Wiążące informacje stawkowe w 2022 r.

Gazeta Podatkowa

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. WIS wydawana jest generalnie na wniosek podatnika. Od 1 stycznia 2022 r. zmiany wprowadzone przez Polski Ład obejmą także zasady wydawania WIS.


Źródło: shutterstock.com

Wniosek o wydanie WIS

Przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być towar albo usługa, albo towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. WIS jest wydawana na wniosek:

1) podatnika posiadającego NIP,

2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT,

3) zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł. W przypadku gdy przedmiotem wniosku o wydanie WIS są towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata za wniosek o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Wydana WIS zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKOB, albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU, niezbędną do:

a) określenia stawki VAT właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów, innych niż dotyczących określenia stawki VAT (np. podmiotowego zwolnienia z VAT lub zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej),

3) stawkę VAT właściwą dla towaru albo usługi.

WIS są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej KIS, dlatego każdy podatnik może z nich skorzystać.

Pamiętać należy, że WIS nie zostanie wydana, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu jego złożenia, jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Korzystanie z ochrony prawnej

WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do:

1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub WNT dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona,

2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona,

3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Wynika to z art. 42c ustawy VAT.

Przy czym, jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, przepisu art. 42c ustawy o VAT nie stosuje się.

Okres ważności WIS

WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

Szef KAS z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ponadto, jak wskazano w art. 42ha ustawy o VAT, WIS oraz decyzje Szefa KAS i Dyrektora KIS o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

Jeżeli więc w okresie 5-letniej ważności WIS nastąpi zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie towaru czy usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS stanie się niezgodna z tymi przepisami (przykładowo zmieniona zostanie wysokość stawki VAT dla danego towaru), to zastosowanie znajdzie art. 42h ust. 1 ustawy o VAT, tj. wydana WIS wygaśnie z mocy prawa.


Wybrane WIS dostępne są w serwisie www.interpretacje.gofin.pl.

Zmiany dotyczące WIS

Od 1 stycznia 2022 r. mają zacząć obowiązywać przepisy ustawy o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105), zwanej Polskim Ładem. Ustawa ta przewiduje także zmiany w ustawie o VAT m.in. w zakresie wiążących informacji stawkowych.

Zmiany dotyczące WIS polegają na modyfikacji art. 42b ustawy o VAT w związku z wprowadzeniem do przepisów Ordynacji podatkowej porozumienia inwestycyjnego (PI), czyli nowej instytucji mającej postać umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski. PI ma być rodzajem kompleksowej interpretacji przepisów prawa, która ma służyć realizacji zasady pewności prawa podatkowego oraz zapewnieniu jednolitej i spójnej wykładni przepisów prawa podatkowego dla określonego kręgu podmiotów.

PI będzie mogło obejmować m.in. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę VAT, czyli elementy, które są przedmiotem WIS. Zatem materia objęta WIS ma zostać objęta także nową instytucją PI. Zgodnie z dodawanym ust. 8aa w art. 42b ustawy o VAT, w przypadku gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego już PI, WIS nie zostanie wydana. Na postanowienie Dyrektora KIS o odmowie wydania WIS wnioskodawcy będzie służyć zażalenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 2021-12-13

Odsetki, grzywna i egzekucja, czyli konsekwencje niezapłacenia podatku. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zmiany w VATPolski Ład