PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga prorodzinna

W zeznaniu za 2013 r. składanym w roku 2014 podatnik inaczej niż dotychczas rozliczy się z ulgi prorodzinnej. Jego prawo do odliczenia wynikać będzie z tego czy:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
 • jaką ilość dzieci wychowuje,
 • jakie są jego zarobki (dochody).

Powyższe dane po ich łącznym zebraniu należy porównać z informacjami z tabeli:

 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2013 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

139,01 zł/mc

1668,12 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

139,01 zł/mc

1668,12 zł/rok

Czwarte dziecko

185,34 zł/mc

2224,08 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

185,34 zł/mc

2224,08 zł/rok

 

Ulga na dziecko według nowych zasad (wideo)
ulga na jedno dziecko

ulga na dwoje dzieci

ulga na troje dzieci

ulga na czworo
i więcej dzieci

 

Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz:

 • wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),
 • pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),
 • pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).


Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).


Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

 • określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;


Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

Wartość odliczenia - ilość dzieci

Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci.


Przykład

Przy trójce dzieci w rodzinie jedno dziecko osiągnęło 25 rok życia w miesiącu lipcu. Od sierpnia ulga przysługuje na dwójkę dzieci – czyli tylko w kwocie takiej, jak na dwoje wychowywanych osób.

Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku

Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 96,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 139,01 zł na jedno z trójki dzieci.
 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga na dzieci za 2013 rok


Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi.

Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci. Po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości– na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: Dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Wychowywanie dzieci

Wychowuje się dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

UWAGA: Nauka w szkole, wiek 25 lat

Zmiana przepisów sprawiła, że obecnie wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.

UWAGA: studia a prorodzinna

System studiów dwustopniowych uprawnia do ulgi w pełnym wymiarze (za wszystkie miesiące roku), jeśli wystąpi ciągłość nauki.

Urlop dziekański, nie pozbawia prawa do studiowania. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. Inaczej będzie przy zawieszeniu w prawach studenta, przerwy w studiach lub zakończenia danego etapu studiów i nierozpoczęcia następnego. Oczekiwanie na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej nie uprawnia do ulgi, jeżeli dana osoba nie posiada już statusu studenta (często obrona następuje już po zakończeniu studiów). Regulamin uczelni może jednak uprawniać do zachowania statusu studenta aż do przesuniętego terminu obrony. Status studenta przysługuje z reguły do końca września ostatniego roku studiów.

Dochody dziecka

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego.

Oznacza to zarazem, że niektóre przychody dziecko uzyskiwać może bez ograniczeń, a ulga nadal będzie przysługiwać, np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości.

Uwaga !

W związku interpretacją Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych – istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie próbował, powołując się m.in. na zasadę równouprawnienia, dochody zagraniczne dziecka doliczyć do kwoty zarobku dziecka, w związku z którą możliwe jest rozliczenie się w ramach ulgi prorodzinnej lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT.pl stoi na stanowisku, że jest to wykładnia nieprawidłowa. Przypomnijmy, kwota 3089 zł dotyczy dochodów dziecka: „jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku”.

Kwoty podlegające opodatkowaniu w tym przypadku należy rozumieć jako – faktycznie wpływające na podatek. Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy. Kwota ta w praktyce nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być ujmowana przy liczeniu kwoty 3089 zł. Inaczej jest w przypadku kwot, do których stosować należy zasadę proporcjonalnego odliczenia, które są w Polsce opodatkowane.

 

Kto korzysta z ulgi

Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

UWAGA:

Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka przeszła na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Np. opiekę nad dzieckiem przekazano osobie trzeciej, rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest w przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do tej władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Np. dziecko urodziło się 30 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.

UWAGA: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi.

Separacja faktyczna, opiekun mieszka sam

Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „wykonuje władzę rodzicielską” a nie że tą władzę tylko posiada). Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obydwojgu (np. separacja faktyczna) z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę (w praktyce ciężko dowieść, że tylko u jednego rodzica dziecko przebywało, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia; w razie konfliktu wymagane jest przestawianie dowodów). Innymi słowy warunek przyznania władzy rodzicielskiej jest podstawową przesłanką, by z ulgi korzystać. Dopiero po ustaleniu, że dwóm osobom (np. rodzicom po rozwodzie) przysługuje władza rodzicielska, powinno się zadecydować, które z nich tę władzę faktycznie wykonuje. W przypadku wspólnego faktycznego wykonywania władzy, przyjmuje się podział ulgi po połowie lub w dowolnych proporcjach.

