Rząd przyjął projekt zmian w VAT

Ewelina Czechowicz

Przyjęte przepisy mają uprościć i unowocześnić rozliczanie podatku VAT. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT.

Rząd przyjął projekt zmian w VAT
Źródło: shutterstock.com

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Co się zmieni? 

Pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT)

Pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT jest programem pilotażowym i powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności. Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

  1. Fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.
  2. Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.
  3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.
  4. Korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Rozwiązania dotyczące WIS

Zgodnie z przyjętymi przepisami wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z Wiążącą Informacją Stawkową WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU.

Wprowadzono także ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Wprowadzono również  5-letni okres ważności WIS.

Zmiany dotyczące Tax Free

Wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Zmiany w Tax Free mają zmniejszyć liczbę papierowych dokumentów, wprowadzić automatyzację procesów, przyspieszyć i uprościć zwrot podatku podróżnym, jednocześnie uszczelnić system podatkowy.

Podmioty uczestniczące w procedurzezwrotu podatku podróżnym będą obowiązkowo stosować kasy on-line.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach. Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Zmiany w VATVATSLIM VATFaktura