożywczych, o ile zaliczyli takie darowizny do kosztów uzyskania przychodów. Korekta kosztów w tym zakresie będzie uprawniać do ulgi. Odpowiednio w przypadku, gdy takich darowizn dokonali, ale nie rozliczyli ich w kosztach – odliczenie jest dopuszczalne.

Zwrot darowizny

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń darowizn a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 01-07-2015

 


Komentarze

Autor: Adam (29-06-2015 21:04:21)
Temat: darowizna
Piotr - dlaczego? Dorota tak.
Autor: Balbina (28-03-2015 13:19:19)
Temat: darowizna
w roku 2014 przekazałam kwotę dla Przytuliska dla Zwierząt Tychy czy w rozliczeniu podatkowym pit 2014r powinnam odliczyć sobie darowiznę / kwota 1.400.zł/...pokaż całą treść
w roku 2014 przekazałam kwotę dla Przytuliska dla Zwierząt Tychy czy w rozliczeniu podatkowym pit 2014r powinnam odliczyć sobie darowiznę / kwota 1.400.zł/ zwiń
Autor: Dorota (17-03-2015 20:44:54)
Temat: Darowizna
Witam. Czy mogę odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną w formie gotówki na NZOZ z przeznaczeniem na działalność medyczną (rozwój konkretnego oddziału); z tego tytułu została sporządzona umowa darowizny...pokaż całą treść
Witam. Czy mogę odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną w formie gotówki na NZOZ z przeznaczeniem na działalność medyczną (rozwój konkretnego oddziału); z tego tytułu została sporządzona umowa darowizny kwoty pieniężnej.zwiń
Autor: Piotr (16-03-2015 14:34:46)
Temat: darowizna na leczenie
Czy można odliczyć od podatku darowizne przeznaczoną na pomoc w leczeniu np. dzieci przez portal http://www.siepomaga.pl/ czy inne tego typu ? Pozdrawiam...pokaż całą treść
Czy można odliczyć od podatku darowizne przeznaczoną na pomoc w leczeniu np. dzieci przez portal http://www.siepomaga.pl/ czy inne tego typu ? Pozdrawiam zwiń
Autor: Piotr (16-03-2015 14:13:59)
Temat: darowizna na leczenie
Czy można odliczyć od podatku darowizne przeznaczoną na pomoc w leczeniu np. dzieci przez portal http://www.siepomaga.pl/ czy inne tego typu ? Pozdrawiam...pokaż całą treść
Czy można odliczyć od podatku darowizne przeznaczoną na pomoc w leczeniu np. dzieci przez portal http://www.siepomaga.pl/ czy inne tego typu ? Pozdrawiam zwiń
Autor: do Tomek (11-03-2015 12:40:00)
Temat: Darowizna od małżonków
Nie można.
Autor: Tomek (10-03-2015 00:25:16)
Temat: Darowizna od małżonków
Czy można odliczyć od dochodu każdego z małżonków darowiznę przekazaną z rachunku jednego z małżonków (drugi małżonek nie posiada rachunku bankowego)?
Autor: Kmus (07-03-2015 20:32:39)
Temat: Błąd w tekście
Druga tabela "Uwaga" zawiera błąd bo np. na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,...pokaż całą treść
Druga tabela "Uwaga" zawiera błąd bo np. na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - można przekazać i odliczyć darowiznę!!!zwiń
Autor: Asia (07-02-2015 11:55:31)
Temat: Instytu im. ks Piotra Skargi
Witam. Czy przekazując przez cały rok drobne datki na Fundację Instyutut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z dopiskiem dar na działalność statutową Instytutu Ks....pokaż całą treść
Witam. Czy przekazując przez cały rok drobne datki na Fundację Instyutut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z dopiskiem dar na działalność statutową Instytutu Ks. Piotra Skargi mogę łączną przekazaną kwotę przez cały rok 2014 odliczyć w PIT? Jeżeli tak to w jaki sposób? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiamzwiń
Autor: Marta (12-01-2015 13:48:30)
Temat: darowizna na siepomaga
Mam pytanie czy wpłacając pieniądze za pomocą portalu www.siepomaga.pl mogę je traktować jako darowiznę i odliczyć????
Autor: dave (08-01-2015 11:44:12)
Temat: Odp do tortilla!
Nie, darowiznę możesz odliczyć po przekazaniu jej do OPP, np. fundację czy schroniska. Przelewu na prywatne konto wolontariusza, tym bardziej jeśli nie mają stowarzyszenia/fundacji z wpisem do...pokaż całą treść
Nie, darowiznę możesz odliczyć po przekazaniu jej do OPP, np. fundację czy schroniska. Przelewu na prywatne konto wolontariusza, tym bardziej jeśli nie mają stowarzyszenia/fundacji z wpisem do Rejestru OPP, nie możesz odliczyć od podatku.zwiń
Autor: Ania (15-12-2014 11:07:03)
Temat: Wpłata na Szlachetną Paczkę
Chciałabym dokonać wpłaty na rzecz Szlachetnej Paczki. Czy musze to zgłosić do Urzędu Skarbowego rozliczając się za 2014 rok?
Autor: MD (12-12-2014 20:37:57)
Temat: błąd w wyliczeniu?
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale moim zdaniem wyliczenie w akapicie "Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?" zawiera błąd. O ile należny podatek przed...pokaż całą treść
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale moim zdaniem wyliczenie w akapicie "Ile można zyskać odliczając darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego?" zawiera błąd. O ile należny podatek przed darowizną wyliczono poprawnie (uwzględniając kwotę wolną od podatku) o tyle druga kalkulacja (po darowiźnie) powstała bez uwzględnienia kwoty wolnej (pomnożono przychód przez 18%). Moim zdaniem poprawny wynik należnego podatku to 13766, więc zwrot wynieść powinien 14839-13766=1072. Ja to zresztą liczę prościej: skoro mogę zdjąć z podstawy opodatkowania x złotych, to wróci do mnie 18% z x (zakładając że nie przekraczam progu dla tej stawki podatku). 5959,74*18%=1072.zwiń
Autor: tortilla! (11-12-2014 09:54:22)
Temat: darowizny dla wolontariuszy
proszę o pomoc. wspieram wolontariuszy, którzy opiekują się zwierzętami na terenie mojego miasta - nie mają oficjalnie założonego stowarzyszenia/fundacji, kasę przelewam na prywatne konta tych osób. czy...pokaż całą treść
proszę o pomoc. wspieram wolontariuszy, którzy opiekują się zwierzętami na terenie mojego miasta - nie mają oficjalnie założonego stowarzyszenia/fundacji, kasę przelewam na prywatne konta tych osób. czy takie darowizny mogę sobie odliczyć? zwiń
Autor: tortilla! (11-12-2014 09:16:59)
Temat: darowizny dla wolontariuszy
proszę o pomoc. wspieram wolontariuszy, którzy opiekują się zwierzętami na terenie mojego miasta - nie mają oficjalnie założonego stowarzyszenia/fundacji, kasę przelewam na prywatne konta tych osób. czy...pokaż całą treść
proszę o pomoc. wspieram wolontariuszy, którzy opiekują się zwierzętami na terenie mojego miasta - nie mają oficjalnie założonego stowarzyszenia/fundacji, kasę przelewam na prywatne konta tych osób. czy takie darowizny mogę sobie odliczyć? zwiń
Autor: Kasia (01-12-2014 11:53:23)
Temat: darowizna na rzecz kilku fundacji
Co miesiąc przelewam pewną kwotę na rzecz hospicjów (co miesiąc inne). Czy w taim przypadku muszę wypisać 12 razy druk PIT/0
Autor: Anna (05-11-2014 22:44:59)
Temat: Darowizna w postaci książek
Czy darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w postaci książek? Jakim instytucjim można je przekazać by móc odliczyć sobie te darowiznę w pice 37...pokaż całą treść
Czy darowizna, którą odliczać można od dochodu, może być przekazana w postaci książek? Jakim instytucjim można je przekazać by móc odliczyć sobie te darowiznę w pice 37 od dochodu?zwiń
Autor: Julia (17-10-2014 17:13:08)
Temat: Darowizna na rzecz szkoły
Składki na fundusz Rady Rodziców nie są formą darowizny, toteż nie można z tego tytułu korzystać z odpisów podatkowych. Natomiast jeśli chodzi o bezpłatne przekazanie książek oraz...pokaż całą treść
Składki na fundusz Rady Rodziców nie są formą darowizny, toteż nie można z tego tytułu korzystać z odpisów podatkowych. Natomiast jeśli chodzi o bezpłatne przekazanie książek oraz materiałów biurowych na rzecz szkoły, to przedsiębiorca nie jest uprawniony do dokonywania odpisów podatkowych, ponieważ aby z nich skorzystać, przedsiębiorca mógłby nieodpłatnie darowiznę przekazać jedynie organizacjom pożytku publicznego, czy np.jednostkom kultu religijnego. Szkoła nie należy do organizacji pożytku publicznego (OPP). Ponadto, przedsiębiorca przekazujący nieodpłatnie książki i inne materiały na rzecz szkoły jest zobowiązany zapłacić podatek VAT od tych czynności. zwiń
Autor: Monika (30-09-2014 09:26:51)
Temat: darowizna na rzecz szkoły
Proszę o informację: 1. Czy firma przekazując nieodpłatnie np. książki i materiały biurowe na rzecz szkoły państwowej ponosi z tego powodu jakieś koszty lub uzyskuje ulgi? 2. Czy szkoła...pokaż całą treść
Proszę o informację: 1. Czy firma przekazując nieodpłatnie np. książki i materiały biurowe na rzecz szkoły państwowej ponosi z tego powodu jakieś koszty lub uzyskuje ulgi? 2. Czy szkoła (a dokładnie Rada Rodziców) musi dopełnić jakiś formalności po otrzymaniu takiej darowizny np. gdzieś to zgłosić (poza wewnętrznym rozliczeniem oczywiście) 3. Czy dobrowolne składki pieniężne na rzecz szkoły (tzw. fundusz Rady Rodziców i świetlicy) są traktowane jak darowizna? Czy z tego powodu jest jakad ulga podatkowa?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj