PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko (ulga prorodzinna) uległa znaczącej zmianie zarówno w roku poprzednim, jak i obecnym. Stąd z ulgi na dzieci w zeznaniu za 2015 r. skorzystamy na zasadach co najmniej tak samo korzystnych (a często korzystniejszych), co w roku poprzednim. Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
 • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,
 • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,
 • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

W zeznaniu za 2015 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2016 (za 2015 r.) wniosek składa się w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.


Przykład

Państwo Kowalscy osiągnęli łącznie dochód w kwocie 20.000 zł, a podatek wyniósł 2000 (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne) i posiadają 3 dzieci.

Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2015 niewykorzystaną kwotę urząd skarbowy na wniosek zwróci Kowalskim (dodatkowe 2224,12 zł).

Wniosek o zwrot dotyczy okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata przed 2014 r.. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot. Zwrot niewykorzystanej ulgi rozlicza się odrębnie dla każdego roku - a zatem za 204, 2015 i następnie za 2016 r. należy osobno wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi, a w razie korekty - osobno wnioskować o skorygowanie deklaracji oraz zwiększenie lub zmniejszenie wnioskowanej kwoty zwrotu.

Uwaga

Korektę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 r. sładać należy na druku PIT-UZ. Korektę ulgi za 2015 r. skłąda się już wyłącznie na deklaracji PIT-36 lub PIT-37. 

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

 

Powyższe dane po ich łącznym zebraniu należy porównać z informacjami z tabeli:

 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2015 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225 zł/mc

2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

225 zł/mc

2700 zł/rok

 

Ulga na dziecko według nowych zasad (wideo)
ulga na jedno dziecko

ulga na dwoje dzieci

ulga na troje dzieci

ulga na czworo
i więcej dzieci

 

Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz:

 • wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),
 • pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),
 • pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).


Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).


Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

 • określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;


Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

Wartość odliczenia - ilość dzieci

Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci.


Przykład

Przy trójce dzieci w rodzinie jedno dziecko osiągnęło 25 rok życia w miesiącu lipcu. Od sierpnia ulga przysługuje na dwójkę dzieci – czyli tylko w kwocie takiej, jak na dwoje wychowywanych osób.

Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku

Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 92,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 166,67 zł na jedno z trójki dzieci.


Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi.

Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci. Po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości– na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: Dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Wychowywanie dzieci

Wychowuje się dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

UWAGA: Nauka w szkole, wiek 25 lat

Zmiana przepisów sprawiła, że obecnie wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.

UWAGA: studia a prorodzinna

System studiów dwustopniowych uprawnia do ulgi w pełnym wymiarze (za wszystkie miesiące roku), jeśli wystąpi ciągłość nauki.

Urlop dziekański, nie pozbawia prawa do studiowania. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. Inaczej będzie przy zawieszeniu w prawach studenta, przerwy w studiach lub zakończenia danego etapu studiów i nierozpoczęcia następnego. Oczekiwanie na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej nie uprawnia do ulgi, jeżeli dana osoba nie posiada już statusu studenta (często obrona następuje już po zakończeniu studiów). Regulamin uczelni może jednak uprawniać do zachowania statusu studenta aż do przesuniętego terminu obrony. Status studenta przysługuje z reguły do końca września ostatniego roku studiów.

Dochody dziecka

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego.

Oznacza to zarazem, że niektóre przychody dziecko uzyskiwać może bez ograniczeń, a ulga nadal będzie przysługiwać, np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości.

Uwaga !

W związku interpretacją Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych – istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie próbował, powołując się m.in. na zasadę równouprawnienia, dochody zagraniczne dziecka doliczyć do kwoty zarobku dziecka, w związku z którą możliwe jest rozliczenie się w ramach ulgi prorodzinnej lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT.pl stoi na stanowisku, że jest to wykładnia nieprawidłowa. Przypomnijmy, kwota 3089 zł dotyczy dochodów dziecka: „jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku”.

Kwoty podlegające opodatkowaniu w tym przypadku należy rozumieć jako – faktycznie wpływające na podatek. Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy. Kwota ta w praktyce nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być ujmowana przy liczeniu kwoty 3089 zł. Inaczej jest w przypadku kwot, do których stosować należy zasadę proporcjonalnego odliczenia, które są w Polsce opodatkowane.

 

Kto korzysta z ulgi

Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga prorodzinna w PIT za 2015 rok

 

UWAGA:

Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka przeszła na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Np. opiekę nad dzieckiem przekazano osobie trzeciej, rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest w przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do tej władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Np. dziecko urodziło się 30 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.

UWAGA: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi.

Separacja faktyczna, opiekun mieszka sam

Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „wykonuje władzę rodzicielską” a nie że tą władzę tylko posiada). Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obydwojgu (np. separacja faktyczna) z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę (w praktyce ciężko dowieść, że tylko u jednego rodzica dziecko przebywało, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia; w razie konfliktu wymagane jest przestawianie dowodów). Innymi słowy warunek przyznania władzy rodzicielskiej jest podstawową przesłanką, by z ulgi korzystać. Dopiero po ustaleniu, że dwóm osobom (np. rodzicom po rozwodzie) przysługuje władza rodzicielska, powinno się zadecydować, które z nich tę władzę faktycznie wykonuje. W przypadku wspólnego faktycznego wykonywania władzy, przyjmuje się podział ulgi po połowie lub w dowolnych proporcjach.

Konflikt co do wartości ulgi u poszczególnych małżonków wymaga wykazania, że dany podatnik ma prawo do ulgi (że on sprawował władzę rodzicielską, a drugi małżonek nie łożył na utrzymanie dziecka lub władzy nie sprawował; decydujące będzie zatem faktyczne sprawowanie tej władzy).

Powyższe nie oznacza jednak, że alimentowanie dziecka (bez pieczy nad nim) oznacza utratę prawa do ulgi. Jedynie nie wykonywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia prawa do odliczenia (podobnie - Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-523/10/ASz).

A zatem jeżeli małżonkowie faktycznie razem sprawują władzę, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie albo konieczne jest wykazanie, że drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje.
 

Korekta deklaracji co do ulgi prorodzinnej


W przypadku, gdy małżonkowie w deklaracjach rocznych dokonali podziału ulgi w określony sposób, korekta zeznaniu jednego z małżonków nie spowoduje innego niż początkowy podziału tej ulgi, w tym nie powoduje, że podział ten powinien być po połowie. Małżonkowie podejmowali wspólnie decyzję o podziale ulgi składając zeznanie podatkowe, a późniejsza kłótnia, rozwód, separacja i brak jednoznaczności takiej decyzji nie mogą wpływać na kwestię wcześniej wspólnie podjętej decyzji (podobnie – WSA w Opolu 27.06.2012 r., sygn.. akt I SA/Op 119/12).


W przypadku rozwodu i separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym. W przypadku gdy za ten okres miesiąca kalendarzowego w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników (np. wykonującemu władzę oraz sprawującemu opiekę) przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas dochodzi zatem do podziału dziennego kwoty ulgi. Jedynie zatem przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym. Opiekunowie lub rodzice nie mogą ulgi podwoić, a zatem limit ulgi przysługuje im wyłącznie raz, łączny na nich oboje 1.112,04 zł rocznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: Marcin (05-05-2016 10:04:13)
Temat: re Monika
przekroczyliscie dochod po odliczeniu ZUS? Najpierw odlicz ZUS, potem porownaj z kwota limitu zarobkow
Autor: Monika (02-05-2016 21:05:39)
Temat: Przekroczenie limitu dochodu
Witam Przekroczyliśmy z mężem w roku 2015 limit dochodu tzn. ok 126857,00. Wychowuję czwórkę dzieci. Czy limit dochodu mnie obowiązuje? Czyli za rok 2015 nie odliczę ulgi na...pokaż całą treść
Witam Przekroczyliśmy z mężem w roku 2015 limit dochodu tzn. ok 126857,00. Wychowuję czwórkę dzieci. Czy limit dochodu mnie obowiązuje? Czyli za rok 2015 nie odliczę ulgi na dzieci?zwiń
Autor: jadwiga (01-05-2016 21:04:46)
Temat: ulga na dziecko
małżeństwo z rozdzielnością czy dochody do ulgi na dziecko liczy się łącznie?
Autor: jadwiga (01-05-2016 21:00:59)
Temat: ulga na dziecko
małżeństwo z rozdzielnością czy dochody do ulgi na dziecko liczy się łącznie?
Autor: marek (30-04-2016 10:07:36)
Temat: automatyczna utrata ulgi na pierwsze dziecko w przypadku utraty na drugie
Dziękuję za rzeczowy i szeroki komentarz. Wyjaśnił moje wątpliwości (niestety, na niekorzyść ;) dotyczące prawa do ulgi w przypadku wychowywania dwójki dzieci oraz osiągnięcia przez jedno z...pokaż całą treść
Dziękuję za rzeczowy i szeroki komentarz. Wyjaśnił moje wątpliwości (niestety, na niekorzyść ;) dotyczące prawa do ulgi w przypadku wychowywania dwójki dzieci oraz osiągnięcia przez jedno z tych dzieci (pełnoletnie w wieku do 25 lat, uczące się) przychodu powyżej określonego limitu 3089 zł oraz osiągnięciu przez rodziców dochodu powyżej limitu 112000 ograniczającego prawo do ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka: ulga nie przysługuje na żadne z dzieci, bowiem to starsze zarabiające traktowane jest wówczas, jakby go nie było (jakby nie było wychowywane przez rodziców). Tak sprawę traktują algorytmy programów wyliczających PIT, nie jest dla mnie jednak jednoznaczna, natomiast nie wyjaśnia takiego przypadku broszura Min.Fin. ani inne publikowane materiały, będące nb. głównie powieleniem albo skrótem tej broszury.zwiń
Autor: alice (29-04-2016 20:53:30)
Temat: skreslenie z listy a ulga
DZiecko zostało skreslone z listy słuchaczy szkoły policealnej.na okres 4 miesięcy9 maj, czerwiec , lipiec, sierpień) CZy za te miesiące nalezy się ulga?
Autor: magdaa (26-04-2016 10:47:12)
Temat: ulga prorodzinna
@monika43 ulga prorodzinna należy się za cały rok, nie tylko za te miesiące, w których się pracowało, więc ulga będzie za 12 miesięcy, ale zwrot tylko do...pokaż całą treść
@monika43 ulga prorodzinna należy się za cały rok, nie tylko za te miesiące, w których się pracowało, więc ulga będzie za 12 miesięcy, ale zwrot tylko do kwoty podatku plus kwoty ubezpieczeń społecznego i zdrowotnegozwiń
Autor: magdaa (26-04-2016 10:19:23)
Temat: ulga prorodzinna
@monika43 ulga prorodzinna należy się za cały rok, nie tylko za te miesiące, w których się pracowało, więc ulga będzie za 12 miesięcy, ale zwrot tylko do...pokaż całą treść
@monika43 ulga prorodzinna należy się za cały rok, nie tylko za te miesiące, w których się pracowało, więc ulga będzie za 12 miesięcy, ale zwrot tylko do kwoty podatku plus kwoty ubezpieczeń społecznego i zdrowotnegozwiń
Autor: monika43 (24-04-2016 18:13:08)
Temat: ulga prorodzinna
jeżeli podjełam pracę w listopadzie 2015 roku i mam dwoje dzieci to za jaki okres przysługuje mi ulga na dzieci czy za cały rok czy tylko listopad...pokaż całą treść
jeżeli podjełam pracę w listopadzie 2015 roku i mam dwoje dzieci to za jaki okres przysługuje mi ulga na dzieci czy za cały rok czy tylko listopad bądź za dwa miesiace listopad i grudzieńzwiń
Autor: mateczka (22-04-2016 09:34:14)
Temat: czy na dziecko ktore ukonczylo
czy na dziecko, ktore nie ukonczylo 25 lat , a nadal podjęlo naukę (kurs uprawniajacy do nauki w szkole podstawowej na tej samej uczelni - studia...pokaż całą treść
czy na dziecko, ktore nie ukonczylo 25 lat , a nadal podjęlo naukę (kurs uprawniajacy do nauki w szkole podstawowej na tej samej uczelni - studia ukończone we wrzesniu 2015 r. - czy kurs liczy sie jako nauka - i czy nalezy sie za ten okres ulga prorodzinna./?zwiń
Autor: Fox (20-04-2016 22:30:34)
Temat: dzieci z kilku związków
Mam dziecko z małżeństwa, które zakończyło się rozwodem (obecnie 10 lat). Była żona odlicza sobie ulgę jako samotnie wychowująca. W 2015r. z drugiego związku (nie formalny związek)...pokaż całą treść
Mam dziecko z małżeństwa, które zakończyło się rozwodem (obecnie 10 lat). Była żona odlicza sobie ulgę jako samotnie wychowująca. W 2015r. z drugiego związku (nie formalny związek) mam bliźniaki. I teraz moje pytanie: czy mogę w Pit-0 jako pierwsze dziecko wpisać syna z pierwszego związku i kwotę 0 zł/miesiąc ulgi, a w przypadku bliźniaków wpisać kwotę 92,67/miesiąc jako drugie dziecko i 166,67/miesiąc jako trzecie dziecko? Dodam, że mam kontakt z synem z pierwszego związku, sprawuję nad nim opiekę co drugi weekend i tydzień ferii i wakacji (orzeczone sądownie).zwiń
Autor: MM (19-04-2016 21:21:14)
Temat: ulga prorodzinna
Moje dziecko ukończyło w marcu 25 lat (2015 r.), ale nadal kontynuowało studia na drugim kierunku (do lutego 2016). Czy należy mi się ulga?
Autor: Danka (18-04-2016 20:00:19)
Temat: Ulga prorodzinna dla samotnej matki na dorosłą os.niepełnosprawną
Doczytałam że przysługuje mi ulga prorodzinna. Jestem emerytką i poprzednie lata rozliczał mnie ZUS sam. Chciałabym złożyć korekty rozliczeń żeby skorzystać z ulgi prorodzinnej za zeszłe...pokaż całą treść
Doczytałam że przysługuje mi ulga prorodzinna. Jestem emerytką i poprzednie lata rozliczał mnie ZUS sam. Chciałabym złożyć korekty rozliczeń żeby skorzystać z ulgi prorodzinnej za zeszłe lata. Czy mogę złożyć korekty czy będzie to złożenie zeznania, bo sama nie składam PIT za lata 2010-14? zwiń
Autor: Piotr (17-04-2016 17:55:20)
Temat: czy należy się ulga na dziecko
Piotr Tobie ulga na dziecko się nie należy . Dziecko zarobiło kwotę wyższą niż 3089zł.
Autor: Susk (13-04-2016 19:42:05)
Temat: Odliczenie 1% na OPP
Dlaczego jeżeli nie chcę przekazać 1% na OPP muszę wysłać SMS za 3,69. PARANOJA !!!!!!!!!!!!!!
Autor: elii62 (03-04-2016 23:24:10)
Temat: ulga prorodzinna
Mam dwoje dzieci ,jestem po rozwodzie,place regularnie alimenty.Obecnie pracuje zagranica.kiedy tylko jestem w kraju zabieram dzieci, na tydzień lub mniej .Bedac w kraju zajmowałam się...pokaż całą treść
Mam dwoje dzieci ,jestem po rozwodzie,place regularnie alimenty.Obecnie pracuje zagranica.kiedy tylko jestem w kraju zabieram dzieci, na tydzień lub mniej .Bedac w kraju zajmowałam się dziecmi częściej.Majac ze sobą dzieci tez ponosiłam koszty ,ale to moje dzieci ,i mam pytanie ...czy tez mi się należy ulga czesciowa ? zwiń
Autor: Powracający (01-04-2016 19:33:09)
Temat: za ile dni miesiąca
W dniu 21.10.2015 r. powróciliśmy na stałe z zagranicy. ulga na dziecko przysługuje nam od dnia powrotu czy za cały październik. Liczyłem ulgę za 2 miesiące i...pokaż całą treść
W dniu 21.10.2015 r. powróciliśmy na stałe z zagranicy. ulga na dziecko przysługuje nam od dnia powrotu czy za cały październik. Liczyłem ulgę za 2 miesiące i 11 dni. Czy prawidłowo?zwiń
Autor: Piotr (30-03-2016 20:39:22)
Temat: czy należy się ulga na dziecko
Mam pytanie czy należy się ulga na dziecko, które w 2015r. skończyło szkołę i rozpoczęło pracę w miesiącu czerwcu. Mój przychód to 63 tyś, małżonki 10 tyś...pokaż całą treść
Mam pytanie czy należy się ulga na dziecko, które w 2015r. skończyło szkołę i rozpoczęło pracę w miesiącu czerwcu. Mój przychód to 63 tyś, małżonki 10 tyś oraz syna 10 tyś.zwiń
Autor: Luka (29-03-2016 15:07:00)
Temat: ulga prorodzinna
A czemu broszura milczy na temat dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 25 lat, które przekroczyły w zarobkach kwotę wolną od podatku, uczą się nadal i są na utrzymaniu...pokaż całą treść
A czemu broszura milczy na temat dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 25 lat, które przekroczyły w zarobkach kwotę wolną od podatku, uczą się nadal i są na utrzymaniu rodziców. Proszę o uzupełnienie broszury w tym zakresiezwiń
Autor: linda444 (23-03-2016 12:26:11)
Temat: Brak wypłaty dodatku do ulgi na dzieci
Witam! Rozliczyłam pit i po 1 m-c otrzymałam zwrot ale.... nie cały,brakuje różnicy do ulgi. Dodam że w zeszłym roku dostałam 2 przelewy, jeden zwrot a w...pokaż całą treść
Witam! Rozliczyłam pit i po 1 m-c otrzymałam zwrot ale.... nie cały,brakuje różnicy do ulgi. Dodam że w zeszłym roku dostałam 2 przelewy, jeden zwrot a w drugim doplata do ulgi. Mija już 3 tydz od zwrotu a dopłaty brak. Dodam że nie mam zadnych mandatów ani takich rzeczy. Jaka przyczyna??? Niby dopłaty 400 zł ale nie ma:(zwiń
Autor: fetje (19-03-2016 15:30:53)
Temat: ile odliczam ?
Pogubiłam się. Mam z partnerem 3kę dzieci. Możliwe odliczenia to kolejno 1112,04 pierwsze dziecko, drugie tyle samo 1112,04 i trzecie 2000,04. Jeśli podzielę się z partnerem w...pokaż całą treść
Pogubiłam się. Mam z partnerem 3kę dzieci. Możliwe odliczenia to kolejno 1112,04 pierwsze dziecko, drugie tyle samo 1112,04 i trzecie 2000,04. Jeśli podzielę się z partnerem w rozliczeniach dzieci - on skorzysta z ulgii na dwoje a ja na jedno to jaką kwotą operuję? 1112,04 czy 2000,04 bo trzecie wspólne dziecko? Nie rozumiem... zwiń
Autor: ilonka (14-03-2016 08:07:37)
Temat: zwrot
jeśli pracuje tylko na umowę o dzieło i moje zarrobki prawnie wynoszą miesięcznie 180 zł ,,, jestem samotnie wychowującą matką i otrzymuję zasiłek alimentacyjny ... czy mi...pokaż całą treść
jeśli pracuje tylko na umowę o dzieło i moje zarrobki prawnie wynoszą miesięcznie 180 zł ,,, jestem samotnie wychowującą matką i otrzymuję zasiłek alimentacyjny ... czy mi również należy się ulga na dziecko ?zwiń
Autor: ja (11-03-2016 18:03:20)
Temat: kwota betto/brutto
Czy podany próg jest kwota netto czy brutto?
Autor: Alicja (07-03-2016 17:57:22)
Temat: Dochód z praktyk a ulga na to dziecko,
Syn w 2015 roku w kwietniu skończył 18 lat, Ucząc się zawodu otrzymywał wynagrodzenie,które w ciągu całego roku wyniosło, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów 3297,30 PLN, Dodam,że...pokaż całą treść
Syn w 2015 roku w kwietniu skończył 18 lat, Ucząc się zawodu otrzymywał wynagrodzenie,które w ciągu całego roku wyniosło, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów 3297,30 PLN, Dodam,że w tej chwili uczy się trzeci rok w szkole zawodowej, Czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko? zwiń
Autor: beti (07-03-2016 16:45:35)
Temat: jak obliczyc zwrot podatku na dzieci
W 2015 bylam na przez pól roku na l4 i drugie pól roku na macierzyńskim z zus dostałam pismo ze podatku zaplacilam 3tys zl. Jak rozumieć mam...pokaż całą treść
W 2015 bylam na przez pól roku na l4 i drugie pól roku na macierzyńskim z zus dostałam pismo ze podatku zaplacilam 3tys zl. Jak rozumieć mam to ze wychowując 3 dzieci zwrotu dostane 3 tys które i tak bym dostała gdybym nie miała w ogóle dzieci? ? Może mi to ktos wytłumaczyć?zwiń
Autor: beti (07-03-2016 16:43:33)
Temat: jak obliczyc zwrot podatku na dzieci
W 2015 bylam na przez pól roku na l4 i drugie pól roku na macierzyńskim z zus dostałam pismo ze podatku zaplacilam 3tys zl. Jak rozumieć mam...pokaż całą treść
W 2015 bylam na przez pól roku na l4 i drugie pól roku na macierzyńskim z zus dostałam pismo ze podatku zaplacilam 3tys zl. Jak rozumieć mam to ze wychowując 3 dzieci zwrotu dostane 3 tys które i tak bym dostała gdybym nie miała w ogóle dzieci? ? Może mi to ktos wytłumaczyć?zwiń
Autor: Piotrek (05-03-2016 14:10:06)
Temat: Ulga dla samotnie wychowujących a dochód pełnoletniego dziecka.
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ?...pokaż całą treść
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ? zwiń
Autor: Piotrek (05-03-2016 13:45:18)
Temat: Ulga dla samotnie wychowujących a dochód pełnoletniego dziecka.
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ?...pokaż całą treść
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ? zwiń
Autor: Piotrek (05-03-2016 13:44:15)
Temat: Ulga dla samotnie wychowujących a dochód pełnoletniego dziecka.
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ?...pokaż całą treść
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ? zwiń
Autor: Piotrek (05-03-2016 13:17:06)
Temat: Ulga dla samotnie wychowujących a dochód pełnoletniego dziecka.
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ?...pokaż całą treść
Rozliczam się jako samotnie wychowujący 23letnią studiującą córkę która w 2015roku osiągnęła dochód 620zł. Czy córka musi oprócz mojej deklaracji pit37 złożyć do US swoje zeznanie ? zwiń
Autor: LeOn07 (05-03-2016 00:01:20)
Temat: dochód dziecka 3089
Czy dochód ten liczy się jako: 1. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu? 2. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu - (minus) składki na ubezpieczenie społeczne? Księgowa, która wystawiła...pokaż całą treść
Czy dochód ten liczy się jako: 1. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu? 2. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu - (minus) składki na ubezpieczenie społeczne? Księgowa, która wystawiła córce PIT 11 za pracę w trakcie wakacji twierdzi, że liczy się tak jak w pkt 2 (nie tracę ulgi). Ja jednak, po przekopaniu internetu, boję się, że tak, jak w pkt 1 (tracę ulgę) Czy mógłby ktoś autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie?zwiń
Autor: LeOn07 (04-03-2016 23:44:28)
Temat: dochód dziecka 3089
Czy dochód ten liczy się jako: 1. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu? 2. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu - (minus) składki na ubezpieczenie społeczne? Księgowa, która wystawiła...pokaż całą treść
Czy dochód ten liczy się jako: 1. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu? 2. Przychód - (minus) koszty uzyskania przychodu - (minus) składki na ubezpieczenie społeczne? Księgowa, która wystawiła córce PIT 11 za pracę w trakcie wakacji twierdzi, że liczy się tak jak w pkt 2 (nie tracę ulgi). Ja jednak, po przekopaniu internetu, boję się, że tak, jak w pkt 1 (tracę ulgę) Czy mógłby ktoś autorytatywnie odpowiedzieć na to pytanie?zwiń
Autor: aNNA (04-03-2016 17:50:56)
Temat: Urodzenie dziecka
Jak mam obliczyć ulgę na dziecko? Córka urodziła się 26.06.2015r. Czy liczę ilość miesięcy od lipca czy czerwca?
Autor: Kaban (02-03-2016 20:05:24)
Temat: że jak???
Paskudna moda zapanowała. Wszędzie widzę i słyszę o "POSIADANIU dzieci". Czy ktoś się raczył zastanowić nad tym, jak głupawo i bezsensownie to brzmi? No tak, ale za...pokaż całą treść
Paskudna moda zapanowała. Wszędzie widzę i słyszę o "POSIADANIU dzieci". Czy ktoś się raczył zastanowić nad tym, jak głupawo i bezsensownie to brzmi? No tak, ale za to jak yntelygentnie. A ja moje dziecko MAM, i wystarczy mi to w zupełności. Może jak powróci niewolnictwo, i jeśli będzie mnie stać, to sobie będę kogoś posiadał.zwiń
Autor: Magdalena (02-03-2016 09:49:38)
Temat: ulga dziecko urodzone 15.10.2015
Umowa na czas niekreślony. Rozumiem, że odliczenie przysługuje jedynie za listopad i grudzień? Program internetowy w przedostatnim kroku pyta mnie: "Wpisz sumę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odliczonych...pokaż całą treść
Umowa na czas niekreślony. Rozumiem, że odliczenie przysługuje jedynie za listopad i grudzień? Program internetowy w przedostatnim kroku pyta mnie: "Wpisz sumę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych odliczonych w PIT-36L, PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A przez podatnika". Jaką kwotę należy tutaj zdeklarować? Czy znajdę ją w PIT11?zwiń
Autor: margot (02-03-2016 09:16:34)
Temat: ulga prorodzinna
przeciez pisze wyzej w artykule jak byk jezeli dziecko urodzi sie 31 .08 ulga nalezy sie za caly miesiac!!!!!!jaki jeden dzien??????
Autor: margot (02-03-2016 09:15:31)
Temat: ulga prorodzinna
przeciez pisze wyzej w artykule jak byk jezeli dziecko urodzi sie 31 .08 ulga nalezy sie za caly miesiac!!!!!!jaki jeden dzien??????
Autor: Ma (01-03-2016 21:44:54)
Temat: ulga prorodzinna na dziecko urodzone 31 lipca 2015
Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną? Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki. W przypadku, gdy dziecko...pokaż całą treść
Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną? Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki. W przypadku, gdy dziecko urodzi się w trakcie roku, przysługuje więc na nie tylko część odliczenia. Za każdy miesiąc sprawowania pieczy nad dzieckiem podatek można zmniejszyć o 92,67 złotych za pierwsze oraz drugie dziecko, o 166,67 złotych za trzecie dziecko, oraz o 225 złotych za czwarte i kolejne dziecko. Za miesiąc narodzin odlicza się pełną kwotę. I tak, w przypadku, gdy narodziny pierwszego dziecka nastąpiły 31 lipca, rodzice mają prawo do odliczenia kwoty 556,02 złotych, czyli ulgi za 6 miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zgodnie z informacją podaną na stronie http://www.money.pl/pit/poradniki/ulga-na-dzieci/dziecko;urodzone;w;trakcie;roku;-;co;z;ulga;rodzinna,145,0,748689.htmlzwiń
Autor: Ma (01-03-2016 21:43:46)
Temat: ulga prorodzinna na dziecko urodzone 31 lipca 2015
Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną? Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki. W przypadku, gdy dziecko...pokaż całą treść
Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną? Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki. W przypadku, gdy dziecko urodzi się w trakcie roku, przysługuje więc na nie tylko część odliczenia. Za każdy miesiąc sprawowania pieczy nad dzieckiem podatek można zmniejszyć o 92,67 złotych za pierwsze oraz drugie dziecko, o 166,67 złotych za trzecie dziecko, oraz o 225 złotych za czwarte i kolejne dziecko. Za miesiąc narodzin odlicza się pełną kwotę. I tak, w przypadku, gdy narodziny pierwszego dziecka nastąpiły 31 lipca, rodzice mają prawo do odliczenia kwoty 556,02 złotych, czyli ulgi za 6 miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zgodnie z informacją podaną na stronie http://www.money.pl/pit/poradniki/ulga-na-dzieci/dziecko;urodzone;w;trakcie;roku;-;co;z;ulga;rodzinna,145,0,748689.htmlzwiń
Autor: elwa (01-03-2016 19:32:15)
Temat: ulga prorodzinna
Ulga prorodzinna na dziecko urodzone 28-go listopada należy się tylko za pełny miesiąc czyli tylko za grudzień. Oczywiście można kwotę ulgi miesięcznej podzielić na dni i odliczyć...pokaż całą treść
Ulga prorodzinna na dziecko urodzone 28-go listopada należy się tylko za pełny miesiąc czyli tylko za grudzień. Oczywiście można kwotę ulgi miesięcznej podzielić na dni i odliczyć jeszcze te dwa dni (czyli 28-30 listopad) ale nie wiem czy warto bawić się w takie grosze ( ja się bawiłam- syn urodzony 31.08) więc odliczyłam sobie 4 miesiące i jeden dzień, a za ten jeden dzień ile musiałam natłumaczyć się na kontroli skarbowej, bo okazało się, że panie w urzędzie nie wiedziały, że tak można... Szkoda czasu na tłumaczenia...zwiń
Autor: gość (01-03-2016 13:23:21)
Temat: ulga prorodzinna
witam. mój synek urodził sie 28 listopada 2015 roku. za ile miesięcy mogę odliczyc ulgę prorodzinną?
Autor: xxx (29-02-2016 18:02:24)
Temat: maly podatek i skladki zus i zdrowotna dyskwalifikuje ulge na dzieci
Osoby zarabiajace malo i majace wielodzietna rodzine np. 3; 4 i wiecej dzieci nie beda wstanie rozliczyc ulgi....wkurzajace :(
Autor: Emilia (29-02-2016 15:33:52)
Temat: Ulga prorodzinna
Syn w maju2015r skonczyl 25 lat , a studia dzienne ukończył w czerwcu, prace mgr. obronił w październiku 2015 r. . w grudniu zaczął pracować,....pokaż całą treść
Syn w maju2015r skonczyl 25 lat , a studia dzienne ukończył w czerwcu, prace mgr. obronił w październiku 2015 r. . w grudniu zaczął pracować,. . Do kiedy przysługuje mi ulga na dziecko, czy do maja , czy do września.. Wiem ze istnieje taki przepis ze wszelkie prawa na ulgi kończą się w wieku 26 lat.zwiń
Autor: if (29-02-2016 12:38:02)
Temat: ULGA PRORODZINNA NA DZIECKO
Ty POPDATNIK przyczytaj artukół jeszcze raz, a szczególnie w tabelkę popatrz. I pytanie zasadnicze za ile dzieci chcesz odliczyć ulgę?, jedno , dwa czy więcej? Nic się takiego wilekiego...pokaż całą treść
Ty POPDATNIK przyczytaj artukół jeszcze raz, a szczególnie w tabelkę popatrz. I pytanie zasadnicze za ile dzieci chcesz odliczyć ulgę?, jedno , dwa czy więcej? Nic się takiego wilekiego nie zmieniło w porównaniu z zeszłymi latami - patrz tabelkazwiń
Autor: PODATNIK (28-02-2016 14:09:43)
Temat: ULGA PRORODZINNA NA DZIECKO
PRZY ROZLICZANIU PODATKU ZA 2015 R, NIESPODZIEWANIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ, ŻE UZALEŻNIONO ULGĘ NA DZIECKO OD DOCHODU ---------- W POPRZEDNICH LATACH BYŁA ZACHOWANA. NIEZNACZNIE PRZEKROCZYŁEM ZA UBIEGŁY...pokaż całą treść
PRZY ROZLICZANIU PODATKU ZA 2015 R, NIESPODZIEWANIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ, ŻE UZALEŻNIONO ULGĘ NA DZIECKO OD DOCHODU ---------- W POPRZEDNICH LATACH BYŁA ZACHOWANA. NIEZNACZNIE PRZEKROCZYŁEM ZA UBIEGŁY ROK DZIWNIE USTALONA GRANICĘ 112000 ZŁ --- I PO ULDZE ------------------------ SUPER !!! PO PROSTU SUPER !!!!!! W MEDIACH CICHUTKO SZAAAA !!!! CZY Z LIKWIDACJI MOJEJ ULGI PAŃSTWO WSPIERA NP. BANDEROWCÓW ??zwiń
Autor: Julita (27-02-2016 23:20:16)
Temat: ulga prorodzinna
Czy można odliczyć ulge na dziecko będące na studiach (22 lata),które pracowało przez okres wakacyjny (3 miesiące)? Dochód ponad 7 tys. złotych
Autor: B.Noga (26-02-2016 07:26:28)
Temat: a co to są "zarobki"
"zarobki" do dochód czy przychód? uwielbiam taką terminologię
Autor: Marianna (26-02-2016 07:24:22)
Temat: ulga na dziecko
Witam, w roku podatkowym 2015 córka odebrała świadectwo maturalne w czerwcu 2015 podjęła pracę na zlecenie zarobiła 4.300zł czy za okres od stycznia 2015 do maja mogę...pokaż całą treść
Witam, w roku podatkowym 2015 córka odebrała świadectwo maturalne w czerwcu 2015 podjęła pracę na zlecenie zarobiła 4.300zł czy za okres od stycznia 2015 do maja mogę odliczyć ulgę na córkę z góry dziękuję i pozdrawiam serdeczniezwiń
Autor: ja polak (25-02-2016 21:21:20)
Temat: gratulacje za 112 000
(...)i to ma byc pomoc panstwa w wychowaniu dzieci??? GRATULUJE!!!! a dlaczego nie 100 000 albo 120 000?????????????????????????????
Autor: Witek 63 (25-02-2016 11:43:16)
Temat: ulga na dzieci
witam. jak traktowana jest ulga jeżeli: mam 3 dzieci jedno skończyło 25 lat w końcu stycznia 2015 (dalej studiuje), czy traktować w danym roku pełne odliczenie na...pokaż całą treść
witam. jak traktowana jest ulga jeżeli: mam 3 dzieci jedno skończyło 25 lat w końcu stycznia 2015 (dalej studiuje), czy traktować w danym roku pełne odliczenie na trzecie dziecko. zwiń
Autor: Marzena (24-02-2016 19:33:55)
Temat: ulga
Witam, w roku podatkowym 2014 córka odebrała świadectwo maturalne we wrześniu 2014 podjęła pracę na zlecenie oraz studia /prywatne/ od września do grudnia zarobiła 4.300zł czy za...pokaż całą treść
Witam, w roku podatkowym 2014 córka odebrała świadectwo maturalne we wrześniu 2014 podjęła pracę na zlecenie oraz studia /prywatne/ od września do grudnia zarobiła 4.300zł czy za okres od stycznia 2014 do sierpnia czy czerwca możemy złożyć z męzem korektę o odpis ulgi? /mamy jeszcze młodszą córkę z góry dziękuję i pozdrawiam serdeczniezwiń
Autor: Marcin (24-02-2016 12:16:52)
Temat: Ulga na 2 dzieci
Mamy 2 dzieci syn młodszy ma 14 lat jest w Gimnazjum wiec ulga cała 1112,04...pokaż całą treść
Mamy 2 dzieci syn młodszy ma 14 lat jest w Gimnazjum wiec ulga cała 1112,04 zł ale starszy syn do czerwca uczył sie w technikum ale szkoły nie skończył wyprwadził sie w sierpniu z domu mając dwdziescia lat . Czy przysługuje mi ulga na starszego syna i jaka .?? Pozdrawaim zwiń
Autor: ssss (23-02-2016 17:21:39)
Temat: pracujace dziecko
witam. mam 2 dzieci. jesteśmy malzenstwem pelen rok. dziecko skonczylo szkole wiec zgodnie z przepisami było uczniem do 31 sierpnia 2016 r. od września zaczelo prace na...pokaż całą treść
witam. mam 2 dzieci. jesteśmy malzenstwem pelen rok. dziecko skonczylo szkole wiec zgodnie z przepisami było uczniem do 31 sierpnia 2016 r. od września zaczelo prace na umowę zlecenie przychod: 5027,27, dochod 4159,67. czy mogę odliczyć pracujące dziecko???zwiń
Autor: ssss (23-02-2016 17:13:32)
Temat: pracujace dziecko
witam. mam 2 dzieci. jesteśmy malzenstwem pelen rok. dziecko skonczylo szkole wiec zgodnie z przepisami było uczniem do 31 sierpnia 2016 r. od września zaczelo prace na...pokaż całą treść
witam. mam 2 dzieci. jesteśmy malzenstwem pelen rok. dziecko skonczylo szkole wiec zgodnie z przepisami było uczniem do 31 sierpnia 2016 r. od września zaczelo prace na umowę zlecenie przychod: 5027,27, dochod 4159,67. czy mogę odliczyć pracujące dziecko???zwiń
Autor: Kaska (22-02-2016 22:09:51)
Temat: Pit 37 ulga prorodzinna
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam...pokaż całą treść
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam serdecznie.zwiń
Autor: Kaska (22-02-2016 21:35:31)
Temat: Pit 37 ulga prorodzinna
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam...pokaż całą treść
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam serdecznie.zwiń
Autor: Kaska (22-02-2016 21:23:00)
Temat: Pit 37 ulga prorodzinna
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam...pokaż całą treść
Jestem samotną matka 2 dzieci, dochód 5723,80, podatek 113, składka zdrowotna 436,70. Czy przysługuje mi ulga i w jakiej wysokości? Nie mogę sobie poradzić z rozliczeniem. Pozdrawiam serdecznie.zwiń
Autor: Renata (21-02-2016 20:33:44)
Temat: Czy mogę rozliczyć się za 2015 r. jako samotna matka.
Sama wychowuje dzieci od 2 lat. Rozwód otrzymałam dopiero w listopadzie 2015 r. Czy mogę skorzystać z rozliczenia jako samotna matka za cały rok. Dzieci...pokaż całą treść
Sama wychowuje dzieci od 2 lat. Rozwód otrzymałam dopiero w listopadzie 2015 r. Czy mogę skorzystać z rozliczenia jako samotna matka za cały rok. Dzieci mieszkają ze mną i są pod moja opieką.zwiń
Autor: werka (21-02-2016 18:58:41)
Temat: 2014uz
Nie można odliczyć ulgi wstecz.
Autor: Zachi (21-02-2016 17:21:48)
Temat: do Wiesława
Wiesław, wynajem mieszkania rozliczasz na PIT-28 i nie wchodzi to do PIT 37. Dochody uwzględnione na PIT28 nie łączą się z innymi.
Autor: Wiesław (21-02-2016 15:48:02)
Temat: ulga prorodzinna
z pit 37 wynika, iż można otrzymać ulgę na dziecko. Jeszcze rozliczam pit 28 z tytułu najmu mieszkania. Czy kwotę z tytułu najmu mieszkania należy doliczyć do...pokaż całą treść
z pit 37 wynika, iż można otrzymać ulgę na dziecko. Jeszcze rozliczam pit 28 z tytułu najmu mieszkania. Czy kwotę z tytułu najmu mieszkania należy doliczyć do dochodu z pit 37 aby wyliczyć czy się ulga należy?zwiń
Autor: Gosia (20-02-2016 03:46:40)
Temat: 2014 uz
Czy w roku obecnym 2016 mogę odliczyć ulgę wstecz za 2014 rok??...pokaż całą treść
Czy w roku obecnym 2016 mogę odliczyć ulgę wstecz za 2014 rok?? zwiń
Autor: Gosia (20-02-2016 03:44:39)
Temat: 2014 uz
Czy w roku obecnym 2016 mogę odliczyć ulgę wstecz za 2014 rok??...pokaż całą treść
Czy w roku obecnym 2016 mogę odliczyć ulgę wstecz za 2014 rok?? zwiń
Autor: jarek (19-02-2016 19:51:32)
Temat: ulga a praca za granica
Witam pracuje w NL ,jestem jedynym żywicielem rodziny mam dwójke dzieci,oraz małżonke niepracującą. Czy przy wspólnym rozliczeniu...pokaż całą treść
Witam pracuje w NL ,jestem jedynym żywicielem rodziny mam dwójke dzieci,oraz małżonke niepracującą. Czy przy wspólnym rozliczeniu zwiń
Autor: Ala (18-02-2016 14:52:41)
Temat: ulga prorodzinna
Jeśli jedno z małżonków otrzymuje rente socjalną a drugie ma umowe zlecenie, to można odliczyć ulge ?
Autor: kaska (17-02-2016 21:09:02)
Temat: ulga prorodzinnna
prosze o pomoc i odpowiedz ,czy ja pelnoletnia utrzymujaca sie sama z rety i wynajmujac mieszknie ,moge miec taka ulge prorodzinna na siebie i wypelnic pit...pokaż całą treść
prosze o pomoc i odpowiedz ,czy ja pelnoletnia utrzymujaca sie sama z rety i wynajmujac mieszknie ,moge miec taka ulge prorodzinna na siebie i wypelnic pit otrzymam zwrot ...(prorodzinny).....( ojciec nie utrzymuje mnie i pobiera czesc renty po mojej mamie a swojej zmarlej zonie ) i nie lozy nic na moje zycie i nauke zwiń
Autor: elf (12-02-2016 20:31:04)
Temat: ulga prorodzinna
Jesli wychowuję syna a nie pracuje czy ja mogę ubiegać sie o ta ulgę?czy tylko może rozliczyć sie byly pracujący mąż .?
Autor: Gośka (08-02-2016 20:22:13)
Temat: rozliczenie na dziecko
Witam mam pytanie jeśli skończyłam studia w czerwcu 2015 roku, teraz ucze sie w licem mam 24 lata, pobieram rentę rodzinna (ok 1000 zł) po zmarłym ojcu,...pokaż całą treść
Witam mam pytanie jeśli skończyłam studia w czerwcu 2015 roku, teraz ucze sie w licem mam 24 lata, pobieram rentę rodzinna (ok 1000 zł) po zmarłym ojcu, oraz pracuje na umowę zlecenie (ok 500 zł miesiąc) czy moja mama moze mnie odliczyć od podatku ?? pozdrawiam i proszę o odpowiedźzwiń
Autor: ewa (08-02-2016 14:56:59)
Temat: ulga prorodzinna
Jestem samotną matką. Jestem na niskiej rencie i mój podatek roczny wynosi 350 zł. a składka zdrowotna 685 zł. Otrzymam 350 zł zwrotu podatku z tytułu samotnie...pokaż całą treść
Jestem samotną matką. Jestem na niskiej rencie i mój podatek roczny wynosi 350 zł. a składka zdrowotna 685 zł. Otrzymam 350 zł zwrotu podatku z tytułu samotnie wychowywania dziecka a powinna 556,02 zł. oraz otrzymam 685 zł ulgi prorodzinnej a powinnam 1112,04 zł. Kto mi zwróci resztę tj. 633,24?zwiń
Autor: milka (05-02-2016 07:27:23)
Temat: ulga prorodzinna a rozdzielność majątkowa
Jak rozliczyć ulgę przy rozdzielności majątkowej małżonków?
Autor: Joanna (04-02-2016 12:20:08)
Temat: rozliczenie na dziecko
Mam pytanie odnośnie tego komu przysługuje prawo do rozliczenia. jestem po rozwodzie,a były mąż w tajemnicy odpisał sobie dziecko, wziął pieniążki ale dziecku nic nie dał. Synkiem...pokaż całą treść
Mam pytanie odnośnie tego komu przysługuje prawo do rozliczenia. jestem po rozwodzie,a były mąż w tajemnicy odpisał sobie dziecko, wziął pieniążki ale dziecku nic nie dał. Synkiem opiekuję się sama,alimenty płaci fundusz bo tatuś ma to gdzieś.... Jeśli i ja się rozliczę za rok za który rozliczył się były maż to jakie konsekwencję z tego będą? Proszę o odpowiedz,bo jest to nie do pomyślenia żeby osoba,która nie zajmuje się w ogóle dzieckiem na jego kosztem się dorabiała.zwiń
Autor: Izabela (03-02-2016 22:08:00)
Temat: Ulga prorodzinna - indywidualne rozliczenie
Witam, jestem w związku małżeński, mam jedno dziecko ale mąż nie jest biologicznym ojcem dziecka, dziecko nie zostało przysposobione, biologiczny ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, chcę się...pokaż całą treść
Witam, jestem w związku małżeński, mam jedno dziecko ale mąż nie jest biologicznym ojcem dziecka, dziecko nie zostało przysposobione, biologiczny ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, chcę się rozliczać indywidualnie (pit-37) oraz skorzystać z ulgi prorodzinnej, ale czy mam do tego prawo? Jeżeli tak to czy mimo wszystko muszę brać pod uwagę dochody męża? Nie rozumiem jak to ma się do: „osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:•112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka)”? Pozdrawiam zwiń
Autor: karola (03-02-2016 17:09:11)
Temat: studium
Chciałam się zapytać czy do do odliczenia ulgi na dziecko wliczają się miesiące wakacji ponieważ w czerwcu w 2016 ukończyłam studium medyczne, a dyplom zdania egzaminu wydany...pokaż całą treść
Chciałam się zapytać czy do do odliczenia ulgi na dziecko wliczają się miesiące wakacji ponieważ w czerwcu w 2016 ukończyłam studium medyczne, a dyplom zdania egzaminu wydany przez oke dostałam ostatniego sierpnia. I nie wiem czy tylko ulga należy się do czerwca włącznie czy i przez wakacje. Dalej nie podjęłam nauki. zwiń
Autor: ona (03-02-2016 16:22:10)
Temat: ulga
Witam, syna urodziłam w pazdzierniku czy nalezy mi sie ulga na niego? Jestem od paz na macieżynskim....pokaż całą treść
Witam, syna urodziłam w pazdzierniku czy nalezy mi sie ulga na niego? Jestem od paz na macieżynskim. zwiń
Autor: Dorota (02-02-2016 14:23:20)
Temat: czy należy się ulga
W 2015 r. byłam dwa miesiące na zasiłku dla bezrobotnych odliczenia nie ma dużo czy jest możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej ,a mam czworo dzieci.Proszę o odpowiedz....pokaż całą treść
W 2015 r. byłam dwa miesiące na zasiłku dla bezrobotnych odliczenia nie ma dużo czy jest możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej ,a mam czworo dzieci.Proszę o odpowiedz. dziękujęzwiń
Autor: Aldona (31-01-2016 21:36:29)
Temat: ulga prorodzinna przy rozdzielnosci
Witam,mampytanie czy majac rozdzielnosc majatkowa mozna samemu skorzystac z ulgi prorodzinnej? pozdrawiam...pokaż całą treść
Witam,mampytanie czy majac rozdzielnosc majatkowa mozna samemu skorzystac z ulgi prorodzinnej? pozdrawiam zwiń
Autor: Edyta (22-01-2016 19:35:17)
Temat: Ulga prorodzinna- przepracowany niepelny rok
Witam. Czy nalezy mi sie jakakolwiek ulga prorodzinna jesli nie przepracowalam pelnego roku? Od lipca 2015 do pazdziernika wlacznie pracowalam na umowe zlecenie. Od listopada do nadal mam umowe...pokaż całą treść
Witam. Czy nalezy mi sie jakakolwiek ulga prorodzinna jesli nie przepracowalam pelnego roku? Od lipca 2015 do pazdziernika wlacznie pracowalam na umowe zlecenie. Od listopada do nadal mam umowe o prace na caly etat. Czy moge odliczyc ulge na dzieci (mam dwoje dzieci)za miesiace listopad i grudzien? Jak to wyglada w przypadku umowy zlecenia? Dziekuje za odpowiedzzwiń
Autor: Bartek (21-01-2016 09:57:04)
Temat: limit ulgi na dzieci
Za 2015 rok składam PIT-36L (zasadnicza działalność gospodarcza) oraz PIT-37 (incydentalne zlecenie na niewielką kwotę poza zakresem dz.gosp. - podatek do zapłaty wynosi zero, czyli mam dostać...pokaż całą treść
Za 2015 rok składam PIT-36L (zasadnicza działalność gospodarcza) oraz PIT-37 (incydentalne zlecenie na niewielką kwotę poza zakresem dz.gosp. - podatek do zapłaty wynosi zero, czyli mam dostać jakiś tam zwrot ). Czy można, celem zwiększenia „przestrzeni” do ulgi rodzinnej w PIT 37 "przenieść" składki społeczne z pit 36L do PIT 37- czyli wykazać w PIT 37 część składek na ubezpieczenie społeczne, które są w PIT36L (w pit 36L pomniejszam zatem sobie koszty) celem umożliwienia sobie wystąpienia do US w ramach PIT 37 o wypłatę ulg na 2 dzieci w pełnej wysokości? Czyli w PIT 36L obniżyłbym "ręcznie" koszty o zapłacone już składki na ub. społ., co spowoduje konieczność zapłaty do końca kwietnia sumy odpowiadającej 19% tego obniżenia, ale za to w ramach PIT 37 wystąpiłbym o zwrot całej tej kwoty w ramach ulgi na dzieci wpuszczając te składki społeczne w pit 37 (ulga limitowana jest do wysokości poniesionych składek społecznych i zdrowotnych). Infolinia MF stwierdziła że jedynym miejscem, gdzie mogę wykazać składki na ub. Społ. jest PIT związany z tą działalnością, w ramach której te koszty poniosłem - czyli tylko pit 36L. Zarazem ustawa mówi przecież, że w przypadku gdy podatku nie wystarcza na całą ulgę na dzieci, zwrot ulgi na dzieci można dostać w gotówce, do wysokości poniesionych składek zdrowotnych za wyjątkiem składek rozliczonych w m.in. pit 36L. jak to czytam, to wynika, że odliczenie składek w pit 36L nie jest obowiązkiem ale prawem. Problem zatem: czy można składki społeczne zapłacone w ramach dz.gosp. wykazać zamiast w Picie 36L to w Picie 37 który zasadniczo tej działalności nie dotyczy. Zatem jak to razem czytać?zwiń
Autor: justa (15-01-2016 15:08:27)
Temat: komornik a zwrot podatku
Ponoć komornik sądowy nie lecz skarbowy jak najbardziej może zabrać nadpłątę.
Autor: TOMUŚ 58 (03-01-2016 09:43:47)
Temat: Komornik a zwrot podatku wraz ulgą prorodzinną na dziecko
czy komornik może zabrać ulgę na dziecko
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj