Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – przedsiębiorcy poznają obowiązujące ich stawki VAT

Piotr Szulczewski

Podatnicy otrzymywać będą wiążące ich dane na temat stawki VAT. KAS zyska natomiast prawo autorytarnego klasyfikowania towarów i usług w kodowaniach PKWiU oraz CN. I wszystko to za jedyne 40 zł!

Można spodziewać się, że nowa forma pomocy ze strony Administracji Skarbowej okaże się niemałym hitem. Do tej pory interpretacje podatkowe odpowiadały na pytanie podatników co do stawki VAT, ale ich zastosowanie zmuszało wcześniej zainteresowanych do samodzielnego ustalenia PKWiU towaru lub usługi. Takie interpretacje wydawał GUS, procedura była jednak długotrwała i uciążliwa – ostatecznie GUS nie miał bowiem mocy decyzji wiążących a jedynie przekazywał dane co do prawidłowości zastosowanych grupowań pozostawiając jednak ciężar stosowanej klasyfikacji na podatniku. Obecnie WIS ma to zmienić.

Wniosek zawierać ma szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) – w stosunku do towarów albo PKWiU – w stosunku do usług. Podatnik nie musi natomiast podawać we wniosku konkretnego grupowania towaru lub usługi, które właściwe jest dla wykonywanych przez niego czynności. Wniosek może bowiem zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych dla celów ustawy o VAT, innych niż dotyczące określenia stawki podatku, a zatem również dla celów klasyfikacyjnych.

WIS – jak sporządzać?

Wniosek może dotyczyć tylko jednego towaru albo usługi, i można do niego dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić nie później niż w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie WIS. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do tego terminu nie wlicza się m.in. okresu przeprowadzania badań i analiz.

W czym pomoże wiążąca interpretacja stawkowa?

WIS wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do:

  1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona temu podatnikowi;
  2. usługi, która została wyświadczona po dniu, w którym WIS została doręczona temu podatnikowi.

WIS, oprócz doręczenia jej wnioskodawcy, będzie publikowana również w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku zastosowania się do niej po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej każdy podatnik, a nie tylko osoba, która wystąpiła po WIS, nie poniesie negatywnych konsekwencji karnych, zapłaty podatku w innej wysokości oraz odsetek za zwłokę.

Od kiedy występować po WIS?

Wiążące interpretacje wydawane będą już od 1 kwietnia 2019 r. Obejmować one będą przepisy podatkowe po zmianie matrycy stawek, a zatem odnoszące się do kodów CN – w stosunku do towarów i kodowań PKWiU – w stosunku do usług.

VATPKWiU