Konflikt co do wartości ulgi u poszczególnych małżonków wymaga wykazania, że dany podatnik ma prawo do ulgi (że on sprawował władzę rodzicielską, a drugi małżonek nie łożył na utrzymanie dziecka lub władzy nie sprawował; decydujące będzie zatem faktyczne sprawowanie tej władzy).

Powyższe nie oznacza jednak, że alimentowanie dziecka (bez pieczy nad nim) oznacza utratę prawa do ulgi. Jedynie nie wykonywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia prawa do odliczenia (podobnie - Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-523/10/ASz).

A zatem jeżeli małżonkowie faktycznie razem sprawują władzę, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie albo konieczne jest wykazanie, że drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje.
 

Korekta deklaracji co do ulgi prorodzinnej


W przypadku, gdy małżonkowie w deklaracjach rocznych dokonali podziału ulgi w określony sposób, korekta zeznaniu jednego z małżonków nie spowoduje innego niż początkowy podziału tej ulgi, w tym nie powoduje, że podział ten powinien być po połowie. Małżonkowie podejmowali wspólnie decyzję o podziale ulgi składając zeznanie podatkowe, a późniejsza kłótnia, rozwód, separacja i brak jednoznaczności takiej decyzji nie mogą wpływać na kwestię wcześniej wspólnie podjętej decyzji (podobnie – WSA w Opolu 27.06.2012 r., sygn.. akt I SA/Op 119/12).


W przypadku rozwodu i separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym. W przypadku gdy za ten okres miesiąca kalendarzowego w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników (np. wykonującemu władzę oraz sprawującemu opiekę) przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas dochodzi zatem do podziału dziennego kwoty ulgi. Jedynie zatem przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym. Opiekunowie lub rodzice nie mogą ulgi podwoić, a zatem limit ulgi przysługuje im wyłącznie raz, łączny na nich oboje 1.112,04 rocznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 04-07-2014

Komentarze

Autor: magistrantka (20-07-2014 22:12:33)
Temat: Dochód do ulgi na jedno dziecko
Osoba samotnie wychowująca dziecko, a więc wasz singiel, aby móc skorzystać z ulgi musi zarabiać mniej niż 112.000 zł rocznie!!!! 56 tys. tylko w przypadku, gdy wychowuje...pokaż całą treść
Osoba samotnie wychowująca dziecko, a więc wasz singiel, aby móc skorzystać z ulgi musi zarabiać mniej niż 112.000 zł rocznie!!!! 56 tys. tylko w przypadku, gdy wychowuje się dziecko np. z konkubentem lub gdy jest sie małżeństwem przez niepełny rok, to daje 56.000 zł na łepka, czyli 112.000 zł na parę opiekunów....zwiń
Autor: magistrantka (19-07-2014 19:44:19)
Temat: Łączna ulga roczna na 4 dzieci
O ilę dobrze liczę to suma ulg na 4 dzieci to 6116,28 zł, a nie jak podano w filmiku 6116,76 zł....
Autor: adam_ski (30-04-2014 14:37:01)
Temat: Wolne związki
Witam, sakramenty nie mają nic wspólnego ze stanem cywilnym i nie mieszajmy porządków religijnego i świeckiego - prawnego. Waszym świadomym wyborem jest pozostanie w stanie cywilnym wolnym,...pokaż całą treść
Witam, sakramenty nie mają nic wspólnego ze stanem cywilnym i nie mieszajmy porządków religijnego i świeckiego - prawnego. Waszym świadomym wyborem jest pozostanie w stanie cywilnym wolnym, przepisy prawa nie dają Wam zatem większości praw jakie dają na mocy intencji ustawodawcy osobom które zawarły małżeństwo. Ale ulga jest z tytułu bycia rodzicem - a nie bycia małżonkiem, więc tak, przysługuje prawo do odliczenia, tak, pełnej kwoty (o ile inne limity sa dochowane i mama dziecka nie odlicza)zwiń
Autor: pdd (30-04-2014 00:53:37)
Temat: @Rafał
racja. "niesakramentalnych" tu w naszej wiosce nie lubimy. praw im nie dawać. i wyekspediować ich na ten przykład do UK coby się nam tu nie plenili. tak...pokaż całą treść
racja. "niesakramentalnych" tu w naszej wiosce nie lubimy. praw im nie dawać. i wyekspediować ich na ten przykład do UK coby się nam tu nie plenili. tak nam dopomóż buk. zwiń
Autor: Rafał (29-04-2014 08:24:32)
Temat: @zwykły człowiek
ulga jest prorodzinna, skoro wg prawa nie stanowicie rodziny to dlaczego miałbyś korzystać z tych samych przywilejów lub ulg co ludzie którzy są rodzinami? Nie widzicie...pokaż całą treść
ulga jest prorodzinna, skoro wg prawa nie stanowicie rodziny to dlaczego miałbyś korzystać z tych samych przywilejów lub ulg co ludzie którzy są rodzinami? Nie widzicie potrzeby brać ślubu, państwo nie widzi potrzeby stosowanie wobec Was przywilejów - proste jak drutzwiń
Autor: Ines (28-04-2014 14:46:14)
Temat: Język polski
Po pierwsze to liczba dzieci a nie ilość, chyba, że dzieci są na wagę.
Autor: zwykły człowiek (24-04-2014 10:24:49)
Temat: a co z ulgą przy związkach niesakramentalnych (partnerskich)
nie jestem singlem i mam dziecko co się zdarza, nie widzimy potrzeby brać ślubu, moja partnerka nie pracuje czy mogę odliczyć pełną kwotę czy zostaliśmy uwzględnieni...pokaż całą treść
nie jestem singlem i mam dziecko co się zdarza, nie widzimy potrzeby brać ślubu, moja partnerka nie pracuje czy mogę odliczyć pełną kwotę czy zostaliśmy uwzględnieni w tych rubryczkach, czy ktoś nas pominął, co w naszym państwie jest możliwe taka mała nierówność wobec prawa czego doświadczyliśmy już przy narodzinach naszej córki ponieważ mimo zgodnego oświadczenia woli nie mogła ona nosić nazwiska dwuczłonowego przeznaczonego chyba dla tych lepszychzwiń
Autor: Dariusz Kosiec (23-04-2014 22:02:44)
Temat: Ile miałem dzieci według tej zmienionej w 2013 r. ustawy o PIT?
jak to się ma do KONSTYTUCYJNEJ RÓWNOŚCI PRAW jeżeli pełnoletnie dziecko kończące uczelnię ze stopniem mgr wystawiane jest na pokusę pracy, która pozbawia jego rodzinę, która łożyła...pokaż całą treść
jak to się ma do KONSTYTUCYJNEJ RÓWNOŚCI PRAW jeżeli pełnoletnie dziecko kończące uczelnię ze stopniem mgr wystawiane jest na pokusę pracy, która pozbawia jego rodzinę, która łożyła nawet 364 dni w roku na utrzymanie syna do pierwszych poborów otrzymanych 31 grudnia w kwocie przekraczającej 3089 zł dochodu rocznego ,ulgi na kolejnego syna? dlaczego ustawodawca zmusza podatnika do podawania nieprawdy że wychowywał jedno dziecko w 2013 r, skoro wychowywał dwójkę, w tym jednego bez jednego dnia w roku? jak to ma się do tego czy organy państwa mogą wystawiać na pokusę pracy człowieka przygotowanego do tego z uszczerbkiem dla rodziny faktycznie wychowującej ?zwiń
Autor: ZACIETRZEWIONY RADZIU (15-04-2014 19:26:39)
Temat: skandal
od kiedy pamiętam, rozliczałem ulgę na dziecko i do tego odliczałem ulgę za korzystanie z sieci internet.. Dzisiaj wypełniając PIT zaliczyłem niemiłe rozczarowanie. Nasi "wspaniali" wybrańcy zabrali...pokaż całą treść
od kiedy pamiętam, rozliczałem ulgę na dziecko i do tego odliczałem ulgę za korzystanie z sieci internet.. Dzisiaj wypełniając PIT zaliczyłem niemiłe rozczarowanie. Nasi "wspaniali" wybrańcy zabrali mi to i owo o czym mowa. Niech ich kurz przykryje. Nigdy więcej mojego poparcia dla takich śliskich cwaniaczków. Twardy but im w pupę i szerokiej drogi! :) już delikatniej nie mogłemzwiń
Autor: Agnieszka (14-04-2014 22:01:26)
Temat: Rozdzielność majątkowa
Jeśli małżonkowie posiadają odrębne majątki (intercyzę) i w związku z tym nie mogą rozliczać się razem, to nadal obowiązuje wspólny limit dla ulgi na dziecko?
Autor: Magda (14-04-2014 12:03:44)
Temat: ulga a dochód zagraniczny
A dochód zagraniczny ( w Pl 0,00 zł a dochód zagraniczny w ZG wykazany) też się liczy?
Autor: Piotr (14-04-2014 08:31:52)
Temat: Pit 37 + karta podatkowa + PIT 28
Przepisy nie są jasne. Pracuję z żoną na etacie (Pit 37). Rozliczamy się oddzielnie, bo dodatkowo prowadzę działalność gosp. Rozliczam się też Pitem 28 (wynajem nieruchomości). Ryczałt...pokaż całą treść
Przepisy nie są jasne. Pracuję z żoną na etacie (Pit 37). Rozliczamy się oddzielnie, bo dodatkowo prowadzę działalność gosp. Rozliczam się też Pitem 28 (wynajem nieruchomości). Ryczałt z PIT 28 w myśl ustawy nie jest dochodem a ryczałt jest od przychodu. Rozliczając się tylko z PIT 28 lub tylko z karty podatkowej nie moge odliczyć ulgi na dziecko/dzieci. Ale czy moge to nadal zrobić z PITu 37? zwiń
Autor: Aga (11-04-2014 14:57:34)
Temat: ulga na jedno dziecko
A w jakim przypadku limit 56 000 zł przysługuje osobie, która jest wdowcem ? (Chodzi o ulgę na jedno dziecko). Bzdura. Wdowiec zawsze jest osobą samotnie wychowującą...pokaż całą treść
A w jakim przypadku limit 56 000 zł przysługuje osobie, która jest wdowcem ? (Chodzi o ulgę na jedno dziecko). Bzdura. Wdowiec zawsze jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Ta tabela to wprowadzanie ludzi w błąd.zwiń
Autor: Piotr Szulczewski (11-04-2014 09:53:23)
Temat: w sprawie wyjaśnienia
Witam, chodzi o kwestię wychowywania samotnie dziecka. Jeżeli rozwodnik samotnie wychowuje dziecko, zachowuje prawo do ulgi nawet przy podwyższonych limitach ponad 56.000 zł - do 112.000 zł....pokaż całą treść
Witam, chodzi o kwestię wychowywania samotnie dziecka. Jeżeli rozwodnik samotnie wychowuje dziecko, zachowuje prawo do ulgi nawet przy podwyższonych limitach ponad 56.000 zł - do 112.000 zł. Co do zasady jednak dziecko nadal mogą wychowywać oboje małżonkowie i rozwodnik może co do zasady nie mieć statusu osoby samotnie wychowującej, stąd w tabeli ujęto wartość 56.000 zł. zwiń
Autor: Agnieszka (11-04-2014 09:03:17)
Temat: rozwodnik z 1 dzieckiem
Witam, nie rozumiem jednej rzeczy patrząc na tabelke jestem np rozwodnikiem z 1 dzieckiem przy zarobkach > 56.000 zł jest 0 zł ulgi...pokaż całą treść
Witam, nie rozumiem jednej rzeczy patrząc na tabelke jestem np rozwodnikiem z 1 dzieckiem przy zarobkach > 56.000 zł jest 0 zł ulgi podczas kiedy słuchając wideo nr 1 jest powiedziane że dla dochodów do 112 000 dla osób rozwiedzionych jest mozliwość otrzymania ulgi. Prośba o wyjaśnienie.zwiń
Autor: Gogosia (09-04-2014 19:46:11)
Temat: Ulga na dzieci
W 2013 syn zakończył naukę, w pażdzierniku w poszukiwaniu pracy wyjechał za granice. Czy mogę skorzystać z odliczenia do września do czasu kiedy był na moim utrzymaniu?
Autor: Majka R. (06-04-2014 14:51:51)
Temat: ulga na dziecko uczące się na studiach zaocznych i pracujące
Witam. Czy przysługuje mi ulga na dziecko 20-letnie uczące się na studiach zaocznych? W czasie wakacji syn pracował ale zarobił mniej niż 3089 zł.
Autor: Kasia (05-04-2014 09:53:36)
Temat: Pytanie
Witam, czy mając dwoje dzieci można skorzystać z ulgi tylko na jedno ?
Autor: ja (03-04-2014 18:24:47)
Temat: ulga na małoletnie dzieci a przychody dzieci
Witam, jestem mamą 2 dzieci: 4 latka i 6 latki. Moja córka (małoletnia) w poprzednim roku podatkowym uzyskała przychód 6 tyś zł. z umowy o dzieło. Moje...pokaż całą treść
Witam, jestem mamą 2 dzieci: 4 latka i 6 latki. Moja córka (małoletnia) w poprzednim roku podatkowym uzyskała przychód 6 tyś zł. z umowy o dzieło. Moje i męża dochody przekraczają 112 tyś zł. Czy mogę odliczyć dwójkę dzieci (w końcu są małoletnie), czy tylko syna, czy żadna ulga nam w tej sytuacji nie przysługuje? Bo wszędzie jeśli jest mowa o przychodach dzieci to jest wyraźnie napisane, że "pełnoletnich dzieci". Moje pełnoletnie nie są, więc w świetle przepisów "wychowuję" je. Pomóżciezwiń
Autor: ja (03-04-2014 17:52:49)
Temat: ulga na małoletnie dzieci a przychody dzieci
Witam, jestem mamą 2 dzieci: 4 latka i 6 latki. Moja córka (małoletnia) w poprzednim roku podatkowym uzyskała przychód 6 tyś zł. z umowy o dzieło. Moje...pokaż całą treść
Witam, jestem mamą 2 dzieci: 4 latka i 6 latki. Moja córka (małoletnia) w poprzednim roku podatkowym uzyskała przychód 6 tyś zł. z umowy o dzieło. Moje i męża dochody przekraczają 112 tyś zł. Czy mogę odliczyć dwójkę dzieci (w końcu są małoletnie), czy tylko syna, czy żadna ulga nam w tej sytuacji nie przysługuje? Bo wszędzie jeśli jest mowa o przychodach dzieci to jest wyraźnie napisane, że "pełnoletnich dzieci". Moje pełnoletnie nie są, więc w świetle przepisów "wychowuję" je. Pomóżciezwiń
Autor: Do matka (03-04-2014 12:56:15)
Temat: RENTA RODZINNA
Tak, należy złożyć PIT do US - ja składałem będąc w identycznej sytuacji...
Autor: MATKA (02-04-2014 09:27:35)
Temat: RENTA RODZINNA
SYN KTÓRY MA 19 LAT OTRZYMUJE RENTĘ RODZINNĄ PO ZMARŁYM OJCU W KWOCIE ROCZNIE 4.999,15 DOSTAŁ ROZLICZENIE Z ZUS PIT-40A W KTÓRYM NIE BYŁO ZALICZKI NA PODATEK....pokaż całą treść
SYN KTÓRY MA 19 LAT OTRZYMUJE RENTĘ RODZINNĄ PO ZMARŁYM OJCU W KWOCIE ROCZNIE 4.999,15 DOSTAŁ ROZLICZENIE Z ZUS PIT-40A W KTÓRYM NIE BYŁO ZALICZKI NA PODATEK. ZAROBIŁ W UBIEGŁYM ROKU DORYWCZO: DOCHÓD 2.600,- - DOSTAŁ PIT-11 CZY MUSI POŁĄCZYĆ DOCHODY WRAZ Z RENTĄ RODZINNĄ - KTÓRA PRAWDOPODOBNIE JEST ZWOLNIONA Z PODATKU - TAK TWIERDZI PANI Z ZUS - JEŻELI BY NIC NIE ZAROBIŁ, TO BY PITU Z ZUS NIE MUSIAŁ ROZLICZAĆ. PROSZĘ O WYJAŚNIENIE - SPRAWA PILNA. Z GÓRY DZIĘKUJĘ.zwiń
Autor: Ala (01-04-2014 23:31:13)
Temat: Ulga na dziecko do 25 roku życia
Witam. Mam pytanie, moja córka w 2013 roku w grudniu skończyła 25 lat i skończyła naukę i w 2013 już się nie uczyła i czy mogę...pokaż całą treść
Witam. Mam pytanie, moja córka w 2013 roku w grudniu skończyła 25 lat i skończyła naukę i w 2013 już się nie uczyła i czy mogę się jeszcze na nią rozliczyć? zwiń
Autor: Zdzisław (31-03-2014 16:37:46)
Temat: Ulga gdy córka pracowała w wakacje
Córka 23 lata studiujaca pielegniarstwo pracowała przez 3,5 m-ca na zlecenie jesienią, zarabiając łącznie 4200zł. Czy w tej sytuacji mohgę odliczyć ulgę prorodzinną w całości,czy choć...pokaż całą treść
Córka 23 lata studiujaca pielegniarstwo pracowała przez 3,5 m-ca na zlecenie jesienią, zarabiając łącznie 4200zł. Czy w tej sytuacji mohgę odliczyć ulgę prorodzinną w całości,czy choć w częsci za 8 m-cy 2014r gdy nie pracowała?zwiń
Autor: Ulga prorodzinna (27-03-2014 22:07:03)
Temat: Do Małgorzata Gr.
Czy córka otrzymywała zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną? Jeśli otrzymywała to możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej.
Autor: andziula (25-03-2014 20:10:54)
Temat: rozliczyc rok czy na miesiace?
jak rozliczyc ulge na dzieci jesli . mamy dwoje dzieci.. ale do 2013 roku zylismy na kocial lae. dzieci co prawda partner uznal. mieszkalismy razem ale slub...pokaż całą treść
jak rozliczyc ulge na dzieci jesli . mamy dwoje dzieci.. ale do 2013 roku zylismy na kocial lae. dzieci co prawda partner uznal. mieszkalismy razem ale slub wzielismy dopiero w sierpniu zeszlego roku. wiec jak rozliczyc podatek? przeliczyc na miesiace ze wzgledu na akt malzenstwa czy liczyc za caly rok z uwagi na wspolne ich wychowywanie.? zwiń
Autor: monika (25-03-2014 14:57:04)
Temat: ulga prorodzinna
Jestem na 2 roku studiów niestacjonarnych i nie pracowałam nigdzie ,czy mama może odliczyć całą kwote za 12 miesiące ?
Autor: karolina (21-03-2014 21:39:41)
Temat: do michał
niestety twoim rodzicom nie przysługuje ulga ponieważ przekroczyłeś próg 3089 zł
Autor: Małgorzata Gr. (19-03-2014 19:56:27)
Temat: pytanie -ulga prorodzinna na dorosłe niepełnosprawne dziecko
czy jeżeli moja niepełnosprawna córka , dorosła ( 27 lat ) - stopień niepełnosprawności - znaczny , pracowała osiągajac dochód , czy ja matka mogę skorzystać...pokaż całą treść
czy jeżeli moja niepełnosprawna córka , dorosła ( 27 lat ) - stopień niepełnosprawności - znaczny , pracowała osiągajac dochód , czy ja matka mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?zwiń
Autor: mariola (19-03-2014 18:02:08)
Temat: ulga na dzieci tylko dla dobrze zarabiajacych
w us pracuja same zlodzieje. moj maz miał na rok 2013 tylko zarobione8.853.33 zl. przy trojce dzieci to kropla w wodzie myslelismy ze z us dostaniemy tyle...pokaż całą treść
w us pracuja same zlodzieje. moj maz miał na rok 2013 tylko zarobione8.853.33 zl. przy trojce dzieci to kropla w wodzie myslelismy ze z us dostaniemy tyle ile wyczytalismy w internecie. ale coz dostalismy tylko 500 zl to jakas kpina.rzad zamiast pomagac biednym to daje tym ktozy dobrze zarabiajazwiń
Autor: POLA19 (16-03-2014 22:53:26)
Temat: do sko5
dochód w kwocie 112 000 zł rodziców nie może przekroczyć sumy kwoty z poz.66 i 97 pomniejszonej o składki z poz.99 i 100.
Autor: MIchal (13-03-2014 17:27:49)
Temat: ulga
Witam, jestem studentem studiów zaocznych, w 2013 r skończyłem 24 lata i w 2013 r uzyskałem przychód 3411,06 czyli dochód 3188,56 (pracę zacząłem w październiku) Czy przysługuje ulga...pokaż całą treść
Witam, jestem studentem studiów zaocznych, w 2013 r skończyłem 24 lata i w 2013 r uzyskałem przychód 3411,06 czyli dochód 3188,56 (pracę zacząłem w październiku) Czy przysługuje ulga prorodzinna moim rodzicom? Pozdrawiamzwiń
Autor: ewa (12-03-2014 12:58:49)
Temat: pytanie
Czy za moje dziecko... kończące studia w 2013 roku i mające 24 lata podjęło prace po zakończeniu studiów i przekroczyło limit zwalniający go od płacenia...pokaż całą treść
Czy za moje dziecko... kończące studia w 2013 roku i mające 24 lata podjęło prace po zakończeniu studiów i przekroczyło limit zwalniający go od płacenia podatku i zapłaciło podatek za 2013 rok ...mogę odliczyć ulgę wtedy gdy nie pracowało i studiowało...za każdy miesiąc nauki ? Np. pół roku do czasu podjęcia pracy? Czy już sam fakt, ze potem zarobkowało zwalnia mnie z tej ulgi prorodzinnej...Analogia do urodzonego dziecka w ciągu roku podatkowego. Chodzi o ten czas gdy nie pracowało i się uczyło???zwiń
Autor: sko5 (11-03-2014 11:51:06)
Temat: Pytanie
Witam Mam pytanie: - aby skorzystać z ulgi przy jednym dziecku łącznie dochody rodziców nie mogą przekroczyć kwoty 112 000 zł. Którą wartość dochodu bierzemy pod uwagę z formularza PIT-37?...pokaż całą treść
Witam Mam pytanie: - aby skorzystać z ulgi przy jednym dziecku łącznie dochody rodziców nie mogą przekroczyć kwoty 112 000 zł. Którą wartość dochodu bierzemy pod uwagę z formularza PIT-37? Z poz. 111 czy sumę z poz. 39 i 70? zwiń
Autor: Kris (10-03-2014 18:45:33)
Temat: ile
moje drugie dziecko urodziło się w 3.11.2013 czy mogę odliczyć listopad i grudzień , czy tylko pełny miesiąc, tj.. grudzień
Autor: Administrator (07-03-2014 09:45:25)
Temat: pytania do redakcji PIT.pl
Pytania prawne do redakcji prosimy składać w bezpłatnym systemie e-porad http://www.pit.pl/eporady-darmowa-baza-rozwiazan-podatkowych/
Autor: Tadeusz (06-03-2014 12:42:02)
Temat: ulga a wykonywanie władzy
Witam W roku podatkowym 2013 uzyskałem dochód z umowy o prace. Z byłą żoną jestem po rozwodzie, dzieci przebywają u byłej żony, ja natomiast ma zasądzone wyrokiem że...pokaż całą treść
Witam W roku podatkowym 2013 uzyskałem dochód z umowy o prace. Z byłą żoną jestem po rozwodzie, dzieci przebywają u byłej żony, ja natomiast ma zasądzone wyrokiem że dzieci co drugi weekend zabieram do mnie . Na moje dwie córki płacę alimenty. Z obecnego związku posiadam też córkę która mieszka ze mną i żoną.Dochód za 2013 nie przekroczył 112tyś. lecz rozliczam się samodzielnie gdyż posiadamy rozdzielnośc mojątkową. Czy mogę skożystać z ulgi , jeśli tak to w jakiej wysokościzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj