Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Darowizny na COVID-19 a ulgi w PIT

Ewelina Czechowicz 23.12.2020 11:53 (aktualizacja: )

Epidemia Covid-19 spowodowała, że zostały wprowadzone ulgi podatkowe w związku z dokonywanymi darowiznami na cele związane z walką z koronawirusem. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Podatnicy którzy ich dokonali, w zeznaniu podatkowym za 2020 r. będą mogli dokonać odliczeń tych darowizn, które przekazali w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii.

W związku z epidemią wyróżniamy:

 • darowizny przekazywane na walkę z przeciwdziałaniem Covid-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego,
 • darowizny związane z oddaniem osocza.

Darowizny związane z epidemią koronawirusa - katalog obdarowanych

Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym skorzystać z odliczenia:

 1.  darowizn dokonanych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; (opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19),
 2. darowizn dokonanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. darowizn dokonywanych na rzecz  Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4. darowizn przekazanych  domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);
 5. darowizn przekazanych Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej "Funduszem COVID".

Darowizny na COVID-19 a ulgi w PIT
Źródło: shutterstock.com

Dokumenty niezbędne do odliczenia darowizny związanej z koronawirusem

Podatnik korzystający z odliczenia darowizny musi posiadać:

 1. dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej. Brak dowodu wyklucza możliwość dokonania odliczenia,
 2. dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub krew albo osocze,
 3. zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza – w przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza.

Jak rozliczyć darowiznę przekazaną na cele z związane z walką przeciwko Covid-19?

Odliczenia można dokonać we wspólnym zeznaniu małżonków. Przedmiotem mogą być zarówno towary, czy prawa majątkowe (według wartości brutto z nieodliczonym VAT). Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej: w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). Aby skorzystać z odliczenia darowizny należy wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy, że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku. 

Wysokość odliczenia

W przypadku darowizny przekazanej:

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,
 4. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 5. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 6. od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Odliczenie darowizny w rocznym PIT lub przy obliczaniu zaliczek

Darowiznę odliczać można w rocznym PIT ale również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u podatników, którzy samodzielnie te zaliczki obliczają. W przypadku sporządzających PIT-28, odliczenia z tytułu darowizn podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłacanego w trakcie roku podatkowego, a zatem również przy opłacaniu go miesięcznie lub kwartalnie.

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Przedmiotem darowizny w związku z koronawirusem mogą być komputery przenośne (laptopy lub tablety) przekazywane na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom.

Darowizna komputerów w PIT

Odliczenia darowizny sprzętu komputerowego można dokonać w deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37.

Darowizny komputerów można dokonać na rzecz:

 1. organów prowadzących placówki oświatowe,
 2. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Przez placówkę oświatową rozumie się podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tzn.:

 1. przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  • artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży,, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 6. uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego - wysokość

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego z odliczenia można skorzystać, gdy przedmiotem darowizny są komputery, które są kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Po dokonaniu darowizny i spełnieniu warunków odliczyć można następujące kwoty, które zależą od daty dokonania darowizny. W przypadku darowizny dokonanej:

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny;
 4. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 5. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 6. od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego

Ustawodawca za pomocą ustaw antykryzysowych wprowadził dwa rodzaje ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Nie można odliczać ich jednocześnie z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

 • na COVID
 • w związku z darowizną sprzętu komputerowego.

Natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby podatnik dokonał dwóch różnych darowizn, tzn. przekazał sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu  dokonał rozliczeń w tej samej deklaracji podatkowej za 2020 r.

Ulga podatkowa za oddanie osocza

To ulga z której mogą skorzystać osoby, które przeszły zakażenie covid-19 i zdecydowały się w 2020 r.  oddać honorowo osocze.

Odliczenie osocza w PIT

Aby móc skorzystać z odliczenia trzeba zadbać o zaświadczenie, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Ulgę na darowiznę krwi podatnik wykazuje w załączniku do PIT rocznego, tj. PIT/O.

Trzeba pamiętać, że prawo do ulgi będą mieć te osoby, które osocze oddadzą honorowo. Oddanie osocza do końca roku 2020 r. pozwoli na skorzystanie z ulgi za ten rok.

Zatem osoby, które oddały w 2020 r. osocze honorowo będą mogły skorzystać z odliczenia wartości oddanego osocza od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.

Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a więc w zeznaniu PIT-28, poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanego honorowo osocza.

Wysokość odliczenia

Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanego osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanego osocza. Osocza można oddać w ciągu roku 25 litrów. Ulga za oddane osocze może wynieść maksymalnie 3250 zł.

Odliczenia w PITKoronawirus w PolsceRozliczenie rocznePodatek PITDarowizna i spadek