ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

Ulgi i odliczenia

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2017 roku osoby niepełnosprawne. 

 

Rodzaje odliczeń

Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

 • limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości ... zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
 • nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz)

- przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.

Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Wylicz dokładnie ulgę rehabilitacyjną w naszym programie


Nie musisz już liczyć ręcznie ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2017. Sprawdź wysokość Twojej ulgi rehabilitacyjnej i zwrotu podatku, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.

>> Wylicz ulgę rehabilitacyjną w Programie e-pity 2017 i wyślij Twój PIT online <<

 

Ulga na leki

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

 

<< Sposób odliczania ulgi na leki w PIT za 2017 rok  >>

 

Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:

kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia

Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.


UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

Osoba niepełnosprawna

Wydatki ponieść może wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podstawą wydawania decyzji o niepełnosprawności jest ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92). Skorzystanie z odliczenia możliwe jest również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

UWAGA: stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92) wskazuje trzy stopnie niepełnosprawności:

 1.   znaczny;
 2.   umiarkowany;
 3.   lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Wylicz swoją ulgę rehabilitacyjną bezpośrednio w programie e-pity 2017

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Natomiast osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), mogą (ale nie muszą) składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań zawodowych.

Osoby posiadające ważne orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub ważne orzeczenia organu rentowego (ZUS, MON, MSWiA), wydane przed dniem 31 sierpnia 1997 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 31 sierpnia 1997 r., nie muszą ubiegać się dodatkowo o orzeczenie, aby korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Postali podatnicy wymienieni powyżej muszą zostać zakwalifikowani do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Orzeczenia dotychczasowe nie pozwolą jednak zaliczyć tych osób powyżej wymienionych do I lub II grupy inwalidztwa, o której mowa w ustawie o PIT, co konieczne jest dla korzystania z niektórych ulg.

UWAGA: Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Opiekun, na którego utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny

Prawo do ulgi przysługuje również osobom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Wydatek w takim przypadku musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna. W zakresie, w którym to niepełnosprawny poniósł wydatek – to jemu przysługuje prawo do ulgi.

Niezbędne dokumenty

Dwa rodzaje dokumentów są podstawą dokonywania odliczeń:

1. dowód na to, że:

 • podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie albo
 • w przypadku opiekunów - dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej oraz

2. łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku.

Dowodem niepełnosprawności jest orzeczenie lekarza orzecznika (powiatowego, w ramach odwołania od decyzji lekarza może wydawać je również komisja wojewódzka).

Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.). Ustawa nie wymaga, by były to wyłączne dokumenty, które udowadniają pokrewieństwo.

Poniesienie wydatków udowadnia się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, co oznacza, że każdy w zasadzie dokument może stanowić dowód poniesienia wydatku. Najbardziej popularnymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty.


UWAGA: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę. Urzędy nie akceptują również paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków.


W przypadku:

 • opłat na rzecz przewodników osób niewidomych i osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • opłat za utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
 • opłat z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

- nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (w związku z wyjazdami na nie samochodem).


UWAGA: Brak dowodu nie oznacza, że można wpisywać wydatki, których podatnik faktycznie nie poniósł. Podatnik powinien dokonywać odpisów, jeśli faktycznie wydatki ponosi.

 

Cel rehabilitacji

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów:

 • rehabilitację (sprzęt, leki),
 • ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący.


UWAGA

Prawidłowe określenie, czy dany wydatek spełnia powyższy cel jest elementem bardzo często kwestionowanym przez organy podatkowe. Zatem sprzęt musi zawsze spełniać poniżej wskazane warunki związane z przeznaczeniem.


Celami, które uprawniają do ulgi są wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
 • potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych,
 • opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
 • niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

UWAGA: I i II stopień inwalidztwa

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

 • I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  • znaczny stopień niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy albo
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W tym przypadku problemem może być określenie grupy dla osób uzyskujących zaświadczenia o niepełnosprawności przed 31 sierpnia 1997 r., w których nie wystąpiły powyższe przyporządkowania. Osoby takie, w celu korzystania z ulgi powinny wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności.

