PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) uległa znaczącej zmianie zarówno w roku poprzednim, jak i obecnym. Stąd z ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r. skorzystamy na zasadach co najmniej tak samo korzystnych (a często korzystniejszych), co w roku poprzednim. Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
 • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,
 • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,
 • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

Od zeznania za 2014 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2015 (za 2014 r.) wniosek składa się na druku PIT/UZ. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.


Przykład

Państwo Kowalscy osiągnęli łącznie dochód w kwocie 20.000 zł, a podatek wyniósł 2000 (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne) i posiadają 3 dzieci.


Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2013 r. nadwyżka ulgi ponad wartość podatku do zapłaty przepadała (1892,2 zł). W zeznaniu za 2014 nie dość że kwota ulgi na trzecie dziecko została podwyższona, to jeszcze niewykorzystaną kwotę urząd skarbowy na wniosek zwróci Kowalskim (dodatkowe 2224,48 zł).

Wniosek o zwrot dotyczyć będzie okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata wcześniejsze. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płąci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

 

Powyższe dane po ich łącznym zebraniu należy porównać z informacjami z tabeli:

 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225 zł/mc

2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

225 zł/mc

2700 zł/rok

 

Ulga na dziecko według nowych zasad (wideo)
ulga na jedno dziecko

ulga na dwoje dzieci

ulga na troje dzieci

ulga na czworo
i więcej dzieci

 

Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz:

 • wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),
 • pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),
 • pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).


Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).


Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

 • określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;


Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

Wartość odliczenia - ilość dzieci

Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci.


Przykład

Przy trójce dzieci w rodzinie jedno dziecko osiągnęło 25 rok życia w miesiącu lipcu. Od sierpnia ulga przysługuje na dwójkę dzieci – czyli tylko w kwocie takiej, jak na dwoje wychowywanych osób.

Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku

Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 96,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 166,67 zł na jedno z trójki dzieci.


Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi.

Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci. Po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości– na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: Dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Wychowywanie dzieci

Wychowuje się dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

UWAGA: Nauka w szkole, wiek 25 lat

Zmiana przepisów sprawiła, że obecnie wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.

UWAGA: studia a prorodzinna

System studiów dwustopniowych uprawnia do ulgi w pełnym wymiarze (za wszystkie miesiące roku), jeśli wystąpi ciągłość nauki.

Urlop dziekański, nie pozbawia prawa do studiowania. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. Inaczej będzie przy zawieszeniu w prawach studenta, przerwy w studiach lub zakończenia danego etapu studiów i nierozpoczęcia następnego. Oczekiwanie na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej nie uprawnia do ulgi, jeżeli dana osoba nie posiada już statusu studenta (często obrona następuje już po zakończeniu studiów). Regulamin uczelni może jednak uprawniać do zachowania statusu studenta aż do przesuniętego terminu obrony. Status studenta przysługuje z reguły do końca września ostatniego roku studiów.

Dochody dziecka

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego.

Oznacza to zarazem, że niektóre przychody dziecko uzyskiwać może bez ograniczeń, a ulga nadal będzie przysługiwać, np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości.

Uwaga !

W związku interpretacją Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych – istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie próbował, powołując się m.in. na zasadę równouprawnienia, dochody zagraniczne dziecka doliczyć do kwoty zarobku dziecka, w związku z którą możliwe jest rozliczenie się w ramach ulgi prorodzinnej lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT.pl stoi na stanowisku, że jest to wykładnia nieprawidłowa. Przypomnijmy, kwota 3089 zł dotyczy dochodów dziecka: „jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku”.

Kwoty podlegające opodatkowaniu w tym przypadku należy rozumieć jako – faktycznie wpływające na podatek. Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy. Kwota ta w praktyce nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być ujmowana przy liczeniu kwoty 3089 zł. Inaczej jest w przypadku kwot, do których stosować należy zasadę proporcjonalnego odliczenia, które są w Polsce opodatkowane.

 

Kto korzysta z ulgi

Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga prorodzinna w PIT za 2014 rok

UWAGA:

Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka przeszła na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Np. opiekę nad dzieckiem przekazano osobie trzeciej, rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest w przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do tej władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Np. dziecko urodziło się 30 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.

UWAGA: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi.

Separacja faktyczna, opiekun mieszka sam

Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „wykonuje władzę rodzicielską” a nie że tą władzę tylko posiada). Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obydwojgu (np. separacja faktyczna) z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę (w praktyce ciężko dowieść, że tylko u jednego rodzica dziecko przebywało, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia; w razie konfliktu wymagane jest przestawianie dowodów). Innymi słowy warunek przyznania władzy rodzicielskiej jest podstawową przesłanką, by z ulgi korzystać. Dopiero po ustaleniu, że dwóm osobom (np. rodzicom po rozwodzie) przysługuje władza rodzicielska, powinno się zadecydować, które z nich tę władzę faktycznie wykonuje. W przypadku wspólnego faktycznego wykonywania władzy, przyjmuje się podział ulgi po połowie lub w dowolnych proporcjach.

Konflikt co do wartości ulgi u poszczególnych małżonków wymaga wykazania, że dany podatnik ma prawo do ulgi (że on sprawował władzę rodzicielską, a drugi małżonek nie łożył na utrzymanie dziecka lub władzy nie sprawował; decydujące będzie zatem faktyczne sprawowanie tej władzy).

Powyższe nie oznacza jednak, że alimentowanie dziecka (bez pieczy nad nim) oznacza utratę prawa do ulgi. Jedynie nie wykonywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia prawa do odliczenia (podobnie - Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-523/10/ASz).

A zatem jeżeli małżonkowie faktycznie razem sprawują władzę, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie albo konieczne jest wykazanie, że drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje.
 

Korekta deklaracji co do ulgi prorodzinnej


W przypadku, gdy małżonkowie w deklaracjach rocznych dokonali podziału ulgi w określony sposób, korekta zeznaniu jednego z małżonków nie spowoduje innego niż początkowy podziału tej ulgi, w tym nie powoduje, że podział ten powinien być po połowie. Małżonkowie podejmowali wspólnie decyzję o podziale ulgi składając zeznanie podatkowe, a późniejsza kłótnia, rozwód, separacja i brak jednoznaczności takiej decyzji nie mogą wpływać na kwestię wcześniej wspólnie podjętej decyzji (podobnie – WSA w Opolu 27.06.2012 r., sygn.. akt I SA/Op 119/12).


W przypadku rozwodu i separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym. W przypadku gdy za ten okres miesiąca kalendarzowego w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników (np. wykonującemu władzę oraz sprawującemu opiekę) przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas dochodzi zatem do podziału dziennego kwoty ulgi. Jedynie zatem przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym. Opiekunowie lub rodzice nie mogą ulgi podwoić, a zatem limit ulgi przysługuje im wyłącznie raz, łączny na nich oboje 1.112,04 zł rocznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 19-01-2015

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014.
Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: iwonal (31-01-2015 10:24:28)
Temat: ulga na maturzyste
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy...pokaż całą treść
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy w amju i czerwcu. Za jakie miesiace przysluguje mi ulga na te dzieci? zwiń
Autor: iwonal (31-01-2015 10:20:33)
Temat: ulga na maturzyste
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy...pokaż całą treść
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy w amju i czerwcu. Za jakie miesiace przysluguje mi ulga na te dzieci? zwiń
Autor: iwona (31-01-2015 09:13:59)
Temat: zwrot podatku za 2dzieci
Czy moge odliczyc od podatku ulge za 2dzieci przy dochodach wyzszych niz 112000 za 2014rok?
Autor: pit forma (30-01-2015 03:42:35)
Temat: Autor: Asia (10-01-2015 23:26:36)
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Dlaczego , zwrot ulgi może być traktowany jak zwrot podatku , który nie...pokaż całą treść
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Dlaczego , zwrot ulgi może być traktowany jak zwrot podatku , który nie stanowi ponownego dochodu zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 03:39:09)
Temat: Autor: nina (10-01-2015 23:36:40)
Wcześniej nie było nawet możliwości odliczania a właściwie bardziej poprawnie zwrotu od oskładkowań Zus i składki zdrowotnej , obecnie zasada jest taka , żeby można było...pokaż całą treść
Wcześniej nie było nawet możliwości odliczania a właściwie bardziej poprawnie zwrotu od oskładkowań Zus i składki zdrowotnej , obecnie zasada jest taka , żeby można było "więcej" odliczyć, to trzeba mieć opłacone składki, czyli odliczamy od tego o sami sobie wypracujemy , nie licząc na nic od nikogo, pozostałe odliczenie od podatku ulgi pozostaje, czyli tez od własnej pracy zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 03:11:30)
Temat: Autor: ania (11-01-2015 15:12:28)
Jeśli osoba dana ma niski dochód to wczesnej mogła tylko odliczyć od niskiego także podatku tym razem ma możliwość odliczenia więcej bo składki Zus i składkę zdrowotną...pokaż całą treść
Jeśli osoba dana ma niski dochód to wczesnej mogła tylko odliczyć od niskiego także podatku tym razem ma możliwość odliczenia więcej bo składki Zus i składkę zdrowotną , ulga nie przepada w następnych latach także Od zeznania za 2014 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2015 (za 2014 r.) wniosek składa się na druku PIT/UZ. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Odliczyć można kwotę , która jednak nie przekracza sumy składek Zus i zdrowotnych rozliczanych w danym roku w zeznaniu podatk. przez podatnika. zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:55:34)
Temat: Autor: lena (11-01-2015 17:00:34)
Nie jest prawdą , że jakoby osoby nie pracujące korzystają pełniej z przedmiotowej ulgi, ponieważ aby móc ją jakkolwiek odliczyć trzeba posiadać dochód i to nie...pokaż całą treść
Nie jest prawdą , że jakoby osoby nie pracujące korzystają pełniej z przedmiotowej ulgi, ponieważ aby móc ją jakkolwiek odliczyć trzeba posiadać dochód i to nie mały aby następnie móc odliczyć ulgę od podatku a także obecnie od składek Zus i zdrowotnej, co zaś do Pani sytuacji rodzinnej , to jeśli dwoje Pani dzieci są pełnoletnie, nie uczą się już i pracują , to same się rozliczają, jako osoby dorosłe i ulga tylko może Pani przysługiwać na pierwsze nie pełnoletnie dziecko , jeśli znowu Pani nie przekracza dochodu w wysokości 56000 zł rocznie , jeśli sama Pani wychowuje lub 112000 zł, jeśli pozostaje Pani w małżeństwie i dochody te są opodatkowane w skali podatkowej na zasadach ogólnych .zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:33:26)
Temat: Autor: monia123 (16-01-2015 11:04:37)
Oczywiście dlaczego nie, jeśli tylko opłacone ma Pani składki i jest to dochód opodatkowany na zasadach ogólnych .
Autor: pit forma (30-01-2015 02:30:04)
Temat: Autor: kasia (16-01-2015 17:34:53
To Pani przysługuje odliczenie a nie dziecku za studia...pokaż całą treść
To Pani przysługuje odliczenie a nie dziecku za studia zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:27:57)
Temat: Autor: Joanna (16-01-2015 17:54:12
Już sie pojawiała ta odpowiedź, na pierwsze liczy Pani od początku roku na drugie od miesiąca urodzenia włącznie
Autor: pit forma (30-01-2015 02:24:39)
Temat: Autor: Beata (18-01-2015 19:38:28
Jeśli pierwszy syn ukończył naukę i zapewne jest pełnoletni a Pani osiągnęła dochód powyżej 56000 to należy to określić jako ulga na jedno dziecko, która tu...pokaż całą treść
Jeśli pierwszy syn ukończył naukę i zapewne jest pełnoletni a Pani osiągnęła dochód powyżej 56000 to należy to określić jako ulga na jedno dziecko, która tu nie ma miejsca już , jeśli nie pozostaje Pani w związku małżeńskimzwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:52:22)
Temat: Autor: magda (18-01-2015 23:47:08)
Na pełnoletnie dzieci, nie pobierające nauki nie więcej niż do ukończ. 25 lat, nie ma odliczenia ulgi i samo to dziecko powinno rozliczyć się...pokaż całą treść
Na pełnoletnie dzieci, nie pobierające nauki nie więcej niż do ukończ. 25 lat, nie ma odliczenia ulgi i samo to dziecko powinno rozliczyć się zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:45:54)
Temat: Autor: Anna (19-01-2015 18:38:09
Nie może mieć miejsca odliczenie jak Pani przedstawia, ojciec zbyt mało czasu poświęca na faktycznie wychowywanie, czy sprawowanie opieki nad dzieckiem , dziecko zapewne zamieszkuje faktycznie z...pokaż całą treść
Nie może mieć miejsca odliczenie jak Pani przedstawia, ojciec zbyt mało czasu poświęca na faktycznie wychowywanie, czy sprawowanie opieki nad dzieckiem , dziecko zapewne zamieszkuje faktycznie z matką i to przez nią jest wychowywane Sąd matce powierzył władzę rodzicielską też zapewne zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:39:22)
Temat: Autor: ANISKUP (20-01-2015 20:25:15
Przy wychowywaniu więcej niż jednego dziecka nie ma limitu o którym Pan wspomina, nie ma miejsca też takie obliczanie jak Pan przedstawił tu
Autor: pit forma (30-01-2015 01:31:39)
Temat: Autor: Goska (20-01-2015 21:27:14)
jak najbardziej tu dochód i jego rodzaj opodatkowania ma znaczenie niż etat sam...pokaż całą treść
jak najbardziej tu dochód i jego rodzaj opodatkowania ma znaczenie niż etat sam zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:28:25)
Temat: Autor: Ola (21-01-2015 20:08:26
Jak najbardziej, ze względu na niską zaliczkę, dużo Pani nie zyska ale na skutek nowych przepisów będzie Pani mogła odliczyć także składki Zus, a to się opłaci...pokaż całą treść
Jak najbardziej, ze względu na niską zaliczkę, dużo Pani nie zyska ale na skutek nowych przepisów będzie Pani mogła odliczyć także składki Zus, a to się opłaci na pewno Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy: składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym), składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym). U Pani sama składka ZUS pokryje odliczenie w tym przypadku już zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:18:17)
Temat: Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:18:58)
Musi być wykazany dochód, nie ma odliczenia dla pitu zerowego
Autor: pit forma (30-01-2015 01:12:53)
Temat: Autor: tilo23 (27-01-2015 17:37:53)
Tak odlicza Pan na pierwsze za cały rok , a drugie proporcjonalnie czyli za cały miesiąc grudzień. Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi,...pokaż całą treść
Tak odlicza Pan na pierwsze za cały rok , a drugie proporcjonalnie czyli za cały miesiąc grudzień. Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. - Wystarczy jeden dzień w roku opieka nad więcej niż jednym dzieckiem Dla prawa do ulgi nie będzie miało zatem znaczenia, czy dziecko urodziło się w styczniu czy też w grudniu danego roku. Jeżeli drugie i kolejne dziecko urodzi się w trakcie roku – prawo do ulgi przysługuje bez obowiązku liczenia limitu dochodów na którekolwiek z dzieci.zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 00:41:20)
Temat: Autor: Sandra (27-01-2015 22:17:38
Pani Sandro , ten partner to przede wszystkim ojciec dziecka, a Pani jest matką czyli obydwoje jesteście rodzicami i tym bardziej sprawujecie władzę rodzicielską. nad dzieckiem Prawo...pokaż całą treść
Pani Sandro , ten partner to przede wszystkim ojciec dziecka, a Pani jest matką czyli obydwoje jesteście rodzicami i tym bardziej sprawujecie władzę rodzicielską. nad dzieckiem Prawo do ulgi przysługuje bowiem za faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem a nie jest zależne od statusu rodzinnego - władza rodzicielska co do zasady powstaje z mocy prawa wraz z narodzinami dziecka i przysługuje obojgu rodzicom z mocy prawa. Zmienić to może jedynie Sąd, a to, że ulga przysługuje nie tylko małżonkom funkcjonuje od początku istnienia ulgi prorodzinnej. Jedynie rodzice zastępczy muszą być małżeństwem, aby wspólnie skorzystać z ulgi zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 00:10:12)
Temat: Autor: KAMA (28-01-2015 08:37:42
Oczywiście , że tak ponieważ limit kwoty dotyczy oboje rodziców łącznie, a państwo pozostają w związku małżeńskim i kwestia porozumienia dotycząca podziału ulgi należy do...pokaż całą treść
Oczywiście , że tak ponieważ limit kwoty dotyczy oboje rodziców łącznie, a państwo pozostają w związku małżeńskim i kwestia porozumienia dotycząca podziału ulgi należy do państwa wyłącznie, ważne jest to aby co najmniej jeden rodzic miał dochód aby odliczyć ulgę.zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 23:52:45)
Temat: uwagi ogólne
DOCHODY PEŁNOLETNICH DZIECI Warto też zwrócić uwagę, iż do dochodów rodziców nie wlicza się dochodów pełnoletnich dzieci, pełnoletnie dziecko, zdolne do czynności prawnych ,które osiągnęło dochód nawet w...pokaż całą treść
DOCHODY PEŁNOLETNICH DZIECI Warto też zwrócić uwagę, iż do dochodów rodziców nie wlicza się dochodów pełnoletnich dzieci, pełnoletnie dziecko, zdolne do czynności prawnych ,które osiągnęło dochód nawet w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od podatku - 3089 zł wg ogólnej skali, czyli uprawniającej do ulgi prorodzinnej i ulgi samotnego rodzica jest zobowiązane do samodzielnego rozliczenia się , czyli dochody pełnoletnich dzieci nie wlicza się ani dla potrzeb ulgi prorodzinnej , ani samotnego wychowywania, gdyż te ulgi z założenia są preferencyjne dla rodzica, który je wychowuje a nie łącznie dla nich obydwojga. DOCHODY MAŁOLETNICH Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku) dolicza się do dochodów rodziców lub opiekunów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Dochody małoletniego dziecka z jego własnej pracy, np. 17 latka pracującego na umowę zlecenie, nie mogą być wykazane w zeznaniu podatkowym rodziców.zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 23:12:32)
Temat: do Małgorzata (28-01-2015 09:40:05)
Ależ co stoi na przeszkodzie aby Pani się mogła rozliczyć tak nadal, jeśli wcześniej Pani tak rozliczała się , należy tu oczywiście podkreślić ponownie, że wiek...pokaż całą treść
Ależ co stoi na przeszkodzie aby Pani się mogła rozliczyć tak nadal, jeśli wcześniej Pani tak rozliczała się , należy tu oczywiście podkreślić ponownie, że wiek Pani dziecka nie ma tu znaczenia, jeśli pobiera ono rentę socjalną, czy nawet zasiłek pielęgnacyjny. Ważne jest też to, że ma Pani prawo do dwóch odliczeń, gdyż przy rozliczeniu osoby samotnie wychowującej dziecko ma Pani również prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na dziecko. zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 22:52:24)
Temat: nauka i wakacje
"Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki,...pokaż całą treść
"Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki, rodzice tracą prawo do ulgi po sierpniu, czyli po okresie wakacji. Z kolei jeśli rozpoczyna naukę w szkole wyższej, to wówczas odliczenie przysługuje za cały rok. Z kolei jeśli dziecko kończy naukę po uzyskaniu tytułu licencjata, to rodzice prawo do odpisu tracą po październiku, czyli z chwilą zakończenia letniej przerwy na uczelniach wyższych. Z kolei studia magisterskie, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, kończą się z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego ewentualnie – w momencie złożenia ostatniego, wymaganego planem studiów egzaminu (np. w przypadku medycyny) lub zaliczenia ostatniej, przewidzianej planem studiów praktyki (farmacja). prawo do ulgi mają pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę zarówno w kraju, jak i za granicą. To oznacza, że wyjazd dziecka na naukę poza krajem nie pozbawia rodziców prawo do ulgi." zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 22:40:16)
Temat: Jeszcze do żanety i nie tylko
to jest przy założeniu, że jest to pierwsze dziecko, przy trzecim i kolejnym kwoty są odpowiednio wskazane z tabeli i proporcjonalne do miesięcy pozostających w...pokaż całą treść
to jest przy założeniu, że jest to pierwsze dziecko, przy trzecim i kolejnym kwoty są odpowiednio wskazane z tabeli i proporcjonalne do miesięcy pozostających w danym roku. zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 21:51:43)
Temat: streszczenie tekstu na stronie
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13) Temat: dziecko urodzone w sierpniu Pani odlicza za cały miesiąc urodzenia , czyli sierpień i kolejne miesiące "Przepisy mówią, że prawo do ulgi nabywa się w...pokaż całą treść
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13) Temat: dziecko urodzone w sierpniu Pani odlicza za cały miesiąc urodzenia , czyli sierpień i kolejne miesiące "Przepisy mówią, że prawo do ulgi nabywa się w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Wówczas wysokość odpisu liczy się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie dziecko spędziło w danym roku w gospodarstwie domowym. Przykładowo – jeśli w sierpniu urodzi się pierwsze dziecko, rodzice będą mieli prawo do odpisania 463,35 zł (czyli pięciokrotności kwoty 92,67zł, czyli miesięcznego odpisu na dziecko)." Ze żródła: http://pit.infor.pl/dzial/rozliczenia_osob_fizycznych/ulga_na_dzieci/688334,ulga_na_dziecko_pelnoletnie_uczace_sie_lub_studiujace.html zwiń
Autor: Iwona752 (29-01-2015 21:31:00)
Temat: do żanety
Dziecko urodzone w sierpniu ma wliczony caly sierpien czyli odliczasz 5 m-cy x 92,67
Autor: pit forma (29-01-2015 20:45:33)
Temat: streszczenie tekstu na stronie
Ogólne streszczenie opisu strony jest takie : Aby skorzystać z ulgi należy skorzystać z powyższej tabeli ważne , czy jesteśmy sami , czyli pojedyńczo wychowujemy czy pozostajemy w...pokaż całą treść
Ogólne streszczenie opisu strony jest takie : Aby skorzystać z ulgi należy skorzystać z powyższej tabeli ważne , czy jesteśmy sami , czyli pojedyńczo wychowujemy czy pozostajemy w małżeństwie, bo tu ma wpływ dochód, ale :, - dla dwojga lub więcej dzieci dzieci, dla singli jak i dla małżeństw dochód nie ma znaczenia dla skorzystania z ulgi, - przy jednym, dziecku single dochód poniżej lub równy 56000 zł , a małżeństwa podobnie równo lub mniej 112000 zł - rocznie. - dochody rodzica sumuje się ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających , dochodów opodatkowanych liniowo 19% i tych wg zasad ogólnych - skali podatkowej, następnie zsumowane z tych tytułów dochody odejmuje od zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - to ma tylko znaczenie przy jednym dziecku , jak obliczyć limit dochodu dla rodziców , jako porównanie dochodów -jak jest więcej niż jedno dziecko w rodzinie, a np. osiągnęło ono pełnoletność i nie uczy się już , lub ożeniło się, wyszło za mąż poniżej w wieku poniżej 18 lat lub osiągnęło wiek 25 lat i ukończyło naukę w szkole wyższej lub pełnoletnie dziecko, które zarobiło w ciągu roku powyżej kwoty wolnej od podatku , czyli 3089 zł na zasadach ogólnych lub z dochodów papierów wartościowych, to ulga na te dziecko nie przysługuje , pełnoletnie dziecko nie może osiągać tez dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym z wyjątkiem najmu prywatnego opodatkowanego w ten sposób, dochodów opodatkowanych liniowo podatkiem 19% , podatkiem tonażowym przykład: jak jest np. troje dzieci i jakieś dziecko traci prawo do ulgi z ww. przyczyn, to w tabeli ile odliczyć na te pozostałe dwoje, patrzymy na tabelkę dla dwojga dzieci itd. - Jeśli dziecko się uczy do 25 lat lub w szkole, to jeśli ono kończy naukę, to należy rozliczyć prawo do ulgi do końca miesiąca nauki lub w przypadku studentów do końca posiadania statusu studenta np. końca września ostatniego roku studiów inne zasady to : -korzystanie z ulgi prorodzinnej nie przeszkadza rozliczyć się dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci -aby się rozliczyć trzeba posiadać dochód, opłacać składki -tylko od dochodu opodatkowanego w zasad ogólnych odliczamy ulge czyli pit 37 i przedsiebiorcy pit 36, inne dochody wym, powyżej liczą się tylko do obliczenia dochodu dla korzystania z tej ulgi - W przypadku rozwodu i separacji prawnej podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym, rozliczenie dzienne ulgi 1 /30 kwoty miesiacznej za każdy dzień ma miejsce tylko przy przejmowaniu praw nad dzieckiem, "przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym"zwiń
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13)
Temat: dziecko urodzone w sierpniu
Moja córcia urodziła się w sierpniu w jaki sposób i czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej??? jak to obliczyć???
Autor: Małgorzata (28-01-2015 09:40:05)
Temat: ulga na dorosłe dziecko mające znaczny stopień nieopełnosprawności
samotnie wychowuję dorosłe dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, posiadające przyznaną rentę socjalną na stałe - czy przysługuje mi nadal ulga prorodzinna i czy nadal mogę...pokaż całą treść
samotnie wychowuję dorosłe dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, posiadające przyznaną rentę socjalną na stałe - czy przysługuje mi nadal ulga prorodzinna i czy nadal mogę się rozliczać wspólnie z dzieciemzwiń
Autor: KAMA (28-01-2015 08:37:42)
Temat: ULGA
CZY JEŻELI ROZLICZAMY SIĘ Z MĘŻEM ODDZIELNIE, TO MOŻE ON SKORZYSTAĆ Z ULGI NA DWOJE DZIECI (PIT UZ)...pokaż całą treść
CZY JEŻELI ROZLICZAMY SIĘ Z MĘŻEM ODDZIELNIE, TO MOŻE ON SKORZYSTAĆ Z ULGI NA DWOJE DZIECI (PIT UZ) zwiń
Autor: Sandra (27-01-2015 22:17:38)
Temat: Bezrobotna i pracujący
Żyje z partnerem w nieformalnym związku i mamy wspólne dziecko. Jednakże tylko on nas utrzymuje, a ja jestem bezrobotna zarejstrowana w urzędzie pracy. Czy partner będzie mógł...pokaż całą treść
Żyje z partnerem w nieformalnym związku i mamy wspólne dziecko. Jednakże tylko on nas utrzymuje, a ja jestem bezrobotna zarejstrowana w urzędzie pracy. Czy partner będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej?zwiń
Autor: tilo23 (27-01-2015 17:37:53)
Temat: Ulga na dwoje dzieci
Chciałem tylko potwierdzić: jeśli dobrze zrozumiałem, pojawienie się drugiego dziecka nawet 30 grudnia 2014 powoduje, że limit dochodowy na odliczenie podatku z tytułu pierwszego dziecka przestaje być...pokaż całą treść
Chciałem tylko potwierdzić: jeśli dobrze zrozumiałem, pojawienie się drugiego dziecka nawet 30 grudnia 2014 powoduje, że limit dochodowy na odliczenie podatku z tytułu pierwszego dziecka przestaje być brany pod uwagę? Czyli mając od grudnia dwójkę dzieci przysługuje mi pełne odliczenie na pierwsze dziecki i jedno-miesięczne na drugie - niezależnie od zarobków?zwiń
Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:23:26)
Temat: Pity zerowe
Czy przysługuje ulga na dzieci
Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:18:58)
Temat: Pity zerowe
Czy przysługuje ulga na dzieci
Autor: Ola (21-01-2015 20:08:26)
Temat: ulga prorodzinna
Pracuję na 1/2 etatu a zaliczki na podatek pobrano 96zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 1381,92 a zdrowotne 674,16. Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Czy ja także...pokaż całą treść
Pracuję na 1/2 etatu a zaliczki na podatek pobrano 96zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 1381,92 a zdrowotne 674,16. Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Czy ja także będę mogła skorzystac z tej ulgi?zwiń
Autor: Goska (20-01-2015 21:27:14)
Temat: ulga a etat
Czy pracując na 1/4 lub1/2 etacie mogę również odliczyć ulgę proprodzinna?
Autor: ANISKUP (20-01-2015 20:25:15)
Temat: ULGA NA 3 DZIECI
W sierpniu przekroczyłem z żoną limit 112 000 zł dopuszczalny do odjęcia ulgi na 3 dzieci. Czy możemy odliczyć ją za 8...pokaż całą treść
W sierpniu przekroczyłem z żoną limit 112 000 zł dopuszczalny do odjęcia ulgi na 3 dzieci. Czy możemy odliczyć ją za 8 m-cy tj od stycznia do sierpnia 92,67+92,67+166,67 x8m-cy=2816,08?zwiń
Autor: Anna (19-01-2015 18:38:09)
Temat: Dziecko z pierwszego związku
Czy w przypadku jeśli mąż ma dziecko z pierwszego związku (nie miał ślubu), ma ustalone widzenia przez sąd 2 razy w miesiącu tylko, interesuje się dzieckiem, płaci...pokaż całą treść
Czy w przypadku jeśli mąż ma dziecko z pierwszego związku (nie miał ślubu), ma ustalone widzenia przez sąd 2 razy w miesiącu tylko, interesuje się dzieckiem, płaci regularnie ale nie może widywać dziecka, bo matka się nie zgadza, może rozliczyć połowę kwoty?zwiń
Autor: magda (18-01-2015 23:47:08)
Temat: ulga prorodzinna
moje pełnoletnie dziecko było na stażu z urzędu pracy od ktorego nie miala odprowadzanego podatku a teraz przez jeden miesiąc grudzien w 2014 roku miala dochody...pokaż całą treść
moje pełnoletnie dziecko było na stażu z urzędu pracy od ktorego nie miala odprowadzanego podatku a teraz przez jeden miesiąc grudzien w 2014 roku miala dochody w pracy w wysokosci 1230zl, czy moge odliczyć ulgę na to dziecko ,jest to czwarte dziecko reszta jest niepełnoletnia i nie zarabia zwiń
Autor: Beata (18-01-2015 20:45:44)
Temat: ulga na dziecko
czy mogę odliczyć ulgę na dzicko,które uczy się w szkole zawodowej o ośiąga dochód uczniowski, z którego rozlicza sie pitem 36
Autor: Beata (18-01-2015 19:38:28)
Temat: czy mogę odliczyć część ulgi
Sama wychowuję dwóch synów i jeden z nich w sierpniu zakończył naukę ( niezdana matura), którą zamierza kontynuować po zdaniu jej w tym roku. Nie osiąga on...pokaż całą treść
Sama wychowuję dwóch synów i jeden z nich w sierpniu zakończył naukę ( niezdana matura), którą zamierza kontynuować po zdaniu jej w tym roku. Nie osiąga on żadnych dochodów i jest na moim utrzymaniu. Drugi syn uczy się nadal.Mój dochód w 2014 roku przekroczył 56.000 zł. Czy mogę skorzystać z ulgi na któregoś z synów?zwiń
Autor: Joanna (16-01-2015 17:54:12)
Temat: Nabycie prawa w ciagu roku
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od...pokaż całą treść
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od poczatku roku a tylko za mlodsze od sierpnia?zwiń
Autor: kasia (16-01-2015 17:34:53)
Temat: ulga prorodzinna
czy można odliczy ulgę na dziecko jeśli ono studiuje zaocznie i jeszcze czy to dziecko może sobie odliczyc opłate za studia
Autor: Joanna (16-01-2015 16:50:06)
Temat: Nabycie prawa w ciagu roku
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od...pokaż całą treść
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od poczatku roku a tylko za mlodsze od sierpnia?zwiń
Autor: monia123 (16-01-2015 11:04:37)
Temat: czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz...pokaż całą treść
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz zwiń
Autor: monia123 (16-01-2015 10:59:39)
Temat: czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz...pokaż całą treść
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz zwiń
Autor: ja (14-01-2015 17:11:43)
Temat: do Ania
O czym ty piszesz? Zasiłek rodzinny z MOPS 96 zł na dziecko i 100zł raz w roku na wyprawkę szkolną
Autor: Ania (14-01-2015 11:59:47)
Temat: "Matko"
Matko, kiepsko się starasz przy ósemce dzieci, niektóre kobiety potrafią wyciągnąć z ops 2000zł przy czwórce dzieci. Pozdrawiam
Autor: matka (14-01-2015 10:13:55)
Temat: zawiść
czego wy zazdrościcie tym co mało zarabiają? ja mam 8 dzieci pracowałam za najniższą krajową teraz jestem na wychowawczym400zł i rodzinnego mam niecałe 1000zł bo moje...pokaż całą treść
czego wy zazdrościcie tym co mało zarabiają? ja mam 8 dzieci pracowałam za najniższą krajową teraz jestem na wychowawczym400zł i rodzinnego mam niecałe 1000zł bo moje dwie córki poszły na dzienne studia. . a te ulgi to dla bogaczy i karty dużych rodzin też dla bogaczy, dla ludzi ze wsi i dla rolników co,bo są rolnicy co mają mało pola .pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących a szczególnie za najniższą krajową.zwiń
Autor: bubu (12-01-2015 16:48:13)
Temat: rzeczywistość
Bo osoby bezrobotne wychowujące dzieci mają szansę na inne świadczenia ( rodzinne, mops, gops....) a rodzice pracujący, których dochód przekracza próg nawet o 0,5zł nie maja prawa...pokaż całą treść
Bo osoby bezrobotne wychowujące dzieci mają szansę na inne świadczenia ( rodzinne, mops, gops....) a rodzice pracujący, których dochód przekracza próg nawet o 0,5zł nie maja prawa do niczego, to chociaż pozostaje im ta ulga....... Poza tym nikomu się nie dogodzi.....zawsze ktoś będzie niezadowolony.zwiń
Autor: lena (11-01-2015 17:00:34)
Temat: ulga
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku....pokaż całą treść
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku. To teraz kombinatorzy pójdą do pracy na dwa miesiące, zgarną rodzinne a jeszcze państwo im dopłaci ulgę na dzieci. Dlaczego osoby pracujące są dyskryminowane? Osobiście mam trójkę dzieci, z których dwoje w zeszłym roku poszło do pracy i co nie będe mogła odliczyć najmłodszego? Jak to jest? Nie dostaje rodzinnego a dziecka też sobie nie odlicze?zwiń
Autor: lena (11-01-2015 16:56:03)
Temat: ulga
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku....pokaż całą treść
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku. To teraz kombinatorzy pójdą do pracy na dwa miesiące, zgarną rodzinne a jeszcze państwo im dopłaci ulgę na dzieci. Dlaczego osoby pracujące są dyskryminowane? Osobiście mam trójkę dzieci, z których dwoje w zeszłym roku poszło do pracy i co nie będe mogła odliczyć najmłodszego? Jak to jest? Nie dostaje rodzinnego a dziecka też sobie nie odlicze?zwiń
Autor: ania (11-01-2015 15:12:28)
Temat: kiełbasa przedwyborcza
Czyli jak ktoś ma niskie dochody, to ma też pobrane niskie składki na Zus, do wysokości których będzie mógł odliczyc niewykorzystaną ulgę. O ile ma oczywiście umowę o...pokaż całą treść
Czyli jak ktoś ma niskie dochody, to ma też pobrane niskie składki na Zus, do wysokości których będzie mógł odliczyc niewykorzystaną ulgę. O ile ma oczywiście umowę o pracę. Czyli biedny nadal pozostaje biednym. Więc nie liczcie na uzyskanie tej niewykorzystanej ulgi.zwiń
Autor: nina (10-01-2015 23:36:40)
Temat: dyskryminacja ludzi na umowach śmieciowych i osób bezrobotnych
Do cholery, to są ulgi na dzieci. Dlaczego są dyskryminowane dzieci ludzi pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych???? A czy dziecko bezrobotnych rodziców jest jakieś gorsze? bo na takie dzieci...pokaż całą treść
Do cholery, to są ulgi na dzieci. Dlaczego są dyskryminowane dzieci ludzi pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych???? A czy dziecko bezrobotnych rodziców jest jakieś gorsze? bo na takie dzieci też nie będzie zwrotu niewykorzystanej ulgi. Wystarczyłąby drobna zmiana w ustawie. Aby zwrot nie był limitowany kwotą składek na ZUS. No ale rząd chce zabłysnąc przed wyborami, a jednocześnie za dużo dla rodzin z dziecmi nie wypłacic. zwiń
Autor: Asia (10-01-2015 23:26:36)
Temat: ulga prorodzinna
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł?
Autor: v (09-01-2015 22:52:32)
Temat: to oszustwo
Miała byc pomoc dla biednych rodzin. Dlaczego można otrzymac ulgę tylko do kwoty składek na ZUS????? Czyli jak ktoś pracuje na umowę o dzieło, bo innej pracy nie ma...pokaż całą treść
Miała byc pomoc dla biednych rodzin. Dlaczego można otrzymac ulgę tylko do kwoty składek na ZUS????? Czyli jak ktoś pracuje na umowę o dzieło, bo innej pracy nie ma to ma..... gooowno a nie ulgę na dzieci. Podobnie jest z bezrobotnymi. Nic nie dostaną. Niestety kolejne oszustwo a nie pomoc dla biednych rodzin. W każdym kraju są wyższe zasiłki rodzinne a nie 96 zł na dziecko, to kpina. I dlatego właśnie Polki rodzą i wychowują dzieci za granicą. zwiń
Autor: marcel890 (08-01-2015 19:22:47)
Temat: ulga na dzieci a bezrobocie
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni?...pokaż całą treść
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni? zwiń
Autor: marcel890 (08-01-2015 19:19:20)
Temat: ulga na dzieci a bezrobocie
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni?...pokaż całą treść
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni? zwiń
Autor: natalia (08-01-2015 12:34:57)
Temat: do marzeny
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i...pokaż całą treść
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i też proszę o konkretną odpowiedz??? zwiń
Autor: natalia (08-01-2015 12:08:34)
Temat: do marzeny
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i...pokaż całą treść
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i też proszę o konkretną odpowiedz??? zwiń
Autor: kasia (05-01-2015 19:49:25)
Temat: ryczałt i podatek dochodowy
Witam, jestem na urlopie macierzyńskim od lipca (urodziłam 4-te dziecko) mam umowę o pracę, mąż od kwietnia 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie...pokaż całą treść
Witam, jestem na urlopie macierzyńskim od lipca (urodziłam 4-te dziecko) mam umowę o pracę, mąż od kwietnia 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu. Czy mamy prawo do ulgi na dzieci?zwiń
Autor: dawis (04-01-2015 16:10:55)
Temat: czy państwo mi zwróci pieniądze jeżel ulga prorodzinna jest wyższa niż mój podatek
:)
Autor: marzena (04-01-2015 00:31:30)
Temat: rozliczenie
Mam pytanie mam czwórkę dzieci i wychowuje je sama w 2013 pracowałam na umowe zlecenie czy mogę sie starac o zwrot za dzieci
Autor: Karolina (03-01-2015 23:25:34)
Temat: własna działalność - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Witam prowadzę działalność na zasadach ryczałty ew. Mąż jest rencistą. W czasie roku korzystałam z zwolnienia lekarskiego. Mamy trójkę dzieci. Czy mamy prawo do ulgi na dzieci ?
Autor: ania (02-01-2015 22:47:49)
Temat: urodzony 24
urodzilam 24 maja dlatego mam pytanie jaki okres obejmuje ulga?
Autor: kinga (02-01-2015 14:34:39)
Temat: Ulga podatkowa dla dziecka które zdawało w roku 2014 mature
Ile miesiećy takie dziecko mogę odliczyć od podatku? Do czerwca kiedy odebrało wyniki matury czy do wrzesnia kiedy odebrało wyniki egzaminu zawodowego? Czy też do dnia kiedy...pokaż całą treść
Ile miesiećy takie dziecko mogę odliczyć od podatku? Do czerwca kiedy odebrało wyniki matury czy do wrzesnia kiedy odebrało wyniki egzaminu zawodowego? Czy też do dnia kiedy odebrało świadectwo ukończenia szkoły?zwiń
Autor: Gosia (01-01-2015 22:01:15)
Temat: mam 5 dzieci
mam pytanie czy rolnik placacy krus uyzska ulge na dzieci
Autor: bart (01-01-2015 19:03:58)
Temat: do Iwcia:
Wg kalkulatora to tak - ale polecam na przyszłość zalegalizować swoje dochody....pokaż całą treść
Wg kalkulatora to tak - ale polecam na przyszłość zalegalizować swoje dochody. zwiń
Autor: Marcin (29-12-2014 22:09:27)
Temat: studiuje i pracuje, dopiero skończyłem liceum
mam aktualnie 19 lat (lipiec), od czerwca do połowy września pracowałem na umowie zlecenie, od połowy wrześnie mam umowę o pracę a także od października studiuje zaocznie...pokaż całą treść
mam aktualnie 19 lat (lipiec), od czerwca do połowy września pracowałem na umowie zlecenie, od połowy wrześnie mam umowę o pracę a także od października studiuje zaocznie na uniwersytecie, ale skoro mam własny dochód to czy moi rodzice mogą sobie cokolwiek odliczyć od podatku czy już nic ? i czy ja w związku ze studiami jestem w stanie coś uzyskać ?zwiń
Autor: aga216 (29-12-2014 15:41:16)
Temat: umowa na 1/2 etatu
mam pytanie mąż pracuje na 1/2 etatu, ja nie pracuję, wychowujemy razem dziecko 4 letnie, rozliczymy się wspólnie, czy będziemy mogli odliczyć ulgę na dziecko
Autor: Asia (29-12-2014 09:57:05)
Temat: ulga po rozwodzie
Witam, mam pytanie - jestem po rozwodzie. Mam 6-letniego syna, który mieszka ze mna. Były mąż ma ustalone widzenia dwa razy w tygodniu po 2 godziny oraz...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie - jestem po rozwodzie. Mam 6-letniego syna, który mieszka ze mna. Były mąż ma ustalone widzenia dwa razy w tygodniu po 2 godziny oraz co drugi weekend ( z każdym miesiącej coraz rzadziej zabiera syna w wyznaczonym terminie ) , płaci również ( choć nie w terminie ) zasądzone przez sąd alimenty w wysokości 350zł . Czy przysługuje mu odliczenie ulgi prorodzinnej w wysokości 50% i 50% ja? Tak robiliśmy do tej pory lecz pomimo obietnic, że kupi dziecku to co obiecał za te pieniądze nigdy tego nie robił. zwiń
Autor: Iwcia (22-12-2014 17:42:25)
Temat: zatrudnienie na 1/2 etatu mały dochod
mam 1/2 etatu m-cznie po 650 zł i jedno dziecko na utrzymaniu z męzem nie pracujacym czy będzie nalezała mi sie ta ulga czy mamy zaniskie dochody...pokaż całą treść
mam 1/2 etatu m-cznie po 650 zł i jedno dziecko na utrzymaniu z męzem nie pracujacym czy będzie nalezała mi sie ta ulga czy mamy zaniskie dochody do odliczenia???zwiń
Autor: marcinpawel (18-12-2014 11:35:32)
Temat: opieka nad dzieckiem
mam pytanie, od grudnia 2013 roku opiekuję ( wychowuje)dziecko , ale dopiero od czerwca jestem prawnym opiekunem zatwierdzonym przez sąd, dodam że matka dziecka nie łoży na...pokaż całą treść
mam pytanie, od grudnia 2013 roku opiekuję ( wychowuje)dziecko , ale dopiero od czerwca jestem prawnym opiekunem zatwierdzonym przez sąd, dodam że matka dziecka nie łoży na nie i nie wychowuje dziecka, czy przysługuje mi pełna ulgazwiń
Autor: Ewa (12-12-2014 09:56:16)
Temat: ulga prorodzinna
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na...pokaż całą treść
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na pół etatu, osoągam niewielkie dochody. Jaka jest możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej? Jesli jest to w jakiej wysokości?zwiń
Autor: Ewa (12-12-2014 08:32:49)
Temat: ulga prorodzinna
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na...pokaż całą treść
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na pół etatu, osoągam niewielkie dochody. Jaka jest możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej? Jesli jest to w jakiej wysokości?zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:27:59)
Temat: do Agnieszki
ulgę ściągamy z potrąconych zaliczek na podatek, a jeżeli one nie wystarczą to ze składek społecznych i zdrowotnych wykazywanych w PIT. Zatem jeżeli nie masz dochodu podlegającego...pokaż całą treść
ulgę ściągamy z potrąconych zaliczek na podatek, a jeżeli one nie wystarczą to ze składek społecznych i zdrowotnych wykazywanych w PIT. Zatem jeżeli nie masz dochodu podlegającego opodatkowaniu, to na zmianach nie skorzystasz.zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:20:05)
Temat: do Moniki
wychowując 1 dziecko w związku partnerskim: - z ojcem dziecka, to twój lub partnera dochód jeżeli nie przekracza 56.000zł to z ulgi na dziecko korzystacie, jak się...pokaż całą treść
wychowując 1 dziecko w związku partnerskim: - z ojcem dziecka, to twój lub partnera dochód jeżeli nie przekracza 56.000zł to z ulgi na dziecko korzystacie, jak się dogadacie, ale łącznie do wysokości 1112,04zł rocznie; w sytuacji jeżeli twój dochód nie przekracza 56.000zł a ojca dziecka przekracza, to z ulgi oczywiście ty możesz skorzystać w pełnej wysokości (nie ma tu zastosowania limit małżonków, czyli łączny dochód 112.000zł); - jeżeli twój partner nie jest ojcem twojego dziecka, to nawet możesz rozliczyć się jako samotny rodzic, a tu limit twojego dochodu jest 112.000złzwiń
Autor: agnieszka (11-12-2014 12:24:57)
Temat: ulga prorodzinna
mam pytanie wyhowuje 8 dzieci jestem zonata z drugim mam z poprzedniego malrzenstwa syna z orzeczeniem o niepelnosprawnosci pobieram alimenty rodzinne i swiadczenie na dziecko niepetnosprawne maz...pokaż całą treść
mam pytanie wyhowuje 8 dzieci jestem zonata z drugim mam z poprzedniego malrzenstwa syna z orzeczeniem o niepelnosprawnosci pobieram alimenty rodzinne i swiadczenie na dziecko niepetnosprawne maz od 2 lat niepracuje nierozliczamy sie bo niemamy z czego prosze napisac czy mi cos sie nalezy i czy opeka tam gdzie pobieram swiadczenie powiadomi mie o zlozeniu pitu czy nienalezy mi sie przy 8 dzieci pozdrawiamzwiń
Autor: Łukasz (10-12-2014 20:26:40)
Temat: ulga prorodzinna
@Monika ulga w konkubinacie przysługuje tak samo jakbyście byli małżeństwem, oboje macie pełne prawa do dziecka i macie prawo do odliczenia 50/50
Autor: basia Koszarska (10-12-2014 15:31:06)
Temat: ulgi
Mamy z mężem trójkę dzieci ja jestem na urlopie macierzynskim przez caly rok maz jest na umowie stalej na najnizsza krajowa czy nam sie nalezy cala kwota...pokaż całą treść
Mamy z mężem trójkę dzieci ja jestem na urlopie macierzynskim przez caly rok maz jest na umowie stalej na najnizsza krajowa czy nam sie nalezy cala kwota jaka mozna odpisac od podatku? Na troje dziecizwiń
Autor: gosia (08-12-2014 18:39:45)
Temat: ulga prorodzinna
Mam pytanie czy mam prawo do ulgi na 2 dzieci mamy rente rodzinna nie pracuje jestem opiekunem niepelnosprawnego dziecka...pokaż całą treść
Mam pytanie czy mam prawo do ulgi na 2 dzieci mamy rente rodzinna nie pracuje jestem opiekunem niepelnosprawnego dziecka zwiń
Autor: Monika (07-12-2014 22:15:40)
Temat: ulga prorodzina
Jak mają rozliczać się związki partnerskie?, nic o tym nie piszecie, proszę o odpowiedź
Autor: Daniel (06-12-2014 23:49:31)
Temat: ulga prorodzinna
Pani Justyno jesli dzieci nie ukonczyly 25 lat i maz nie zarabia w roku wieciej jak 112.000 zl to jak najbardziej wam sie nalezy!...pokaż całą treść
Pani Justyno jesli dzieci nie ukonczyly 25 lat i maz nie zarabia w roku wieciej jak 112.000 zl to jak najbardziej wam sie nalezy! zwiń
Autor: Bartek (05-12-2014 16:46:31)
Temat: jjjj
Wlasnie podobne pytanie mam jak P. Justyna, ja pracuje, zona pozostaje na bezrobociu i wychowuje dzieci, to teraz pytanie czy nam ta ulga sie nalezy, moim zdaniem...pokaż całą treść
Wlasnie podobne pytanie mam jak P. Justyna, ja pracuje, zona pozostaje na bezrobociu i wychowuje dzieci, to teraz pytanie czy nam ta ulga sie nalezy, moim zdaniem tak, ale moge byc w bledzie.. prosze o odpowiedz jakiejs osoby ktora ma o tym pojeciezwiń
Autor: iza (05-12-2014 08:40:52)
Temat: ulga prorodzinna
witam chcialam zapytac czy otrzymamay ulge mamay 4 dzieci maz jest na umowie najnizsze dochody od lutego ja od czerwca taka sama umowa skladki sa normalnie odprowadzane
Autor: Justyna (03-12-2014 12:36:47)
Temat: ulga prorodzinna
Mój mąż pracuje ja wychowuję troje dzieci w tym jedno niepełnosprawne czy taka ulga mam się należy myślę że nie.
Autor: gośka (02-12-2014 13:37:33)
Temat: ulga na dzieci
a co jeśli oboje rodziców jast bezrobotnych?
Autor: Ania (02-12-2014 12:39:50)
Temat: Niby lepiej a dalej nie tak jak być powinno.
Mam troje dzieci i przebywam na urlopie wychowawczym. Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Jednak też nic nie dostanę, bo pracodawca nie opłaca za mnie składek. Chore...
Autor: matka 4 dzieci (02-12-2014 09:26:58)
Temat: mąż bez pracy
mąż nie pracuje od kiedy otwozylam dzialalnosc na ryczalcie slabo zarabialam i niestarczalo mi aby utrzymac 6 osobową rodzine wkoncu zamknelam niewiem co dalej przydałabysie ta...pokaż całą treść
mąż nie pracuje od kiedy otwozylam dzialalnosc na ryczalcie slabo zarabialam i niestarczalo mi aby utrzymac 6 osobową rodzine wkoncu zamknelam niewiem co dalej przydałabysie ta ulga kupilabym dzieciom łuzeczko aby nie spali w czworo a tu nic nie dostane smutno mi że panstwo zapomnialo o nas i o rolnikachzwiń
Autor: Ewelina (01-12-2014 18:19:40)
Temat: ulga prorodzinna
I jak zwykle ludzie nie pracujący nie mający się z czego rozliczać są niczym. Mimo trójki dzieci nic nie dostanę... A jak mam pracować skoro nikt nie...pokaż całą treść
I jak zwykle ludzie nie pracujący nie mający się z czego rozliczać są niczym. Mimo trójki dzieci nic nie dostanę... A jak mam pracować skoro nikt nie zatrudni na umowę matkę z małymi dziećmi. Nam zarejestrowanym w PUP nic się nie należy.... Chory kraj. zwiń
Autor: anna (28-11-2014 08:55:05)
Temat: ulga na dzieci dla wszystkich!!!
właśnie że będzie można dostać od państwa zwrot podatku za dwójke, trojke i więcej dzieci tylko trzeba będzie złożyc odpowiedni druk do swojego urzedu skarbowego PIT-UZ. ja...pokaż całą treść
właśnie że będzie można dostać od państwa zwrot podatku za dwójke, trojke i więcej dzieci tylko trzeba będzie złożyc odpowiedni druk do swojego urzedu skarbowego PIT-UZ. ja mam dwoje dzieci i niskie dochody wiec w koncu dostane pelna kwote za moje dziecizwiń
Autor: Darek (27-11-2014 12:00:07)
Temat: ulga na dzieci nie dla wszystkich!!!
Dali niby zwrot ulgi (ewidentnie kielbasa wyborcza), ale Ci najbiedniejsi i tak z tego nie skorzystają bo nie mają opłacanego zusu czy skladek zdrowotnych ( a to...pokaż całą treść
Dali niby zwrot ulgi (ewidentnie kielbasa wyborcza), ale Ci najbiedniejsi i tak z tego nie skorzystają bo nie mają opłacanego zusu czy skladek zdrowotnych ( a to jest warunkiem uzyskania zwrotu ) Moja zona bezrobotna , ja pracuje na smieciowe umowy, łacznie podatku zapłacę ok 1200 i tyle dostanę zwrotu a nie 4200 (trójka dzieci) czyli nic się nie zmieniło w stosunku do 2013. Czyli z ulgi skorzystają Ci co im się i tak dobrze wiedzie zwiń
Autor: Borys (26-11-2014 23:41:59)
Temat: zarabiające dziecko
Cóż, jak zawsze ludzie operatywni,chcący zdobywać doświadczenie są karani, a dokładnie ich rodzice, gdy przekroczenie kwoty o 1 zł i zarobi 3090, pięcio osobowa rodzina jako całość...pokaż całą treść
Cóż, jak zawsze ludzie operatywni,chcący zdobywać doświadczenie są karani, a dokładnie ich rodzice, gdy przekroczenie kwoty o 1 zł i zarobi 3090, pięcio osobowa rodzina jako całość w plecy ma 2 tys zł, a kwota wolna od podatku nie jest waloryzowana od 5 lat, ale chyba można przeznaczyć tę złotówkę na jakąś fundację i będzie dobrze, tylko trzeba to chyba zrobić do końca roku kalendarzowegozwiń
Autor: Magdalena (17-11-2014 11:29:30)
Temat: ulga prorodzinna
Jak rozliczyć ulgę w przypadku gdy rozliczamy się osobno, mamy razem 3 dzieci przy czym jedno jest moje z poprzedniego związku. Mąż ma ok 2000 popranego podatku...pokaż całą treść
Jak rozliczyć ulgę w przypadku gdy rozliczamy się osobno, mamy razem 3 dzieci przy czym jedno jest moje z poprzedniego związku. Mąż ma ok 2000 popranego podatku a ja cały rok jestem bez dochodu (urlop wychowawczy)?? zwiń
Autor: jan (27-10-2014 18:02:37)
Temat: ulga na dzieci
co zrobic jak matka samotna wychowuje 4 dzieci i nie zadnych opodatkowanych dochodow (zyje z zasilkow) moze wystarczy popracowac np1 dzien
Autor: Paweł (22-09-2014 11:49:48)
Temat: Opieka nad dzieckiem?
Co jeśli opiekę nad trzecim dzieckiem sprawowałem tylko przez 14 dni miesiąca ? Czy mam zaliczyć to jako cały miesiąc czy też pominąć
Autor: Agnieszka (28-08-2014 14:39:49)
Temat: ulga prorodzinna
A jak rozliczę ulgę prorodzinną w sytuacji gdy, w maju moje najstarsze dziecko (20 lat) zdało maturę ale w tym roku nie podjęło studiów i na ten...pokaż całą treść
A jak rozliczę ulgę prorodzinną w sytuacji gdy, w maju moje najstarsze dziecko (20 lat) zdało maturę ale w tym roku nie podjęło studiów i na ten moment również nie osiąga dochodów? Poza pełnoletnim dzieckiem jest jeszcze dwójka małoletnich. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj