Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek na podatek (covid-19) a PIT za 2020 rok

Ewelina Czechowicz

W związku z koronawirusem podatnicy zyskali możliwość przesunięcia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Zamiast płacić je w 2020 roku, niektóre zostały odroczone do 2021 r. Jak to wpłynie na rozliczenie PIT za 2020 rok? Wyjaśnia redakcja PIT.pl.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek w podatku dochodowym i zryczałtowanym podatku dochodowym

Epidemia Covid-19 dała możliwość przesunięcia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy.

Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek na podatek (covid-19) a PIT za 2020 rok
Źródło: shutterstock.com

Początkowo ustawodawca dał możliwość przesunięcia terminu zapłaty zaliczek na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 972). Na mocy tego rozporządzenia przedłużono terminy wpłat dla zaliczek pobranych w:

 • marcu - do 20.08.2020 r.,
 • kwietniu - do 20.10.2020 r.,
 • maju - do 20.12.2020 r.

Następnie niektórym płatnikom został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stało się to na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. 2020 poz. 2054).

Na podstawie rozporządzenia przesunięto możliwość zapłaty zaliczki i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

 • październiku - do 20 maja 2021 r.
 • listopadzie - do 20 czerwca 2021 r.
 • grudniu - do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów zapłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień 2020 r. dotyczy płatników którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowany podatek dochodowy?

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego dotyczy:

 • zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, oraz
 • podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie nowego stanu prawnego we wzorach PIT-4Ri PIT-8AR, mających zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.  

Zmiany w formularzach w związku z przesunięciem terminu zapłaty zaliczek

Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt został opublikowany w dniu 14 grudnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341309/katalog/12747829#12747829)

Na zmiany w formularzach ma wpływ przedłużenie terminów przekazywania zaliczek.

PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

Termin złożenia - do kiedy PIT-4R?

Deklarację PIT-4Rza rok 2020 składa się do 1 lutego 2021 r. Jeśli płatnik zaprzestał działalności przed tym terminem, deklarację składa się do dnia zaprzestania działalności. Deklaracja składana jest wyłącznie elektronicznie i wysyłana na bramkę Ministerstwa Finansów.

Zmiany w PIT-4R

Do nowego formularza PIT-4R dodano zmianę w części D.2., gdzie dodano nowe kwadraty poz. 162, 163 i 164, poprzez zaznaczenie których płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty wpłaty zaliczek na podatek za październik, listopad lub grudzień 2020 r. Dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zaliczek za te miesiące, w których płatnik korzystał z prolongaty ich wpłaty.

Zmiany w PIT-8AR

Do nowego wzoru deklaracji PIT-8AR, dodano w części D trzy kwadraty (poz. 433, 434 i 435), poprzez zaznaczenie których płatnik informuje o skorzystaniu z prolongaty wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego za październik, listopad lub grudzień 2020 r.; dzięki wypełnieniu tej części organ podatkowy uzyska informację, która pozwoli na nienaliczanie odsetek za zwłokę od zryczałtowanego podatku dochodowego za te miesiące, w których płatnik skorzystał z prolongaty ich wpłaty.

Deklarację PIT-8AR należy złożyć do końca stycznia (w 2021 roku do 1 lutego).

Zmiany w zaliczkach od podatku i podatku zryczałtowanego pobieranego od wynagrodzeń pracowników

W związku z epidemią koronawirusa wydłużony przez ustawodawcę został termin na przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od wynagrodzeń pracowników. Regulacja opiera się na treści art. 52o ustawy PIT, który został zmieniony zgodnie z treścią art. 31zo ustawy COVID-19 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Następnie Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego  przesunięto możliwość zapłaty zaliczki i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

 • październiku - do 20 maja 2021 r.
 • listopadzie - do 20 czerwca 2021 r.
 • grudniu - do 20 lipca 2021 r.

Wprowadzone przepisy dotyczą następujących płatników podatku dochodowego:

 • zakładów pracy – są nimi osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wypłacające przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłki z ubezpieczenia społeczne (art. 31 ustawy PIT),
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa COVID-19.

Negatywne konsekwencje z powodu z powodu koronawirusa?

Ustawodawca nie zdefiniował co należy uznać za negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19. Trzeba mieć na uwadze, że to celowy zabieg. Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się u każdego w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

Jak przesunięcie terminu zapłaty zaliczki wpływa na rozliczenie roczne?

Wypełniając PIT-4R oraz w PIT-8AR płatnik wskazuje zaliczki na podatek należne za dany okres. Nie będą to zatem kwoty faktycznie wpłacane ze względu na ich odroczenie lub umorzenie. W efekcie pola PIT-4R i PIT-8AR wypełniane są kwotami należnymi pierwotnie, takimi jakie bez żadnych form pomocy należałoby wpłacić do urzędu skarbowego. Organ skarbowy porównuje wartość wpłat płatnika z wartościami kwot należnych, zgodnie z deklaracją złożoną w PIT-4R lub PIT-8AR.

Jednocześnie płatnik w nowych rubrykach wskaże miesiące w których korzysta z odroczenia.  W efekcie podania  tych informacji nie wystąpi wezwanie do zapłaty odsetek za zwłokę od kwot należnych a niewpłaconych terminowo. Wypełnienie tych pól spowoduje wyjaśnienie różnic i wpłynie na brak odsetek lub niepodejmowanie czynności sprawdzających czy wszczynanie postępowania karnoskarbowego  z uwagi na występujące zaległości podatkowe.

Płatnik PITPodatek PITKoronawirus w PolsceRozliczenie roczne