UWAGA: Finansowanie wydatków

Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych. Innymi słowy osoba trzecia nie może pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe).

Ponadto wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Pies asystujący a pies przewodnik

W ramach ulgi odliczać można wyłącznie wydatki na utrzymanie psa asystującego, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Psem asystującym jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydawany jest na określone kategorie czynności, jakie pies ma wykonywać:

1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej:

Funkcje - daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.

2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo:

Funkcje - asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.

3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej:

Funkcje - asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.

4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca):

Funkcje - wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby. Wydaje się, że rodzaj certyfikatu nie ma wpływu na prawo do ulgi. Istotny jest status psa asystującego.


Rehabilitacja a wygoda i operacja

Urzędy skarbowe prawo do ulgi interpretują ściśle. Zatem przedmioty ułatwiające życie każdemu, a nie tylko niepełnosprawnemu nie są rozliczane w ramach odliczeń. Przykładem są poduszki lub zestawy materacy, korzystnie wpływające zarówno na osoby niepełnosprawne, jak i na inne osoby. Na tej samej zasadzie za rehabilitację nie są uznawane operacje, poprawiające sprawność osoby niepełnosprawnej.

UWAGA: orzeczenie NSA

Okazuje się, że innego zdania pozostaje NSA. W przypadku wydatku na operację endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy zdaniem sądu wydatek ponoszony jest w celach rehabilitacyjnych i nie ma znaczenia, że ponoszony jest w związku z zabiegiem operacyjnym.

Jak wskazano w wyroku WSA, z którym zgodził się NSA oddalając tym samym kasację ze strony Ministra Finansów: „sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu” (Wyrok NSA z 2011.03.17, sygn. akt II FSK 1927/09).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 23-02-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Agata (13-03-2018 15:10:00)
Temat: piluchomajtki
witam, czy mogę odliczyć pieluchomajtki w zeznaniu dla osoby z niepełnosprawnościom?????
Autor: Agata (13-03-2018 11:35:22)
Temat: piluchomajtki
witam, czy mogę odliczyć pieluchomajtki w zeznaniu dla osoby z niepełnosprawnościom?????
Autor: Maciek (12-03-2018 22:36:35)
Temat: Odliczenie wydatków na wkucia i sensory
W jakiej kategorii powinny się znaleźć wydatków na wkucia i sensory osoby chorej na cukrzyce o lekkim stopniu niepełnosprawności? Czy mamy je uznawać jako leki ?
Autor: Marek (27-02-2018 10:04:34)
Temat: Ulga na leki oraz korzystanie z samochodu
Generalnie ulgi na leki oraz korzystanie z własnego samochodu do celów leczniczo rehabilitacyjnych dotyczą osób korzystających z renty. A co się dzieje w przypadku, gdy rencista osiąga wiek...pokaż całą treść
Generalnie ulgi na leki oraz korzystanie z własnego samochodu do celów leczniczo rehabilitacyjnych dotyczą osób korzystających z renty. A co się dzieje w przypadku, gdy rencista osiąga wiek emerytalny i otrzymuje emeryturę. Czy w takiej sytuacji emeryt - który jest trwale niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji - wciąż może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej np leki ? Proszę o potwierdzenie, czy w/w ulgi również dotyczą byłego rencistę, a obecnie emeryta ? zwiń
Autor: Barbara (22-02-2018 19:40:42)
Temat: Odliczenie remontu
Czy mogę odliczyć koszt przystosowania łazienki do moich potrzeb, jestem dializowania otrzewnowa potrzebuje zainstalować prysznic posadzkę antypoślizgową...proszę o informację. B. Stopień znaczny.
Autor: Barbara (22-02-2018 19:39:23)
Temat: Odliczenie remontu
Czy mogę odliczyć koszt przystosowania łazienki do moich potrzeb, jestem dializowania otrzewnowa potrzebuje zainstalować prysznic posadzkę antypoślizgową...proszę o informację. B. Stopień znaczny.
Autor: Edyta (14-02-2018 13:07:35)
Temat: Ulga rehabilitacyjna - znaczny stopień R
Witam! Czy osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności m.in na narząd ruchu przy odliczaniu ulgi za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym może również odliczyć opiekuna, który był razem z osobą...pokaż całą treść
Witam! Czy osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności m.in na narząd ruchu przy odliczaniu ulgi za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym może również odliczyć opiekuna, który był razem z osobą niepełnosprawną?zwiń
Autor: Maria (10-02-2018 23:11:10)
Temat: Office's za leki
Jaki jest limit prey odliczaniu za Levi czy2280...pokaż całą treść
Jaki jest limit prey odliczaniu za Levi czy2280 zwiń
Autor: Józef (08-02-2018 17:59:24)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Czy osoba z I gr.niepełnosprawności , która korzystała przed amputacją nogi z "płatnej porady chirurgicznej z opracowaniem rany" może odliczyć te wydatki przedstawione na fakturze, w ramach...pokaż całą treść
Czy osoba z I gr.niepełnosprawności , która korzystała przed amputacją nogi z "płatnej porady chirurgicznej z opracowaniem rany" może odliczyć te wydatki przedstawione na fakturze, w ramach tej ulgi?zwiń
Autor: Janina (jasica1@op.pl) (06-02-2018 13:36:04)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Czy w przypadku pobytu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na rehabilitacji przysługuje ulga rehabilitacyjna (koszt za cały pobyt wyniósł ok. 10.000,- zł.) i można w związku...pokaż całą treść
Czy w przypadku pobytu w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na rehabilitacji przysługuje ulga rehabilitacyjna (koszt za cały pobyt wyniósł ok. 10.000,- zł.) i można w związku z tym odpisać całą kwotę czy istnieje jakiś limit. Oczywiście dla osoby uprawnionej. Dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Ela (04-02-2018 10:10:38)
Temat: lekki stopień
czy mogę odliczyć ulgę jeśli wozi mnie mąż na rehabilitacje...pokaż całą treść
czy mogę odliczyć ulgę jeśli wozi mnie mąż na rehabilitacje zwiń
Autor: Krzysiek (02-02-2018 20:18:46)
Temat: Zakup leków na cały rok w jednym miesiącu
Czy jeżeli w jednym miesiącu zakupie leki na cały rok za kwote 1000 zł to czy odliczeniu będzie podlegała kwota 900 zł?
Autor: Karol (30-01-2018 22:37:19)
Temat: Wydatki na cele rehabilitacyjne
Kto jest uprawniony do stwierdzenia czy dany ośrodek jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej.Czy ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne i majace umowę z NFZ na turnusy...pokaż całą treść
Kto jest uprawniony do stwierdzenia czy dany ośrodek jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej.Czy ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne i majace umowę z NFZ na turnusy sanatoryjne są zaliczane do w/w zakładów?Za informacje z góry dziękuję.zwiń
Autor: Karol (30-01-2018 22:35:49)
Temat: Wydatki na cele rehabilitacyjne
Kto jest uprawniony do stwierdzenia czy dany ośrodek jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej.Czy ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne i majace umowę z NFZ na turnusy...pokaż całą treść
Kto jest uprawniony do stwierdzenia czy dany ośrodek jest zakładem lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładem rehabilitacji leczniczej.Czy ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne i majace umowę z NFZ na turnusy sanatoryjne są zaliczane do w/w zakładów?Za informacje z góry dziękuję.zwiń
Autor: marcin (25-01-2018 21:52:39)
Temat: ulga rehabilitacyjna na leki
Czy jeśli orzeczenie o I gr. inwalidzkiej jest od połowy marca 2017 to zakupione leki mogę odliczyć tylko od połowy marca ?
Autor: marcin (25-01-2018 21:19:02)
Temat: ulga rehabilitacyjna na leki
Czy jeśli orzeczenie o I gr. inwalidzkiej jest od połowy marca 2017 to zakupione leki mogę odliczyć tylko od połowy marca ?
Autor: karolina (19-09-2017 21:45:45)
Temat: niepełnosprawny rodzic
wspólnie z trzema siostrami ponosimy koszty rehabilitacji i opiekuna niepełnosparwnej mamy (I stopień). Na kogo powinny byc wystawione faktury za rehabilitację, opiekuna i za leki. Na mamę...pokaż całą treść
wspólnie z trzema siostrami ponosimy koszty rehabilitacji i opiekuna niepełnosparwnej mamy (I stopień). Na kogo powinny byc wystawione faktury za rehabilitację, opiekuna i za leki. Na mamę czy na mnie jako opiekuna mieszkającego z mamą?zwiń
Autor: Paweł (01-08-2017 08:14:42)
Temat: Re: Ania
ponosze koszty rehabilitacji... rozumiem, iż muszę posiadać rachunki na zabiegi rehabilitacyjne... dziękuję za informację
Autor: Ania (31-07-2017 19:14:10)
Temat: Odpowiedź
To nie jest ulga z tytułu posiadania papierka o nazwie "decyzja o stopniu niepełnosprawności" tylko ulga z tytułu poniesionych z własnej kieszeni wydatków na zabiegi rehabilitacyjne lub...pokaż całą treść
To nie jest ulga z tytułu posiadania papierka o nazwie "decyzja o stopniu niepełnosprawności" tylko ulga z tytułu poniesionych z własnej kieszeni wydatków na zabiegi rehabilitacyjne lub sprzęt. Zatem najpierw ponieś wydatki, potem skorzystaj z ulgi i otrzymasz 18% zwrotu tych wydatków = tak w uproszczeniu. zwiń
Autor: Paweł (27-07-2017 10:59:27)
Temat: lekki stopień
witajcie Od czerwca br mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Czy mogę odliczać ulge rehabilitacyjna w pit? Jakie kwoty? Czy muszę posiadać zaświadczenia od odbytej rehabilitacji (od kilku miesięcy na nią uczęszczam). Dziękuję...pokaż całą treść
witajcie Od czerwca br mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Czy mogę odliczać ulge rehabilitacyjna w pit? Jakie kwoty? Czy muszę posiadać zaświadczenia od odbytej rehabilitacji (od kilku miesięcy na nią uczęszczam). Dziękuję za informacjęzwiń
Autor: czeand (26-04-2017 09:17:06)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Ja również jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu, czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2280zł i czy do skorzystania z takiej ulgi należy przedstawić orzeczenie...pokaż całą treść
Ja również jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu, czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2280zł i czy do skorzystania z takiej ulgi należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopię)?zwiń
Autor: Niepełnosprawny (20-04-2017 12:55:17)
Temat: Skorzystanie z ulgi
Jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu, chciałbym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, czy do skorzystania z takiej ulgi wystarczy przedstawić tylko orzeczenie o niepełnosprawności ?
Autor: Niepełnosprawny (20-04-2017 12:46:11)
Temat: Skorzystanie z ulgi
Jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu, chciałbym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, czy do skorzystania z takiej ulgi wystarczy przedstawić tylko orzeczenie o niepełnosprawności ?
Autor: Marek (19-04-2017 07:58:44)
Temat: materac przeciwodleżynowy i pampersy czy można odliczyć w PIT -2016
Mam chorą mamę z stopniem niepełnosprawności znacznym.Od lat 4 jest osobą leżącą, czy mogę odpisać oprócz leków materac i pampersy
Autor: Bardzo proszę o radę. (29-03-2017 21:50:06)
Temat: Odpisanie aparatu
Córka ma orzeczenie o niepełnosprawności na alergię pokarmową i wziewną oraz na niedosłuch centralny. Wożę ją na bio fitnes ćwiczenia usprawniające w/w chorobę oraz z powodu dużej...pokaż całą treść
Córka ma orzeczenie o niepełnosprawności na alergię pokarmową i wziewną oraz na niedosłuch centralny. Wożę ją na bio fitnes ćwiczenia usprawniające w/w chorobę oraz z powodu dużej wady uzębienia założony został aparat nazębny samoligwidujący bez niklowy. Na zwykły miała próbę i miała uczulenie nawet była próba w szpitalu na wkładkę nazębną czyli taki a nie inny aparat ją nie uczula. Osoba z niedosłuchem i alergią ma w orzeczeniu zapis pkt6 wymaga - korzystanie z usług terapeutycznych rehabilitujących oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, przedmioty ortopedyczne. Czy mogę odpisać koszt aparatu i usług ortodąty oraz jeśli ma bezpłatną rechabilitacje paliwo jak zmierzyć koszt takiego przejazdu np stawka za km- bo nie wiadomo jak. Za pomoc w w/w wątpliwościach dziękuję.zwiń
Autor: emerytka (23-03-2017 01:40:15)
Temat: odliczenie
Mam samochód osobowy Ford Fokus z kratką,który był kupiony w 2001 roku i jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy-jestem właścicielem. Jestem wdową i mam drugą grupę inwalidzką. Urząd...pokaż całą treść
Mam samochód osobowy Ford Fokus z kratką,który był kupiony w 2001 roku i jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy-jestem właścicielem. Jestem wdową i mam drugą grupę inwalidzką. Urząd Skarbowy zakwestionował mi odliczenie ulgi rehabilitacyjnej bo muszę na zabiegi dojeżdżać autem osobowym. Przecież to jest auto osobowe ale z kratką. Mam małą emeryturę 1200 zł i wydaję na leki ok.600 zł. Nie mam na życie i opłaty,a teraz przerejestrowanie na samochód osobowy wiąże się z wydatkiiem ok.600 zł plus wymiana dowodu rejestracyjnego ok.200 zł.Nie stać mnie na kupno nowego auta i komu potrzebny jest taki wydatek żeby odliczyć ulgę rehabilitacyjną.Mam zabiegi w ciągu roku rehabilitacyjne,bo mam kłopoty z chodzeniem. Prosze o pomoc w tej sprawie i podpowiedź jak zrobić.zwiń
Autor: radca (21-03-2017 22:47:16)
Temat: odliczenia od dochodu
Emeryt może odliczyć od dochodu wydatki na leki ale pod warunkiem, ze posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatową komisje d/s orzekania o niepełnosprawności albo posiada...pokaż całą treść
Emeryt może odliczyć od dochodu wydatki na leki ale pod warunkiem, ze posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatową komisje d/s orzekania o niepełnosprawności albo posiada grupę inwalidzką orzeczona przez ZUS, - jeśli tych orzeczeń nie posiada nie może nic odliczyć.zwiń
Autor: Karolina (13-03-2017 16:05:04)
Temat: Odliczenie zabiegów rehabilitacyjnych
Słyszałam że można odliczyć uczęszczanie na zabiegi rehabilitacyjne. Jednak nie wiem ile wynosi kwota, którą można odliczyć. Wiem tylko że takie odliczenie jest możliwe w przypadku maksymalnie...pokaż całą treść
Słyszałam że można odliczyć uczęszczanie na zabiegi rehabilitacyjne. Jednak nie wiem ile wynosi kwota, którą można odliczyć. Wiem tylko że takie odliczenie jest możliwe w przypadku maksymalnie 4 turnusów zabiegów. Proszę o wskazówkę, jak to odliczyć.zwiń
Autor: Konrad (11-03-2017 20:11:38)
Temat: odliczenie
Jak dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności na tle neurologicznym, to czy można odliczyć koszty rehabilitacji wzroku? Wada ujawniła się już po komisji orzekającej....pokaż całą treść
Jak dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności na tle neurologicznym, to czy można odliczyć koszty rehabilitacji wzroku? Wada ujawniła się już po komisji orzekającej. zwiń
Autor: emeryt (09-03-2017 10:16:30)
Temat: leki
Czy emeryt stale przyjmujący leki po wielu zabiegach i operacjach na serce z dochodem 20000 rocznie rozliczający sie samodzielnie może odliczyć poniesione wydatki na leki ?
Autor: emeryt (09-03-2017 10:14:26)
Temat: leki
Czy emeryt stale przyjmujący leki po wielu zabiegach i operacjach na serce z dochodem 20000 rocznie rozliczający sie samodzielnie może odliczyć poniesione wydatki na leki ?
Autor: Eugeniusz (09-03-2017 09:32:07)
Temat: Symbole niepelnosprawności takie jak 07-S / 05-R .
Dotyczy znaków 07 -S / 05 - R przyczyny niepełnosprawności , co one mówią i czy można korzystać z ulgi podatkowej .?
Autor: Ewelina (08-03-2017 00:41:57)
Temat: Leki
Moja córeczka ma cukrzycę typu 1,jak ma wyglądać faktura do odliczenia od podatku?Chodzi mi konretnie o to czy musi być jakiś podział na faktury z samymi lekami...pokaż całą treść
Moja córeczka ma cukrzycę typu 1,jak ma wyglądać faktura do odliczenia od podatku?Chodzi mi konretnie o to czy musi być jakiś podział na faktury z samymi lekami np.insulinA oraz osobna faktura na paski do glukomTeru i igieł?Czy może być jedna faktura zbiorcza z lekami i sprzętem medycznym(paski,igły itD)?zwiń
Autor: Gosia (07-03-2017 19:27:01)
Temat: odp Ania temat LEKI
Autor: Ania (01-03-2017 19:06:37) Temat: Leki Mam faktury na zakup leków ale co drugi miesiąc i to kwoty ok.400zl. czy mogę to odliczyć czy musi to być co miesiąc? aniu...pokaż całą treść
Autor: Ania (01-03-2017 19:06:37) Temat: Leki Mam faktury na zakup leków ale co drugi miesiąc i to kwoty ok.400zl. czy mogę to odliczyć czy musi to być co miesiąc? aniu tym bardziej i korzystniej jest mieć fakturę na leki co drugi czy trzeci miesiąc większą bo odpisujesz od dochodu np tak jak w twoim przypadku 400-100= 300 300*6faktur= 1800 a gdybyś miała co miesiąc 200 to odpisałabyś tylko 200-100=100*12 = 1200. Faktury z jednego miesiąca się sumują i nie muszą być z tej samej apteki. Ważne jest aby faktycznie były na nich tylko te leki które były przepisane przez lekarza. Niektóre US chcą jako dodatkowych podkładek kserokopie recept( trzeba we własnym zakresie wcześniej o to zadbać) jeżeli wkradnie się jakiś apap czy witamina na fakturze to się poprostu to pomija, chyba że lekarz przepisał np witaminę d3 lub inną jako konieczną w leczeniu . powodzeniazwiń
Autor: Anna (03-03-2017 14:24:30)
Temat: Przedszkole terapeutyczne
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Faktura Vat za przedszkole terapeutyczne, na fakturze: Za działania edukacyjno-wychowawcze. Jak mogę ją rozliczyć? Czy mogę wpisać to do wydatków na cele...pokaż całą treść
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Faktura Vat za przedszkole terapeutyczne, na fakturze: Za działania edukacyjno-wychowawcze. Jak mogę ją rozliczyć? Czy mogę wpisać to do wydatków na cele rehabilit i związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?zwiń
Autor: Anna (03-03-2017 14:23:13)
Temat: Przedszkole terapeutyczne
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Faktura Vat za przedszkole terapeutyczne, na fakturze: Za działania edukacyjno-wychowawcze. Jak mogę ją rozliczyć? Czy mogę wpisać to do wydatków na cele...pokaż całą treść
Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Faktura Vat za przedszkole terapeutyczne, na fakturze: Za działania edukacyjno-wychowawcze. Jak mogę ją rozliczyć? Czy mogę wpisać to do wydatków na cele rehabilit i związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?zwiń
Autor: Kazik (03-03-2017 11:56:35)
Temat: ulga internetowa
Czy zakup laptopa mozna zaliczyć do ulgi internetowej.
Autor: Violetta (02-03-2017 13:02:08)
Temat: Ulga na rehabilitacje
Maź jest na pierwszej grupie w 2016 był właścicielem samochodu jednak nie cały rok czy może odpisać ulgę na rehabilitacje...pokaż całą treść
Maź jest na pierwszej grupie w 2016 był właścicielem samochodu jednak nie cały rok czy może odpisać ulgę na rehabilitacje zwiń
Autor: Ania (01-03-2017 19:06:37)
Temat: Leki
Mam faktury na zakup leków ale co drugi miesiąc i to kwoty ok.400zl. czy mogę to odliczyć czy musi to być co miesiąc?...pokaż całą treść
Mam faktury na zakup leków ale co drugi miesiąc i to kwoty ok.400zl. czy mogę to odliczyć czy musi to być co miesiąc? zwiń
Autor: Ryszard B (23-02-2017 11:09:00)
Temat: zakup okularów
Jestem osobą niepełnosprawną stopień lekki /nie widzę na jedno oko/ czy zakup okularów mogę odliczyć jako ulgę rehabilitacyjną
Autor: Zdzisław (19-02-2017 11:36:57)
Temat: dotyczy ulg na internet
Przez ostatnie 3 lata nie odpisywałem ulgi za internet.Czy mogę nadal skorzystać z tej ulgi obecnie wypełniając pit-0.
Autor: Księgowa (17-02-2017 12:01:10)
Temat: koszty dojazdu
Odpowiadając na pytanie dotyczące kwalifikacji odliczeń kosztów na podstawie paragonu to jasno wynika z przepisów, że nie można uznać wydatku udokumentowanego paragonem do ulgi. Tylko faktura daje...pokaż całą treść
Odpowiadając na pytanie dotyczące kwalifikacji odliczeń kosztów na podstawie paragonu to jasno wynika z przepisów, że nie można uznać wydatku udokumentowanego paragonem do ulgi. Tylko faktura daje taka możliwość a każdy podmiot świadczący usługi dla osób fizycznych na żądanie klienta ma obowiązek fakturę wystawić.zwiń
Autor: Jantoni (08-02-2017 07:55:03)
Temat: koszty dojazdu
Moja podróż do i z sanatorium autobusem to koszt ok. 150 PLN. Kierowca nie wystawia faktur, lecz wydaje bilet w formie paragonu. Czy to oznacza że kosztów...pokaż całą treść
Moja podróż do i z sanatorium autobusem to koszt ok. 150 PLN. Kierowca nie wystawia faktur, lecz wydaje bilet w formie paragonu. Czy to oznacza że kosztów podróży nie mogę odliczyć od podatku? Jak podaje się wyżej, dla US paragon nie jest dowodem.zwiń
Autor: roman (06-02-2017 22:52:26)
Temat: zakup aparatów słuchowych
Czy zakup aparatów słuchowych przy ustalonej grupie inwalidzkiej podlega podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?...pokaż całą treść
Czy zakup aparatów słuchowych przy ustalonej grupie inwalidzkiej podlega podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? zwiń
Autor: zawałowiec (29-12-2016 16:45:01)
Temat: koszty podróży
Taka okoliczność: zawałowiec po ciężkim zawale jedzie do szpitala uzdrowiskowego oddalonego ok 500km od domu. Podróż środkami publicznymi to 3 przesiadki, targanie bagażu i 14 godz w...pokaż całą treść
Taka okoliczność: zawałowiec po ciężkim zawale jedzie do szpitala uzdrowiskowego oddalonego ok 500km od domu. Podróż środkami publicznymi to 3 przesiadki, targanie bagażu i 14 godz w podróży. W sam raz dla zawałowca! Samochodem spod domu pod sam szpital to 6,5 godz jazdy - szybko, wygodnie ale kosztów paliwa nie można odpisać od podatku! Chcesz zwrot, padaj na pysk ale jedź pociągiem! Kto to wymyślił?zwiń
Autor: januszjt@interia,pl (26-12-2016 20:28:02)
Temat: samochod
taxi wydaja paragony fiskalne czy sa wazne do odliczen korzystanie z samochodu na co dzien 2stopien niepelnosprawnosci nie ma zwrotu to co to oznacza ze osoba z...pokaż całą treść
taxi wydaja paragony fiskalne czy sa wazne do odliczen korzystanie z samochodu na co dzien 2stopien niepelnosprawnosci nie ma zwrotu to co to oznacza ze osoba z orzeczeniem ma je tylko w okreslonych przypadkach i jaki samochud mozna kupic za ponad 2tys, zl zwiń
Autor: www.facebook.com/28cali (21-12-2016 11:07:22)
Temat: samochód
To jest skandal żeby osoba mająca znaczny stopień niepełnosprawności nie mogła odliczyć pieniędzy za korzystanie z samochodu na co dzień.
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz