PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2015 roku osoby niepełnosprawne. 

Rodzaje odliczeń

Istnieją dwa rodzaje odliczeń:

 • limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości ... zł, nawet jeśli poniosłeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
 • nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz)

- przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.

Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.


Ulga na leki

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

Rozliczenia dokonuje się następująco za każdy miesiąc:

kwota wydatkowana - 100 zł = kwota odliczenia

Np. w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – zatem odliczeniu od dochodu podlega kwota 200 zł.


UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

Osoba niepełnosprawna

Wydatki ponieść może wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Osobami niepełnosprawnymi są wyłącznie osoby, posiadające:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Podstawą wydawania decyzji o niepełnosprawności jest ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92). Skorzystanie z odliczenia możliwe jest również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2015 rok

 

UWAGA: stopnie niepełnosprawności

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92) wskazuje trzy stopnie niepełnosprawności:

 1.   znaczny;
 2.   umiarkowany;
 3.   lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Natomiast osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), mogą (ale nie muszą) składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań zawodowych.

Osoby posiadające ważne orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy lub ważne orzeczenia organu rentowego (ZUS, MON, MSWiA), wydane przed dniem 31 sierpnia 1997 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 31 sierpnia 1997 r., nie muszą ubiegać się dodatkowo o orzeczenie, aby korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Postali podatnicy wymienieni powyżej muszą zostać zakwalifikowani do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Orzeczenia dotychczasowe nie pozwolą jednak zaliczyć tych osób powyżej wymienionych do I lub II grupy inwalidztwa, o której mowa w ustawie o PIT, co konieczne jest dla korzystania z niektórych ulg.

UWAGA: Orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Opiekun, na którego utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny

Prawo do ulgi przysługuje również osobom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Wydatek w takim przypadku musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna. W zakresie, w którym to niepełnosprawny poniósł wydatek – to jemu przysługuje prawo do ulgi.

Niezbędne dokumenty

Dwa rodzaje dokumentów są podstawą dokonywania odliczeń:

1. dowód na to, że:

 • podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie albo
 • w przypadku opiekunów - dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej oraz

2. łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku.

Dowodem niepełnosprawności jest orzeczenie lekarza orzecznika (powiatowego, w ramach odwołania od decyzji lekarza może wydawać je również komisja wojewódzka).

Dowodem pokrewieństwa mogą być akta osobowe (akty urodzin itp.). Ustawa nie wymaga, by były to wyłączne dokumenty, które udowadniają pokrewieństwo.

Poniesienie wydatków udowadnia się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, co oznacza, że każdy w zasadzie dokument może stanowić dowód poniesienia wydatku. Najbardziej popularnymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty.


UWAGA: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę. Urzędy nie akceptują również paragonu połączonego z oświadczeniem podatnika o poniesieniu wskazanych na paragonie wydatków.


W przypadku:

 • opłat na rzecz przewodników osób niewidomych i osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • opłat za utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
 • opłat z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

- nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (w związku z wyjazdami na nie samochodem).


UWAGA: Brak dowodu nie oznacza, że można wpisywać wydatki, których podatnik faktycznie nie poniósł. Podatnik powinien dokonywać odpisów, jeśli faktycznie wydatki ponosi.

 

Cel rehabilitacji

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów:

 • rehabilitację (sprzęt, leki),
 • ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący.


UWAGA

Prawidłowe określenie, czy dany wydatek spełnia powyższy cel jest elementem bardzo często kwestionowanym przez organy podatkowe. Zatem sprzęt musi zawsze spełniać poniżej wskazane warunki związane z przeznaczeniem.


Celami, które uprawniają do ulgi są wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do
 • potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych,
 • opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7; opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób
 • niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

UWAGA: I i II stopień inwalidztwa

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

 • I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
  • znaczny stopień niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których orzeczono:
  • całkowitą niezdolność do pracy albo
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W tym przypadku problemem może być określenie grupy dla osób uzyskujących zaświadczenia o niepełnosprawności przed 31 sierpnia 1997 r., w których nie wystąpiły powyższe przyporządkowania. Osoby takie, w celu korzystania z ulgi powinny wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności.

UWAGA: Finansowanie wydatków

Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych. Innymi słowy osoba trzecia nie może pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe).

Ponadto wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Pies asystujący a pies przewodnik

W ramach ulgi odliczać można wyłącznie wydatki na utrzymanie psa asystującego, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Psem asystującym jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydawany jest na określone kategorie czynności, jakie pies ma wykonywać:

1. Pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej:

Funkcje - daje osobie niewidomej lub niedowidzącej możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się bez obawy natrafienia na przeszkodę.

2. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo:

Funkcje - asystuje osobie niepełnosprawnej ruchowo poruszającej się na wózku. Pies asystent specjalizuje się w podnoszeniu, podawaniu, otwieraniu i naciskaniu.

3. Pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej:

Funkcje - asystuje osobie głuchej lub niedosłyszącej przez zwracanie jej uwagi na określone dźwięki, a następnie doprowadzenie jej do źródła hałasu.

4. Pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca):

Funkcje - wyczuwa nadchodzący atak choroby i ostrzega o tym właściciela lub osoby z jego otoczenia lub reaguje na atak choroby. Wydaje się, że rodzaj certyfikatu nie ma wpływu na prawo do ulgi. Istotny jest status psa asystującego.


Rehabilitacja a wygoda i operacja

Urzędy skarbowe prawo do ulgi interpretują ściśle. Zatem przedmioty ułatwiające życie każdemu, a nie tylko niepełnosprawnemu nie są rozliczane w ramach odliczeń. Przykładem są poduszki lub zestawy materacy, korzystnie wpływające zarówno na osoby niepełnosprawne, jak i na inne osoby. Na tej samej zasadzie za rehabilitację nie są uznawane operacje, poprawiające sprawność osoby niepełnosprawnej.

UWAGA: orzeczenie NSA

Okazuje się, że innego zdania pozostaje NSA. W przypadku wydatku na operację endoprotezy stawu biodrowego i zakupu tej endoprotezy zdaniem sądu wydatek ponoszony jest w celach rehabilitacyjnych i nie ma znaczenia, że ponoszony jest w związku z zabiegiem operacyjnym.

Jak wskazano w wyroku WSA, z którym zgodził się NSA oddalając tym samym kasację ze strony Ministra Finansów: „sąd - co do zasady aprobuje pogląd - wyrażony przez organ interpretacyjny - że zabiegów chirurgicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zasada ta jednak - nie może prowadzić do eliminowania z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które de facto decydują o możliwości wykonywania jakiejkolwiek rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie. Ujmując rzecz inaczej, jeżeli zabieg chirurgiczny stanowi niezbędny i konieczny element zmierzający do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównanie ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to taki zabieg stanowi część rehabilitacji tj. działania, którego efektem końcowym, jest maksymalne przywrócenie sprawności rehabilitowanemu” (Wyrok NSA z 2011.03.17, sygn. akt II FSK 1927/09).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Szukasz sprawdzonego programu księgowego dla firm i biur?

Poznaj SKP Super Księga Podatkowa – ponad 20 lat na rynku

PKPiR, fakturowanie, płace i ZUS, delegacje, środki trwałe i inne

Pobierz ZA DARMO i przekonaj się !

 


Komentarze

Autor: Beata (14-10-2016 13:04:34)
Temat: Ulga na sprzęt
Jestem osobą niepełnosprawną stopień znaczny - kupiłam laptopa na raty mam umowę ratalną / jestem informatykiem z wykształcenia / laptop jest mi niezbędny ułatwia pracę ....czy umowa...pokaż całą treść
Jestem osobą niepełnosprawną stopień znaczny - kupiłam laptopa na raty mam umowę ratalną / jestem informatykiem z wykształcenia / laptop jest mi niezbędny ułatwia pracę ....czy umowa ratalna na sprzęt jest dowodem zakupu?zwiń
Autor: Maria (07-08-2016 12:16:49)
Temat: Ulga rehabilitacyjna
Witam. Mam pytanie zasadnicze czy są jakieś progi dochodowe jakie pozbawiają osobę niepełnosprawna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej....pokaż całą treść
Witam. Mam pytanie zasadnicze czy są jakieś progi dochodowe jakie pozbawiają osobę niepełnosprawna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. zwiń
Autor: Bozena (16-07-2016 15:23:22)
Temat: lekki stopien niepelnosprawnosci
co mozna odliczyc przy tym stopniu niepelnosprawnosci...pokaż całą treść
co mozna odliczyc przy tym stopniu niepelnosprawnosci zwiń
Autor: Dawid (03-07-2016 23:08:39)
Temat: ulga rehabilitacyjna
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub...pokaż całą treść
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych;zwiń
Autor: Maria (23-04-2016 17:09:56)
Temat: odpisy na leki
Witam mam stopień umiarkowany i jestem na rencie częściowo niezdolna do pracy 75% czy mi też przysługuje się odpis na leki a konkretnie faktura P.doktor dał mi...pokaż całą treść
Witam mam stopień umiarkowany i jestem na rencie częściowo niezdolna do pracy 75% czy mi też przysługuje się odpis na leki a konkretnie faktura P.doktor dał mi tylko zaświadczenie że leki są mi niezbędne do życia.Dziękujęzwiń
Autor: Ola (18-04-2016 22:59:42)
Temat: Ulga za dojazd na rehabilitacje
Jestem osobą niepełnosprawną. Mąż jest właścicielem samochodu,którym dojeżdżam na rehabilitację. Posiadamy wspólność małżeńską. Czy w związku z tym mogę skorzystać z ulgi jako współwłaściciel? Czy jednak musi...pokaż całą treść
Jestem osobą niepełnosprawną. Mąż jest właścicielem samochodu,którym dojeżdżam na rehabilitację. Posiadamy wspólność małżeńską. Czy w związku z tym mogę skorzystać z ulgi jako współwłaściciel? Czy jednak musi to widnieć w dowodzie rejestracyjnym samochodu?zwiń
Autor: Ola (18-04-2016 22:57:24)
Temat: Ulga za dojazd na rehabilitacje
Jestem osobą niepełnosprawną. Mąż jest właścicielem samochodu,którym dojeżdżam na rehabilitację. Posiadamy wspólność małżeńską. Czy w związku z tym mogę skorzystać z ulgi jako współwłaściciel? Czy jednak musi...pokaż całą treść
Jestem osobą niepełnosprawną. Mąż jest właścicielem samochodu,którym dojeżdżam na rehabilitację. Posiadamy wspólność małżeńską. Czy w związku z tym mogę skorzystać z ulgi jako współwłaściciel? Czy jednak musi to widnieć w dowodzie rejestracyjnym samochodu?zwiń
Autor: Agnieszka (08-04-2016 19:35:59)
Temat: ulga rehabilitacyjna na dwoje dzieci
Co w przypadku, gdy na utrzymaniu jest dwoje dzieci niepełnosprawnych. Czy można kwotę 2280 odliczyć podwójnie?
Autor: Agnieszka (08-04-2016 19:31:01)
Temat: ulga rehabilitacyjna na dwoje dzieci
Co w przypadku, gdy na utrzymaniu jest dwoje dzieci niepełnosprawnych. Czy można kwotę 2280 odliczyć podwójnie?
Autor: Nina (28-03-2016 16:05:05)
Temat: Sprzęt do rehabilitacji
Mam orzeczony stopien niepełnosprawnosci umiarkowy . choruję na choroby reumaitodalne. po żażywaniu sterydow przytylam i lekarz reumatolog zalecil mi redukcje wagi ciała. kupiłam sobie rower stacjonarny żeby...pokaż całą treść
Mam orzeczony stopien niepełnosprawnosci umiarkowy . choruję na choroby reumaitodalne. po żażywaniu sterydow przytylam i lekarz reumatolog zalecil mi redukcje wagi ciała. kupiłam sobie rower stacjonarny żeby rozruszac stawy i redukowac wage. rower ten jest używany i mam na niego rachunek imienny. czy moge go odpisać jako ulgę rehabilitacyjną?zwiń
Autor: Amazonka (23-03-2016 23:21:07)
Temat: ulga na samochód
Miałam I grupę 2 lata, potem II 3 lata teraz mam III czyli stopień lekki - czy przysługuje mi odpis na samochód, którym dojeżdżam na rehabilitację?
Autor: Daria (19-03-2016 20:29:56)
Temat: ulga dojazd na zabiegi
czy moge odliczyć przejazd na zabiegi lecznicze np dializy? jak to zrobić ? jaka jest stawka za 1 km?
Autor: Halina (14-03-2016 21:48:13)
Temat: Odliczenie za dojazd nie swoim samochodem
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy...pokaż całą treść
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy z chodzeniem. Jestem po wymianie stawu kolanowego. Moje wyjazdy do lekarza specjalisty to czasami nawet 40 km. Czy mogę w rozliczeniu rocznym ująć sobie koszty dojazdu pomimo tego że nie mam własnego samochodu. Przypadkowo słyszałam w radio wypowiedź że istnieje taka możliwość. Czy to prawda?zwiń
Autor: Halina (14-03-2016 21:29:12)
Temat: Odliczenie za dojazd nie swoim samochodem
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy...pokaż całą treść
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy z chodzeniem. Jestem po wymianie stawu kolanowego. Moje wyjazdy do lekarza specjalisty to czasami nawet 40 km. Czy mogę w rozliczeniu rocznym ująć sobie koszty dojazdu pomimo tego że nie mam własnego samochodu. Przypadkowo słyszałam w radio wypowiedź że istnieje taka możliwość. Czy to prawda?zwiń
Autor: Halina (14-03-2016 20:32:38)
Temat: Odliczenie za dojazd nie swoim samochodem
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy...pokaż całą treść
Mam I grupę inwalidzką. Nie mam swojego samochodu więc korzystam bardzo często z usług taxi lub znajomych. Zwykła wizyta u lekarza wymaga zamówienia taxi ponieważ mam problemy z chodzeniem. Jestem po wymianie stawu kolanowego. Moje wyjazdy do lekarza specjalisty to czasami nawet 40 km. Czy mogę w rozliczeniu rocznym ująć sobie koszty dojazdu pomimo tego że nie mam własnego samochodu. Przypadkowo słyszałam w radio wypowiedź że istnieje taka możliwość. Czy to prawda?zwiń
Autor: Krystyna (10-03-2016 08:36:36)
Temat: rehabilitacja
Przez 4 m-ce jeździłam na rehabilitację,po operacji barku.Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej?Nie mam orzeczenia niepełnosprawności.
Autor: danuta (07-03-2016 14:41:49)
Temat: rehabilitacja
czy mogę odliczyć pobyt rehabilitacyjny w Konstancinie przez 1,5 miesiąca prywatnie (mąż nie ma nogi) w 2014 r.
Autor: el (06-03-2016 22:48:21)
Temat: do Lena
Nie można odliczyć 2550 zl...pokaż całą treść
Nie można odliczyć 2550 zl zwiń
Autor: Dora (02-03-2016 17:36:41)
Temat: ulga rehabilitacyjna na męża
Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na niepełnosprawnego męża(bez dochodów), jeśli mamy rozdzielność majątkową?
Autor: Jam M (01-03-2016 09:19:24)
Temat: ulga rehabilitacyjna na samochód
Kilka linijek matematyki: 1 rok = 365 (366) dni ...pokaż całą treść
Kilka linijek matematyki: 1 rok = 365 (366) dni z ulgi 2280zł/rok po zastosowaniu "przelicznika PIT" wychodzi 411zł/rok 411zł : 365dni daje wynik 1,126zl/dzień(!!!) do „odzysku” dla podatnika (nie oznacza to że tyle się „odzyskuje”) dzieląc 2280zł/rok przez 0,8358zł/km (w 2010roku) otrzymujemy 2728km/rok dzieląc 2728km/rok przez 365 dni otrzymujemy 7,47km/dzień(!?!) Kilka linijek zapytań ustawodawcy i wyjaśnień wykonawcy ustaw : http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/4EDD684D#049 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/03058650 5 kadencja, 39 posiedzenie, 2 dzień (12.04.2007) 4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Cezary Grabarczyk: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/46F1E551 5 kadencja, 39 posiedzenie, 2 dzień (12.04.2007) 4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/0ADE4452 5 kadencja, 39 posiedzenie, 2 dzień (12.04.2007) 4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Sławomir Jan Piechota: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/3DBB4E88 5 kadencja, 39 posiedzenie, 2 dzień (12.04.2007) 4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik: http://www.zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=109&start=0 2007-04-24 Inwalidzi nie muszą dokumentować wydatków na dojazdy na zabiegi ( Izabela Lewandowska źródło: Rzeczpospolita ) http://www.podatki.biz/artykuly/24_226.htm?idKom=8 Interpelacja nr 7599 do ministra finansów Poseł Jarosław Żaczek z dnia 30 marca 2007 r. http://www.podatki.biz/artykuly/24_226.htm?idKom=8 Odpowiedź podsekretarza stanu Jacek Dominik z dnia 7 maja 2007 r. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/1B998819 Interpelacja nr 7890 do ministra finansów Posłowie Sławomir Jan Piechota i Cezary Grabarczyk z dnia 24 kwietnia 2007 r. http://www.podatki.biz/artykuly/24_239.htm Odpowiedź Podsekretarza stanu Marian Banaś z dnia 29 maja 2007 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf Interpelacja nr 7890 do ministra finansów Posłowie Sławomir Jan Piechota i Cezary Grabarczyk z dnia 25 czerwca 2007 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/3F7B305D Odpowiedź Podsekretarz stanu Mariana Banasia z dnia 20 lipca 2007 Kilka linijek prawa: Ustawa art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 W świetle powyższych zapytań i interpelacji , Interpelacja nr 7890 do ministra finansów Posłowie Sławomir Jan Piechota i Cezary Grabarczyk „Z opinii prawnych, którymi dysponujemy, jednoznacznie wynika, że działanie urzędów skarbowych nie znajduje podstaw prawnych, natomiast poprzez opisaną praktykę urzędy te usiłują lub chcą ustanowić nową, pozaustawową, a zatem bezprawną, przesłankę prawną warunkującą skorzystanie z ulgi podatkowej.”… oraz odpowiedzią Podsekretarza stanu Marian Banaś z dnia 29 maja 2007, …..”Urzędy skarbowe nie wymagają od podatników udokumentowania poniesionych wydatków, tj. rachunków, z których wynika wysokość poniesionego wydatku. Jednak należy podkreślić, że ustawa wyraźnie uzależnia prawo podatnika do skorzystania z ulgi od faktu poniesienia wydatku na ściśle określony w przepisach cel. W związku z powyższym organy podatkowe mają prawo sprawdzić, czy podatnik był uprawniony do uwzględnienia w rocznym zeznaniu podatkowym danego odliczenia. Z tych też względów podatnicy, którzy dokonali odliczenia, mogą być poproszeni o udowodnienie faktu, który stanowi podstawę ulgi, np. zatrudnienie osoby w charakterze przewodnika, potwierdzenie bycia właścicielem samochodu czy też uczestnictwa w zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych” pozaprawne zastosowania tak zwanej "kilometrówki" nie wynika z: „ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. art. 26 ust. 7a pkt 13 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: a) osoby niepełnosprawnej — karetką transportu sanitarnego, b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 — również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego art. 26 ust. 7a pkt 14 używanie samochodu osobowego — stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280zł.” a pozaustawowe praktyki US w dalszym ciągu przysparzają wiele kłopotów inwalidom i niepełnosprawnym przy rozliczaniu ulgi samochodowej tak w US, IS i Sądach Administracyjnych. Od 2007 do dnia dzisiejszego - 2016 nie wydano żadnych rozporządzeń wykonawczych uściślających sposób rozliczenia „nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280zł” pozostawiając dowolną interpretację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r art. 26 ust. 7a pkt 14 przez wykonawcę ustawy - US. „W przepisach normujących omawianą ulgę uwzględniono także sytuację, w której osoba niepełnosprawna jest właścicielem (współwłaścicielem) samochodu i nim dojeżdża na zabiegi. Ulga ta jest limitowana i maksymalnie z tego tytułu można odliczyć kwotę 2280 zł. Brak omawianej regulacji „wymusiłby” na osobie niepełnosprawnej (jedynie z uwagi na możliwość odliczenia) korzystanie z innych środków transportu – (art. 26 ust. 7a pkt. 13 - a te nie są limitowane), a nie ze swojego samochodu” . Czy to co napisałem jest prawdą sprawdźcie w Internecie - spytajcie Sejm – ustawodawcę i Ministerstwo Finansów – wykonawcę Ustawy, a odpowiedzi umieście tutaj. zwiń
Autor: teresa (29-02-2016 11:51:11)
Temat: Odliczenie leków
Czy mogę odliczyć antybiotyk, scorbolamid, erdomed(wykrztuśne) i syrop na kaszel, jeżeli było to wszystko przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu.na jednej recepcie i mam na to fakturę w...pokaż całą treść
Czy mogę odliczyć antybiotyk, scorbolamid, erdomed(wykrztuśne) i syrop na kaszel, jeżeli było to wszystko przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu.na jednej recepcie i mam na to fakturę w myśl tego ze można odliczyć leki stosowane czasowo przepisane przez lekarza. W razie czego jest to w kartotece w przychodnizwiń
Autor: Lena (28-02-2016 21:16:29)
Temat: dot.ulgi rehabilitacyjnej
jak można odliczyć całą ulgę? Wydatki na auto mam na 2550 zł. Zwrotu wyjdzie ok.500 zł. A jak można odliczyć całe 2280 zł? nie mam rachunków za...pokaż całą treść
jak można odliczyć całą ulgę? Wydatki na auto mam na 2550 zł. Zwrotu wyjdzie ok.500 zł. A jak można odliczyć całe 2280 zł? nie mam rachunków za nic.Moźna jakoś?zwiń
Autor: Jam M. (28-02-2016 20:03:49)
Temat: rozliczenia ulgi za samochód
Michał - podaj podstawę prawną rozliczenia ulgi za samochód przy kontroli US Twojego rozliczenia.
Autor: MIchał (28-02-2016 19:41:19)
Temat: odpowiedzi
Ola pytanie z 17.02.2016r. - tak, możesz odliczyć jak najbardziej naprzyklad pomniejszyć dochód o kwotę 2280 zł, musisz jednak posiadać samochód i dowód rejestracyjny na siebie bądź...pokaż całą treść
Ola pytanie z 17.02.2016r. - tak, możesz odliczyć jak najbardziej naprzyklad pomniejszyć dochód o kwotę 2280 zł, musisz jednak posiadać samochód i dowód rejestracyjny na siebie bądź jako współwłaściciel. Kwotę zwolnienia wykazujesz w PIT/O oraz w Pit-37, (w praktyce wyjdzie to około 450 zł zwrotu podatku). WiolaW pytanie z 18.02.2016 - tak możesz odpisać nawet całą kwotę 2280 zł Grażyna pytanie z 20.02.2016 - absolutnie nie wolno Jan pytanie z 26.02.2016 - orzeczenie jesli jest ważne jak najbardziej upoważnia do ulgi zwiń
Autor: Jan (26-02-2016 09:34:44)
Temat: rozliczenie roczne PIT
byłem na rencie i miałem określony stopień niepełnosprawności . Czy po przejściu na emeryturę ten stopień dalej jest utrzymany abym mógł odpisać sobie wydatki na leki ,...pokaż całą treść
byłem na rencie i miałem określony stopień niepełnosprawności . Czy po przejściu na emeryturę ten stopień dalej jest utrzymany abym mógł odpisać sobie wydatki na leki , które muszę w dalszym ciągu stosować?zwiń
Autor: Grażyna (20-02-2016 14:27:47)
Temat: ulga
Jeżeli nie mam żadnej grupy inwalidzkiej a jestem emerytką ,dużo choruję i dużo kupuję lekarstw na receptę ,czy mogę odliczyć w rozliczeniu PIT rocznym?
Autor: WiolaW (18-02-2016 02:15:28)
Temat: ulga rehabilitacyjna
Czy aby odliczyć w danym roku podatkowym koszty przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, niepełnosprawność musi trwać caly rok podatkowy? Innymi słowy, czy mogę skorzystać z ulgi w rozlicz.za...pokaż całą treść
Czy aby odliczyć w danym roku podatkowym koszty przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, niepełnosprawność musi trwać caly rok podatkowy? Innymi słowy, czy mogę skorzystać z ulgi w rozlicz.za 2015r jesli dziecko uzyskalo orzeczenie o niepelnospr.np.w październiku 2015r.zwiń
Autor: ola (17-02-2016 15:10:22)
Temat: rozliczenie roczne a orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
witam czy ja jako matka samotna mogę skorzystać przy rozliczaniu dochodów z pit-11 z ulgi - dziecko 6letnie ma orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli tak to w...pokaż całą treść
witam czy ja jako matka samotna mogę skorzystać przy rozliczaniu dochodów z pit-11 z ulgi - dziecko 6letnie ma orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli tak to w jakiej wysokości mogę zastosować ulgę i gdzie ja wykazać należy?zwiń
Autor: jan (12-02-2016 18:44:15)
Temat: ulga
czy można odliczyć koszty dojazdu własnym samochodem na leczenie chemioterapię?. Mam orzeczoną I grupę inwalidzką i na leczenie i badania oraz wizyty lekarskie muszę dojeżdżać...pokaż całą treść
czy można odliczyć koszty dojazdu własnym samochodem na leczenie chemioterapię?. Mam orzeczoną I grupę inwalidzką i na leczenie i badania oraz wizyty lekarskie muszę dojeżdżać poza moim miejscem zamieszkania. zwiń
Autor: józef (10-02-2016 12:31:19)
Temat: ulga
czy zmieniły śię przepisy odnośnie odpisu ulgi samochodu dla inwalidów
Autor: Wioleta (09-02-2016 17:54:24)
Temat: Zwrot za pobyt w sanatorium
Witam Mam pytanie czy moge rozliczyc sie z pobytu w sanatorium jako opiekun dziecka w 2015 r?Jeśli mam paragon i dowód wpłaty?Pozdrawiam
Autor: Józef (08-02-2016 15:11:36)
Temat: wydatki na ozonoterapie
Czy można odliczyć zabiegi ozonoterapii zaliczając. je do wydatków na cele rehabilitacyjne. Mam I grupę niepełnosprawności i wiek powyżej 80....pokaż całą treść
Czy można odliczyć zabiegi ozonoterapii zaliczając. je do wydatków na cele rehabilitacyjne. Mam I grupę niepełnosprawności i wiek powyżej 80. zwiń
Autor: pakrys (06-02-2016 21:13:06)
Temat: ulga na rechabilitacje
czy osoba z I grupą inwalidztwa korzystająca z rehabilitacji dowożona własnym samochodem musi się rozliczać na podstawie kilometrówki czy ma prawo do całej ulgi 2280,-.prozę o...pokaż całą treść
czy osoba z I grupą inwalidztwa korzystająca z rehabilitacji dowożona własnym samochodem musi się rozliczać na podstawie kilometrówki czy ma prawo do całej ulgi 2280,-.prozę o odpowiedź.zwiń
Autor: Zbigniew (06-02-2016 12:28:08)
Temat: ulga rechabilitacyjna na leki
W tej chwili jestem na emeryturze ale od 1971 r bylem na rencie 2 grupa potem przeszedlem na emeryture automatycznie czy mogę korzystać z ullgi rechabilitacyjnej na...pokaż całą treść
W tej chwili jestem na emeryturze ale od 1971 r bylem na rencie 2 grupa potem przeszedlem na emeryture automatycznie czy mogę korzystać z ullgi rechabilitacyjnej na leki,Mam skończone 67 lat/zwiń
Autor: Stanisław (05-02-2016 12:44:00)
Temat: Ulgi na leki dla wiekowego emeryta
Wszystkie opisy o ulgach mówią na temat osób, które nie mają statusu emeryta a jakie ma prawa na ulgi 80 -letni emeryt o uposażeniu najniższej emerytury a...pokaż całą treść
Wszystkie opisy o ulgach mówią na temat osób, które nie mają statusu emeryta a jakie ma prawa na ulgi 80 -letni emeryt o uposażeniu najniższej emerytury a wydatki na leki (bez których nie mógłby funkcjonować) sięgają nawet 400 zł na miesiąc. Osoba mieszkająca samotnie z ledwością porusza się po mieszkaniu i jadąca środkami komunikacji miejskiej do lekarza oraz robiąca zakupy w sklepie w pobliżu domu. Wszystkie organy orzekające o inwalidztwie lub niepełnosprawności kwalifikują osobę czy jest zdolna do pracy. Emeryt takiego zaświadczenia nie otrzyma. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj