PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga prorodzinna

Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

 • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
 • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,
 • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,
 • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

Od zeznania za 2014 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2015 (za 2014 r.) wniosek składa się na druku PIT/UZ. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.


Przykład

Państwo Kowalscy osiągnęli łącznie dochód w kwocie 20.000 zł, a podatek wyniósł 2000 (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne) i posiadają 3 dzieci.


Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2013 r. nadwyżka ulgi ponad wartość podatku do zapłaty przepadała (1892,2 zł). W zeznaniu za 2014 nie dość że kwota ulgi na trzecie dziecko została podwyższona, to jeszcze niewykorzystaną kwotę urząd skarbowy na wniosek zwróci Kowalskim (dodatkowe 2224,12 zł).

Wniosek o zwrot dotyczyć będzie okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata wcześniejsze. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płąci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

 

Powyższe dane po ich łącznym zebraniu należy porównać z informacjami z tabeli:

 

Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r.
Posiadam łącznie
(liczba dzieci uprawnionych
do ulgi):
JESTEM:
Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
pozostaje w związku małżeńskim
przez część roku
Małżonkiem przez cały rok

1 dziecko

Zarobki < lub = 56.000 zł

Łączne zarobki < lub = 112.000 zł

92,67 zł ulgi/mc

Zarobki > 56.000 zł

Łączne zarobki > 112.000 zł

0 zł ulgi

2 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

3 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

4 dzieci

Pierwsze dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Drugie dziecko

92,67 zł/mc

1112,04 zł/rok

Trzecie dziecko

166,67 zł/mc

2000,04 zł/rok

Czwarte dziecko

225 zł/mc

2700 zł/rok

Więcej dzieci

Każde kolejne

225 zł/mc

2700 zł/rok

 

Ulga na dziecko według nowych zasad (wideo)
ulga na jedno dziecko

ulga na dwoje dzieci

ulga na troje dzieci

ulga na czworo
i więcej dzieci

 

Ile zarobiłem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom wychowującym 1 dziecko i zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 56.000 oraz:

 • wychowującym dzieci, w tym wychowującej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwającej cały rok (separacja faktyczna powoduje, że podatnik pozostaje w związku małżeńskim),
 • pozostającym w związku małżeńskim część roku (rozwodnik, osoba pobierająca się, w stosunku do której orzeczono separację),
 • pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Prawo do ulgi przysługuje natomiast rodzicom zarabiającym w roku podatkowym nie więcej niż 112.000 i pozostającym cały rok w związku małżeńskim, a także osobie, która nie będąc w związku małżeńskim przez cały rok spełnia warunki, by uznać ją za osobę samotnie wychowującą dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).


Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),
 • dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).


Sumować należy kwotę dochodów z powyższych tytułów, czyli wartość uprzednio obniżoną o przysługujące koszty uzyskania przychodów. Sumę powyższych dochodów pomniejsza się dodatkowo o kwotę składek ZUS:

 • określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
  • zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  • potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

 • zapłaconych w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej;


Po takiej operacji kwotę należy porównać z wartością 56.000 zł/112.000 zł.

Wartość odliczenia - ilość dzieci

Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować.

Za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysługuje miesięcznie co znaczy, że w przypadku osiągnięcia przez któreś z dzieci pełnoletniości lub 25 lat w trakcie roku za dalszą część roku przysługiwać będzie kwota w niższej wysokości również z tytułu pozostałych dzieci.


Przykład

Przy trójce dzieci w rodzinie jedno dziecko osiągnęło 25 rok życia w miesiącu lipcu. Od sierpnia ulga przysługuje na dwójkę dzieci – czyli tylko w kwocie takiej, jak na dwoje wychowywanych osób.

Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku

Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 92,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i nie osiągnie prawa do podwyższonego limitu 166,67 zł na jedno z trójki dzieci.


Jeszcze poważniejsze konsekwencje dotyczyć będą rodzica dwójki dzieci, z których jedno jest pełnoletnie i przekroczy limit przychodów. W tym przypadku rodzic sprawdzać będzie musiał własne dochody w danym roku (małżonkowie 112.000 zł łącznie), by skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko, którego wychowanie teoretycznie uprawnia do ulgi.

Przy przekroczeniu limitu dochodów rodziców, zarobki wakacyjne drugiego pełnoletniego dziecka pozbawią ich uprawnienia nie tylko do ulgi za drugie, ale również na pierwsze z dzieci. Po pierwsze należy patrzeć na ilość dzieci, do których przysługuje ulga, a dopiero po stwierdzeniu ich ilości– na kwotę ulgi oraz na to, czy rodzice muszą czy też nie muszą obliczać własnych dochodów dla korzystania z odliczenia.

Składam deklarację

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

UWAGA: Dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Wychowywanie dzieci

Wychowuje się dzieci małoletnie, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł

UWAGA: Nauka w szkole, wiek 25 lat

Zmiana przepisów sprawiła, że obecnie wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.

UWAGA: studia a prorodzinna

System studiów dwustopniowych uprawnia do ulgi w pełnym wymiarze (za wszystkie miesiące roku), jeśli wystąpi ciągłość nauki.

Urlop dziekański, nie pozbawia prawa do studiowania. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. Inaczej będzie przy zawieszeniu w prawach studenta, przerwy w studiach lub zakończenia danego etapu studiów i nierozpoczęcia następnego. Oczekiwanie na obronę pracy licencjackiej lub magisterskiej nie uprawnia do ulgi, jeżeli dana osoba nie posiada już statusu studenta (często obrona następuje już po zakończeniu studiów). Regulamin uczelni może jednak uprawniać do zachowania statusu studenta aż do przesuniętego terminu obrony. Status studenta przysługuje z reguły do końca września ostatniego roku studiów.

Dochody dziecka

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu.

Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego.

Oznacza to zarazem, że niektóre przychody dziecko uzyskiwać może bez ograniczeń, a ulga nadal będzie przysługiwać, np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości.

Uwaga !

W związku interpretacją Ministerstwa Finansów z 28 grudnia 2010r. (DD3/033/184/IMD/10/PK-1323) w sprawie doliczania do dochodów dziecka również dochodów zagranicznych – istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie próbował, powołując się m.in. na zasadę równouprawnienia, dochody zagraniczne dziecka doliczyć do kwoty zarobku dziecka, w związku z którą możliwe jest rozliczenie się w ramach ulgi prorodzinnej lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT.pl stoi na stanowisku, że jest to wykładnia nieprawidłowa. Przypomnijmy, kwota 3089 zł dotyczy dochodów dziecka: „jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało ono dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku”.

Kwoty podlegające opodatkowaniu w tym przypadku należy rozumieć jako – faktycznie wpływające na podatek. Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy. Kwota ta w praktyce nie podlega w Polsce opodatkowaniu i nie powinna być ujmowana przy liczeniu kwoty 3089 zł. Inaczej jest w przypadku kwot, do których stosować należy zasadę proporcjonalnego odliczenia, które są w Polsce opodatkowane.

 

Kto korzysta z ulgi

Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36). Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych (PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga prorodzinna w PIT za 2014 rok

UWAGA:

Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka przeszła na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Np. opiekę nad dzieckiem przekazano osobie trzeciej, rodzic został pozbawiony funkcji władzy rodzicielskiej.

Inaczej jest w przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do tej władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Np. dziecko urodziło się 30 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.

UWAGA: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi.

Separacja faktyczna, opiekun mieszka sam

Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (zwrot brzmi „wykonuje władzę rodzicielską” a nie że tą władzę tylko posiada). Jeżeli dziecko przebywa u jednego z rodziców i drugi małżonek nie łoży na dzieci i nie zajmuje się nimi, a władza rodzicielska przysługuje im obydwojgu (np. separacja faktyczna) z ulgi korzysta wyłącznie sprawujący władzę (w praktyce ciężko dowieść, że tylko u jednego rodzica dziecko przebywało, zatem przyjmuje się, że małżonkowie dowolnie dysponują prawem do ulgi, w ramach porozumienia; w razie konfliktu wymagane jest przestawianie dowodów). Innymi słowy warunek przyznania władzy rodzicielskiej jest podstawową przesłanką, by z ulgi korzystać. Dopiero po ustaleniu, że dwóm osobom (np. rodzicom po rozwodzie) przysługuje władza rodzicielska, powinno się zadecydować, które z nich tę władzę faktycznie wykonuje. W przypadku wspólnego faktycznego wykonywania władzy, przyjmuje się podział ulgi po połowie lub w dowolnych proporcjach.

Konflikt co do wartości ulgi u poszczególnych małżonków wymaga wykazania, że dany podatnik ma prawo do ulgi (że on sprawował władzę rodzicielską, a drugi małżonek nie łożył na utrzymanie dziecka lub władzy nie sprawował; decydujące będzie zatem faktyczne sprawowanie tej władzy).

Powyższe nie oznacza jednak, że alimentowanie dziecka (bez pieczy nad nim) oznacza utratę prawa do ulgi. Jedynie nie wykonywanie władzy rodzicielskiej w nakazanym stopniu pozbawia prawa do odliczenia (podobnie - Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r. (nr IBPBII/1/415-523/10/ASz).

A zatem jeżeli małżonkowie faktycznie razem sprawują władzę, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku konfliktu możliwy jest podział ulgi po połowie albo konieczne jest wykazanie, że drugi małżonek władzę posiada, lecz jej nie wykonuje.
 

Korekta deklaracji co do ulgi prorodzinnej


W przypadku, gdy małżonkowie w deklaracjach rocznych dokonali podziału ulgi w określony sposób, korekta zeznaniu jednego z małżonków nie spowoduje innego niż początkowy podziału tej ulgi, w tym nie powoduje, że podział ten powinien być po połowie. Małżonkowie podejmowali wspólnie decyzję o podziale ulgi składając zeznanie podatkowe, a późniejsza kłótnia, rozwód, separacja i brak jednoznaczności takiej decyzji nie mogą wpływać na kwestię wcześniej wspólnie podjętej decyzji (podobnie – WSA w Opolu 27.06.2012 r., sygn.. akt I SA/Op 119/12).


W przypadku rozwodu i separacji prawnej ulga przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej. Podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym. W przypadku gdy za ten okres miesiąca kalendarzowego w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, a także pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników (np. wykonującemu władzę oraz sprawującemu opiekę) przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas dochodzi zatem do podziału dziennego kwoty ulgi. Jedynie zatem przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym. Opiekunowie lub rodzice nie mogą ulgi podwoić, a zatem limit ulgi przysługuje im wyłącznie raz, łączny na nich oboje 1.112,04 zł rocznie.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 27-10-2015

Komentarze

Autor: iiii (30-04-2015 17:19:25)
Temat: odp. MK
wpisz 0,00 i spróbuj kilka razy. lub wpis wierw 0.01 , a potem zmien na 0.00 lub zosta 0.01 - za 1 grosz chyba nie będą scigać:)
Autor: Ania (30-04-2015 06:52:03)
Temat: ulga na dzieci urodzone w 2014 roku
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta...pokaż całą treść
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta urodzone w 2014 r będę korzystala sama. Jaka kwota przysluguje mi do odliczenia na bliżnieta?zwiń
Autor: Ania (30-04-2015 06:44:00)
Temat: ulga na dzieci urodzone w 2014 roku
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta...pokaż całą treść
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta urodzone w 2014 r będę korzystala sama. Jaka kwota przysluguje mi do odliczenia na bliżnieta?zwiń
Autor: Ania (30-04-2015 06:40:27)
Temat: ulga na dzieci urodzone w 2014 roku
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta...pokaż całą treść
20 pazdziernika 2014r urodzilam bliznieta. Mam łącznie 5 dzieci. Z mężem rozliczmy się osobno i w polowie korzystamy z ulgi na starszą 3 dzieci, natomiast na bliznięta urodzone w 2014 r będę korzystala sama. Jaka kwota przysluguje mi do odliczenia na bliżnieta?zwiń
Autor: MK (30-04-2015 02:13:50)
Temat: rozliczenie z trójką dzieci
Mój mąż ma syna z poprzedniego małżeństwa. Płaci na niego alimenty, współuczestniczy w wychowaniu. Nie chce rozliczać na niego ulgi, ponieważ syn mieszka z matką. Razem mamy...pokaż całą treść
Mój mąż ma syna z poprzedniego małżeństwa. Płaci na niego alimenty, współuczestniczy w wychowaniu. Nie chce rozliczać na niego ulgi, ponieważ syn mieszka z matką. Razem mamy dwójkę dzieci, na które ulgę rozlicza mąż. I teraz, z centralnej informacji podatkowej otrzymałam info, że nasze dzieci mogą być potraktowane jako 2 i 3 (bo przecież tak faktycznie jest). Niestety program nie puszcza mnie dalej, jeżeli wpiszę dane najstarszego syna i nie wpiszę kwoty do odliczenia. Czy ktoś wie co z tym zrobić? zwiń
Autor: JOLA (29-04-2015 22:32:36)
Temat: ODLICZENIA
PROSZE O ODPOWIEDŻ: WYCHOWUJĘ DWOJE DZIECI , ZYJĘ W KONKUBINACIE , ZARABIAM NIEWIELE OK.16.000 ROCZNIE (KONKUBENT NIE PRACUJE), DLACZEGO UZYSKUJE TAK MAŁO ODLICZENIA NA 2 DZIECI
Autor: Ola (28-04-2015 10:17:48)
Temat: PROGI
Te progi zarobokowe a dokładniej chodzi o kwotę DOCHOD PO ODLICZENIACH na PIT37 - poz. 111. są tylko dla osób mających jedno dziecko.
Autor: Ola (28-04-2015 10:14:17)
Temat: do ROZWIEDZIONA MAMA
Ale ma Pani dwoje dzieci więc może Pani odliczyć ulgę na dwójkę. Jeśli dzieci są z Panią to proszę ustalić z byłym mężem, że to Pani będzie...pokaż całą treść
Ale ma Pani dwoje dzieci więc może Pani odliczyć ulgę na dwójkę. Jeśli dzieci są z Panią to proszę ustalić z byłym mężem, że to Pani będzie odliczać ulgę.zwiń
Autor: Nickelodeon (26-04-2015 23:53:02)
Temat: "zarobki"
Autorze, co wg Ciebie oznacza słowo zarobki, na które to słowo tak chętnie powołujesz się? Przychód? Dochód?, a może kwoty po odliczeniach ZUS i FZ?
Autor: Rozwiedziona Mama (26-04-2015 18:02:32)
Temat: Podział ulgi pomiędzy rodziców 2 dzieci, a dochody powyżej limitu
Witam. Mamy z moim byłym mężem dwoje dzieci. Do tej pory dzieliliśmy się ulgą po połowie - ex-małżonek odliczał ulgę na jedno, a ja na drugie dziecko....pokaż całą treść
Witam. Mamy z moim byłym mężem dwoje dzieci. Do tej pory dzieliliśmy się ulgą po połowie - ex-małżonek odliczał ulgę na jedno, a ja na drugie dziecko. Oboje przekraczamy jednak limit dochodu pozwalający odliczyć ulgę na 1 dziecko. Proszę o informację czy mogę odliczyć ulgę tylko na 1 dziecko, chociaż faktycznie posiadam dwójkę, jeśli mój dochód jest powyżej 56000?zwiń
Autor: Mama (26-04-2015 10:00:39)
Temat: ulga na dziecko
Dostaję 900 zł alimentów na syna i to wszystko. Były mąż mieszka 400 km od nas i widzi syna raz w miesiącu. Przed rozwodem bywał co dwa tygodnie....pokaż całą treść
Dostaję 900 zł alimentów na syna i to wszystko. Były mąż mieszka 400 km od nas i widzi syna raz w miesiącu. Przed rozwodem bywał co dwa tygodnie. Mieszka w naszym domu , ma emeryturę i pracuje. Dlaczego ma odliczać jakiekolwiek ulgi na dziecko?zwiń
Autor: mactom (26-04-2015 00:42:43)
Temat: DO MARZENA
zależy ile zostało potrącone zaliczki na podatek, składek na ubezp. społeczne i zdrowotne.
Autor: marzena (25-04-2015 08:46:59)
Temat: samotna matka
Moj dochód miesięczny,to 1800zl brutto.Pracuje od września 2014.Mam dwoje dzieci.W jakiej wysokości otrzymam ulgę?Czy w ogóle otrzymam?Będę wdzięczna za odpowiedz.
Autor: Zdezorientowana (21-04-2015 15:41:04)
Temat: Ulga na dziecko
Witam, czy ma prawo do ww. ulgi, jeśli córka zarobiła w Anglii ok 1000 funtów(rozliczona zostanie w tamtejszym urzędzie) W Polsce zarobiła 1900 PLN? Nie ma jasnej interpretacji...pokaż całą treść
Witam, czy ma prawo do ww. ulgi, jeśli córka zarobiła w Anglii ok 1000 funtów(rozliczona zostanie w tamtejszym urzędzie) W Polsce zarobiła 1900 PLN? Nie ma jasnej interpretacji takiej sytuacjizwiń
Autor: WBR (21-04-2015 09:16:14)
Temat: Proszę o pomoc
zarobiłem około 80tys i żona około 80tys czy mogę odliczyć ulgę na 1 dziecko urodzone w grudniu 2014 czyli 92,67 zł ulgi/mc ???...pokaż całą treść
zarobiłem około 80tys i żona około 80tys czy mogę odliczyć ulgę na 1 dziecko urodzone w grudniu 2014 czyli 92,67 zł ulgi/mc ??? zwiń
Autor: mactom (20-04-2015 23:22:46)
Temat: do zdesperowana mama
w PIT za 2014r można rozliczyc niewykorzystaną czesc ulgi w PIT/UZ- załacznik ten wypełnia się gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odlicvzonej w zeznaiu. Zwrot...pokaż całą treść
w PIT za 2014r można rozliczyc niewykorzystaną czesc ulgi w PIT/UZ- załacznik ten wypełnia się gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odlicvzonej w zeznaiu. Zwrot kwoty ulgi wynosi max do wysokości składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, które zostały opłacone lub pobrane w 2014r.zwiń
Autor: mactom (20-04-2015 23:11:35)
Temat: do samotna
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samotny-rodzic-a-ulga-prorodzinna-w-PIT-2014-7229494.html...pokaż całą treść
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Samotny-rodzic-a-ulga-prorodzinna-w-PIT-2014-7229494.html zwiń
Autor: samotna (20-04-2015 22:20:32)
Temat: jedno dziecko-jeden rodzic
Ulga prorodzinna jest niesprawiedliwa dla samotnych rodziców posiadających jedno dziecko, bo rocznie dla tej dwójki dla każdego przypada 28 tys, a dla pełnej rodziny z jednym dzieckiem...pokaż całą treść
Ulga prorodzinna jest niesprawiedliwa dla samotnych rodziców posiadających jedno dziecko, bo rocznie dla tej dwójki dla każdego przypada 28 tys, a dla pełnej rodziny z jednym dzieckiem 37 tys na osobę, oczywiście mówię u o kwotach brutto. No ale cóż to ulga prorodzinna, a widać niepełna rodzina to nie rodzina.zwiń
Autor: zdesperowana mama (20-04-2015 07:45:45)
Temat: rozliczenie dziecka
Witam mój mąż pracował zaledwie miesiąc w 2014roku zastanawia nas to czy może odliczyć dziecko zarobił 1000zl wiec podatku jest odoprowadzone mało czy jest możliwość odliczenia syna...pokaż całą treść
Witam mój mąż pracował zaledwie miesiąc w 2014roku zastanawia nas to czy może odliczyć dziecko zarobił 1000zl wiec podatku jest odoprowadzone mało czy jest możliwość odliczenia syna z góry dziękuję za odpisanie pozdrawiamzwiń
Autor: zdesperowana mama (20-04-2015 07:42:37)
Temat: rozliczenie dziecka
Witam mój mąż pracował zaledwie miesiąc w 2014roku zastanawia nas to czy może odliczyć dziecko zarobił 1000zl wiec podatku jest odoprowadzone mało czy jest możliwość odliczenia syna...pokaż całą treść
Witam mój mąż pracował zaledwie miesiąc w 2014roku zastanawia nas to czy może odliczyć dziecko zarobił 1000zl wiec podatku jest odoprowadzone mało czy jest możliwość odliczenia syna z góry dziękuję za odpisanie pozdrawiamzwiń
Autor: ciekawostka (13-04-2015 21:40:54)
Temat: rozliczenie ulgi na dziecko
witam, od lipca posiadamy z mężem intercyzę, a jedno z nas zarobiło więcej niż 56tys.zł. Rozliczamy się osobno, ale jesteśmy małżeństwem i wspólnie wychowujemy nasze 1 dziecko. Łącznie nasze...pokaż całą treść
witam, od lipca posiadamy z mężem intercyzę, a jedno z nas zarobiło więcej niż 56tys.zł. Rozliczamy się osobno, ale jesteśmy małżeństwem i wspólnie wychowujemy nasze 1 dziecko. Łącznie nasze dochody nie przekraczają limitu 112 tys.zł. Czy każde z nas może w swojej deklaracji PIT wpisać połowę kwoty do odliczenia i zaznaczyć 1/2 roku sprawowania opieki (w kwadracikach w PIT/O)? z góry dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: niedoinformowana (13-04-2015 12:15:57)
Temat: rozliczenie ulgi
Wychowuje dwójkę dzieci i nie pracuję,gdyż posiadam świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawną córkę.Czy mogę również ubiegać się o ulgę
Autor: zdesperowana (13-04-2015 11:18:15)
Temat: rozliczenie ulgi
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale...pokaż całą treść
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale nie interesuję się nią ponad to co zostało mu zasądzone( czyli alimenty), ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej nie informując mnie nawet o tym? Chciałabym przy tym nadmienić, że zmusił córkę do płacenia 1/3 kwoty za rachunki, ponieważ płaci na nią alimenty, więc jego zdaniem ma ona dochód.zwiń
Autor: zdesperowana (13-04-2015 11:13:17)
Temat: rozliczenie ulgi
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale...pokaż całą treść
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale nie interesuję się nią ponad to co zostało mu zasądzone( czyli alimenty), ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej nie informując mnie nawet o tym? Chciałabym przy tym nadmienić, że zmusił córkę do płacenia 1/3 kwoty za rachunki, ponieważ płaci na nią alimenty, więc jego zdaniem ma ona dochód.zwiń
Autor: zdesperowana (13-04-2015 11:05:58)
Temat: rozliczenie ulgi
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale...pokaż całą treść
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale nie interesuję się nią ponad to co zostało mu zasądzone( czyli alimenty), ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej nie informując mnie nawet o tym? Chciałabym przy tym nadmienić, że zmusił córkę do płacenia 1/3 kwoty za rachunki, ponieważ płaci na nią alimenty, więc jego zdaniem ma ona dochód.zwiń
Autor: zdesperowana (13-04-2015 11:04:45)
Temat: rozliczenie ulgi
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale...pokaż całą treść
Czy mój były mąż, który dwa lata po rozwodzie wciąż mieszka w moim mieszkaniu(sądownie przyznano mu pokój), wraz ze mną i córką, płaci alimenty na córkę ale nie interesuję się nią ponad to co zostało mu zasądzone( czyli alimenty), ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej nie informując mnie nawet o tym? Chciałabym przy tym nadmienić, że zmusił córkę do płacenia 1/3 kwoty za rachunki, ponieważ płaci na nią alimenty, więc jego zdaniem ma ona dochód.zwiń
Autor: krystyna (13-04-2015 10:08:57)
Temat: mąż jest rolnikiem
jak rozliczę ulgę prorodziną, jężeli mój mąż jest rolnikiem. ja osiągnęłam dochód po odliczeniu składek na ubezp społ i zdrowotne 3364. mam dwoje dzieci w wieku szkolnym....pokaż całą treść
jak rozliczę ulgę prorodziną, jężeli mój mąż jest rolnikiem. ja osiągnęłam dochód po odliczeniu składek na ubezp społ i zdrowotne 3364. mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Czy mogę składać wiosek o zwrot niewykorzystanej ulgi. zwiń
Autor: Tomasz (13-04-2015 09:37:33)
Temat: dzieci
Nie "ILOŚĆ" tylko "LICZBA" dzieci!!!
Autor: aa (12-04-2015 22:32:41)
Temat: rozliczenie ulgi
mój mąż z pierwszego małżeństwa ma dziecko. Płaci alimenty utrzymujemy dobry kontakt,ma ograniczenie władzy rodzicielskiej,władzę tą ma jedynie do najważniejszych spraw. Czy możemy odliczyć na niego połowę ulgi?
Autor: Ala (12-04-2015 08:49:12)
Temat: ulga prorodzinna
jestem w związku małżeńskim mam dwoje dzieci moje dochody za 2014 wyniosły 1800 zł czy należy mi się jakaś ulga
Autor: mactom (11-04-2015 22:04:00)
Temat: do anmarar
jasne,ze tak
Autor: anmarar (10-04-2015 21:33:09)
Temat: ulga na dziecko
Jestem matka samotnie wychowujaca dziecko ,moje dochody wyniosły w 2014 r 2028 zł czy nalezy mi sie jakas ulga na dziecko?...pokaż całą treść
Jestem matka samotnie wychowujaca dziecko ,moje dochody wyniosły w 2014 r 2028 zł czy nalezy mi sie jakas ulga na dziecko? zwiń
Autor: anmarar (10-04-2015 20:20:39)
Temat: ulga na dziecko
Jestem matka samotnie wychowujaca dziecko ,moje dochody wyniosły w 2014 r 2028 zł czy nalezy mi sie jakas ulga na dziecko?...pokaż całą treść
Jestem matka samotnie wychowujaca dziecko ,moje dochody wyniosły w 2014 r 2028 zł czy nalezy mi sie jakas ulga na dziecko? zwiń
Autor: Julia (08-04-2015 20:00:44)
Temat: Ulga prorodzinna
Jestem matka syna pełnoletniego niepełnosprawnego pobierającego dodatek pielęgnacyjny i do kwietnia 2014 rentę socjalną, a od kwietnia dodatek pielęgnacyjny i rentę rodzinną po śmierci ojca a mojego...pokaż całą treść
Jestem matka syna pełnoletniego niepełnosprawnego pobierającego dodatek pielęgnacyjny i do kwietnia 2014 rentę socjalną, a od kwietnia dodatek pielęgnacyjny i rentę rodzinną po śmierci ojca a mojego męża Czy przysługuje mi ulga ?zwiń
Autor: andzia (08-04-2015 16:45:46)
Temat: samotnie wychowuje syna
czy gdy samotnie wychowuje syna przysluguje mi ulga na dziecko i w jakiej kwocie...pokaż całą treść
czy gdy samotnie wychowuje syna przysluguje mi ulga na dziecko i w jakiej kwocie zwiń
Autor: mactom (04-04-2015 23:09:02)
Temat: do marta
powinnas dostac zwrot 2224,08
Autor: marta (31-03-2015 08:10:36)
Temat: do mactom
Suma SKL spol i zdrow wynosi 6520.49
Autor: mactom (31-03-2015 02:18:57)
Temat: do marta
a jaka jest kwota składek na ub społeczne i zdrowotne?
Autor: marta (30-03-2015 23:17:25)
Temat: prorodzinna
Składając pit37,0 ,UZ mając niski dochod (24000)moja kwota na dwoje dzieci bedzie 2224.08czy tylko koszty pobrane przez płatnika?Bardzo dziekuje
Autor: ala5 (30-03-2015 23:05:11)
Temat: prorodzinna
Czy jeśli maz ma rentę 2014mieliśmy 4dzieci z tym ze najstarszy osiągnął wiek18lat i ukończył szkole w czerwcu to odliczam go tylko za pierwsze 6 msc roku?...pokaż całą treść
Czy jeśli maz ma rentę 2014mieliśmy 4dzieci z tym ze najstarszy osiągnął wiek18lat i ukończył szkole w czerwcu to odliczam go tylko za pierwsze 6 msc roku? zwiń
Autor: Beata (30-03-2015 17:13:57)
Temat: ulga po rozwodzie
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/287534,Jaka-ulga-na-dziecko-dla-rodzicow-po-rozwodzie-lub-w-separacji.html
Autor: Joanna (29-03-2015 20:28:01)
Temat: Rodzic a małżonek/małżonka
Dwoje rodziców wychowujących razem dziecko i mieszkających razem niekoniecznie musi być małżeństwem. Czy rodzice nie będący małżonkami, ale wychowującymi razem dziecko, mają siebie traktować jako dwójkę singli...pokaż całą treść
Dwoje rodziców wychowujących razem dziecko i mieszkających razem niekoniecznie musi być małżeństwem. Czy rodzice nie będący małżonkami, ale wychowującymi razem dziecko, mają siebie traktować jako dwójkę singli czy "małżonków" do celów obliczenia ulgi?zwiń
Autor: do Ferenc (29-03-2015 12:41:57)
Temat: które pozicji w PIT 37?
Suma dochodów z poz.103 i 104 w PIT-37. Jeżeli składasz tylko PIT-37.Jeżeli składałbyś dodatkowo np. PIT-38 lub PIT-36L ,to wtedy dochody z tych PIT-ów też musiałbyś wziąć...pokaż całą treść
Suma dochodów z poz.103 i 104 w PIT-37. Jeżeli składasz tylko PIT-37.Jeżeli składałbyś dodatkowo np. PIT-38 lub PIT-36L ,to wtedy dochody z tych PIT-ów też musiałbyś wziąć pod uwagę.zwiń
Autor: Ferenc (29-03-2015 00:02:27)
Temat: które pozicji w PIT 37?
Razem z żoną rozliczymy w tym roku w PIT 73 z załącznikiem PIT/O dla dziecko (jednego). Wiem, że ulga za dziecka przysługuje tylko jeżely łanczny dochód jest...pokaż całą treść
Razem z żoną rozliczymy w tym roku w PIT 73 z załącznikiem PIT/O dla dziecko (jednego). Wiem, że ulga za dziecka przysługuje tylko jeżely łanczny dochód jest mniej niż 112000zł. W naszym PIT 37 z których pozicjach to sie liczy? (Czy "przychód" - poz 64 i 95? Lub "dochód": poz. 66 i 97? Eventualnie po prostu "dochód po oliczeniach: poz 111? ) Pozdrawiam,zwiń
Autor: Tomek (28-03-2015 12:51:29)
Temat: łożenie na dzieci vs sprawowanie opieki
Radzę sięgnąć do ulotki MF. Tam jest np. wprost napisane "Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom praw- nym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje" co w tym materiale jest opisane...pokaż całą treść
Radzę sięgnąć do ulotki MF. Tam jest np. wprost napisane "Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom praw- nym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje" co w tym materiale jest opisane nieco inaczej. zwiń
Autor: Marzena (27-03-2015 17:48:07)
Temat: Liczba dzieci
Pragnę zwrócić uwagę, że dzieci są absolutnie policzalne, więc należało napisać "liczba dzieci", a nie "ilość dzieci".
Autor: Małgorzata (27-03-2015 17:10:05)
Temat: odliczenie ulgi na dzieci a strata
Witam, bardzo proszę o poradę - mąż prowadzi dział. gospod - rozlicza się na zasadach ogolnych - księgowa przygotowała mu PIT 36. Za 2014 rok ma niestety...pokaż całą treść
Witam, bardzo proszę o poradę - mąż prowadzi dział. gospod - rozlicza się na zasadach ogolnych - księgowa przygotowała mu PIT 36. Za 2014 rok ma niestety stratę, mąż sam opłacał składki ubezp. zdrowotnego i społecznego. Mamy 3 dzieci (spełniamy wymogi skorzystania z ulgi prorodzinnej, rozliczamy się wspólnie). Czy dobrze rozumiem, że rozlicząjąc się za 2014 mamy prawo do otrzymania kwoty ulgi jako różnicy od zapłaconych składek na ub.społ. i zdr. po wypełnieniu PIT/UZ? Składki były większe od przysługującej ulgi. dziękuję za pomoc.zwiń
Autor: Aneta (27-03-2015 12:25:51)
Temat: ulga nietypowa?
Witajcie i proszę o podpowiedź jak rozliczyć daną sytuację: niepełnoletnie dziecko (matka) pobiera rente po zmarłym ojcu do lipca 2014-i wtedy dziecko kończy 18 lat (uczy się)....pokaż całą treść
Witajcie i proszę o podpowiedź jak rozliczyć daną sytuację: niepełnoletnie dziecko (matka) pobiera rente po zmarłym ojcu do lipca 2014-i wtedy dziecko kończy 18 lat (uczy się). Renta zostaje wstrzymana na 2 mies. i następnie wznowiona jej wypłata. Za te dwa mies już pelnoletnie dziecko dostaje do rozliczenia PIT -40A z dochodem, a matka PIT 11A. Pytanie jest takie- Czy matka może odliczyć ulgę na to dziecko za cały 2014 rok???zwiń
Autor: do Ala (26-03-2015 17:48:33)
Temat: ulga
166,67:30=5,56 5,56x11 dni=61,16 za styczeń na 3 dziecko
Autor: do AGUSIA_KOR (26-03-2015 17:44:53)
Temat: ulga prorodzinna
Nie możecie , jeżeli macie tylko jedno dziecko, chyba , że partner ma jeszcze jakieś dziecko, to wtedy by było więcej niż 1 i dochód nie miałby...pokaż całą treść
Nie możecie , jeżeli macie tylko jedno dziecko, chyba , że partner ma jeszcze jakieś dziecko, to wtedy by było więcej niż 1 i dochód nie miałby wpływu i on mógłby odliczyć ulgęzwiń
Autor: do Jolene (26-03-2015 17:32:37)
Temat: ulga na dziecko
Tak, ulga przysługuje Ci do lipca
Autor: Arek (26-03-2015 09:07:16)
Temat: czy mogę odliczyć cały rok?
witam, moja córka w 2014 zdała maturę; od października rozpoczęła naukę w szkole policealnej (wtedy dopiero ruszył jej kierunek); czy zatem mogę dokonać odliczenia za cały rok,...pokaż całą treść
witam, moja córka w 2014 zdała maturę; od października rozpoczęła naukę w szkole policealnej (wtedy dopiero ruszył jej kierunek); czy zatem mogę dokonać odliczenia za cały rok, czy jednak tylko za 11 miesięcy, tj. wyłączając miesiąc wrzesień?zwiń
Autor: Jolene (25-03-2015 11:52:31)
Temat: ulga na dziecko
Mój 17letni syn zginął tragicznie w lipcu zeszłego roku. Rozliczam się razem z mężem, który składał PIT28 a tytułu najmu. Czy przysługuje mi ulga i ewentualnie w...pokaż całą treść
Mój 17letni syn zginął tragicznie w lipcu zeszłego roku. Rozliczam się razem z mężem, który składał PIT28 a tytułu najmu. Czy przysługuje mi ulga i ewentualnie w jakiej proporcji?zwiń
Autor: AGUSIA_KOR (25-03-2015 07:54:59)
Temat: ulga prorodzinna
witam, nie jesteśmy z partnerem po ślubie, mamy dziecko. partner w roku mial przychód 66000, ja nie pracuję, Nie możemy skorzystać z ulgi rodzinnej????...pokaż całą treść
witam, nie jesteśmy z partnerem po ślubie, mamy dziecko. partner w roku mial przychód 66000, ja nie pracuję, Nie możemy skorzystać z ulgi rodzinnej???? zwiń
Autor: Ala (24-03-2015 22:34:37)
Temat: ulga
Mam dziecko w rodzinie zastępczej od 21 stycznia 2014 roku , jest to mo j e 3 dziecko , jaką kwotę odliczać za styczeń?...pokaż całą treść
Mam dziecko w rodzinie zastępczej od 21 stycznia 2014 roku , jest to mo j e 3 dziecko , jaką kwotę odliczać za styczeń? zwiń
Autor: Beata (24-03-2015 21:20:36)
Temat: ulga na dziecko a rozdzielczość majątkowa
Witam, podatnik wykazał za 2014 r. dochód 56 800,00zł. pozostaje w związku małżeńskim, jednak ma rozdzielczość majątkową i ojciec dziecka nie ma z nim kontaktu, nie...pokaż całą treść
Witam, podatnik wykazał za 2014 r. dochód 56 800,00zł. pozostaje w związku małżeńskim, jednak ma rozdzielczość majątkową i ojciec dziecka nie ma z nim kontaktu, nie mieszka z rodziną, czy można wskazać w PIT, że małżonek "pozostawał w związku małżeńskim cały 2014r.", wówczas dochód zostaje powiększony i jest możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej?zwiń
Autor: pit forma (24-03-2015 21:18:22)
Temat: Autor: Tomasz (22-03-2015 19:05:35) Temat: Ulga na dzieci
Pan podczas składania powinien odliczać już dzieci, nie wiadomo czy ten podatek wyszedł Panu po odliczeniu dzieci czy przed, jeśli po i podatek został jeszcze, tzn....pokaż całą treść
Pan podczas składania powinien odliczać już dzieci, nie wiadomo czy ten podatek wyszedł Panu po odliczeniu dzieci czy przed, jeśli po i podatek został jeszcze, tzn. odliczył Pan całą ulgę, jeśli przed, to od nowa odliczać,wiater48@o2.pl, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (24-03-2015 21:10:23)
Temat: Beata (24-03-2015 21:06:56) Temat: ulga na dziecko a rozdzielczość majątkowa
Tak jest , ponieważ rozdzielność to nie ustanie małżeństwa , tylko majątku wspólnego, pozdr...pokaż całą treść
Tak jest , ponieważ rozdzielność to nie ustanie małżeństwa , tylko majątku wspólnego, pozdr zwiń
Autor: pit forma (24-03-2015 21:08:23)
Temat: Autor: iga (24-03-2015 19:49:12) Temat: odliczenie dzieci
Pani może , ponieważ jeśli posiada Pani dwoje dzieci to już limit nie obowiązuje, a pit Uz składa Pani wtedy jeśli podatku , którego Pani wyliczy ...pokaż całą treść
Pani może , ponieważ jeśli posiada Pani dwoje dzieci to już limit nie obowiązuje, a pit Uz składa Pani wtedy jeśli podatku , którego Pani wyliczy nie wystarczy na odliczenie pełnej kwoty tej ulgi na dwoje dzieci , więcej jeśli potrzeba Pani, to pisać na wiater8@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: Beata (24-03-2015 21:06:56)
Temat: ulga na dziecko a rozdzielczość majątkowa
Witam, podatnik wykazał za 2014 r. dochód 56 800,00zł. pozostaje w związku małżeńskim, jednak ma rozdzielczość majątkową i ojciec dziecka nie ma z nim kontaktu, nie...pokaż całą treść
Witam, podatnik wykazał za 2014 r. dochód 56 800,00zł. pozostaje w związku małżeńskim, jednak ma rozdzielczość majątkową i ojciec dziecka nie ma z nim kontaktu, nie mieszka z rodziną, czy można wskazać w PIT, że małżonek "pozostawał w związku małżeńskim cały 2014r.", wówczas dochód zostaje powiększony i jest możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej?zwiń
Autor: pit forma (24-03-2015 20:45:03)
Temat: (23-03-2015 19:05:19) Temat: Autor: Edyta (23-03-2015 00:58:42)
oczywiście odlicza Pani od czerwca i najlepiej więc, jeśli Pani samodzielnie obliczy limit dochodu, nie podając danych małżonka w kreatorze czyli nie wypełni Pani pola...pokaż całą treść
oczywiście odlicza Pani od czerwca i najlepiej więc, jeśli Pani samodzielnie obliczy limit dochodu, nie podając danych małżonka w kreatorze czyli nie wypełni Pani pola "mimo, że rozliczam się indywidualnie, pozostaję w związku małżeńskim" lub wypełni załączniki Ministerstwa Finansów, nie podając danych małżonka, jeśli odlicza Pani całość ulgi od własnych wyłącznie doch. , pozdr zwiń
Autor: pit forma (24-03-2015 20:16:09)
Temat: (23-03-2015 19:05:19) Temat: Autor: Edyta (23-03-2015 00:58:42)
Z tym , że tutaj prawo do wspólnego wyliczenia dochodu dochodu pozostaje jednak nadal , czyli do limitu dochodu na jedno dziecko jest zobowiązana Pani...pokaż całą treść
Z tym , że tutaj prawo do wspólnego wyliczenia dochodu dochodu pozostaje jednak nadal , czyli do limitu dochodu na jedno dziecko jest zobowiązana Pani doliczyć dochody męża jednak aby obydwa łącznie nie przekraczały 112000 zł , wtedy ulga przysługuje, bo warunek dotyczy jedynie aby pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i nie dotyczy on rozdzielności majątkowej a dane małżonka w pit O lub pit /Uz podaje się tylko wtedy, jeśli nie odliczamy całej ulgi od swoich dochodów wyłącznie a więc zgodnie z : "Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków" , wiater48@o2.pl, pzdrzwiń
Autor: iga (24-03-2015 19:49:12)
Temat: odliczenie dzieci
Witam czy wykazujac dochody powyzej 112000 w malzenstwie moge odliczyc po 92,67zl za dwoje dzieci czy nie? Rozumiem ze robie to na pit 0. Czy pit UZ...pokaż całą treść
Witam czy wykazujac dochody powyzej 112000 w malzenstwie moge odliczyc po 92,67zl za dwoje dzieci czy nie? Rozumiem ze robie to na pit 0. Czy pit UZ tez wtedy obowiązuje? To jakas dodatkowa ulga?zwiń
Autor: pit forma (23-03-2015 19:11:09)
Temat: Autor: Joanna (23-03-2015 16:59:33) Temat: wychowawczy -ulga na dzieci
Te składki zgodnie z nowelizacją, płaci za Panią budżet państwa i od tego tylko Pani nie odliczy ulgi....pokaż całą treść
Te składki zgodnie z nowelizacją, płaci za Panią budżet państwa i od tego tylko Pani nie odliczy ulgi. zwiń
Autor: pit forma (23-03-2015 19:08:11)
Temat: Autor: Tomasz (22-03-2015 18:45:59) Temat: Dochody kapitałowe
Nie Tomasz , to tylko dotyczy tych co nie mają zasad ogólnych do rozliczenia wyłącznie...pokaż całą treść
Nie Tomasz , to tylko dotyczy tych co nie mają zasad ogólnych do rozliczenia wyłącznie zwiń
Autor: pit forma (23-03-2015 19:05:19)
Temat: Autor: Edyta (23-03-2015 00:58:42)
Na pewno źle , nie wolno przy rozdzielnosci się wspólnie wpisywać do pit, siebie tylko pisać , więcej na wiater48@o2.pl
Autor: pit forma (23-03-2015 19:02:04)
Temat: Autor: margo (22-03-2015 17:41:21) Temat: dochody dziecka za granicą
No tutaj nawet jeśli córka zarobiła i przekroczyła dochód po ukończeniu studiów, to ulga nie przysługuje, bo dochód liczy się za cały rok , nawet jeśli...pokaż całą treść
No tutaj nawet jeśli córka zarobiła i przekroczyła dochód po ukończeniu studiów, to ulga nie przysługuje, bo dochód liczy się za cały rok , nawet jeśli został uzyskany w jednym ostatnim miesiącu ponad limit, także dobrze wyliczyć oba dochody, dochód zagraniczny to przychód minus diety 30%zwiń
Autor: Joanna (23-03-2015 16:59:33)
Temat: wychowawczy -ulga na dzieci
Witam. Proszę o pomoc bo jedni mówią , że moge inni, że nie moge skorzystać z ulgi na dziecko do listopada 2014 r od 5 grudnia jestem osobą...pokaż całą treść
Witam. Proszę o pomoc bo jedni mówią , że moge inni, że nie moge skorzystać z ulgi na dziecko do listopada 2014 r od 5 grudnia jestem osobą bezrobotną ale pierwszego kuronia miałam w 2015 więc się nie liczy byłam na wychowawczym i co miesiąc otrzymywałam 400 zł ponoć od tej kwoty są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko mam troje dzieci zwiń
Autor: Joanna (23-03-2015 16:48:20)
Temat: wychowawczy -ulga na dzieci
Witam. Proszę o pomoc bo jedni mówią , że moge inni, że nie moge skorzystać z ulgi na dziecko do listopada 2014 r od 5 grudnia jestem osobą...pokaż całą treść
Witam. Proszę o pomoc bo jedni mówią , że moge inni, że nie moge skorzystać z ulgi na dziecko do listopada 2014 r od 5 grudnia jestem osobą bezrobotną ale pierwszego kuronia miałam w 2015 więc się nie liczy byłam na wychowawczym i co miesiąc otrzymywałam 400 zł ponoć od tej kwoty są potrącane składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, czy mogę skorzystać z ulgi na dziecko mam troje dzieci zwiń
Autor: Edyta (23-03-2015 00:58:42)
Temat: ulga na dzieci i rozdzielnosc majątkowa
Mam dwa pytania.Urodziłam dziecko 22czerwca to od którego miesiąca zaznaczam w PIT O ulgę na to dziecko.?Jezeli mam rozdzielności majątkową i rozliczam się sama,a w kreatorze,ktorym...pokaż całą treść
Mam dwa pytania.Urodziłam dziecko 22czerwca to od którego miesiąca zaznaczam w PIT O ulgę na to dziecko.?Jezeli mam rozdzielności majątkową i rozliczam się sama,a w kreatorze,ktorym się rozliczam trzeba zaznaczyć,że chociaż rozliczam się sama ale pozostaje w związku małżeńskim to oczywiście zaznaczam TAK,ale dalej wypełniam i jest pytanie że chcę skorzystać z ulgi ale małżonek nie będzie się ubiegał w swoim zeznaniu o ulgę to też zaznaczamTAK.Następnie pokazuje mi się juz wypełniony Pit/UZ i tam występujemy jako oboje rodziców czy to jest dobrze wypełnione przy rozdzielności?zwiń
Autor: Tomasz (22-03-2015 19:05:35)
Temat: Ulga na dzieci
Rozliczam się wspólnie z żoną. Wyszedł nam podatek do zapłaty 842 zł za rok. Zapłaciliśmy podatku 1972 zł. Mamy dwoje dzieci. Czy US powinien nam oddać nadpłaconą...pokaż całą treść
Rozliczam się wspólnie z żoną. Wyszedł nam podatek do zapłaty 842 zł za rok. Zapłaciliśmy podatku 1972 zł. Mamy dwoje dzieci. Czy US powinien nam oddać nadpłaconą różnicę + ulgę na dzieci 2224, 08, czy tylko 1972 i składać PIT/UZ o zwrot pozostałej kwoty?zwiń
Autor: Tomasz (22-03-2015 18:51:12)
Temat: Ulga na dzieci
Rozliczam się wspólnie z żoną. Wyszedł nam podatek do zapłaty 842 zł za rok. Zapłaciliśmy podatku 1972 zł. Mamy dwoje dzieci. Czy US powinien nam oddać nadpłaconą...pokaż całą treść
Rozliczam się wspólnie z żoną. Wyszedł nam podatek do zapłaty 842 zł za rok. Zapłaciliśmy podatku 1972 zł. Mamy dwoje dzieci. Czy US powinien nam oddać nadpłaconą różnicę + ulgę na dzieci 2224, 08, czy tylko 1972 i składać PIT/UZ o zwrot pozostałej kwoty?zwiń
Autor: Tomasz (22-03-2015 18:45:59)
Temat: Dochody kapitałowe
Rozliczam się na zasadach ogólnych, płacę pełne składki ZUS, ale także inwestuję na giełdzie z różnym skutkiem. Czy przez to tracę ulgę na dzieci?
Autor: Tomasz (22-03-2015 18:05:25)
Temat: Dochody kapitałowe
Rozliczam się na zasadach ogólnych, płacę pełne składki ZUS, ale także inwestuję na giełdzie z różnym skutkiem. Czy przez to tracę ulgę na dzieci?
Autor: Tomasz (22-03-2015 18:01:35)
Temat: Dochody kapitałowe
Rozliczam się na zasadach ogólnych, płacę pełne składki ZUS, ale także inwestuję na giełdzie z różnym skutkiem. Czy przez to tracę ulgę na dzieci?
Autor: margo (22-03-2015 17:41:21)
Temat: dochody dziecka za granicą
Córka ukończyłą studia we wrześniu 2014 i do tego czasu zarobiła w Polsce 442 zł minus koszty uzyskania równe 221, czyli dochód do opodatkowania 221 zł a...pokaż całą treść
Córka ukończyłą studia we wrześniu 2014 i do tego czasu zarobiła w Polsce 442 zł minus koszty uzyskania równe 221, czyli dochód do opodatkowania 221 zł a więc może zwrócić się o zwrot 40 zł pobranego podatku. Od października zamieszkała i zaczęła pracę w Danii (dochód powyżej 3089 zł po przeliczeniu na złote). Czy mam prawo do ulgi za 9 m-cy 2014 roku? Pozdrawiamzwiń
Autor: do Marysia (22-03-2015 15:54:41)
Temat: ulga na jedynaka w konkubinacie
Tak, matka może.
Autor: Marysia (22-03-2015 13:42:00)
Temat: ulga na jedynaka w konkubinacie
Zyjemy w konkubinacie. Wspólnie wychowujemy dziecko. Ojciec przekroczył dochód 56tys., ale matka ma dużo poniżej (razem nie przekraczają 112tys). Czy matka może odliczyć ulgę prorodzinną - spełnia...pokaż całą treść
Zyjemy w konkubinacie. Wspólnie wychowujemy dziecko. Ojciec przekroczył dochód 56tys., ale matka ma dużo poniżej (razem nie przekraczają 112tys). Czy matka może odliczyć ulgę prorodzinną - spełnia wymóg poniżej 56tys. ? Zgodnie z broszurą ministerstwa - podobny przypadek 2 - kobieta mogła odliczyć sobie ulgę.zwiń
Autor: do Magda (22-03-2015 08:14:54)
Temat: brak dochodow w minionym roku
Nie mogą.
Autor: Magda (21-03-2015 20:03:43)
Temat: brak dochodow w minionym roku
Witam, czy jesli oboje rodzicow nie osiągnęło zadnego dochodu w 2014r (praca na ,,czarno") Jedynie co otrzymywali zasiłek rodzinny w kwocie okolo 200 zł/mies mogą w jakis...pokaż całą treść
Witam, czy jesli oboje rodzicow nie osiągnęło zadnego dochodu w 2014r (praca na ,,czarno") Jedynie co otrzymywali zasiłek rodzinny w kwocie okolo 200 zł/mies mogą w jakis sposób otrzymac zwrot ulgi?zwiń
Autor: do Milena (21-03-2015 16:03:11)
Temat: czy można rozliczyć dziecko?
Tak, możesz odliczyć sobie ulgę na dziecko. Dochodów z pracy dziecka nie łączysz ze swoimi dochodami-dziecko samo rozlicza się ze swoich dochodów z pracy.
Autor: mactom (19-03-2015 23:59:56)
Temat: do Renia
po zmianie przepisów moze przekroczyc- wypełniasz wtedy dodatkowo PIT/UZ
Autor: renia (18-03-2015 22:19:18)
Temat: wysokosc ulgi
czy wysokosc ulgi w rozliczeniu moze przekroczyc zaliczke pobrana na podatek?
Autor: Milena (17-03-2015 22:19:42)
Temat: czy można rozliczyć dziecko?
Witam, zastanawiam się nad tym, czy mogę rozliczyć dziecko, które jest pełnoletnie i w 2014 roku osiągnęło dochód o wysokości 3020zł, ale już wysłało PIT. Czy ja...pokaż całą treść
Witam, zastanawiam się nad tym, czy mogę rozliczyć dziecko, które jest pełnoletnie i w 2014 roku osiągnęło dochód o wysokości 3020zł, ale już wysłało PIT. Czy ja mogę je rozliczyć u siebie, jeżeli ono jest rozliczone?zwiń
Autor: Anna (17-03-2015 14:49:36)
Temat: prawo do ulgi
Urodziłam dziecko w kwietniu 2014 będąc w związku małżeńskim, w trakcie oczekiwania na termin rozprawy rozwodowej. Dziecko nie męża. Na pierwszej rozprawie musieliśmy zawiesić postępowanie rozwodowe...pokaż całą treść
Urodziłam dziecko w kwietniu 2014 będąc w związku małżeńskim, w trakcie oczekiwania na termin rozprawy rozwodowej. Dziecko nie męża. Na pierwszej rozprawie musieliśmy zawiesić postępowanie rozwodowe na czas ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa. W styczniu 2015 roku zostało one wznowione i dalej czekamy na rozprawę. Czy w takim przypadku mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej? Roczny przychód mam >56000zwiń
Autor: OnaiOn (17-03-2015 12:05:37)
Temat: Ulga na dzieci uczące się i pracujące
Rozliczam się z małżonkiem - nasz dochód przekracza 150tys. Mamy dwoje dzieci - jedno uczy się w gimnazjum (nie osiąga dochodów), drugie studiuje ale w 2014 osiągnęło...pokaż całą treść
Rozliczam się z małżonkiem - nasz dochód przekracza 150tys. Mamy dwoje dzieci - jedno uczy się w gimnazjum (nie osiąga dochodów), drugie studiuje ale w 2014 osiągnęło dochód ok. 5tys. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość odliczenia ulgi na dzieci/dziecko, czy w ogóle w tej sytuacji ta ulga nie przysługuje? Dzięki za wszelkie sugestie.zwiń
Autor: Megi (17-03-2015 07:45:01)
Temat: Odp. do Marty
Proszę uważnie przeczytać artykuł, jest w nim odpowiedz na pytanie. Cytuję "Wniosek o zwrot dotyczyć będzie okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz,...pokaż całą treść
Proszę uważnie przeczytać artykuł, jest w nim odpowiedz na pytanie. Cytuję "Wniosek o zwrot dotyczyć będzie okresu od 2014 r. Nie ma natomiast możliwości składania wniosku wstecz, i korygowania zeznań podatkowych za lata wcześniejsze. Nie ma również możliwości przenoszenia niewykorzystanej kwoty ulgi z lat wcześniejszych do obecnej deklaracji podatkowej i składania wniosku o zwrot."zwiń
Autor: Darek (17-03-2015 07:40:39)
Temat: Do Marty - ulga
Witam, Przykro mi Marta ale prawo nie działa wstecz. Nie będziesz mogła ubiegać się o zwrot za poprzednie lata. Może gdybyśmy wyszli na ulice jak matki co...pokaż całą treść
Witam, Przykro mi Marta ale prawo nie działa wstecz. Nie będziesz mogła ubiegać się o zwrot za poprzednie lata. Może gdybyśmy wyszli na ulice jak matki co do urlopów protestowały to może może ... Pozdrawiamzwiń
Autor: marta (16-03-2015 22:15:37)
Temat: witam
Mam dwoje dzieci i w tamtym roku nie wykorzystalam w całości ulgi prorodzinnej. pracuje tylko mąż. Czyli za 2013 można starać o zwrot ulgi prorodzinnej, a czy...pokaż całą treść
Mam dwoje dzieci i w tamtym roku nie wykorzystalam w całości ulgi prorodzinnej. pracuje tylko mąż. Czyli za 2013 można starać o zwrot ulgi prorodzinnej, a czy za 2012 też to przysługuje? Dziękuje za odpzwiń
Autor: pit forma (16-03-2015 15:57:23)
Temat: Do LECH , Anna, Ergo
Obecnie rząd wspomaga oczywiście najbardziej tych pracujących, taką przyjął drogę reform, ilu z tych pracujących skorzysta z nowej formy odliczeń a ilu z nich wie o...pokaż całą treść
Obecnie rząd wspomaga oczywiście najbardziej tych pracujących, taką przyjął drogę reform, ilu z tych pracujących skorzysta z nowej formy odliczeń a ilu z nich wie o tym, to także zasadnicza różnica, bo wiedza ta nie jest tak bardzo rozpowszechniana, jak darmowa wyprawka szkolna wymaga wysiłku od samych podatników, kwota wolna od podatku faktycznie jest zbyt niska jak na obecnie, pewnie coś się będzie zmieniać ale nie za szybko, to są tzw. reformy na raty, po najmniejszej linii oporu, może coś przy/po wyborach rządowych się podniesie, oby , pozdr. zwiń
Autor: LECH (16-03-2015 11:59:40)
Temat: ULGI RODZINNE
BRONEK W CIĄGU 2 MC. WYDA 10ML ZŁ JEMU PODOBNI NIEWIELE MNIEJ KWOTA WOLNA OD PODATKU 5LAT TAKA SAMA RODZINNE TO KPINA Z RODZICÓW I LUDZI...pokaż całą treść
BRONEK W CIĄGU 2 MC. WYDA 10ML ZŁ JEMU PODOBNI NIEWIELE MNIEJ KWOTA WOLNA OD PODATKU 5LAT TAKA SAMA RODZINNE TO KPINA Z RODZICÓW I LUDZI CIĘŻKO PRACUJĄCYCH NA UTRZYMANIE SWOJEGO POTOMSTWAzwiń
Autor: Anna (16-03-2015 10:38:52)
Temat: ergo
ergo już Cię lubię. Gdyby takiemu rządzącemu dać 1000 zł na dwie gęby do utrzymania, dom, leki, ubranie i środki czystości to co on by zrobił? Oni...pokaż całą treść
ergo już Cię lubię. Gdyby takiemu rządzącemu dać 1000 zł na dwie gęby do utrzymania, dom, leki, ubranie i środki czystości to co on by zrobił? Oni sobie z nas ludzi kpią w żywe oczy. Te samobójstwa to czemu? Ludzie już nie dają rady, psychika siada. zwiń
Autor: Anna (16-03-2015 10:30:39)
Temat: Ulga a MOPS
Autor do miriam napisał żeby MOPS-y wypłacały najbiedniejszym dodatki na dzieci zamiast US i tu się myli. MOPS może ale nie musi pomóc biednej rodzinie, MOPS zawsze...pokaż całą treść
Autor do miriam napisał żeby MOPS-y wypłacały najbiedniejszym dodatki na dzieci zamiast US i tu się myli. MOPS może ale nie musi pomóc biednej rodzinie, MOPS zawsze może powiedzieć, że nie ma funduszy, że masz pralkę i telewizor i telefon komórkowy to znaczy jesteś bogaty. Biedny jesteś wtedy, kiedy zbierasz chleb ze śmietników. W dodatku trzeba wiedzieć jak upokarzające jest udowadnianie, że nie masz na chleb a telefon jest stary i na kartę żeby na przykład móc zadzwonić na pogotowie. Nie życzę Ci żebyś kiedyś musiał(a) korzystać z pomocy MOPS.zwiń
Autor: ergo (16-03-2015 10:26:16)
Temat: To apokaliptycznie głupi rząd
który nie wspiera rodziny tylko pierdoły typu in vitro, tabletki, nabija kabzę wojsku, policji, górnikom, obszarnikom rolnym a rodziny z wielkiej łaski otrzymują zwrot podatku to kpina...pokaż całą treść
który nie wspiera rodziny tylko pierdoły typu in vitro, tabletki, nabija kabzę wojsku, policji, górnikom, obszarnikom rolnym a rodziny z wielkiej łaski otrzymują zwrot podatku to kpina w żywe oczy z ludzi. Tymczasem wałachy z rządu i ich przydupasy oraz kochankowie dostają po kilkadziesiąt tys. zł miesięcznie- parodia. zwiń
Autor: Anna (16-03-2015 10:04:23)
Temat: Ulga a MOPS
Autor do miriam napisał żeby MOPS-y wypłacały najbiedniejszym dodatki na dzieci zamiast US i tu się myli. MOPS może ale nie musi pomóc biednej rodzinie, MOPS zawsze...pokaż całą treść
Autor do miriam napisał żeby MOPS-y wypłacały najbiedniejszym dodatki na dzieci zamiast US i tu się myli. MOPS może ale nie musi pomóc biednej rodzinie, MOPS zawsze może powiedzieć, że nie ma funduszy, że masz pralkę i telewizor i telefon komórkowy to znaczy jesteś bogaty. Biedny jesteś wtedy, kiedy zbierasz chleb ze śmietników. W dodatku trzeba wiedzieć jak upokarzające jest udowadnianie, że nie masz na chleb a telefon jest stary i na kartę żeby na przykład móc zadzwonić na pogotowie. Nie życzę Ci żebyś kiedyś musiał(a) korzystać z pomocy MOPS.zwiń
Autor: do miriam (16-03-2015 08:24:57)
Temat: Farsa
Ja tam uważam, że ulga prorodzinna w tej postaci w ogóle powinna zostać zlikwidowana. Osoby najbiedniejszy albo z niej w ogóle nie korzystają albo w ograniczonym zakresie....pokaż całą treść
Ja tam uważam, że ulga prorodzinna w tej postaci w ogóle powinna zostać zlikwidowana. Osoby najbiedniejszy albo z niej w ogóle nie korzystają albo w ograniczonym zakresie. Lepiej byłoby aby dostawałyby to osoby , które naprawdę tego potrzebują za pośrednictwem np. MOPSzwiń
Autor: rafał (16-03-2015 00:59:34)
Temat: do miriam
ty najpierw zobacz ile płacisz podatku, 4200 zł przy trójce dzieci - to więcej niż ja i żona odprowadziliśmy w 2014...pokaż całą treść
ty najpierw zobacz ile płacisz podatku, 4200 zł przy trójce dzieci - to więcej niż ja i żona odprowadziliśmy w 2014 zwiń
Autor: miriam (15-03-2015 19:53:54)
Temat: Farsa
Co to za popieprzony kraj w którym ulga na dziecko wynosi tyle co 2 kilogramy lepszej wędliny, w którym nie zmieniane od wielu lat progi podatkowe powodują,...pokaż całą treść
Co to za popieprzony kraj w którym ulga na dziecko wynosi tyle co 2 kilogramy lepszej wędliny, w którym nie zmieniane od wielu lat progi podatkowe powodują, że podatek muszą płacić ci, którzy zarobią mniej niż trzysta zł na miesiąc.Kraj , który ma za nic swoich obywateli.Pamiętajcie ludzie najpierw wychodzą z siebie a potem na ulicę. Historia lubi się powtarzać.zwiń
Autor: do Aga (15-03-2015 11:58:39)
Temat: ulga na 2 dziecko
Za okres wakacji też ulga przysługuje.
Autor: Aga (15-03-2015 11:39:10)
Temat: ulga na 2 dziecko
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy...pokaż całą treść
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy tylko do czerwca kiedy uzyskało świadectwo?zwiń
Autor: Aga (15-03-2015 10:44:03)
Temat: ulga na 2 dziecko
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy...pokaż całą treść
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy tylko do czerwca kiedy uzyskało świadectwo?zwiń
Autor: Aga (15-03-2015 10:34:51)
Temat: ulga na 2 dziecko
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy...pokaż całą treść
Mam pytanie jedno dziecko jest niepełnoletnie a drugie uczyło się w szkole zawodowej tylko do czerwca i ma 21 lat czy przysługuje ulga za 12 miesięcy czy tylko do czerwca kiedy uzyskało świadectwo?zwiń
Autor: do Marlen (15-03-2015 10:20:43)
Temat: ulga prorodzinna
Tak, możesz odliczyć sobie ulgę prorodzinną.
Autor: Marlen (14-03-2015 17:25:46)
Temat: ulga prorodzinna
mam pytanie o skorzystanie z ulgi prorodzinnej na dziecko w wieku 21 lat , nie posiadające własnych dochodów. uczące się w liceum dla dorosłych. czy skoro ją...pokaż całą treść
mam pytanie o skorzystanie z ulgi prorodzinnej na dziecko w wieku 21 lat , nie posiadające własnych dochodów. uczące się w liceum dla dorosłych. czy skoro ją utrzymuję i płacę za szkołę to mogę odliczyć to od podatku?zwiń
Autor: Kaśka (12-03-2015 15:42:36)
Temat: ulga
Czy rodzic mający własną firmę może sobie odliczać od podatku koszty prowadzenia firmy? Czy jest jakaś kwota odliczeń, której nie może przekroczyć, bo nie dostanie ulgi? Mam...pokaż całą treść
Czy rodzic mający własną firmę może sobie odliczać od podatku koszty prowadzenia firmy? Czy jest jakaś kwota odliczeń, której nie może przekroczyć, bo nie dostanie ulgi? Mam na myśli odliczenia za benzynę czy telefon firmowy. zwiń
Autor: do Radek (12-03-2015 11:10:37)
Temat: Związek nieformalny
Albo po połowie, albo wg uznania. Ważne aby nie przekroczyć rocznego limitu.
Autor: Radek (11-03-2015 21:10:09)
Temat: Związek nieformalny
Czy każdy z nas ma prawo odliczyć 92,67, czy jedno z nas - jak to jest?
Autor: pit forma (10-03-2015 21:13:11)
Temat: Autor: Ela (10-03-2015 19:45:40) Temat: ulga prorodzinna
Brawo
Autor: Ela (10-03-2015 19:45:40)
Temat: ulga prorodzinna
Dziecko urodziło się 29 grudnia 2014 roku,rozumiem że ulga przysługuje mi za cały miesiąc - grudzień 2014 r?
Autor: pit forma (10-03-2015 19:27:34)
Temat: Autor: Ola (21-01-2015 20:08:26) Temat: ulga prorodzinna
tak Pani także
Autor: do Maria (10-03-2015 17:20:18)
Temat: ulga prorodzinna
Tak, możesz złożyć korektę. Jeżeli mąż nie został pozbawiony praw rodzicielskich, to ma prawo do ulgi. Możecie rozliczyć ulgę po połowie albo wg uznania.
Autor: do Halszka (10-03-2015 17:17:23)
Temat: Ulga prordzinna
Tak, za październik też przysługuje.
Autor: do Przemek (10-03-2015 17:16:06)
Temat: Ulga na dzieci a wyjazd za granicę
Możesz odliczyć ulgę na dzieci za cały rok.
Autor: do Arek (10-03-2015 17:06:02)
Temat: ulga na dziecko
Możesz za 12 m-cy
Autor: Maria (10-03-2015 14:37:41)
Temat: ulga prorodzinna
Od roku nie mieszkam z mężem ,obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu,mamy dwoje dzieci .W lutym gdy składałam rozliczenie podatkowe mąż zabronił mi odpisać sobie ulgę na...pokaż całą treść
Od roku nie mieszkam z mężem ,obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu,mamy dwoje dzieci .W lutym gdy składałam rozliczenie podatkowe mąż zabronił mi odpisać sobie ulgę na obydwoje dzieci .teraz karze składać mi korektę i odpisać ulgę na drugie dziecko . Napiszcie czy mogę złożyć taką korektęzwiń
Autor: Halszka (09-03-2015 21:16:38)
Temat: Ulga prordzinna
Jeśli dziecko urodziło sie np 17 X to październik tez mam policzyc, czy nie
Autor: Przemek (09-03-2015 20:35:35)
Temat: Ulga na dzieci a wyjazd za granicę
Jak rozliczyć ulgę na dwójkę dzieci w sytuacji gdy wyjechałem za granicę w trakcie roku podatkowego (sierpień 2014). Do tego czasu pracowałem w Polsce, za granicą nie...pokaż całą treść
Jak rozliczyć ulgę na dwójkę dzieci w sytuacji gdy wyjechałem za granicę w trakcie roku podatkowego (sierpień 2014). Do tego czasu pracowałem w Polsce, za granicą nie pracuję. Jestem wymeldowany w Polsce, zameldowany za granicą. Czy mogę odliczyć za okres od stycznia do sierpnia, czy może jeszcze inaczej.zwiń
Autor: Arek (09-03-2015 12:41:15)
Temat: ulga na dziecko
Hej. Ja pracowalem do31 maja 2014 roku czyli 5m-cy od czerwca pracuje w Anglii, ale wiadomo dzieci sa w Polsce z zona. Pytanie jak rozlicze sie za...pokaż całą treść
Hej. Ja pracowalem do31 maja 2014 roku czyli 5m-cy od czerwca pracuje w Anglii, ale wiadomo dzieci sa w Polsce z zona. Pytanie jak rozlicze sie za dzieci do tylko za te 5m-cy czy moge za cale 12??? Dzieki za rzetelna odpowiedzzwiń
Autor: aśka (08-03-2015 17:02:06)
Temat: ulga na dzieci
Praca jako staż pensja nie opodatkowania środki unijne...pokaż całą treść
Praca jako staż pensja nie opodatkowania środki unijne zwiń
Autor: aśka (08-03-2015 16:46:31)
Temat: ulga na dzieci
Praca jako staż pensja nie opodatkowania środki unijne...pokaż całą treść
Praca jako staż pensja nie opodatkowania środki unijne zwiń
Autor: Marcin (08-03-2015 16:39:57)
Temat: Ulga na dziecko
Czy to jest błąd? Bo tak wygląda. Ulga przy dwójce dzieci wynosi: 92,67 PLN / miesiąc W poniższym fragmencie jest napisane: 96,67 PLN / miesiąc Chodzi o poniższy fragment: "Dwoje...pokaż całą treść
Czy to jest błąd? Bo tak wygląda. Ulga przy dwójce dzieci wynosi: 92,67 PLN / miesiąc W poniższym fragmencie jest napisane: 96,67 PLN / miesiąc Chodzi o poniższy fragment: "Dwoje i troje dzieci a utrata prawa do ulgi w trakcie roku Jeżeli podatnik posiadając 3 dzieci, z których jedno jest pełnoletnie (w wieku do 25 roku życia) i zarobiło więcej niż 3089 zł, chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, to podatnik traktowany musi być w taki sposób, jakby tego dziecka nie było (jakby go nie wychowywał). W konsekwencji limit na pozostałe dzieci w rodzinie zostanie ograniczony i wyniesie 96,67 zł miesięcznie – jak przy dwójce dzieci i ..."zwiń
Autor: do ANETA (08-03-2015 15:11:41)
Temat: Ulga na dziecko
Nie możesz, jeżeli nie miałaś żadnych dochodów...pokaż całą treść
Nie możesz, jeżeli nie miałaś żadnych dochodów zwiń
Autor: do Aneta (08-03-2015 15:09:32)
Temat: Ulga na dziecko
Tak
Autor: do Mariusz (08-03-2015 15:08:08)
Temat: Bez dochodu
Nie może
Autor: do seba (08-03-2015 14:48:34)
Temat: ulga na dziecko pracujace
Pomijasz 1 dziecko i 3 dziecko Ulga przysługuje tylko na 2 dzieci 1112,04 x 2=2224,08 Przy czym dochód dziecka, to przychód brutto-kup
Autor: do iwona (08-03-2015 14:18:30)
Temat: ulga na dzieci
Teoretycznie przysługuje Ci cała ulga, ale czy całą dostaniesz, zależy od Twoich zarobków, tzn.podatku jaki został zabrany oraz skł.zdr. i społ. Dochody dziecka wykazujemy w odrębnym zeznaniu.
Autor: do Henryk (08-03-2015 14:15:00)
Temat: ulga prorodzinna a studia zaoczne
Za cały rok, pod warunkiem, że są spełnione pozostałe warunki (wiek, dochód)
Autor: do monika s. (08-03-2015 14:11:20)
Temat: ulga prorodzinna w konkubinacie
Jeżeli dochód faktycznie przekracza 56tys., to nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej, ale dochód , to przychód- brutto -kup - skł.społ.
Autor: do Ola (08-03-2015 14:08:13)
Temat: ulga prorodzinna
Tak, ale nie dostaniesz więcej niż wynosi suma pobranego podatku i skł.zdr. Wypełniasz PIT-37+ PIT-O+PIT-UZ
Autor: do Iwka (08-03-2015 14:05:28)
Temat: praca w Anglii
Tak, możesz
Autor: sylw (07-03-2015 20:55:38)
Temat: ulga
Witam moje zarobki z calego roku przektaczaja 3089 zl jednak byly to tylko umoey zlecenie ktore przekraczaly 200 zl czy fodzica przysluguje ulga prorodzinna ?
Autor: damiano (07-03-2015 17:58:08)
Temat: pit/uz
witam, czy jako małżeństwo posiadające 2 dzieci, oraz pobierające świadczenie rodzinne mogę odliczyć ulgę na dzieci? zarabiam najniższą krajową - tylko ja pracuję....pokaż całą treść
witam, czy jako małżeństwo posiadające 2 dzieci, oraz pobierające świadczenie rodzinne mogę odliczyć ulgę na dzieci? zarabiam najniższą krajową - tylko ja pracuję. zwiń
Autor: ANITA (07-03-2015 01:07:20)
Temat: ulga na dziecko
witam . sama wychowuję dziecko i chciałam zapytać czy mogę uzyskać ulgę na dziecko gdy w 2014 r nie pracowałam (bezrobotna bez prawa do zasiłku) ?
Autor: niko (06-03-2015 21:05:40)
Temat: ulga na dziecko
Niestety nie. Jeśli dziecko zarobiło ponad 3089 zł w ciągu roku (nawet gdyby zarobiło w grudniu) ustawa traktuje go jakbyś go nigdy nie miał. Wg...pokaż całą treść
Niestety nie. Jeśli dziecko zarobiło ponad 3089 zł w ciągu roku (nawet gdyby zarobiło w grudniu) ustawa traktuje go jakbyś go nigdy nie miał. Wg tego co napisałeś możesz odliczyć tylko dwoje dzieci. Ja mam troje dzieci i dwoje z nich zarobiło nieco ponad te trzy tysiące i nie mogę ich odliczyć, a na jedno mimo że jeszcze się uczy i nie zarabia też nie mogę odliczyć bo moje dochody przekroczyły dosłownie o grosze. To są te zmiany prorodzinne PO. W ubiegłym roku mógłbym odliczyć. zwiń
Autor: Aneta (06-03-2015 16:03:51)
Temat: Ulga na dziecko
Witam. Mam pytanie , moja córka przerwała studia w miesiącu maju , czy mogę odliczyć ulgę za te miesiące ?...pokaż całą treść
Witam. Mam pytanie , moja córka przerwała studia w miesiącu maju , czy mogę odliczyć ulgę za te miesiące ? zwiń
Autor: Mariusz (05-03-2015 18:30:40)
Temat: Bez dochodu
Witam. Może odpowie ktoś ,czy można rozliczyć ulgę na dzieci nie posiadając żadnego dochodu ?...pokaż całą treść
Witam. Może odpowie ktoś ,czy można rozliczyć ulgę na dzieci nie posiadając żadnego dochodu ? zwiń
Autor: Norbert (05-03-2015 16:59:16)
Temat: ulga prorodzinna
Witam serdecznie mam troje dzieci najstarsze w kwietniu 2014 zakończyło naukę w technikum w maju miało maturę w czerwcu egzaminy praktyczne a w sierpniu poprawkę z matury...pokaż całą treść
Witam serdecznie mam troje dzieci najstarsze w kwietniu 2014 zakończyło naukę w technikum w maju miało maturę w czerwcu egzaminy praktyczne a w sierpniu poprawkę z matury za ile miesięcy mogę odliczyć najstarsze dziecko dodam ze zaczęło pracę ale dochód nie przekroczył 3000zwiń
Autor: seba (05-03-2015 13:49:56)
Temat: ulga na dziecko pracujace
Mam 4 dzieci najstarsze już pracuje i sie rozlicza samo Drugie osiągnęło dochód nie przekraczajacy 3000zł trzecie osiągnało ponad 4 tyś ale zaczeło prace dopiero w sierpniu a...pokaż całą treść
Mam 4 dzieci najstarsze już pracuje i sie rozlicza samo Drugie osiągnęło dochód nie przekraczajacy 3000zł trzecie osiągnało ponad 4 tyś ale zaczeło prace dopiero w sierpniu a czwarte uczy sie w gimnazjum. Jak mam obliczyć ulgę? Czy dobrze myśle: Pierwsze dziecko pomijam.... za drugie cały rok (1 112,04zł) za trzecie tylko 7 miesiecy do końca lipca (648,69zł) i za czwarte cały rok (2 000,04zł) czyli razem 3 760,77 zł?? Dodam ze zadne nie ukończyło 25 roku życia.zwiń
Autor: seba (05-03-2015 13:06:53)
Temat: ulga na dziecko pracujace
Mam 4 dzieci najstarsze już pracuje i sie rozlicza samo Drugie osiągnęło dochód nie przekraczajacy 3000zł trzecie osiągnało ponad 4 tyś ale zaczeło prace dopiero w sierpniu a...pokaż całą treść
Mam 4 dzieci najstarsze już pracuje i sie rozlicza samo Drugie osiągnęło dochód nie przekraczajacy 3000zł trzecie osiągnało ponad 4 tyś ale zaczeło prace dopiero w sierpniu a czwarte uczy sie w gimnazjum. Jak mam obliczyć ulgę? Czy dobrze myśle: Pierwsze dziecko pomijam.... za drugie cały rok (1 112,04zł) za trzecie tylko 7 miesiecy do końca lipca (648,69zł) i za czwarte cały rok (2 000,04zł) czyli razem 3 760,77 zł?? Dodam ze zadne nie ukończyło 25 roku życia.zwiń
Autor: kasia (05-03-2015 11:51:09)
Temat: ulga na dzieci
Witam Od sierpnia 2014 przebywam z mężem i dziecmi za granicą. Mąż miał dochody w Polsce 4000zł i zapłacił 215zł podatku. Czy przysługuje nam ulga na dzieci w...pokaż całą treść
Witam Od sierpnia 2014 przebywam z mężem i dziecmi za granicą. Mąż miał dochody w Polsce 4000zł i zapłacił 215zł podatku. Czy przysługuje nam ulga na dzieci w całości za 12 miesięcy? Czy możemu złożyc PitUZ o zwrot jeśli mieszkamy teraz za granicą?zwiń
Autor: iwona (05-03-2015 11:12:30)
Temat: ulga na dzieci
Moje dziecko pracowało w 2014r. Dochód nie przekroczył 3.000 brutto, czy należy mi się ulga? czy będzie ona w całości ? czy muszę dołączyć do zeznania jakieś...pokaż całą treść
Moje dziecko pracowało w 2014r. Dochód nie przekroczył 3.000 brutto, czy należy mi się ulga? czy będzie ona w całości ? czy muszę dołączyć do zeznania jakieś dodatkowe dokumenty?zwiń
Autor: Henryk (05-03-2015 09:56:32)
Temat: ulga prorodzinna a studia zaoczne
Moje dziecko skończyło naukę w kwietniu - a w maju matura i od października podjęło dalszą naukę na studiach niestacjonarnych . - Pytanie za jakie miesiące mogę...pokaż całą treść
Moje dziecko skończyło naukę w kwietniu - a w maju matura i od października podjęło dalszą naukę na studiach niestacjonarnych . - Pytanie za jakie miesiące mogę otrzymać odliczenie?zwiń
Autor: monika s. (04-03-2015 18:07:48)
Temat: ulga prorodzinna w konkubinacie
mieszkam z partnerem pod tym samym adresem i wsþolnie wychowujemy 3 -letniego synka, ja nie pracuje dochody osiaga tylko partner ( powyż.56 tys.) czy wobec tego może...pokaż całą treść
mieszkam z partnerem pod tym samym adresem i wsþolnie wychowujemy 3 -letniego synka, ja nie pracuje dochody osiaga tylko partner ( powyż.56 tys.) czy wobec tego może on skorzystać z ulgi na dziecko??zwiń
Autor: Ola (04-03-2015 11:41:31)
Temat: ulga prorodzinna
jestem zarejestrowana u rzędzie pracy otrzymałam 3 razy zasiłek w 2014 roku czy mogę odliczyć ulgę na dziecko a wychowuje dziecko sama...pokaż całą treść
jestem zarejestrowana u rzędzie pracy otrzymałam 3 razy zasiłek w 2014 roku czy mogę odliczyć ulgę na dziecko a wychowuje dziecko sama zwiń
Autor: Ola (04-03-2015 11:35:34)
Temat: ulga prorodzinna
witam czy ja mogę uzyskac ulgę na dziecko gdyż nie pracowałam w 2014 roku a wychowuje dziecko sama...pokaż całą treść
witam czy ja mogę uzyskac ulgę na dziecko gdyż nie pracowałam w 2014 roku a wychowuje dziecko sama zwiń
Autor: Iwka (04-03-2015 11:32:31)
Temat: praca w Anglii
mąż ma zarejestrowaną działalność w Anglii ( otrzymuje na dzieci dodatek 60 GBP m-cznie), ja pracuję na etacie w PL, czy mogę rozliczyć ulgę na 2 dzieci?...pokaż całą treść
mąż ma zarejestrowaną działalność w Anglii ( otrzymuje na dzieci dodatek 60 GBP m-cznie), ja pracuję na etacie w PL, czy mogę rozliczyć ulgę na 2 dzieci? zwiń
Autor: pit forma (04-03-2015 01:26:40)
Temat: Autor: emila (04-03-2015 00:55:13)
Na, pierwsze pełna kwota, na drugie tylko miesiąc, pozdr...pokaż całą treść
Na, pierwsze pełna kwota, na drugie tylko miesiąc, pozdr zwiń
Autor: pit forma (04-03-2015 01:24:59)
Temat: Autor: Jacek (03-03-2015 21:44:48) Temat: ulga prorodzinna i rehabilitacyjna
nie, tylko ulgę prorodzinną
Autor: emila (04-03-2015 00:55:13)
Temat: dziecko urodzone 5 grudnia 2014
Pierwsze dziecko ma 6 lat a drugie urodziło się 5 grudnia 2014. Jak to rozliczyć?
Autor: Jacek (03-03-2015 21:44:48)
Temat: ulga prorodzinna i rehabilitacyjna
Jeśli skorzystam z ulgi na dwoje dzieci to czy ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na dziecko...pokaż całą treść
Jeśli skorzystam z ulgi na dwoje dzieci to czy ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na dziecko zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 20:04:56)
Temat: Autor: Arek (03-03-2015 18:43:44) Temat: Brak ciągłości w ciągu roku w pracy
Pan prace odlicza od ulgi czy dzieci. To dzieci ma Pan wychowywać przez cały rok (przy odlicz. za 12 mies) a nie pracować, pracować Pan pracuje...pokaż całą treść
Pan prace odlicza od ulgi czy dzieci. To dzieci ma Pan wychowywać przez cały rok (przy odlicz. za 12 mies) a nie pracować, pracować Pan pracuje po to, aby ulgę następnie móc odliczyć od wypracowanego podatku a tyle Pan odliczy ile wypracuje od łącznej 12 mies kwoty ulgi , pozdr, w razie pomocy pisać na wiater48@o2.pl .zwiń
Autor: Arek (03-03-2015 18:43:44)
Temat: Brak ciągłości w ciągu roku w pracy
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70...pokaż całą treść
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70 zł zwrotu ?zwiń
Autor: Arek (03-03-2015 18:36:27)
Temat: Brak ciągłości w ciągu roku w pracy
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70...pokaż całą treść
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70 zł zwrotu ?zwiń
Autor: Arek (03-03-2015 18:35:12)
Temat: Brak ciągłości w ciągu roku w pracy
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70...pokaż całą treść
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70 zł zwrotu ?zwiń
Autor: Arek (03-03-2015 18:32:41)
Temat: Brak ciągłości w ciągu roku w pracy
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70...pokaż całą treść
Jak się rozlicza opiekę na dziecko jeśli nie było ciągłości w pracy - 3 miesiące przerwy? Należy w takim wypadku odjąć miesiące i zamiast 1112,04zł będzie 926,70 zł zwrotu ?zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 17:56:48)
Temat: Autor: Robert (03-03-2015 16:19:31) Temat: pytanie
Dla zgodności powinny to być inne miesiące od tych, które zaznaczy inna osoba uprawniona także do ulgi , czyli np. ojciec dziecka, Pani np. oznacza 6...pokaż całą treść
Dla zgodności powinny to być inne miesiące od tych, które zaznaczy inna osoba uprawniona także do ulgi , czyli np. ojciec dziecka, Pani np. oznacza 6 pierwszych a druga strona sześć kolejnych, jako właściwy podział w stosunku do całego roku, pozdr zwiń
Autor: do Robert (03-03-2015 17:09:12)
Temat: pytanie
zaznaczasz za ile miesięcy, miesiące dowolne
Autor: Robert (03-03-2015 16:19:31)
Temat: pytanie
Jeśli jestem po rozwodzie i chciałbym odliczyć połowę kwoty ulgi to czy w pit o zaznaczam, że ulga dotyczy całego roku i wpisuję połowę kwoty, ...pokaż całą treść
Jeśli jestem po rozwodzie i chciałbym odliczyć połowę kwoty ulgi to czy w pit o zaznaczam, że ulga dotyczy całego roku i wpisuję połowę kwoty, czy też zaznaczam że ulga jest za sześć miesięcy ? W tym drugim przypadku czy mają to być dowolnie wybrane 6 miesięcy? zwiń
Autor: pit forma (03-03-2015 16:05:33)
Temat: Autor: Łukasz (02-03-2015 18:49:13) Temat: ulga prorodzinna
Panie Łukaszu słusznie Pan dopytuje , ale nawet jeśli dziecko by studiowało po ukończeniu 25 lat prawnie, to i tak ulga nie może zgodnie z prawem dłużej...pokaż całą treść
Panie Łukaszu słusznie Pan dopytuje , ale nawet jeśli dziecko by studiowało po ukończeniu 25 lat prawnie, to i tak ulga nie może zgodnie z prawem dłużej przysługiwać niż do ukończenia tego wieku , po to jest ten limit , to już ma Pan jasne chyba , natomiast jest trudniejsza sytuacja jeśli: Dziecko studia ukończyło w czerwcu, a obroniło się (egzamin magisterski) kilka miesięcy później. Zgodnie z art. 27f ust. 6 updof, przepisy dotyczące odliczenia ulgi na dziecko stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym oraz nie uzyskały w 2012 r. dochodu przekraczającego kwotę 3.089,00 zł. Odliczenie od podatku przysługuje podatnikowi za cały okres, w którym dziecko zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym ma status studenta. Na podstawie art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo zażądać zaświadczenia wydanego przez uczelnię, potwierdzającego, że dziecko w danym okresie było studentem. W myśl art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyk. Tu jest kluczowy status studenta zgodnie z prawami danej uczelni , statusu często nie traci się wraz z końcem nauki na ostatnim roku , czyli w czerwcu , często uczelnia dokonuje skreślenia z listy studentów dopiero po okresie przerwy wakacyjnej czyli z końcem września jak w artykule podano i dlatego można przedłużyć tym samym nieco okres do korzystania z ulgi, na życzenie organu podatkowego uzyskamy z uczelni zaświadczenia o posiadanym statusie do końca września a samej obrony możemy w późniejszych miesiącach dokonywać , pozdr wielkie . zwiń
Autor: do ala (03-03-2015 13:54:05)
Temat: ulga na dzieci
2 dzieci cała ulga + do kwietnia ulga na najstarsze 92,67 x4 +1112,04+2000,04
Autor: do Potrzebująca porady (03-03-2015 13:49:54)
Temat: pytanie
Z pomocy społecznej PIT-a nie dostaniesz, bo mniemam , że są to zasiłki rodzinne, które są zwolnione z podatku. Możesz odliczyć ulgę na dzieci, ale zwrot nie będzie...pokaż całą treść
Z pomocy społecznej PIT-a nie dostaniesz, bo mniemam , że są to zasiłki rodzinne, które są zwolnione z podatku. Możesz odliczyć ulgę na dzieci, ale zwrot nie będzie większy niż suma podatku+skł.zdr+skł.społ. Składasz PIT-37+PIT-O+PIT-UZzwiń
Autor: ala (03-03-2015 13:20:08)
Temat: ulga na dzieci
Rozliczam się z mężem, mamy 3 dzieci, z tym że w ubiegłym roku jedno z nich skończyło w kwietniu 25 lat ale studiowało. Jaką więc kwotę będzie...pokaż całą treść
Rozliczam się z mężem, mamy 3 dzieci, z tym że w ubiegłym roku jedno z nich skończyło w kwietniu 25 lat ale studiowało. Jaką więc kwotę będzie można rozliczyć na dzieci? zwiń
Autor: ala (03-03-2015 13:15:42)
Temat: ulga na dzieci
Rozliczam się z mężem, mamy 3 dzieci, z tym że w ubiegłym roku jedno z nich skończyło w kwietniu 25 lat ale studiowało. Jaką więc kwotę będzie...pokaż całą treść
Rozliczam się z mężem, mamy 3 dzieci, z tym że w ubiegłym roku jedno z nich skończyło w kwietniu 25 lat ale studiowało. Jaką więc kwotę będzie można rozliczyć na dzieci? zwiń
Autor: Potrzebująca porady (03-03-2015 11:48:05)
Temat: pytanie
Mam pytanie bo mało rozumiem z tego co tu przeczytałam, jestem na urlopie wychowawczym od maja 2014, dostawałam pieniążki z Gops-u, czy dostane od nich zeznanie podatkowe?...pokaż całą treść
Mam pytanie bo mało rozumiem z tego co tu przeczytałam, jestem na urlopie wychowawczym od maja 2014, dostawałam pieniążki z Gops-u, czy dostane od nich zeznanie podatkowe? Mój dochód ze stosunku pracy do maja jest za niski abym mogła skorzystać z ulgi na dzieci, czyli ze nie mam szans na pieniążki na dzieci?zwiń
Autor: do Michał (03-03-2015 11:35:36)
Temat: wskazanie współmałżonka w zeznaniu
Jeżeli cała ulga będzie rozliczona u żony, to nie trzeba wpisywać danych męża, jeżeli ulga będzie dzielona, to na PIT-O należy wpisać dane męża i żony
Autor: do Kejt (03-03-2015 11:25:12)
Temat: ulga
Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej nie musisz rozliczać się z mężem. Można rozliczyć się samemu. Ulgę może odliczyć albo tylko jeden małżonek, albo oboje po części.
Autor: do akysz (03-03-2015 11:22:38)
Temat: dot. Bezrobotne dziecko
Warunki jakie trzeba spełnić aby skorzystać z ulgi na dziecko są opisane w updof. art.27f. Te warunki , to określony wiek, warunek nauki (dla pełnoletnich) oraz max...pokaż całą treść
Warunki jakie trzeba spełnić aby skorzystać z ulgi na dziecko są opisane w updof. art.27f. Te warunki , to określony wiek, warunek nauki (dla pełnoletnich) oraz max dochód (dla pełnoletnich). Nigdzie w updof nie ma mowa,czy osoba może być czy nie bezrobotna.zwiń
Autor: akysz (03-03-2015 11:04:22)
Temat: dot. Bezrobotne dziecko
Nawiązując do mojego wcześniejszego pytania "Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?" chciałabym...pokaż całą treść
Nawiązując do mojego wcześniejszego pytania "Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?" chciałabym zapytać jaka jest podstawa prawna mówiąca o tym, że mogę skorzystać z tej ulgi posiadając dziecko ze statusem osoby bezrobotnej. Nie znalazłam nigdzie na ten temat informacji. Jaka ustawa jaki art ?zwiń
Autor: Kejt (03-03-2015 09:23:40)
Temat: ulga
Witam, czy aby odliczyc ulge musze rozliczac sie wspolnie z malzonkiem? Czy po prostu jeden z rodzicow odlicza, a drugi nie?
Autor: Michał (03-03-2015 09:18:14)
Temat: wskazanie współmałżonka w zeznaniu
Witam, rozliczamy się z żoną indywidualnie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej). Chcemy rozliczyć ulgę prorodzinna przez PIT 37 żony. Proszę o informację czy w związku z tym...pokaż całą treść
Witam, rozliczamy się z żoną indywidualnie (nie posiadamy rozdzielności majątkowej). Chcemy rozliczyć ulgę prorodzinna przez PIT 37 żony. Proszę o informację czy w związku z tym w PIT 37 zony lub w załączniku PIT 0 żona powinna wskazać moje dane jako ojca dziecka w celu weryfikacji dochodu bądź sprawdzenia, żę ja nie wystąpiłem o zwrot z tytułu ulgi. Dziękuję Michałzwiń
Autor: do nina (03-03-2015 09:03:39)
Temat: ulga na dziecko
Tak, możesz skorzystać z ulgi na dziecko, ponieważ masz dochody krajowe. Z ulgi mogą skorzystać także osoby, które pracują za granica,ale przy ich rozliczeniu obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia...pokaż całą treść
Tak, możesz skorzystać z ulgi na dziecko, ponieważ masz dochody krajowe. Z ulgi mogą skorzystać także osoby, które pracują za granica,ale przy ich rozliczeniu obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia podatku. Dla Norwegii obowiązuje metoda wyłączenia z progresją. Gdybyś np.Ty nie pracowała, a mąż posiadałby wyłącznie dochody z Norwegii, wtedy nie byłoby możliwości skorzystania z ulgi na dziecko. zwiń
Autor: do akysz (03-03-2015 08:57:42)
Temat: Bezrobotne dziecko
Tak, możesz jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe warunki
Autor: do Dorota (03-03-2015 08:55:25)
Temat: wysokość zwrotu
Możesz dostać max. tyle ile wyniósł pobrany podatek + skł.społ.+skł.zdr, a więc na pewno nie będzie to parę tysięcy
Autor: nina (02-03-2015 19:21:24)
Temat: ulga na dziecko
czy jesli ja pracuje w polsce a moj maz w norwegii i nie ma dochodow tu w polsce czy moge skorzystac z ulgi
Autor: akysz (02-03-2015 18:51:58)
Temat: Bezrobotne dziecko
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?...pokaż całą treść
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ? zwiń
Autor: Łukasz (02-03-2015 18:49:13)
Temat: ulga prorodzinna
"Jeśli na ostatnim , to do miesiąca ukończenia studiów , które kończą się dyplomem nie do miesiąca urodzenia, bo studio ukończyło wcześniej, zapewne w czerwcu ,..." a co...pokaż całą treść
"Jeśli na ostatnim , to do miesiąca ukończenia studiów , które kończą się dyplomem nie do miesiąca urodzenia, bo studio ukończyło wcześniej, zapewne w czerwcu ,..." a co jeżeli obrona została przesunięta na kolejny rok, (oczywiście z zachowaniem wszystkich praw studenckich), w takim wypadku do miesiąca w którym było skończone 25 lat?zwiń
Autor: akysz (02-03-2015 18:46:26)
Temat: Bezrobotne dziecko
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?...pokaż całą treść
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ? zwiń
Autor: akysz (02-03-2015 18:42:44)
Temat: Bezrobotne dziecko
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?...pokaż całą treść
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ? zwiń
Autor: akysz (02-03-2015 18:39:44)
Temat: Bezrobotne dziecko
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ?...pokaż całą treść
Czy jeśli dziecko posiada status osoby bezrobotnej i uczy się jednocześnie na studiach zaocznych to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej ? zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 17:50:26)
Temat: Autor: Danuta (02-03-2015 11:41:30)
Jeśli jest na ryczałcie, to i tak się sam rozlicza . Warto zwrócić uwagę, że do limitu dochodu 112000 małżeńskiego nie wlicza się ryczałtu, pzdr....pokaż całą treść
Jeśli jest na ryczałcie, to i tak się sam rozlicza . Warto zwrócić uwagę, że do limitu dochodu 112000 małżeńskiego nie wlicza się ryczałtu, pzdr. zwiń
Autor: Dorota (02-03-2015 17:41:23)
Temat: wysokość zwrotu
Jezeliw 2014 mialam jedna umowe zlecenie hdzie moj dochod wyniosl 500 zl a pobrana zaliczka na podatek dochodowy to 30zl i mam troje dzieci to czy dostane...pokaż całą treść
Jezeliw 2014 mialam jedna umowe zlecenie hdzie moj dochod wyniosl 500 zl a pobrana zaliczka na podatek dochodowy to 30zl i mam troje dzieci to czy dostane po te tysiac zlotych na dziecko? zwiń
Autor: pit forma (02-03-2015 15:11:36)
Temat: Autor: Łukasz (01-03-2015 22:15:01) Temat: ulga prorodzinna
Jeśli na ostatnim , to do miesiąca ukończenia studiów , które kończą się dyplomem nie do miesiąca urodzenia, bo studio ukończyło wcześniej, zapewne w czerwcu ,...pokaż całą treść
Jeśli na ostatnim , to do miesiąca ukończenia studiów , które kończą się dyplomem nie do miesiąca urodzenia, bo studio ukończyło wcześniej, zapewne w czerwcu , pozdr.zwiń
Autor: do Joanna (02-03-2015 14:41:35)
Temat: jestem bezrobotna czy nalezy mi sie ulga
Jeżeli nie dostałaś żadnego PIT-a, to nie ma od czego odliczyć....pokaż całą treść
Jeżeli nie dostałaś żadnego PIT-a, to nie ma od czego odliczyć. zwiń
Autor: do aga (02-03-2015 14:38:42)
Temat: ulga na dziecko
W przypadku osób rozliczających się jako samotni rodzice, dochód nie może przekraczać 112tys. za rok
Autor: do Danuta (02-03-2015 14:34:35)
Temat: Temat: Pytanie- ulga
Sumujesz wszystkie wasze przychody brutto-kup-składki na ubezpieczenie społeczne i jeżeli nie przekroczą 112 tys. to masz prawo do ulgi.
Autor: aga (02-03-2015 12:04:10)
Temat: ulga na dziecko
witam; jestem samotnie wychowujaca dziecko, w ubieglum roku moj dochod przekroczyl 56 tys; czy moge odliczyc ulge na dziecko czy otrzymam tylko zwrot dla samotnie wychowyjacych?
Autor: Joanna (02-03-2015 12:01:58)
Temat: jestem bezrobotna czy nalezy mi sie ulga
jestem bezrobotna w poprzednim roku miałam staż ale nie mam żadnego rozliczenia .Składki zdrowotne były odprowadzane.Mam 4 dzieci czy należy mi sie ulga
Autor: aga (02-03-2015 11:59:09)
Temat: ulga na dziecko
witam; jestem samotnie wychowujaca dziecko, w ubieglum roku moj dochod przekroczyl 56 tys; czy moge odliczyc ulge na dziecko czy otrzymam tylko zwrot dla samotnie wychowyjacych?
Autor: Danuta (02-03-2015 11:41:30)
Temat: Pytanie- ulga
Witam, mąż prowadzi działalność jedną na ryczałcie, drugą w formie spółki cywilnej na vacie, ja jestem zatrudniona na umowę o pracę. Czy przysługuje nam ulga prorodzinna na...pokaż całą treść
Witam, mąż prowadzi działalność jedną na ryczałcie, drugą w formie spółki cywilnej na vacie, ja jestem zatrudniona na umowę o pracę. Czy przysługuje nam ulga prorodzinna na jedno dziecko? Jak odnieść się do limitu 112000zł?zwiń
Autor: Danuta (02-03-2015 11:26:45)
Temat: Pytanie- ulga
Witam, mąż prowadzi działalność jedną na ryczałcie, drugą w formie spółki cywilnej na vacie, ja jestem zatrudniona na umowę o pracę. Czy przysługuje nam ulga prorodzinna na...pokaż całą treść
Witam, mąż prowadzi działalność jedną na ryczałcie, drugą w formie spółki cywilnej na vacie, ja jestem zatrudniona na umowę o pracę. Czy przysługuje nam ulga prorodzinna na jedno dziecko? Jak odnieść się do limitu 112000zł?zwiń
Autor: do Dorota (02-03-2015 11:03:42)
Temat: Czy należy mi się ulga?
Tak, należy Ci się, ale tylko do wysokości podatku +skł.zdr i skł.społ. Z tego co napisałaś to wyjdzie 193zł tylko. Składasz PIT37+PIT-O+PIT-UZ
Autor: do Monika (02-03-2015 11:00:06)
Temat: poprawione pytanie do ulgi prorodzinne
Albo Ty całość, albo partner całość, albo się podzielicie wg uznania
Autor: do Irena (02-03-2015 10:57:43)
Temat: Ulga prorodzinna- pytanie
Tak cała ulga Ci przysługuje, renta rodzinna nie wpływa na prawo do ulgi. Kwota świadczenia przedemer. jest niska, a więc pewnie podatek nie starczy na odliczenie całości...pokaż całą treść
Tak cała ulga Ci przysługuje, renta rodzinna nie wpływa na prawo do ulgi. Kwota świadczenia przedemer. jest niska, a więc pewnie podatek nie starczy na odliczenie całości ulgi i dlatego oprócz PIT-O powinnaś wypełnić dodatkowo PIT UZzwiń
Autor: Irena (02-03-2015 10:48:33)
Temat: Ulga prorodzinna- pytanie
Witam. Jestem wdową ( na świadczeniach przedemerytalnych), samotne wychowującą pełnoletnie, uczące się dziecko. Syn otrzymuje rente po ojcu w wysokości 970 zł miesięcznie. Czy w tym wypadku...pokaż całą treść
Witam. Jestem wdową ( na świadczeniach przedemerytalnych), samotne wychowującą pełnoletnie, uczące się dziecko. Syn otrzymuje rente po ojcu w wysokości 970 zł miesięcznie. Czy w tym wypadku przysługuje mi pełne odliczenie?zwiń
Autor: Monika (02-03-2015 10:33:13)
Temat: poprawione pytanie do ulgi prorodzinnej
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem...pokaż całą treść
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem wychowujemy synka, zamieszkujemy razem, lecz ja i dziecko jesteśmy zameldowani pod innym adresem niż mąż. Kto z nas powinien skorzystać z ulgi? Tylko ja czy każde po połowie, bo razem nie możemy się rozliczyć..?zwiń
Autor: Monika (02-03-2015 10:16:47)
Temat: poprawione pytanie do ulgi prorodzinnej
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem...pokaż całą treść
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem wychowujemy synka, zamieszkujemy razem, lecz ja i dziecko jesteśmy zameldowani pod innym adresem niż mąż. Kto z nas powinien skorzystać z ulgi? Tylko ja czy każde po połowie, bo razem nie możemy się rozliczyć..?zwiń
Autor: Monika (02-03-2015 10:11:22)
Temat: poprawione pytanie do ulgi prorodzinnej
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem...pokaż całą treść
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2015 r., 3) razem z mężem wychowujemy synka, zamieszkujemy razem, lecz ja i dziecko jesteśmy zameldowani pod innym adresem niż mąż. Kto z nas powinien skorzystać z ulgi? Tylko ja czy każde po połowie, bo razem nie możemy się rozliczyć..?zwiń
Autor: Monika (02-03-2015 10:09:33)
Temat: ulga prordzinna
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2017 r., 3) razem z mężem wychowujemy synka, zamieszkujemy...pokaż całą treść
Sprawa wygląda następująco 1) 22 października 2014 r. urodziłam dziecko nie będąc jeszcze mężatką, 2) związek małżeński został zawarty 17 stycznia 2017 r., 3) razem z mężem wychowujemy synka, zamieszkujemy razem, lecz ja i dziecko jesteśmy zameldowani pod innym adresem niż mąż. Kto z nas powinien skorzystać z ulgi? Tylko ja czy każde po połowie, bo razem nie możemy się rozliczyć..?zwiń
Autor: Dorota (02-03-2015 09:42:48)
Temat: Czy należy mi się ulga?
Witam jestem jedynym prawnym opiekunem 2 dzieci od państwa otrzymuje z funduszu alimentacyjnego +sw rodzinne 1162zł miesięcznie w roku 2014 pracowałam przez 3,5 miesiąca na umowe...pokaż całą treść
Witam jestem jedynym prawnym opiekunem 2 dzieci od państwa otrzymuje z funduszu alimentacyjnego +sw rodzinne 1162zł miesięcznie w roku 2014 pracowałam przez 3,5 miesiąca na umowe zlecenie mój przychód to 801zł dochód 658zł koszty uzyskania 142zł zaliczka pobrana przez płatnika 48 zł składki na ubezpiczenie społeczne i zdrowotne ogółem 145zł czy należy mi się jakaś ulga na dzieci proszę o pomoc z góry dziękujezwiń
Autor: Łukasz (01-03-2015 22:15:01)
Temat: ulga prorodzinna
Jeżeli na ostatnim roku studiów dziecko 17 lipca skończyło 25 lat, to ulga przysługuje od stycznia do lipca, włącznie ?...pokaż całą treść
Jeżeli na ostatnim roku studiów dziecko 17 lipca skończyło 25 lat, to ulga przysługuje od stycznia do lipca, włącznie ? zwiń
Autor: pit forma (01-03-2015 19:39:47)
Temat: Mała Uwaga/wzmianka
Jeśli dziecko kończy 25 lat i uczy się, to ulga przysługuje do miesiąca ukończenia 25 lat włącznie, pozdr....pokaż całą treść
Jeśli dziecko kończy 25 lat i uczy się, to ulga przysługuje do miesiąca ukończenia 25 lat włącznie, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (01-03-2015 19:37:20)
Temat: barbara61(28-02-2015 20:37:52)
Jeśli córka przekroczyła dochód, to nie, pozostałe odpowiedzi są odpowiednie
Autor: do Małgorzeta Lesnicka (01-03-2015 18:41:43)
Temat: ulga prorodzinna
Możesz odliczyć ulgę tylko na syna, tj. na 1 dziecko ponieważ córka przekroczyła dochód tj.3089zł
Autor: do barbara61 (01-03-2015 18:37:54)
Temat: ulga prorodzinna
Tak, o ile dochód córki nie przekroczył 3089, dochód czyli przychód-kup
Autor: do pi forma (01-03-2015 18:36:03)
Temat: ulga prorodzinna
Jeżeli są dochody i był płacony podatek, to oczywiście
Autor: do Iwona (01-03-2015 18:32:13)
Temat: ulga na 5 dzieci
Bo na 4 i kolejne dzieci ulga wynosi 2700 za rok, tak mówią przepisy
Autor: pi forma (28-02-2015 21:11:21)
Temat: ulga prorodzinna
witam, mój mąż miał wypadek i obecnie odbiera rente chorobową, cy należy mi się w tym wypadku ulga na dwoje uczących się dzieci?
Autor: barbara61 (28-02-2015 20:37:52)
Temat: ulga pro rodzinna
Córka w czerwcu 2014 r ukończyła licencjat , a od pażdziernika zaczęła studia magisterskie zaocznie, podjęła również pracę zawodową. Czy mogę skorzystać z ulgi pro rodzinnej...pokaż całą treść
Córka w czerwcu 2014 r ukończyła licencjat , a od pażdziernika zaczęła studia magisterskie zaocznie, podjęła również pracę zawodową. Czy mogę skorzystać z ulgi pro rodzinnej za m-ce od stycznia do września 2014 r mimo, że dochód jej za m-ce pracy wyniósł wiecej niz 3089 złzwiń
Autor: Małgorzata Lesnicka (28-02-2015 19:57:58)
Temat: dotycz; ulgi prorodzinnej
witam, syn w 2014 r uczęszczał do drugiej klasy gimnazjum a córka w 2014 roku ukończyła Liceum, uczy się dalej zaocznie, od września pracowała na umowę zlecenie...pokaż całą treść
witam, syn w 2014 r uczęszczał do drugiej klasy gimnazjum a córka w 2014 roku ukończyła Liceum, uczy się dalej zaocznie, od września pracowała na umowę zlecenie i osiągnęła przychód w/w 8.900 zł, moje pytanie: czy mogę rozliczyć ulgę prorodzinną za miesiące nauki w liceum, czy przychód córki pozbawia mnie tej ulgi ? nadmieniam, że jestem matką samotnie wychowującą dziecizwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 16:16:19)
Temat: Autor: Małgorzata (28-02-2015 08:06:49) Temat: ulga prorodzinna
Oczywiście , tylko , jeśli dziecko kontynuowało naukę po ukończeniu szkoły średniej, to nie ma potrzeby zmniejszania liczby miesięcy całego roku , nauka w technikum trwała od...pokaż całą treść
Oczywiście , tylko , jeśli dziecko kontynuowało naukę po ukończeniu szkoły średniej, to nie ma potrzeby zmniejszania liczby miesięcy całego roku , nauka w technikum trwała od stycznia do końca sierpnia , nauka po ukończeniu tej szkoły jeśli była kontynuowana bez przerwy , to jest podstawa do pełnej kwoty odliczenia pozdr zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 16:06:19)
Temat: Autor: Piotrek C (28-02-2015 04:54:29)
Czyli za własnym porozumieniem jedno z was może odliczyć np 1000 a inne 112.04 zł lub w innej proporcji , ile państwu odpowiada do łącznej sumy 1112,...pokaż całą treść
Czyli za własnym porozumieniem jedno z was może odliczyć np 1000 a inne 112.04 zł lub w innej proporcji , ile państwu odpowiada do łącznej sumy 1112, 04 zł zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 16:01:15)
Temat: Autor: Piotrek C (28-02-2015 04:54:29) Temat: czy mogę odliczyć ulgę na dziecko???
Dotychczas rozliczałem się wspólnie z żoną, wychowujemy wspólnie 1 dziecko i korzystaliśmy z ulgi wypełniając załącznik PIT/O. Od sierpnia mamy rozdzielność majątkową i w związku z tym...pokaż całą treść
Dotychczas rozliczałem się wspólnie z żoną, wychowujemy wspólnie 1 dziecko i korzystaliśmy z ulgi wypełniając załącznik PIT/O. Od sierpnia mamy rozdzielność majątkową i w związku z tym za 2014 rok rozliczamy się osobno. Bardzo przyzwoicie Pan dywaguje , z tym, że przy osobnych rozliczeniach ulgę może rozliczyć każde z was, nie tylko jedno , do wysokości limitu kwoty na dziecko pzodr zwiń
Autor: Małgorzata (28-02-2015 08:06:49)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy...pokaż całą treść
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy mogę skorzystać z ulgi za cały rok czy tylko za osiem miesięcy?zwiń
Autor: Małgorzata (28-02-2015 07:49:44)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy...pokaż całą treść
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy mogę skorzystać z ulgi za cały rok czy tylko za osiem miesięcy?zwiń
Autor: Małgorzata (28-02-2015 07:46:32)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy...pokaż całą treść
Witam, córka w 2014 r zakończyła technikum. Obecnie uczy się zaocznie w 2-letnim studium, nie pracowała w 2014 r. czyli nie osiągnęła dochodu. Pytanie brzmi : czy mogę skorzystać z ulgi za cały rok czy tylko za osiem miesięcy?zwiń
Autor: Piotrek C (28-02-2015 04:54:29)
Temat: czy mogę odliczyć ulgę na dziecko???
Dotychczas rozliczałem się wspólnie z żoną, wychowujemy wspólnie 1 dziecko i korzystaliśmy z ulgi wypełniając załącznik PIT/O. Od sierpnia mamy rozdzielność majątkową i w związku z tym za...pokaż całą treść
Dotychczas rozliczałem się wspólnie z żoną, wychowujemy wspólnie 1 dziecko i korzystaliśmy z ulgi wypełniając załącznik PIT/O. Od sierpnia mamy rozdzielność majątkową i w związku z tym za 2014 rok rozliczamy się osobno. Czy przy osobnych rozliczeniach ulga nadal przysługuje? Czy jeżeli suma dochodów moich i żony nie przekroczyła 112tys. to czy jedno z nas może uwzględnić taką ulgę na swoim zeznaniu? Bardzo proszę o konkretną odpowiedź. zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 01:36:09)
Temat: Autor: Magda W (28-02-2015 00:19:43) Temat: odliczanie ulgi prorodzinnej
A jak niby ma Pani studiować, jeśli Pani jest zamiejscowa, dojeżdżając co dzień ? , oczywiście że się nic nie zmienia , po to przepis...pokaż całą treść
A jak niby ma Pani studiować, jeśli Pani jest zamiejscowa, dojeżdżając co dzień ? , oczywiście że się nic nie zmienia , po to przepis mówi o dzieciach uczących się do ukończenia 25 lat przez nie właśnie, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 01:31:06)
Temat: Autor: Marcin (27-02-2015 22:51:10) Temat: Która kwota dochodu (po odliczeniach, czy przed)
Wszytko tak jak w tekście, przychód minus koszty minus składki Zus , pozdr....pokaż całą treść
Wszytko tak jak w tekście, przychód minus koszty minus składki Zus , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (28-02-2015 01:27:27)
Temat: Autor: kowals (27-02-2015 22:48:28) Temat: ile odliczyc
8 miesięcy pełne , pozdr....pokaż całą treść
8 miesięcy pełne , pozdr. zwiń
Autor: Magda W (28-02-2015 00:19:43)
Temat: odliczanie ulgi prorodzinnej
Jestem jedynaczka. Moja mama wychowuje mnie samotnie. Dotąd uczeszczałam do szkoły i mieszkałam razem z mama, a mamie co roku przysługiwała ulga prorodzinna. W bieżącym roku akademickim...pokaż całą treść
Jestem jedynaczka. Moja mama wychowuje mnie samotnie. Dotąd uczeszczałam do szkoły i mieszkałam razem z mama, a mamie co roku przysługiwała ulga prorodzinna. W bieżącym roku akademickim rozpoczełam studia i wyprowadziłam sie z domu rodzinnego. Obecnie nie mieszkam wiec z mama, jednak nasze dochody nie uległy zmianie, a mama dalej mnie utrzymuje. Czy w rozliczeniu za rok 2014 bedzie przysługiwała mamie ulga prorodzinna taka jak w latach poprzednich?zwiń
Autor: Marcin (27-02-2015 22:51:10)
Temat: Która kwota dochodu (po odliczeniach, czy przed)
Czy obliczając łączną kwotę dochodu małżonków - w celu sprawdzenia, czy nie przekracza ona 112 000zł - należy uwzględniać kwotę dochodu, jaka wynika z przychodów pomniejszonych o...pokaż całą treść
Czy obliczając łączną kwotę dochodu małżonków - w celu sprawdzenia, czy nie przekracza ona 112 000zł - należy uwzględniać kwotę dochodu, jaka wynika z przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, czy też kwotę dochodu już po wszystkich odliczeniach (np. składka na ZUS)?zwiń
Autor: kowals (27-02-2015 22:48:28)
Temat: ile odliczyc
jeżeli dziecko urodziło mi się 29 maja to mam odliczyć 6 miesięcy czy 7 ? Dzielić to na dni czy pełne miesiące odliczać ?
Autor: marta (27-02-2015 21:50:49)
Temat: ile odliczyć?
dziękuje za szybką odpowiedź :)
Autor: pit forma (27-02-2015 13:58:50)
Temat: Autor: marta (27-02-2015 13:01:47) Temat: ile odliczyć?
Dwa miesiące , pozdr pit forma wiater48@o2.pl....pokaż całą treść
Dwa miesiące , pozdr pit forma wiater48@o2.pl. zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 13:56:47)
Temat: Autor: kama (27-02-2015 11:14:30) Temat: ulga na dziecko
Witam A co to za różnica , jaka forma pracy , ma pani pit 11, erozlicza Pani , pzdr wiater48@o2.pl ....pokaż całą treść
Witam A co to za różnica , jaka forma pracy , ma pani pit 11, erozlicza Pani , pzdr wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: marta (27-02-2015 13:01:47)
Temat: ile odliczyć?
Mam pytanie: Jeżeli dziecko urodziło się 20 listopada ile miesięcy odliczyć ? Tylko grudzień czy listopad też ?...pokaż całą treść
Mam pytanie: Jeżeli dziecko urodziło się 20 listopada ile miesięcy odliczyć ? Tylko grudzień czy listopad też ? zwiń
Autor: kama (27-02-2015 11:14:30)
Temat: ulga na dziecko
Witam. Czy jeśli pracowałam na umowę o pracę ale nie pracowalam cały czas tylko na telefon i przez pół roku czy należy mi się ulga na...pokaż całą treść
Witam. Czy jeśli pracowałam na umowę o pracę ale nie pracowalam cały czas tylko na telefon i przez pół roku czy należy mi się ulga na dziecko ? zwiń
Autor: Iwona (27-02-2015 09:39:36)
Temat: ulga na 5 dzieci
Bardzo dziękuje za podpowiedż. Przy składaniu pit 0 przy wpisie peselu 4 dziecka z automatu wyskoczyła kwota 2700, a pani w US nie umiała mi odpowiedzieć. Dlatego...pokaż całą treść
Bardzo dziękuje za podpowiedż. Przy składaniu pit 0 przy wpisie peselu 4 dziecka z automatu wyskoczyła kwota 2700, a pani w US nie umiała mi odpowiedzieć. Dlatego zaczełam się zastanawiać. Jak ma interpretować przepisy. zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 00:25:48)
Temat: Autor: Maciej (26-02-2015 21:05:03)
Niech Pan sobie porówna odpowiedź z (25-02-2015 18:43:35), czy nie wydaje się Panu i ona logiczna obecnie już , pytał Pan o limit odliczeń logicznie biorąc...pokaż całą treść
Niech Pan sobie porówna odpowiedź z (25-02-2015 18:43:35), czy nie wydaje się Panu i ona logiczna obecnie już , pytał Pan o limit odliczeń logicznie biorąc po uwagę zapytanie a obecnie zaś Pan wskazuje, że Pan to już wiedział , i nie o too chodzi zwiń
Autor: pit forma (27-02-2015 00:14:35)
Temat: Autor: Karolina (26-02-2015 22:09:38)
Nie prawda
Autor: pit forma (27-02-2015 00:01:43)
Temat: Autor: Iwona (26-02-2015 19:39:40) Temat: ulga na 5 dzieci
A Sposób podany przez Panią jest nieprawidłowy....pokaż całą treść
A Sposób podany przez Panią jest nieprawidłowy. zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 23:52:43)
Temat: utor: Iwona (26-02-2015 19:39:40) Temat: ulga na 5 dzieci
A czy Pani zechciała łaskawie odszukać przynajmniej odpowiedzi na swoje pytanie,....pokaż całą treść
A czy Pani zechciała łaskawie odszukać przynajmniej odpowiedzi na swoje pytanie,. zwiń
Autor: Maciej (26-02-2015 21:05:03)
Temat: Do wszystkich i do Macieja
Dzieki za wyjasnienie. Oczywiscie ze to dla mnie zrozumiale ale nie o to chodzilo. Przytoczylem tylko strone www na ktorej wyczytalem cos innego i dlatego mam watpliwości....pokaż całą treść
Dzieki za wyjasnienie. Oczywiscie ze to dla mnie zrozumiale ale nie o to chodzilo. Przytoczylem tylko strone www na ktorej wyczytalem cos innego i dlatego mam watpliwości. Ale widze ze to niektorych z Panstwa irytuje (poprzedni wpis). Mysle, ze niepotrzebnie. Prosze sie raczej skoncentrowac na logicznym formulowaniu odpowiedzi niz budowanie sarkazmu. Do tego zostaliscie powołani, jak sądzę (adresuje to do konkretnej osoby, ktorej brakuje chyba cierpliwosci, sadząc po jej wpisach). Mimo to, dziekuje za informacje. zwiń
Autor: Iwona (26-02-2015 19:39:40)
Temat: ulga na 5 dzieci
Pytam drugi raz.. Ja mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i mąż ma 2 dzieci z pierwszego małżeństwa. Obecnie mamy wspólne dziecko czyli piąte. Czy przy wspólnym...pokaż całą treść
Pytam drugi raz.. Ja mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i mąż ma 2 dzieci z pierwszego małżeństwa. Obecnie mamy wspólne dziecko czyli piąte. Czy przy wspólnym rozliczeniu możemy skorzystać z ulgi w wysokości na czwarte i piąte dziecko czyli po 2700. Rozliczam się z mężem wspólnie i podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne starczy a nawet zostanie. Żadne z nas nie adoptowało dzieci partnerów.zwiń
Autor: Joanna (26-02-2015 19:32:51)
Temat: Ulga na dziecko
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente rodzinna polska i...pokaż całą treść
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente rodzinna polska i niemiecka. Mam tez partnera z ktorym mieszkam i razem mamy drugiego syna ,ale jego rozliczy wlasnie partner. Moje pytanie czy skoro w roku 2014 nie pracowalam wogole to rozliczajac sie z dzieckiem, ktore pobiera dwie renty rodzinnne bedzie przyslugiwala ulga ?? Bardzo prosze o odpowiedz Joannazwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 19:23:21)
Temat: Autor: Joanna (26-02-2015 18:38:39)
Pani na swój dochód może odliczyć ulgę, nie na dochód dziecka, pozdr....pokaż całą treść
Pani na swój dochód może odliczyć ulgę, nie na dochód dziecka, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 19:10:22)
Temat: Autor: ewa (26-02-2015 17:37:11)
Dochody się nie zmieniły i dotyczy to ulgi , pozdr....pokaż całą treść
Dochody się nie zmieniły i dotyczy to ulgi , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 19:02:55)
Temat: Autor: Radek (26-02-2015 13:20:11)
Oczywiście, jeśli jest taka zgoda z Pana byłą partnerką aby ona odliczyła ulgę na dwoję dzieci w całości, to oczywiście, że tak a Pan z nowego związku...pokaż całą treść
Oczywiście, jeśli jest taka zgoda z Pana byłą partnerką aby ona odliczyła ulgę na dwoję dzieci w całości, to oczywiście, że tak a Pan z nowego związku oczywiście może odliczyć podobnie sam całą kwote za porozumieniem obecnej partnerki. I słusznie Pan zadaje ciekawe pytanie i dziękuje za nie Czy jeśli rozliczę tylko trzecie dziecko to czy moja ulga jest wyższa czy tak jak przy jednym albo dwójce dzieci..? Tak, Pan rozlicza te trzecie dziecko zgodnie ze stawką roczna na trzecie, bo zgodnie z prawem to jest pan trzecie dziecko , pozdr wiater48@poczta.o2.pl zwiń
Autor: Joanna (26-02-2015 18:38:39)
Temat: Ulga na dziecko
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente rodzinna polska i...pokaż całą treść
witam Chcialabym bardzo dowiedziec sie czy nalezy mi sie ulga na dziecko. Jestem po rozwodzie, a byly maz zmarl. Syn dostaje po nim rente rodzinna polska i niemiecka. Mam tez partnera z ktorym mieszkam i razem mamy drugiego syna ,ale jego rozliczy wlasnie partner. Moje pytanie czy skoro w roku 2014 nie pracowalam wogole to rozliczajac sie z dzieckiem, ktore pobiera dwie renty rodzinnne bedzie przyslugiwala ulga ?? Bardzo prosze o odpowiedz Joannazwiń
Autor: ewa (26-02-2015 18:30:07)
Temat: dowóz dziecka na rehabilitację a zwrot niewykorzystanej ulgi
Mamy 1 dziecko, które dowozimy na rehabilitację. Mamy nie za wysokie dochody i do tej pory nie mogliśmy odliczyć całej ulgi na dziecko i za dowóz na...pokaż całą treść
Mamy 1 dziecko, które dowozimy na rehabilitację. Mamy nie za wysokie dochody i do tej pory nie mogliśmy odliczyć całej ulgi na dziecko i za dowóz na rehabilitację. Czy w tym roku możemy ubiegać się o zwrot całej niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko i dowóz na rehabilitację czy dotyczy to tylko ulgi na dziecko?zwiń
Autor: ewa (26-02-2015 17:37:11)
Temat: dowóz dziecka na rehabilitację a zwrot niewykorzystanej ulgi
Mamy 1 dziecko, które dowozimy na rehabilitację. Mamy nie za wysokie dochody i do tej pory nie mogliśmy odliczyć całej ulgi na dziecko i za dowóz na...pokaż całą treść
Mamy 1 dziecko, które dowozimy na rehabilitację. Mamy nie za wysokie dochody i do tej pory nie mogliśmy odliczyć całej ulgi na dziecko i za dowóz na rehabilitację. Czy w tym roku możemy ubiegać się o zwrot całej niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko i dowóz na rehabilitację czy dotyczy to tylko ulgi na dziecko?zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 16:15:09)
Temat: Autor: Karolina (26-02-2015 09:07:25)
Sam Pani podała informacje : Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między...pokaż całą treść
Sam Pani podała informacje : Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między nami). Następnie piszę Pani "mój mąż czyli OJCZYM jednej mojej córki może ją wliczyć w swoje rozliczenie...? TO PRAWDA??" Poza tym cytuje Pani artykuł strony internetowej , gdzie też jest ta sama informacja i nie wolno jej skracać, podane także i tam jest : "ojczymowi, który dziecko adoptował; macosze, która dziecko adoptowała." To jak Pani to przedstawia w końcu, zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 15:52:58)
Temat: Autor: Karolina (26-02-2015 09:07:25) Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Mąż nie może odliczyć trójkę dzieci sam , odpowiedź Pani został udzielona wcześniej , proszę odszukać...pokaż całą treść
Mąż nie może odliczyć trójkę dzieci sam , odpowiedź Pani został udzielona wcześniej , proszę odszukać zwiń
Autor: Radek (26-02-2015 15:47:02)
Temat: Rozliczanie jednego dziecka z trójki.
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość,...pokaż całą treść
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość, czy muszę rozliczyć wszystkie trzy. Czy jeśli rozliczę tylko trzecie dziecko to czy moja ulga jest wyższa czy tak jak przy jednym albo dwójce dzieci..?zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 15:40:48)
Temat: Autor: Ryszard (26-02-2015 06:31:05) Temat: Prośba o wyjaśnienie
Pan syn jest pełnoletni i osiągnął dochód, który nie podlega opodatkowaniu , jeśli syn nie miałby miejsca zamieszkania w kraju, to była praca tylko wakacyjna i syn...pokaż całą treść
Pan syn jest pełnoletni i osiągnął dochód, który nie podlega opodatkowaniu , jeśli syn nie miałby miejsca zamieszkania w kraju, to była praca tylko wakacyjna i syn ma zapewne miejsce zam. , więc na podstawie tego podlega opodatkowaniu od całości dochodów, czyli i uzyskanych w kraju i za granicą łącznie. To co Pan cytuje to jest przypis redakcji i i własne, subiektywne wytłumaczenie , które jest zresztą słuszne, ale niestety nie powszechne , Urząd Skarbowy zapewne stanie na stanowisku Ministerstwa Finansów, które twierdzi, że dochód dziecka powinien być wykazany bez względu na to, iż może to być dochód zwolniony z podatku w Polsce ale jednak wykazywany powinien być i jako dochód wtedy może mieć wpływ na skorzystanie z ulgi rodziców , pzodr. zwiń
Autor: pit forma (26-02-2015 15:20:21)
Temat: Autor: Iwona (26-02-2015 05:36:35) Temat: ulga
Każdy z was może odliczyć tylko własne dzieci , czyli Pani troje( w tym wspólne ) i mąż swoje dwoje z poprzedniego związku, lub mąż troje (w...pokaż całą treść
Każdy z was może odliczyć tylko własne dzieci , czyli Pani troje( w tym wspólne ) i mąż swoje dwoje z poprzedniego związku, lub mąż troje (w tym jedno wspólne ) i Pani dwoje (poprzedni związek) , czyli tak czy inaczej wszystkie, ile odliczyć , tyle ile do odliczenia wystarczy kwot zaliczek/ składek , jeśli potrzeba więcej pisać na e-mail wiater48@o2.pl , pozdr zwiń
Autor: Radek (26-02-2015 13:27:41)
Temat: Rozliczanie jednego dziecka z trójki.
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość,...pokaż całą treść
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość, czy muszę rozliczyć wszystkie trzy. Czy jeśli rozliczę tylko trzecie dziecko to czy moja ulga jest wyższa czy tak jak przy jednym albo dwójce dzieci..?zwiń
Autor: Radek (26-02-2015 13:24:41)
Temat: Rozliczanie jednego dziecka z trójki.
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość,...pokaż całą treść
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość, czy muszę rozliczyć wszystkie trzy. Czy jeśli rozliczę tylko trzecie dziecko to czy moja ulga jest wyższa czy tak jak przy jednym albo dwójce dzieci..?zwiń
Autor: Radek (26-02-2015 13:20:11)
Temat: Rozliczanie jednego dziecka z trójki.
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość,...pokaż całą treść
Witam, mam trójkę dzieci dwa pierwsze z jedną partnerką i trzecie z drugą... Chciałbym rozliczyć moje trzecie dziecko, a moja była partnerka dwójkę pozostałych. Czy jest taka możliwość, czy muszę rozliczyć wszystkie trzy. Czy jeśli rozliczę tylko trzecie dziecko to czy moja ulga jest wyższa czy tak jak przy jednym albo dwójce dzieci..?zwiń
Autor: Karolina (26-02-2015 12:58:56)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
wg informacji z tej strony http://www.ipit.pl/ulgi_odliczenia/txt.php?id=57-rodzice-opiekunowie-dziadkowie-rozwod-separacja-macocha-ojczym-konkubinat&rok= rozumiem, ze mój mąż czyli OJCZYM jednej mojej córki może ją wliczyć w swoje rozliczenie...? TO PRAWDA??
Autor: Karolina (26-02-2015 09:07:25)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
wg informacji z tej strony http://www.ipit.pl/ulgi_odliczenia/txt.php?id=57-rodzice-opiekunowie-dziadkowie-rozwod-separacja-macocha-ojczym-konkubinat&rok= rozumiem, ze mój mąż czyli OJCZYM jednej mojej córki może ją wliczyć w swoje rozliczenie...? TO PRAWDA??
Autor: Karolina (26-02-2015 08:57:26)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja mam dziecko z pierwszego małżeństwa (rozwód kilka lat temu) Mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa (żona zmarła kilka lat temu) Wspólnie mamy dziecko (ur 2013r.) Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między nami). Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi (czyli np. mąż swoje dziecko i nasze wspólne a ja swoje dziecko, trzecie). Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź, jaka opcja nam przysługuje i jaka jest najkorzystniejszazwiń
Autor: Ryszard (26-02-2015 06:31:05)
Temat: Prośba o wyjaśnienie
Fragment artykułu "...Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia...pokaż całą treść
Fragment artykułu "...Kwot zwolnionych (z najróżniejszych przyczyn zwolnionych z opodatkowania) nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu ulgi. Kwotą zwolnioną, wpływającą wyłącznie na ustalenie stopnia skali (przejścia z 18% na 32%), jest również zarobek z zagranicy..." Mój pełnoletni syn, 19 lat, zarobił za granicą powyżej 3500 PLN. Był to jego jedyny przychód w 2014. Czy w takim przypadku przysługuje ulga prorodzinna? zwiń
Autor: Iwona (26-02-2015 05:36:35)
Temat: ulga
Z pierwszego małżeństwa mam 2 dzieci, mój mąż również z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci. Obecnie mam wspólne dziecko. Mój mąż może skorzystać z ulgi na 2...pokaż całą treść
Z pierwszego małżeństwa mam 2 dzieci, mój mąż również z pierwszego małżeństwa ma dwoje dzieci. Obecnie mam wspólne dziecko. Mój mąż może skorzystać z ulgi na 2 dzieci z poprzedniego związku. Rozliczamy się wspólnie i spełniamy wszystkie pozostałe kryteria. W jakiej wysokości możemy mieć zwrot? Czy przysługuje nam zwrot z wysokości na czwarte i piąte dziecko? Pani z US nie wiedziała czy mamy po 2 i pół dziecka czy piątke. Proszę o pomoczwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 23:45:42)
Temat: Autor: Justyna (25-02-2015 22:19:45) Temat: ulga
Tak , jak najbardziej , jeśli ojciec dziecka Pani z pierwszego związku nie będzie dokonywał odliczeń także, podatku nie musi wystarczyć , nie wystrajającą część odlicza się...pokaż całą treść
Tak , jak najbardziej , jeśli ojciec dziecka Pani z pierwszego związku nie będzie dokonywał odliczeń także, podatku nie musi wystarczyć , nie wystrajającą część odlicza się ze składek Zus i zdr łącznie , pozdr. pit forma wiater48@o2.pl .zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 23:41:03)
Temat: Autor: jarek (25-02-2015 21:52:47) Temat: ulga
Nie są znane szczegóły pańskich wyliczeń oczywiście , w większości przypadków jednak rozliczenie wspólne jest zawsze korzystniejsze niż oddzielne i to powinien wiedzieć każdy przeciętny...pokaż całą treść
Nie są znane szczegóły pańskich wyliczeń oczywiście , w większości przypadków jednak rozliczenie wspólne jest zawsze korzystniejsze niż oddzielne i to powinien wiedzieć każdy przeciętny podatnik , pzdr zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 23:34:41)
Temat: Autor: marian (25-02-2015 18:50:27) Temat: ulga prorodzinna
Córkę Pan odlicza , bo nie wyszła za mąż, natomiast dziecko córki nie oczywiście, pozdr....pokaż całą treść
Córkę Pan odlicza , bo nie wyszła za mąż, natomiast dziecko córki nie oczywiście, pozdr. zwiń
Autor: Justyna (25-02-2015 22:19:45)
Temat: ulga
Mam dziecko z pierwszego związku, z obecnym partnerem mamy 2 dzieci. Partner jest na "skali" Czy możemy podzielić dzieci przy odliczeniu? Ja dwoje a partner jedno?...pokaż całą treść
Mam dziecko z pierwszego związku, z obecnym partnerem mamy 2 dzieci. Partner jest na "skali" Czy możemy podzielić dzieci przy odliczeniu? Ja dwoje a partner jedno? Mi niestety brakuje podatku na całą trójkę zwiń
Autor: jarek (25-02-2015 21:52:47)
Temat: ulga
pracowałem w kraju przez 4- 5 mies,a resztę za granicą.Wypelniam pit przez program.zaliczka napodatek-1327 a jak wypełniłęm razem z żoną(bez dochodów)pit 0 wraz z pit/uz to...pokaż całą treść
pracowałem w kraju przez 4- 5 mies,a resztę za granicą.Wypelniam pit przez program.zaliczka napodatek-1327 a jak wypełniłęm razem z żoną(bez dochodów)pit 0 wraz z pit/uz to wyszło prawie 3600???? zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 21:22:49)
Temat: Autor: marian (25-02-2015 18:50:27) Temat: ulga prorodzinna
Córkę Pan odlicza , bo nie wyszła za mąż, natomiast dziecko córki nie oczywiście, pozdr....pokaż całą treść
Córkę Pan odlicza , bo nie wyszła za mąż, natomiast dziecko córki nie oczywiście, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 21:04:05)
Temat: Autor: Karolina (25-02-2015 09:09:51) Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Błąd Pani Karolino, błąd, w ostatniej chwili zauważyłem jeśli nie byli państwo małżeństwem przez cały 2014 rok, nie mogą się państwo wspólnie rozliczyć, tylko oddzielnie ,...pokaż całą treść
Błąd Pani Karolino, błąd, w ostatniej chwili zauważyłem jeśli nie byli państwo małżeństwem przez cały 2014 rok, nie mogą się państwo wspólnie rozliczyć, tylko oddzielnie , opcje rozliczenia wskazane zachowane oczywiście korzystniej będzie więcej dzieci odliczyć temu, kto może odliczyć więcej z powodu osiąganego dochodu i wysokości zaliczek, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 20:41:18)
Temat: Do wszystkich i do Macieja
Przy jednym uprawnionym do ulgi dziecku obowiązuje limit dochodów, bez względu na ilość wszystkich posiadanych dzieci . Przykład 1 Kowalski ma troje pełnoletnich uczących się ...pokaż całą treść
Przy jednym uprawnionym do ulgi dziecku obowiązuje limit dochodów, bez względu na ilość wszystkich posiadanych dzieci . Przykład 1 Kowalski ma troje pełnoletnich uczących się dzieci , jedno z nich zarobiło w roku podatkowym kwotę powodującą utratę ulgi , Kowalski może tylko dokonać odliczeń na dwoje pozostałych dzieci. Przykład 2 Kowalski ma troje dzieci , dwoje utraciło z powodu wysokich zarobków ( ponad 3089 zł dochodu ) prawo do ulgi , Kowalski może dokonać odliczenia tylko na jedno dziecko sprawdzając przy tym czy limit dochodów jego lub łącznie z jego małżonkiem, jeśli pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie przekracza odpowiednio 56000 i 112000zł . Jeśli ten limit przekroczy ulgi nie może dokonać w rozliczeniu rocznym pit mimo, że ma faktycznie troje dzieci. Jest to jasne chyba dla wszystkichzwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 20:31:19)
Temat: Autor: Maciej (25-02-2015 19:13:46)
Panie , Panie a czy Pan się nie kłóci sam ze sobą, limit dochodu nie obowiązujący jest przy dwójce i więcej dzieci , ale.............. jeśli jedno z...pokaż całą treść
Panie , Panie a czy Pan się nie kłóci sam ze sobą, limit dochodu nie obowiązujący jest przy dwójce i więcej dzieci , ale.............. jeśli jedno z dzieci traci prawo do ulgi, to zmniejsza się wtedy łącznie ilość dzieci, jakie mają prawo do tej ulgi o te , które ulgę utraciły, lepiej już słychać????????? czyli jeśli jest np. troje dzieci, a jedno z nich traci prawo , to się to rozpatruje jako dwoje dzieci do ulgi, jeśli dwoje traci, to wtedy do jednego się to zmniejsza i sprawdza się dochód już bo, bo tylko jedno pozostało z prawem do ulgi a te które traci prawo traktuje się jakby tego dziecka się w ogóle nie wychowywało i jest już o jedno mniej ??????????? załapał Pan , a Pan pisze cały czas o rzeczy , jak każde dziecko ma prawo i go nie traci, wtedy to się nic nie zmniejsza , no teraz jaśniej się zrobiło w sprawie, pozdr . zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:53:59)
Temat: Autor: angelika (25-02-2015 19:32:52) Temat: pytanie
Tyle ile ma Pani dochodu i podatku , tyle Pani odpowiednio odliczy, więcej szczegółów na wiater48@o2.pl...pokaż całą treść
Tyle ile ma Pani dochodu i podatku , tyle Pani odpowiednio odliczy, więcej szczegółów na wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:48:41)
Temat: Autor: GOSIA (25-02-2015 18:42:14) Temat: STUDENT
miesiąc w którym dziecko kończy 25 lat już nie wlicza się do odliczenia , podr....pokaż całą treść
miesiąc w którym dziecko kończy 25 lat już nie wlicza się do odliczenia , podr. zwiń
Autor: angelika (25-02-2015 19:32:52)
Temat: pytanie
Mam 2 dzieci pracuje od lipca 2014 r ile mi przysluguje odliczen na dzieci maz nie pracuje tylko ja prosze o pomoc...pokaż całą treść
Mam 2 dzieci pracuje od lipca 2014 r ile mi przysluguje odliczen na dzieci maz nie pracuje tylko ja prosze o pomoc zwiń
Autor: angelika (25-02-2015 19:31:26)
Temat: pytanie
Mam 2 dzieci pracuje od lipca 2014 r ile mi przysluguje odliczen na dzieci maz nie pracuje tylko ja prosze o pomoc...pokaż całą treść
Mam 2 dzieci pracuje od lipca 2014 r ile mi przysluguje odliczen na dzieci maz nie pracuje tylko ja prosze o pomoc zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:23:29)
Temat: Autor: Beata (25-02-2015 17:53:01) Temat: Maz i ja
Bo w przypadku wspólnego , nie wiadomo czy mąż nie powinien wykazać swoich dochodów zagranicznych, ponieważ ma miejsce zamieszkania w Polsce ze względu na ośrodek interesów życiowych...pokaż całą treść
Bo w przypadku wspólnego , nie wiadomo czy mąż nie powinien wykazać swoich dochodów zagranicznych, ponieważ ma miejsce zamieszkania w Polsce ze względu na ośrodek interesów życiowych -rodzina , dzieci , dom , nawet jeśli nie zamieszkuje, przebywał w Polsce ponad 183 dni w roku i płaci podatki za granicą, pozdr. . zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:16:39)
Temat: Autor: Beata (25-02-2015 17:53:01) Temat: Maz i ja
a dlaczego nie, najlepiej jeśli sama Pani rozliczy się, pozdr....pokaż całą treść
a dlaczego nie, najlepiej jeśli sama Pani rozliczy się, pozdr. zwiń
Autor: Maciej (25-02-2015 19:13:46)
Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek "Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi):"?
Piszecie: "Jeśli ma Pan dwoje dzieci uprawnione do odliczenia i jedno utraciło to prawo z powodu przekroczenia dochodu, to drugie traktuje Pan przy stosowaniu odliczenia , jakby tylko...pokaż całą treść
Piszecie: "Jeśli ma Pan dwoje dzieci uprawnione do odliczenia i jedno utraciło to prawo z powodu przekroczenia dochodu, to drugie traktuje Pan przy stosowaniu odliczenia , jakby tylko je Pan wychowywał, a drugiego nie, czyli, że ma Pan tylko jedno dziecko dla celów podatkowych i zgodnie z tabelą na jedno dziecko należy sprawdzać dochód aby nie przekroczyć limitu uprawniającego do ulgi". Zaś ja na stronie: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ulgi-odliczenia/66063,Ulga-z-tytulu-wychowywania-dzieci-2014-2015.html widze taki opis: "Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci mogą korzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.". Czy to nie sprzeczne z tym co Panstwo tlumaczycie?zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:04:58)
Temat: Autor: Kasia (25-02-2015 16:58:47) Temat: Ulga przy dochodach nieopodatkowanych
Było omawiane to , niestety nie tutaj świadczenia rodzinne z opieki społecznej są zwolnione z wykazywania z pit , nie ma tu podatku , pozdr....pokaż całą treść
Było omawiane to , niestety nie tutaj świadczenia rodzinne z opieki społecznej są zwolnione z wykazywania z pit , nie ma tu podatku , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 19:01:44)
Temat: Autor: aneta (25-02-2015 14:54:28) Temat: osoba bedaca na zasilku pielegnacyjnym
U PANI JEST SYTUACJA JUŻ GŁOŚNO TU OMAWIANA, Autor: Magda K, NIE NALEŻY JEDNAK MYLIĆ POJĘĆ: ZASIŁEK A ŚWIADCZENIE ALE JEŚLI TO NAWET ZASIŁEK, TO...pokaż całą treść
U PANI JEST SYTUACJA JUŻ GŁOŚNO TU OMAWIANA, Autor: Magda K, NIE NALEŻY JEDNAK MYLIĆ POJĘĆ: ZASIŁEK A ŚWIADCZENIE ALE JEŚLI TO NAWET ZASIŁEK, TO I JEDNO I DRUGIE JEST ZWOLNIONE Z WYKAZYWANIA W ZEZNANIU ROCZNYM PIT JAKO ŚWIADCZENIA ZWOLNIONE Z PODATKU z grupy ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i w związku z tym nie przysługuje na nie odliczenie . zwiń
Autor: GOSIA (25-02-2015 18:59:45)
Temat: STUDENT
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM...pokaż całą treść
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM RODZICOM NALEŻY SIE ULGA I PRZEZ JAKI CZAS? zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:57:04)
Temat: Autor: Magda (25-02-2015 12:22:57) Temat: Tylko renta i nie ma innych dochodow
Jak najbardziej Pani przysługuje, z czym tu jeszcze polemizować, pomoc lub informacje dodatkowe, jeśli potrzebne , pisać na wiater48@o2.pl...pokaż całą treść
Jak najbardziej Pani przysługuje, z czym tu jeszcze polemizować, pomoc lub informacje dodatkowe, jeśli potrzebne , pisać na wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:55:37)
Temat: Autor: Magda (25-02-2015 12:22:57) Temat: Tylko renta i nie ma innych dochodow
Jak najbardziej Pani przysługuje, z czym tu jeszcze polemizować, pomoc lub informacje dodatkowe, jeśli potrzebne , pisać na wiater48@o2.pl...pokaż całą treść
Jak najbardziej Pani przysługuje, z czym tu jeszcze polemizować, pomoc lub informacje dodatkowe, jeśli potrzebne , pisać na wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:53:54)
Temat: Autor: sm (25-02-2015 10:51:17) Temat: odliczanie podatku
To jest pytanie zbyt ogólne, być może część z podatku Pani już odliczył system, szczegóły na e-maila, wiater48@o2.pl,pozdr...pokaż całą treść
To jest pytanie zbyt ogólne, być może część z podatku Pani już odliczył system, szczegóły na e-maila, wiater48@o2.pl,pozdr zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:51:33)
Temat: Autor: MM (25-02-2015 10:18:41)
dochód , czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, ze źródeł wymienionych w pit min. z umowy o pracę, zlecenia, działo, zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla bezrobotnych,...pokaż całą treść
dochód , czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, ze źródeł wymienionych w pit min. z umowy o pracę, zlecenia, działo, zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński, działalność gospodarcza na zasadach ogólnych, itp, itd, pozdr. zwiń
Autor: marian (25-02-2015 18:50:27)
Temat: ulga prorodzinna
witam jestem dziadkiem córka ma dziecko urodziła w czerwcu nie pracuje ,uczy sie nie posiada dochodu jest na moim utrzymaniu ma 19 lat i jej dziecko tez jest...pokaż całą treść
witam jestem dziadkiem córka ma dziecko urodziła w czerwcu nie pracuje ,uczy sie nie posiada dochodu jest na moim utrzymaniu ma 19 lat i jej dziecko tez jest na moim utrzymaniu zameldowani sa też u mnie chłopak córki tez sie uczy nie pracuje nie posiada dochodów mieszka u swoich rodzicow jest tam zameldowany nie są w związku małżeńskim córke rozliczam do swojego zeznania do ulgi prorodzinnej a czy też mogę odliczyć dziecko córki do ulgi prorodzinnej?? do mojego zeznania prosze o odpowiedz Marianzwiń
Autor: GOSIA (25-02-2015 18:49:18)
Temat: STUDENT
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM...pokaż całą treść
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM RODZICOM NALEŻY SIE ULGA I PRZEZ JAKI CZAS? zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:46:52)
Temat: Autor: Ada (25-02-2015 09:36:04) Temat: czy się należy
Jak najbardziej tak, sumuje Pani te wszystkie dochody w pit, jesli coś więcej, to na wiater48@o2.pl
Autor: pit forma (25-02-2015 18:45:48)
Temat: Autor: podatnik (24-02-2015 21:35:41)
jak najbardziej i nie powinno być z tym problemu , jeśli nie przekracza 25 lat, pozdr....pokaż całą treść
jak najbardziej i nie powinno być z tym problemu , jeśli nie przekracza 25 lat, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:44:47)
Temat: Autor: Beata (24-02-2015 19:26:04)
Kwota za udział w komisji wyborczej powinna byc zwolniona od podatku - nie podlega pit , podstawą tego zwolnienia jest art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o...pokaż całą treść
Kwota za udział w komisji wyborczej powinna byc zwolniona od podatku - nie podlega pit , podstawą tego zwolnienia jest art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zwolnienie to jest limitowane – do wysokości 2280 zł miesięcznie. Członek komisji otrzyma informację o wypłaconych kwotach PIT-R. Jeżeli natomiast kwota wypłaconych diet przekroczyłaby limit zwolnienia, członek komisji powinien otrzymać dodatkowo PIT-11 o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek. Wówczas kwota przewyższająca limit zwolnienia zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, otrzymane przez członków komisji wyborczych kwoty nie powinny być wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, nie zostanie od nich również pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Zapewne i Pani syn nie otrzymał zatem formularza z pobranymi zaliczkami na podatek http://epity.pl/praca-w-komisji-wyborczej-a-rozliczenie-podatkowe-2014-pity-2014-program-do-pobrania-u-nas.htmlzwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:43:35)
Temat: Autor: Maciej (24-02-2015 18:54:09)
Ni ma chochli, tylko brak wolnego, żeby nie powiedzieć powolnego tłumaczenia. Jeśli ma Pan dwoje dzieci uprawnione do odliczenia i jedno utraciło to prawo z powodu przekroczenia dochodu, ...pokaż całą treść
Ni ma chochli, tylko brak wolnego, żeby nie powiedzieć powolnego tłumaczenia. Jeśli ma Pan dwoje dzieci uprawnione do odliczenia i jedno utraciło to prawo z powodu przekroczenia dochodu, to drugie traktuje Pan przy stosowaniu odliczenia , jakby tylko je Pan wychowywał, a drugiego nie, czyli, że ma Pan tylko jedno dziecko dla celów podatkowych i zgodnie z tabelą na jedno dziecko należy sprawdzać dochód aby nie przekroczyć limitu uprawniającego do ulgi, a u Pana ma to miejsce już, bo w przypadku małżeństw dochód bierze się wspólny pod uwagę roczny.zwiń
Autor: GOSIA (25-02-2015 18:42:14)
Temat: STUDENT
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM...pokaż całą treść
CZYLI JAK W 2014 R W CZERWCU WSKOCZYŁO MI 25 LAT I STUDIOWAŁAM DO OBRONY MAGISTERKI DO LIPCA, MÓJ DOCHÓD CALO ROCZNY WYNOSIŁ 2876ZL TO CZY MOIM RODZICOM NALEŻY SIE ULGA I PRZEZ JAKI CZAS? zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:38:41)
Temat: Autor: pawel (24-02-2015 18:14:24)
Jeśli rozlicza się na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej , czyli wykluczenie ryczałtu i nie przekroczył kwoty wolnej od podatku 3089 zł, za ile ? ...pokaż całą treść
Jeśli rozlicza się na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej , czyli wykluczenie ryczałtu i nie przekroczył kwoty wolnej od podatku 3089 zł, za ile ? za wszystkie jeśli studiuje cały rok i min. nie ukońzyło 25 lat , wiater48@o2.plzwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:37:04)
Temat: Autor: Ania (24-02-2015 14:42:58)Temat: Rozliczenie ulgi po rozwodzie
Po rozwodzie nie ma już wspólnego dochodu, Pani może rozliczyć , wiater48@o2.pl,...pokaż całą treść
Po rozwodzie nie ma już wspólnego dochodu, Pani może rozliczyć , wiater48@o2.pl, zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:35:53)
Temat: Autor: Aneta (24-02-2015 13:55:06)
Temat: dziecko urodzone w 2014 Jak najbardziej liczy Pani za 3 miesiące ulgę, macierzyński ten dochód także sie wlicza, nieważne czy jest jeden, czy dwoje rodziców,...pokaż całą treść
Temat: dziecko urodzone w 2014 Jak najbardziej liczy Pani za 3 miesiące ulgę, macierzyński ten dochód także sie wlicza, nieważne czy jest jeden, czy dwoje rodziców, wiater48@o2.pl , pozdr.zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:34:24)
Temat: Autor: Justyna (24-02-2015 13:48:37)Temat: ulga na 1 dziecko, Pit 8c
A jakie tu znaczenie ma pit 38 , tylko do wspólnego obliczenia dochodów w przypadku jednego dziecka. Ulgę Pani maż lub państwo łącznie odliczają od pit 37 i...pokaż całą treść
A jakie tu znaczenie ma pit 38 , tylko do wspólnego obliczenia dochodów w przypadku jednego dziecka. Ulgę Pani maż lub państwo łącznie odliczają od pit 37 i dalej po odliczeniu całego podatku , odliczenie następuje od składek już, najlepiej się łącznie z małżonkiem rozliczyć jest, chyba Pani wie, więcej info na wiater48@o2.pl, pozdr.zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 18:31:47)
Temat: Autor: Karolina (24-02-2015 09:03:26)
Autor: Karolina (24-02-2015 09:03:26) Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi. Tak, taka odpowiedź już się pojawiała tutaj, nieco prześledzić trzeba. Państwa opcje...pokaż całą treść
Autor: Karolina (24-02-2015 09:03:26) Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi. Tak, taka odpowiedź już się pojawiała tutaj, nieco prześledzić trzeba. Państwa opcje to Pani odlicza dwoje dzieci a mąż jedno z poprzedniego małżeństwa, albo tak jak Pani wskazała. Jak korzystniej, to jak się wspólnie państwo rozliczają to nie ma żadnego znaczenia, pozdr wiater48@o2.pl. zwiń
Autor: Beata (25-02-2015 17:53:01)
Temat: Maz i ja
Maz rozlicza sie samw angli ja pracuje na3/4etatu ,mamy dwoje dzieci.czy moge koztstac z ulgi prorodzinnej...dziekuje.
Autor: Kasia (25-02-2015 16:58:47)
Temat: Ulga przy dochodach nieopodatkowanych
Witam. Czy w momencie,gdy w 2014 r. moim dochodem był zasiłek rodzinny i wychowawczy mogę ubiegać się o odliczenie (choć PiT tak naprawde jest zerowy) ulgi prorodzinnej...pokaż całą treść
Witam. Czy w momencie,gdy w 2014 r. moim dochodem był zasiłek rodzinny i wychowawczy mogę ubiegać się o odliczenie (choć PiT tak naprawde jest zerowy) ulgi prorodzinnej na tych nowych zasadach?zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 16:40:23)
Temat: Temat: Autor: Magda K (24-02-2015 07:16:32)
Pani tylko odlicza z tego co jest w pit 11 tylko i jest to nie zależne od świadczenia, a na samo świadczenie czy łącznie...pokaż całą treść
Pani tylko odlicza z tego co jest w pit 11 tylko i jest to nie zależne od świadczenia, a na samo świadczenie czy łącznie z pit 11 obecnie niema podstawy do odliczenia składek ze świadczenia, odliczenie następuje z jednego tytułu tu a nie, że np. zaliczka na podatek z pit 11 a składki ze świadczenia, ogólniej mówiąc rozlicza Pani tylko pit 11 i z nim związaną kwotę, pozdr.zwiń
Autor: aneta (25-02-2015 14:54:28)
Temat: osoba bedaca na zasilku pielegnacyjnym
czy osoba bedaca na zasilku pielegnacyjnym ktory jest jedynym zrodlem dochodu moze sie rozliczyc i skorzystac z ulgi prorodzinnej...pokaż całą treść
czy osoba bedaca na zasilku pielegnacyjnym ktory jest jedynym zrodlem dochodu moze sie rozliczyc i skorzystac z ulgi prorodzinnej zwiń
Autor: Magda (25-02-2015 12:22:57)
Temat: Tylko renta i nie ma innych dochodow
Jestem matka trójki małoletnich dzieci i naszym jedynym dochodm jest renta rodzinna wypadkowa - ja nie pracuje. Renta wynosi 860 zl na reke Renta rodzinna wypadkowa to nasz...pokaż całą treść
Jestem matka trójki małoletnich dzieci i naszym jedynym dochodm jest renta rodzinna wypadkowa - ja nie pracuje. Renta wynosi 860 zl na reke Renta rodzinna wypadkowa to nasz jedyny dochód. Czy moge ubiegac sie o ulge na dzieci ?zwiń
Autor: sm (25-02-2015 10:51:17)
Temat: odliczanie podatku
mam trójkę dzieci czemu system nie chce mi odliczyć pełnej kwoty na trójkę dzieci mam dochody spełniające warunki do odliczeń na...pokaż całą treść
mam trójkę dzieci czemu system nie chce mi odliczyć pełnej kwoty na trójkę dzieci mam dochody spełniające warunki do odliczeń na trójkę dzieci odliczono mi 3669 złzwiń
Autor: MM (25-02-2015 10:18:41)
Temat: dochód do ulgi prorodzinnej
co oznacza "osiąga dochód"
Autor: Ada (25-02-2015 09:36:04)
Temat: czy się należy
Od stycznia 2014 r. do końca lipca byłam na urlopie macierzyński ,a od sierpnia do grudnia na zasiłku dla bezrobotnych mam czwórkę dzieci czy należy mi...pokaż całą treść
Od stycznia 2014 r. do końca lipca byłam na urlopie macierzyński ,a od sierpnia do grudnia na zasiłku dla bezrobotnych mam czwórkę dzieci czy należy mi się ulga prorodzinna mąż w zeszłym roku był zarejestrowany tylko miesiąc prosze o odpowiedzzwiń
Autor: Karolina (25-02-2015 09:09:51)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja mam dziecko z pierwszego małżeństwa (rozwód kilka lat temu) Mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa (żona zmarła kilka lat temu) Wspólnie mamy dziecko (ur 2013r.) Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między nami). Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi (czyli np. mąż swoje dziecko i nasze wspólne a ja swoje dziecko, trzecie). Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź, jaka opcja nam przysługuje i jaka jest najkorzystniejszazwiń
Autor: alek (25-02-2015 08:49:11)
Temat: po co
po co daja takie pieniadze na 3 i4 dziecko,zeby sie niedojeby wiecej rozmnazały i piły.niech panstwo lepiej zapewni dzieciom lepsze warunki pod kątem szkolnictwa a nie dawa...pokaż całą treść
po co daja takie pieniadze na 3 i4 dziecko,zeby sie niedojeby wiecej rozmnazały i piły.niech panstwo lepiej zapewni dzieciom lepsze warunki pod kątem szkolnictwa a nie dawa c zjebanym rodzicom na ich przyjemnosci.co za kraj pojebany.zwiń
Autor: pit forma (25-02-2015 05:10:32)
Temat: Autor: Magda K (24-02-2015 07:16:32
Witam Tak właśnie z pit 11 przysługuje to co może obecnie a na samo świadczenie nie, pozdr ....pokaż całą treść
Witam Tak właśnie z pit 11 przysługuje to co może obecnie a na samo świadczenie nie, pozdr . zwiń
Autor: PRZEMO (25-02-2015 00:09:57)
Temat: ULGA PRORODZINNA
DO BEATY JAK JUZ MACIE DOCHÓD PONAD 120 TYS TO WAM SIĘ NIE PRZYSŁUGUJE ULGA . PS . Przy tym dochodzie jak bym go miał to byłoby mi...pokaż całą treść
DO BEATY JAK JUZ MACIE DOCHÓD PONAD 120 TYS TO WAM SIĘ NIE PRZYSŁUGUJE ULGA . PS . Przy tym dochodzie jak bym go miał to byłoby mi wstyd wogóle się o tą ulgę starać zwiń
Autor: podatnik (24-02-2015 21:35:41)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, czy mogę skorzystać z ulgi jeśli moje pełnoletnie dziecko po ukończeniu liceum w 2014 r. podjęło naukę w szkole językowej za granicą.
Autor: Beata (24-02-2015 19:26:04)
Temat: ulga prorodzinna
Razem z mężem dochód nasz wynosi powyżej 120tys na dwoje dzieci przysługuje nam ulga prorodzinna. syn w wakacje pracował ,zarobi ł 2880 zł tzw przychód z udział w komisji wyborczej...pokaż całą treść
Razem z mężem dochód nasz wynosi powyżej 120tys na dwoje dzieci przysługuje nam ulga prorodzinna. syn w wakacje pracował ,zarobi ł 2880 zł tzw przychód z udział w komisji wyborczej dostał 300 zł i pit 11 czy to znaczy że naszą całą ulgę prorodzinną traił sz.... ! Może ktoś mądry coś poradzi.zwiń
Autor: Maciej (24-02-2015 18:54:09)
Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek "Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi):"?
Autor: pit forma (23-02-2015 17:04:19) Temat: Autor: Maciej (22-02-2015 13:35:44) Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek A jak , ulgę traci dziecko , na które już ona nie przysługuje...pokaż całą treść
Autor: pit forma (23-02-2015 17:04:19) Temat: Autor: Maciej (22-02-2015 13:35:44) Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek A jak , ulgę traci dziecko , na które już ona nie przysługuje tylko , pozostałe dzieci prawo zachowują, ale tu jeśli jest dwoje dzieci tylko,a jedno straciło prawo , to na to drugie patrzy Pan czy nie przekroczył Panu (lub łącznie dla małżeństw ) dochód, pozdr. Chyba wkradl sie jakis chochlik bo nic z tego opisu nie potrafie zrozumiec. Powtorze pytanie: Jesli ma dwoje dzieci ponizej 25 lat (studiujace) a jedno przekroczylo swoje dochody ponad 3,089 PLN to na drugie przysluguje mi ulga? (wspolne dochody z zona przekroczyly 112 tys PLN).zwiń
Autor: pawel (24-02-2015 18:14:24)
Temat: dzialalnosc gospodarcza
chcialabym zapytac czy jest mozliwosc odliczenia ulgi na studiujace dziecko,ktore w lipcu zalozylo dzialalnosc gospodarcza ale nie przekroczylo kwoty wolnej od podatku.jesli tak to za jakie miesiace
Autor: Karolina (24-02-2015 14:48:27)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja mam dziecko z pierwszego małżeństwa (rozwód kilka lat temu) Mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa (żona zmarła kilka lat temu) Wspólnie mamy dziecko (ur 2013r.) Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między nami). Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi (czyli np. mąż swoje dziecko i nasze wspólne a ja swoje dziecko, trzecie). Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź, jaka opcja nam przysługuje i jaka jest najkorzystniejszazwiń
Autor: Ania (24-02-2015 14:42:58)
Temat: Rozliczenie ulgi po rozwodzie
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu rozliczenia ulgi na dziecko. Jestem po rozwodzie od lutego 2014. Wspólne dochody byłego męża i moje przewyższają kwotę 112.000 zł. Moje...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu rozliczenia ulgi na dziecko. Jestem po rozwodzie od lutego 2014. Wspólne dochody byłego męża i moje przewyższają kwotę 112.000 zł. Moje dochody nie przekraczają kwoty 56.000 zł. Czy mogę sama (za zgodą byłego męża) odliczyć cała kwotę ulgi od mojego dochodu? Małżonek nie rozliczałby ulgi w swoim zeznaniu. Czy w sytuacji kiedy prawo do opieki mają obydwoje rodziców i łącznie przekraczamy kwotę 112.000 zł nie jest już możliwe rozliczenie ulgi na dziecko? Z góry dziękuję za odpowiedź.zwiń
Autor: Aneta (24-02-2015 14:31:22)
Temat: dziecko urodzone w 2014
Witam chciałabym zapytać czy jest możliwość odliczenia podatku od dziecka urodzonego w październiku 2014 roku (umowa do dnia porodu) chciałabym zaznaczyć ze nie jesteśmy małżeństwem...pokaż całą treść
Witam chciałabym zapytać czy jest możliwość odliczenia podatku od dziecka urodzonego w październiku 2014 roku (umowa do dnia porodu) chciałabym zaznaczyć ze nie jesteśmy małżeństwem - dziecko jest uznane przez ojca .Pozdrawiam zwiń
Autor: Aneta (24-02-2015 13:55:06)
Temat: dziecko urodzone w 2014
Witam chciałabym zapytać czy jest możliwość odliczenia podatku od dziecka urodzonego w październiku 2014 roku (umowa do dnia porodu) chciałabym zaznaczyć ze nie jesteśmy małżeństwem...pokaż całą treść
Witam chciałabym zapytać czy jest możliwość odliczenia podatku od dziecka urodzonego w październiku 2014 roku (umowa do dnia porodu) chciałabym zaznaczyć ze nie jesteśmy małżeństwem - dziecko jest uznane przez ojca .Pozdrawiam zwiń
Autor: Justyna (24-02-2015 13:48:37)
Temat: ulga na 1 dziecko, Pit 8c
Witam, chciałabym zapytać o naszą sytuację, jesteśmy małżeństwem od 4lat, mamy 2 letniego synka. Mąż otrzymał pit 11i pit 8c, który wykazuje stratę w kwocie ok16zl. Rozliczamy...pokaż całą treść
Witam, chciałabym zapytać o naszą sytuację, jesteśmy małżeństwem od 4lat, mamy 2 letniego synka. Mąż otrzymał pit 11i pit 8c, który wykazuje stratę w kwocie ok16zl. Rozliczamy sie na pit37 i pit 38, ja nie uzyskuje żadnych dochodów, pracuje tylko mąż. Czy nam nie przysługuje ulga prorodzinna skoro mąż rozlicza stratę z pity 8c? Jeszcze jedno pytanie, u męża kwota zaliczek pobranych przez płatnika wyniosla 466 zl, taka też kwotawwyszła nam do zwrotu po rozliczeniu obydwu potów. Czy możemy skorzystać ze zwrotu niewykorzystanych kwoty ulgi? Dodam ze nasz roczny dochód to ok 28tys zl.zwiń
Autor: anad (24-02-2015 13:33:28)
Temat: Zakończenie nauki a ulga
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Autor: Karolina (24-02-2015 09:03:26)
Temat: Trójka dzieci z róznych małżeństw
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja...pokaż całą treść
Witam serdecznie. Proszę o wyjaśnienie naszej sytuacji, jesli chodzi o rozliczenie ULGI NA DZIECI. Jestesmy małżeństwem od sierpnia 2014. Wychowujemy wpsólnie trójke dzieci ( wszystkie mieszkają z nami) Ja mam dziecko z pierwszego małżeństwa (rozwód kilka lat temu) Mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa (żona zmarła kilka lat temu) Wspólnie mamy dziecko (ur 2013r.) Czy jedno z nas - np. małżonek może rozliczyć całą trójkę dzieci (nie było aktów przysposobienia, adopcji, tylko ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA między nami). Czy kazde z nas może rozliczać tylko dzieci, których jesteśmy rodzicami biologicznymi (czyli np. mąż swoje dziecko i nasze wspólne a ja swoje dziecko, trzecie). Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź, jaka opcja nam przysługuje i jaka jest najkorzystniejszazwiń
Autor: Magda K (24-02-2015 07:16:32)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Czyli to co otrzymałam w odpowiedzi na szybkipit jest faktem? Chodzi mi o to że zgodnie z tym co naoisano że w tym roku w ramach ulgi...pokaż całą treść
Czyli to co otrzymałam w odpowiedzi na szybkipit jest faktem? Chodzi mi o to że zgodnie z tym co naoisano że w tym roku w ramach ulgi prorodzinnej mogę odliczyć kwotę 3,84 zł??? A co w sytuacji gdy poza świadczeniami nie ma innego dochodu takiego jak PIT11? Dobrze myślę że wtedy nie przysługuje żadne odliczenie? Pozdrawiamzwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 20:51:31)
Temat: Autor: Magda K (23-02-2015 19:27:47)
Bo : "Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27f podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi do wysokości zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu...pokaż całą treść
Bo : "Zgodnie z nowym brzmieniem art. 27f podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi do wysokości zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń). Limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:" czyli nie zaliczka sama istotą sprawy tejże ulgi jest . zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 20:47:01)
Temat: Autor: Magda K (23-02-2015 19:27:47)
Witam ponownie Opisana odpowiedz przez szybki pit bardzo dobrze oddziałuje na obecne przepisy , odpowiedź jest w moim ujęciu właściwa i oddaje sedno istotę w obecnym stanie...pokaż całą treść
Witam ponownie Opisana odpowiedz przez szybki pit bardzo dobrze oddziałuje na obecne przepisy , odpowiedź jest w moim ujęciu właściwa i oddaje sedno istotę w obecnym stanie prawnym \"Jeśli osiągnęła Pani w 2014 roku dochód wykazany w PIT-11, to przysługuje Pani prawo do ulgi...\" \"wymienione przez Panią świadczenia (otrzymane zasiłki) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem składki społeczne i zdrowotne potrącone od tych świadczeń nie stanowią kwoty zwrotu w ramach ulgi prorodzinnej, gdyż są to składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony na podstawie ustawy PIT.\" I to co sam podkreślałem zwrot jest możliwy , mimo braku zaliczki , który nie jest tu kluczowy , decydujący a jedynie jaki to rodzaj dochodu . \"...za rok 2014 będzie Pani mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej mimo braku zaliczki pobranej przez płatnika. \" zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 20:16:21)
Temat: Autor: Magda K (23-02-2015 19:27:47)
Bardzo proszę i proszę działać jak najbardziej słusznie dalej, pozdr...pokaż całą treść
Bardzo proszę i proszę działać jak najbardziej słusznie dalej, pozdr zwiń
Autor: Magda K (23-02-2015 19:27:47)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Witam, widzę, że temat poruszony przeze mnie zainteresował Państwa. Bardzo mnie to cieszy. Nr ID na szybkipit.pl mojego pytania to 116 oraz 317 na końcu otrzymanej odpowiedzi...pokaż całą treść
Witam, widzę, że temat poruszony przeze mnie zainteresował Państwa. Bardzo mnie to cieszy. Nr ID na szybkipit.pl mojego pytania to 116 oraz 317 na końcu otrzymanej odpowiedzi jest napisane że w tym roku w ramach ulgi prorodzinnej mogę odliczyć 3,84 zł, a to dlatego że mam pit 11 z od byłego pracodawcy (szczegóły opisałam w konwersacji z szybkipit.pl) dziękuję za podpowiedź gdzie jeszcze powinnam przekazać temat napewno skorzystam. Chciałabym jeszcze tylko dopytać w sprawie informacji o jutrzejszym artykule który ma się pojawić czy jest może wiadomo w jakich godzinach można się go spodziewać? Bardzo gorąco pozdrawiam Magdazwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:09:28)
Temat: Autor: Anna (22-02-2015 15:23:01) Temat: Władza rodzicielska
Na dzieci , na które obowiązuje całodobowa opieka ulga nie przysługuje, pozdr....pokaż całą treść
Na dzieci , na które obowiązuje całodobowa opieka ulga nie przysługuje, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:06:18)
Temat: Autor: Maciej (22-02-2015 13:35:44) Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek "
W tabeli tylko jedno Pan wymienia pit forma, wiater48@o2.pl, pozdr....pokaż całą treść
W tabeli tylko jedno Pan wymienia pit forma, wiater48@o2.pl, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 17:04:19)
Temat: Autor: Maciej (22-02-2015 13:35:44) Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek
A jak , ulgę traci dziecko , na które już ona nie przysługuje tylko , pozostałe dzieci prawo zachowują, ale tu jeśli jest dwoje dzieci tylko,a ...pokaż całą treść
A jak , ulgę traci dziecko , na które już ona nie przysługuje tylko , pozostałe dzieci prawo zachowują, ale tu jeśli jest dwoje dzieci tylko,a jedno straciło prawo , to na to drugie patrzy Pan czy nie przekroczył Panu (lub łącznie dla małżeństw ) dochód, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:57:15)
Temat: Autor: Wiola (22-02-2015 12:01:02) Temat: rozliczenie oddzielne czy łączne
rozliczyć się oddzielnie jest możliwość ale ulga przysługuje na łączny limit małżonków , czyli tutaj nie , pozdr....pokaż całą treść
rozliczyć się oddzielnie jest możliwość ale ulga przysługuje na łączny limit małżonków , czyli tutaj nie , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:56:14)
Temat: Autor: Wiola (22-02-2015 12:01:02) Temat: rozliczenie oddzielne czy łączne
rozliczyć się oddzielnie jest możliwość ale ulga przysługuje na łączny limit małżonków , czyli tutaj nie , pozdr....pokaż całą treść
rozliczyć się oddzielnie jest możliwość ale ulga przysługuje na łączny limit małżonków , czyli tutaj nie , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:51:58)
Temat: Autor: waldek (22-02-2015 11:43:51)
Jest w treści artykułu jakie dochody się bierze pod uwagę , nie - ryczałtu , pozdr...pokaż całą treść
Jest w treści artykułu jakie dochody się bierze pod uwagę , nie - ryczałtu , pozdr zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:48:24)
Temat: Autor: Iwona W (21-02-2015 19:31:08) Temat: rozliczenie oddzielne czy łączne
Limit o którym Pani wspomina ma znaczenie w przypadku posiadania tylko jednego dziecka, ale on jest nie zależny od rozliczenia czy wspólnie czy oddzielnie i bierze...pokaż całą treść
Limit o którym Pani wspomina ma znaczenie w przypadku posiadania tylko jednego dziecka, ale on jest nie zależny od rozliczenia czy wspólnie czy oddzielnie i bierze się w przypadku małżeństw tylko łączną jego wartość , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:42:47)
Temat: Autor: Magda W (21-02-2015 18:39:41)
Jak najbardziej Pani przysługuje tak samo wszystko do ukończenia 25 lat w przypadku nauki w szkole wyższej , pozdr. ,...pokaż całą treść
Jak najbardziej Pani przysługuje tak samo wszystko do ukończenia 25 lat w przypadku nauki w szkole wyższej , pozdr. , zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:39:06)
Temat: Autor: anad (20-02-2015 21:24:32)
Słusznie Pani podaje o początku i zakończeniu roku szkolnego , który jest organizowany zgodnie z przepisami oświaty , rok szkolny w przypadku Pani córki także podlega stosownym...pokaż całą treść
Słusznie Pani podaje o początku i zakończeniu roku szkolnego , który jest organizowany zgodnie z przepisami oświaty , rok szkolny w przypadku Pani córki także podlega stosownym przepisom powyższym, jakie Pani przytacza, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:19:37)
Temat: Autor: Paulina (20-02-2015 21:19:05)
witam \Wspólnie z mężem się Pani nie rozliczy jeszcze , ale ulgę może Pani od swojego dochodu odliczyć, tyle odliczy Pani ile ma Pani , na jedno...pokaż całą treść
witam \Wspólnie z mężem się Pani nie rozliczy jeszcze , ale ulgę może Pani od swojego dochodu odliczyć, tyle odliczy Pani ile ma Pani , na jedno dziecko całość powinna Pani odliczyć nawet przy tych dochodach , więcej, jeśli potrzeba informacji na wiater48@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 16:03:12)
Temat: Autor: Magda K (20-02-2015 21:01:41)
Do Ministerstwa to najlepiej bezpośrednio do kancelarii nie na szybki pit kancelaria@mf.gov.pl , info.e-deklaracje@mf.gov.pl a proszę podać jeszcze id -numer odpowiedzi z szybkiego pitu , jaki Pani...pokaż całą treść
Do Ministerstwa to najlepiej bezpośrednio do kancelarii nie na szybki pit kancelaria@mf.gov.pl , info.e-deklaracje@mf.gov.pl a proszę podać jeszcze id -numer odpowiedzi z szybkiego pitu , jaki Pani otrzymała, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (23-02-2015 15:49:31)
Temat: Autor: Magda K (20-02-2015 21:01:41)
Tak , tylko Pani Magdo z jak wspominam, zapewne nikt tu nie zapomniał o nikim i nawet, jakby była taka możliwość to należałoby większe zmiany wprowadzać, są...pokaż całą treść
Tak , tylko Pani Magdo z jak wspominam, zapewne nikt tu nie zapomniał o nikim i nawet, jakby była taka możliwość to należałoby większe zmiany wprowadzać, są to faktycznie świadczenia z tych rodzinnych i tu trudno odmówić słuszności Urzędowi Skarbowemu, że tych świadczeń się naturalnie nie wykazuje , pytanie czy nie można by było , to już jest pytanie o zmianę istniejącej regulacji prawnej, bo z drugiej strony, jakby się zastanowić, te świadczenia w wys. 1200 zł nie są dziś równe płacy minimalnej nawet netto, która wynosi 1286,16 zł zł i jeszcze są możliwe do odliczenia składki od niej, czyli jest to jakby niezgodne z konstytucją - nie równy dostęp. Wymagałoby to w ogóle wydaje się zmiany, aby te świadczenia wyłączone z opieki społecznej i zostały przeniesione do świadczeń z ubezpieczeń społecznych z opodatkowaniem ich, czyli doliczyć do nich odpowiednia kwotę zaliczek na podatek i pobierać je miesięcznie trzeba by było, aby jednak netto - wypłaty nie zmieniła się i pozostała na tym samym poziomie, nie jest właściwe aby wynagrodzenie to, które jest jak Pani wskazuje normalnym wykonywaniem pracy, było włączone do świadczeń rodzinnych, które są zupełnie innymi rodzajem wypłaty i często nie związanym ani po pierwsze z Zusem ani podatkiem dochodowym. Najlepiej jeszcze interwencję skierować do urzędującego prezydenta o zauważenie sprawy i rzecznika praw obywatelskich , jeśli Pani jeszcze nie próbowała oraz środowiska rodziców opiekunów , pobierających te świadczenie, bo obecnie urzędy będą się powoływać na prawne wyłączenie ich z wykazu w zeznaniach. Co dziwne jest tu to, że zazwyczaj urzędy chciałyby aby ich obywatele wykazywali, jak najwięcej swoich dochodów a tu jest przykład że nawet nie chcą same, podatek zerowy nie jest tu wiec problemem , problem leży w nie wykazywaniu ich, pzdr. zwiń
Autor: Anna (22-02-2015 15:23:01)
Temat: Władza rodzicielska
Witam Pracuję w stowarzyszeniu które zapewnia opiekę całodobową dzieciom które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Dzieci są kierowane do stowarzyszenia na podstawie...pokaż całą treść
Witam Pracuję w stowarzyszeniu które zapewnia opiekę całodobową dzieciom które z różnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Dzieci są kierowane do stowarzyszenia na podstawie skierowania z sądu oraz umowy ze starostą. Rodzice dzieci orzeczeniem sądu mają ograniczoną władzę rodzicielską. Dzieci mieszkają ze mną (mają meldunek tymczasowy). Czy w rozliczeniu rocznym mogę skorzystać z ulgi na te właśnie dzieci? Sprawuję przecież władzę rodzicielską. Dodam jeszcze że orzeczenie sądu i umowa ze starostą jest podpisywana przez dyrektora stowarzyszenia. Ja pracuję tutaj na umowę zlecenie. Z poważaniem Annazwiń
Autor: Maciej (22-02-2015 13:35:44)
Temat: Co oznacza w tabeli nagłówek "Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi):"?
Jak rozumieć kolumnę "Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi):" ? W moim przypadku (dwoje dzieci ponizej 25 lat, obydwoje studiują, jedno posiada dochody powyżej limitu 3,089 PLN)....pokaż całą treść
Jak rozumieć kolumnę "Posiadam łącznie (liczba dzieci uprawnionych do ulgi):" ? W moim przypadku (dwoje dzieci ponizej 25 lat, obydwoje studiują, jedno posiada dochody powyżej limitu 3,089 PLN). Czy w takim przypadku mam prawo do ulgi za drugie dziecko 1,112.04 PLN ?zwiń
Autor: Wiola (22-02-2015 12:01:02)
Temat: rozliczenie oddzielne czy łączne
Witam. Czy jeśli dochód łączny mój i małżonka przekracza 112 tyś ale przy rozliczeniu oddzielnym mój dochód nie przekracza 56 to czy mogę rozliczyć się osobno i...pokaż całą treść
Witam. Czy jeśli dochód łączny mój i małżonka przekracza 112 tyś ale przy rozliczeniu oddzielnym mój dochód nie przekracza 56 to czy mogę rozliczyć się osobno i skorzystać z ulgi?zwiń
Autor: waldek (22-02-2015 11:43:51)
Temat: ryczałt ewidencjonowany
Jeden z małżonków jest opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37), drugi w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Mimo iż podatnik opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie odliczy ulgi,...pokaż całą treść
Jeden z małżonków jest opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37), drugi w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Mimo iż podatnik opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie odliczy ulgi, to czy dochody z tego rodzaju działalności musi doliczyć do dochodu uzyskanego łącznie, (do limitu 112tys.)?zwiń
Autor: Iwona W (21-02-2015 19:31:08)
Temat: rozliczenie oddzielne czy łączne
Witam Mam pytanie czy mogę się rozliczyć oddzielnie i skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku gdy mój dochód przekracza 56tyś zł, ale łączny dochód małżonków nie przekracza 112tyś....pokaż całą treść
Witam Mam pytanie czy mogę się rozliczyć oddzielnie i skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku gdy mój dochód przekracza 56tyś zł, ale łączny dochód małżonków nie przekracza 112tyś. Czy możemy się rozliczać oddzielnie i jedno z nas skorzystać z ulgi czy musimy wspólnie złożyć pitzwiń
Autor: Magda W (21-02-2015 18:39:41)
Temat: odliczanie ulgi prorodzinnej
Jestem jedynaczka. Moja mama wychowuje mnie samotnie. Dotąd uczeszczałam do szkoły i mieszkałam razem z mama, a mamie co roku przysługiwała ulga prorodzinna. W bieżącym roku akademickim...pokaż całą treść
Jestem jedynaczka. Moja mama wychowuje mnie samotnie. Dotąd uczeszczałam do szkoły i mieszkałam razem z mama, a mamie co roku przysługiwała ulga prorodzinna. W bieżącym roku akademickim rozpoczełam studia i wyprowadziłam sie z domu rodzinnego. Obecnie nie mieszkam wiec z mama, jednak nasze dochody nie uległy zmianie, a mama dalej mnie utrzymuje. Czy w rozliczeniu za rok 2014 bedzie przysługiwała mamie ulga prorodzinna taka jak w latach poprzednich?zwiń
Autor: anad (20-02-2015 21:24:32)
Temat: Zakończenie nauki a ulga
Witam. Córka ma 23 lata. W roku 2014 ukończyła 2-letnią szkołę policealną . Dziecko nie podjęło nauki w szkole wyższej. Za ile miesięcy 2014 r. przysługuje mi ulga...pokaż całą treść
Witam. Córka ma 23 lata. W roku 2014 ukończyła 2-letnią szkołę policealną . Dziecko nie podjęło nauki w szkole wyższej. Za ile miesięcy 2014 r. przysługuje mi ulga z tytułu wychowania dziecka? Znalazłam w internecie tekst, kogoś, kto zadał podobne pytanie, ale odnośnie maturzysty i otrzymał poniższą odpowiedź: "Termin odpowiednie stosowanie” daje sporą dowolność w interpretacji tych przepisów. Jednak bezpiecznym rozwiązaniem jest przyjęcie, że w przedstawionym przypadku ulga przysługuje za 8 miesięcy . (tj. za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku). Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. W przedstawionym przypadku rok szkolny dziecka skończył się 31 sierpnia . W takim razie dziecko należy uznać za uczące się w okresie styczeń -sierpień , mimo że faktycznie w okresie lipiec -sierpień są już wakacje." - "Takie rozwiązanie jest również zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów. Ministerstwo potwierdza w nim, że w przypadku maturzysty, który nie kontynuuje nauki - ulga rodzinna przysługuje także za miesiące wakacyjne." Jak widać opisany przypadek odnosi się do maturzysty. Czy to zmienia postać rzeczy? Czy przysługuje mi ulga za 8 czy 6 miesięcy?zwiń
Autor: Paulina (20-02-2015 21:19:05)
Temat: odliczenia ulg podatkowych na dzieci
Witam mam pytanie jeżeli zarabiam najniższą krajową i od maja jestem w związku małożeniskim czy mogę rozliczyć się z mężem a jak nie o czy dostanę całkowity...pokaż całą treść
Witam mam pytanie jeżeli zarabiam najniższą krajową i od maja jestem w związku małożeniskim czy mogę rozliczyć się z mężem a jak nie o czy dostanę całkowity zwrot podatkowy na dzieci. zwiń
Autor: Magda K (20-02-2015 21:01:41)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Bardzo przepraszam za kilkukrotne powielanie mojego wpisu lecz nastąpiło to z nieznanych mi przyczyn:( dodatkowo chcę dodać że z tego co mi powiedziano w urzędzie skarbowym wynika...pokaż całą treść
Bardzo przepraszam za kilkukrotne powielanie mojego wpisu lecz nastąpiło to z nieznanych mi przyczyn:( dodatkowo chcę dodać że z tego co mi powiedziano w urzędzie skarbowym wynika że nie mogę odliczyć ulgi na dzieci bo nie mam z czego:( pozdrawiamzwiń
Autor: Magda K (20-02-2015 20:59:37)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Bardzo przepraszam za kilkukrotne powielanie mojego wpisu lecz nastąpiło to z nieznanych mi przyczyn:( dodatkowo chcę dodać że z tego co mi powiedziano w urzędzie skarbowym wynika...pokaż całą treść
Bardzo przepraszam za kilkukrotne powielanie mojego wpisu lecz nastąpiło to z nieznanych mi przyczyn:( dodatkowo chcę dodać że z tego co mi powiedziano w urzędzie skarbowym wynika że nie mogę odliczyć ulgi na dzieci bo nie mam z czego:( pozdrawiamzwiń
Autor: Magda K (20-02-2015 20:41:50)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Chciałam bardzo podziękować za zainteresowanie i tak szybką odpowiedź. Na pytanie o urząd skarbowy to Pani kierownik powiedziała, że świadczenia to dochód nieopodatkowany, więc go wogóle nie...pokaż całą treść
Chciałam bardzo podziękować za zainteresowanie i tak szybką odpowiedź. Na pytanie o urząd skarbowy to Pani kierownik powiedziała, że świadczenia to dochód nieopodatkowany, więc go wogóle nie wykazuję w rozliczeniu, a co za tym idzie nie ma możliwości do odliczenia ulgi na dzieci. Zastanawiające jest to i jednocześnie krzywdzące, że gdybym nie była na świadczeniu pielęgnacyjnym tylko była jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku to nie było by tematu, bo wtedy jest możliwość odliczenia powyższej ulgi. Niestety świadczenie pielęgnacyjne wyklucza możliwość rejestracji w PUP. Tu się pojawia problem. Skoro ustawodawca zmienił ustawę w ten sposób, że obecnie osoby, którym wcześniej brakowało podatku do dokonania odliczenia ulgi to na logikę biorąc osoba, która ma 0zł podatku powinna mieć prawo do odliczenia całej ulgi. Sądzę, że. albo ktoś tego nie dointerpretował, albo zrobił to niedokładie, lub wogóle nie wziął pod uwagę tego typu sytuację. Rodzice dzieci niepełnosprawnych na własne życzenie nie przechodzą na świadczenie pielęgnacyjne. Kierowałam to zapytanie również do Ministerstwa Finansów poprzez szybkipit.pl i to co dostałam w odpowiedzi to niesmaczny żart. Poza tym takie pytanie przesłałam również do Fakty tvn, Teleexpress, Pytanie na Śniadanie oraz Kontakt24 tvnlecz obecnie nie otrzymałam żadnej odpiwiedzi. Dodatkowo wysłałam e-mail do księgowości Fundacji Rzecznika Praw Rodziców lecz tu również jest cisza. Jedynie z Państwa strony jest odpowiedź i takie zainteresowanie tematem. Serdecznie dziękuję za to i z niecierpliwością będę oczekiwała na ukazanie się artykułu. Będę jeszcze kierowała oficjalne pismo z załączonymi decyzjami na przyznane świadczenia do naczelnika urzędu skarbowego oraz do wiadomości do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, gdyż stąd pochodzę i tu mieszkam. Pozdrawiam serdecznie Magdazwiń
Autor: pit forma (20-02-2015 20:25:38)
Temat: Autor: Monika (20-02-2015 10:50:56)
Liczy Pani za cały rok , miesiąc urodzenia dzecka bez wzgledu na dzień, liczy się jako pełny miesiąc, pozdr....pokaż całą treść
Liczy Pani za cały rok , miesiąc urodzenia dzecka bez wzgledu na dzień, liczy się jako pełny miesiąc, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (20-02-2015 20:08:08)
Temat: Autor: Magda K (20-02-2015 18:15:48)
A dlaczego Pani tak uparcie powtarza swoje wpisy , czemu ma to służyć, uważa Pani ze powtórzona sprawa na tym samym forum wątku kilka razy więcej będzie...pokaż całą treść
A dlaczego Pani tak uparcie powtarza swoje wpisy , czemu ma to służyć, uważa Pani ze powtórzona sprawa na tym samym forum wątku kilka razy więcej będzie miał większy zasięg/ odzew, tu na tym forum Pani przypadek jest specyficzny dość i wymaga działania siły wyższej odp. władz pańsytwowych ale i takze osób których tym bardziej ten problem dotyczy, natomiast należy oczywiście sprawą poruszyć ale zaczekać też na odpowiednie deklaracje i odpowiedz władz wyższych, czy Pani czyta także tutaj wątki innych czy tylko na pierwszy plan wysuwa swój problem, inni też mają swoje problemy , często tutaj ludzie mają prawo też do ulgi ale o tym nie wiedzą i inie korzystają tymczasem należy się im ona , ale bez przepychu, pozdr. zwiń
Autor: Magda K (20-02-2015 18:15:48)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie...pokaż całą treść
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie zapytam (z urzędem skarbowym łącznie) uzyskuję sprzeczne informacje. Sprawa dotyczy samotnych rodziców nie mających dochodów a przebywających na świadczeniu pielęgnacyjnym. Ustawodawca chyba zapomniał pomyśleć o tych rodzicach. Z broszury wynika jeśli by wziąć to na logikę że mogłabym odliczyć całą ulgę gdyż zmiana ustawy pozwala na to odliczenie osobom które miały mały podatek a że ja np nie miałam żadnego podatku no to samo wynika. Poza tym okazuję się że gdybym była zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku (św pielęgnacyjne wyklucza możliwość rejestracji) to hy nie było tematu. Z tego wynika że jest to krzywdzące dla osób w podobnej sytuacji gdyż osoba która np zapłaciła 10 zł podatku może odliczyć ulgi a ja niestety nie. Czy rodzice samotni mające chore dzieci gdzie zmuszeni byli do rezygnacji z pracy są gorsi??? Czy im się nie należy nic??? Proszę jeśli jest taka możliwość o poruszejie tego tematu może wkońcu ktoś to wyjaśni, bo mam wrażenie że ktoś coś przeoczył/zapomniał. Nikt nie rezygnuje z pracy bo ma taki kaprys i celowo obniża sobie dochody, a św pielęgnacyjne jest formą "rekompensaty" za utracone wynagrodzenie co w moim przypadku sprawiło że straciłam conajmiej 1000,00 zł m-cznie a koszty ponosze ze względu na chorobę dziecka wzrosły nieprawdopodobnie pozdrawiam cały zespół Magda zwiń
Autor: pit forma (20-02-2015 17:47:29)
Temat: Autor: Magda K (20-02-2015 12:36:12)
Pani Magdo, wydaje się, że tu ustawodawca nie będzie przychylnie nastawiony do tego typu rozwiązania, ponieważ będzie zdawał sobie sprawę, iż z jednej strony...pokaż całą treść
Pani Magdo, wydaje się, że tu ustawodawca nie będzie przychylnie nastawiony do tego typu rozwiązania, ponieważ będzie zdawał sobie sprawę, iż z jednej strony opłaca te składki sam, to drugi raz jeszcze musiałby je zwracać. Problemem jednak nie jest sam brak podatku jak Pani przedstawia, proszę powiedzieć, czy Urząd Skarbowy wskazywał w swej odpowiedzi na brak podatku do skorzystania z prawa do odliczenia ulgi, tylko to powinno być jasno podkreślone, że te świadczenia są z tytułu rodzinnych, wypłacane z opieki społecznej i nie podlegają wykazywaniu w pit. Przecież wybierając nawet ze strony ministerstwa deklaracje pit 37 i nie uzupełniając w niej zupełnie kwoty zaliczki na podatek, można odliczyć nadal ulgę od skłądek , nie jest to to problemem, poza tym zaliczki nie zawsze musza być pobierane na bieżaco, czasem dopiero je podatnik wykazuje przy rocznym rozliczeniu dopiero, z tymże też byłby problem z wykazaniem takiego dochodu, żeby nie wyliczc od niego podatku kwota nawet 12 00 netto zł w skali roku to jest ponad czterokrotnie większa od kwoty wolnej od podatku, więc podatek według skali by wystąpił , trzeba by było dodatkowy kwadrat w pit wprowadzić albo nowy formularz całkiem. Oczywiście złożyłem zapytanie do MInisterstwa i jak zapewne, można się spodziewać odpowiedzi nie satysfakcjonującej tutaj , to oczywiście wymaga to działania bardziej zespołowo, poprzez np. kontakt z stowarzyszeniami i organizacjami i pożytku publicznego jak http://www.spes.org.pl/ jak i samych rodziców, opiekunów osób dorosłych itd., którzy wychodząc na ulicę wiosną 27 marca 2014 r. dopiero uzyskali na nowo prawa do swych świadczeń. zwiń
Autor: Zespół PIT.pl (20-02-2015 12:39:39)
Temat: do Magda K
Pani Magdo, dziękujemy za uwagę. We wtorek zostanie opublikowany artykuł na temat wskazany przez Panią. Pozdrawiamy
Autor: Magda K (20-02-2015 12:36:12)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie...pokaż całą treść
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie zapytam (z urzędem skarbowym łącznie) uzyskuję sprzeczne informacje. Sprawa dotyczy samotnych rodziców nie mających dochodów a przebywających na świadczeniu pielęgnacyjnym. Ustawodawca chyba zapomniał pomyśleć o tych rodzicach. Z broszury wynika jeśli by wziąć to na logikę że mogłabym odliczyć całą ulgę gdyż zmiana ustawy pozwala na to odliczenie osobom które miały mały podatek a że ja np nie miałam żadnego podatku no to samo wynika. Poza tym okazuję się że gdybym była zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku (św pielęgnacyjne wyklucza możliwość rejestracji) to hy nie było tematu. Z tego wynika że jest to krzywdzące dla osób w podobnej sytuacji gdyż osoba która np zapłaciła 10 zł podatku może odliczyć ulgi a ja niestety nie. Czy rodzice samotni mające chore dzieci gdzie zmuszeni byli do rezygnacji z pracy są gorsi??? Czy im się nie należy nic??? Proszę jeśli jest taka możliwość o poruszejie tego tematu może wkońcu ktoś to wyjaśni, bo mam wrażenie że ktoś coś przeoczył/zapomniał. Nikt nie rezygnuje z pracy bo ma taki kaprys i celowo obniża sobie dochody, a św pielęgnacyjne jest formą "rekompensaty" za utracone wynagrodzenie co w moim przypadku sprawiło że straciłam conajmiej 1000,00 zł m-cznie a koszty ponosze ze względu na chorobę dziecka wzrosły nieprawdopodobnie pozdrawiam cały zespół Magda zwiń
Autor: Monika (20-02-2015 10:50:56)
Temat: jak z datą urodzenia
Mam pytanie mój synek urodził się 9 stycznia 2014 roku czy mogę odliczyć już styczeń również czy nie ma takiej możliwości . A może można w...pokaż całą treść
Mam pytanie mój synek urodził się 9 stycznia 2014 roku czy mogę odliczyć już styczeń również czy nie ma takiej możliwości . A może można w jakiś sposób policzyć i odliczyć dni stycznia od jego dnia urodzenia? Dziękuję za pomoczwiń
Autor: Magda K (20-02-2015 10:38:40)
Temat: Odliczenie ulgi prorodzinnej 2015 KTOŚ O KIMŚ ZAPOMNIAŁ
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie...pokaż całą treść
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie zapytam (z urzędem skarbowym łącznie) uzyskuję sprzeczne informacje. Sprawa dotyczy samotnych rodziców nie mających dochodów a przebywających na świadczeniu pielęgnacyjnym. Ustawodawca chyba zapomniał pomyśleć o tych rodzicach. Z broszury wynika jeśli by wziąć to na logikę że mogłabym odliczyć całą ulgę gdyż zmiana ustawy pozwala na to odliczenie osobom które miały mały podatek a że ja np nie miałam żadnego podatku no to samo wynika. Poza tym okazuję się że gdybym była zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku (św pielęgnacyjne wyklucza możliwość rejestracji) to hy nie było tematu. Z tego wynika że jest to krzywdzące dla osób w podobnej sytuacji gdyż osoba która np zapłaciła 10 zł podatku może odliczyć ulgi a ja niestety nie. Czy rodzice samotni mające chore dzieci gdzie zmuszeni byli do rezygnacji z pracy są gorsi??? Czy im się nie należy nic??? Proszę jeśli jest taka możliwość o poruszejie tego tematu może wkońcu ktoś to wyjaśni, bo mam wrażenie że ktoś coś przeoczył/zapomniał. Nikt nie rezygnuje z pracy bo ma taki kaprys i celowo obniża sobie dochody, a św pielęgnacyjne jest formą "rekompensaty" za utracone wynagrodzenie co w moim przypadku sprawiło że straciłam conajmiej 1000,00 zł m-cznie a koszty ponosze ze względu na chorobę dziecka wzrosły nieprawdopodobnie pozdrawiam cały zespół Magda zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 23:41:35)
Temat: Uwaga 3
Za pomocą programu pit-format nie odliczymy poprawnie ulgi stosując kroki kreatora, program błędnie pomija kwoty składek do odliczenia jeśli nie wystarcza podatku , natomiast jeśli wybierzemy z...pokaż całą treść
Za pomocą programu pit-format nie odliczymy poprawnie ulgi stosując kroki kreatora, program błędnie pomija kwoty składek do odliczenia jeśli nie wystarcza podatku , natomiast jeśli wybierzemy z jego menu aktywne deklaracje "Umiem i chcę wypełnić PIT samodzielnie i wiemy jak je samemu uzupełnić niczego nie pomijając, wyliczymy jak być powinno , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 23:04:02)
Temat: Uwaga...
W przypadku małżonków pozostających cały rok w związku małżeńskim dochod uprawniający do ulgi na jedno dziecko wylicza się wspólnie dal obojhga 112000 tyś. , nie zależnie od...pokaż całą treść
W przypadku małżonków pozostających cały rok w związku małżeńskim dochod uprawniający do ulgi na jedno dziecko wylicza się wspólnie dal obojhga 112000 tyś. , nie zależnie od tego czy następnie będą oni się rozliczać wspólnie czy oddzielnie i ktoi ile dliczy , pozdr zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 21:40:09)
Temat: Uwaga 2 Wielolodzietni najlepiej online
Dzięki uprzejmości redakcji i redaktor Iwony Maczalskiej, warto przeczytać także to : Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT odliczą ulgę prorodzinną z tytułu...pokaż całą treść
Dzięki uprzejmości redakcji i redaktor Iwony Maczalskiej, warto przeczytać także to : Rodziny wielodzietne, które w swojej deklaracji PIT odliczą ulgę prorodzinną z tytułu posiadania trójki bądź większej ilości dzieci uzyskają zwrot podatku PIT w terminie 30 dni od złożenia zeznania, a nie 90 dni, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych podatników. Na szybszy zwrot podatku PIT za 2014 rok liczyć mogą rodziny wielodzietne spełniające wymogi zawarte w art. 4.1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z artykułem 4.1 przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: W wieku do ukończenia 18. roku życia, W wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Szybszy zwrot podatku PIT tylko w przypadku elektronicznych zeznań PIT Zasady skorzystania z szybszego zwrotu podatki PIT objęte są jednak pewnym obostrzeniem, bowiem zwrot podatku PIT w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego uzyskają wyłącznie rodziny wielodzietne, które w 2015 rok wypełnią elektroniczną wersję deklaracji PIT oraz wyślą ją do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu. Papierowe złożenie deklaracji nie będzie uprawniało do szybszego zwrotu podatku PIT. Czyli najlepiej przez internet , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 21:29:39)
Temat: Uwaga...
W przypadku małżonków pozostających cały rok w związku małżeńskim dochod uprawniający do ulgi na jedno dziecko wylicza się wspólnie dal obojhga 112000 tyś. , nie zależnie od...pokaż całą treść
W przypadku małżonków pozostających cały rok w związku małżeńskim dochod uprawniający do ulgi na jedno dziecko wylicza się wspólnie dal obojhga 112000 tyś. , nie zależnie od tego czy następnie będą oni się rozliczać wspólnie czy oddzielnie i ktoi ile dliczy , pozdr zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 21:21:02)
Temat: Autor: funghi (19-02-2015 20:56:34)
Jeżeli mąż prowadzi działalność na zasadach ogólnych pit 36 , to także on może odliczyż ulgę , warunek , jeśli jest tylko jedno dziecko dochód w przypadku...pokaż całą treść
Jeżeli mąż prowadzi działalność na zasadach ogólnych pit 36 , to także on może odliczyż ulgę , warunek , jeśli jest tylko jedno dziecko dochód w przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim cały rok podatkowy wynosi 112000 tysi, sposób obliczenia jest wskazany w treści strony czyli sumujecie państwo przychody swoje, pomniejszacie je następnie o koszty uzyskania przychodu i następnie o składki Zusowskie, w razie pytań pisać wiater48@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: funghi (19-02-2015 21:08:04)
Temat: pit 37
witam maz prowadzi własna działalnosc, ja pracuje na pełen etat rozliczamy się osobno (maz w firmie ja pit37) czy moge odliczyc ulge na dziecko?
Autor: funghi (19-02-2015 20:56:34)
Temat: pit 37
witam maz prowadzi własna działalnosc, ja pracuje na pełen etat rozliczamy się osobno (maz w firmie ja pit37) czy moge odliczyc ulge na dziecko?
Autor: funghi (19-02-2015 20:51:13)
Temat: pit 37
witam maz prowadzi własna działalnosc, ja pracuje na pełen etat rozliczamy się osobno (maz w firmie ja pit37) czy moge odliczyc ulge na dziecko?
Autor: funghi (19-02-2015 20:50:11)
Temat: pit 37
witam maz prowadzi własna działalnosc, ja pracuje na pełen etat rozliczamy się osobno (maz w firmie ja pit37) czy moge odliczyc ulge na dziecko?
Autor: pit forma (19-02-2015 19:49:09)
Temat: Autor: gosia (19-02-2015 15:04:52)
w żadnym razie , nie dolicza Pani do swoich dochodów tej renty ani nie musi rozliczać jej dziecko pełnoletnie pobierające ją , jeśli nie ma...pokaż całą treść
w żadnym razie , nie dolicza Pani do swoich dochodów tej renty ani nie musi rozliczać jej dziecko pełnoletnie pobierające ją , jeśli nie ma innych dochodów wpływających na podatek, bo Zus rozlicza się jako płatnik z dzieckiem i dokonuje rocznego obliczenia podatku, zapewne na pit 40A, pozdr wiater48@o2.pl zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 19:44:13)
Temat: Autor: Magda K (19-02-2015 10:55:02)
Oczywiście wpis do Pani był poniżej ni do kriss, zapewne jest to traktowane jako nie dochód dla skarbówki, chodź faktycznie zastępuje wynagrodzenie za...pokaż całą treść
Oczywiście wpis do Pani był poniżej ni do kriss, zapewne jest to traktowane jako nie dochód dla skarbówki, chodź faktycznie zastępuje wynagrodzenie za pracę w rzeczywistości a ponadto jest oskładkowany, pozdr.zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 19:17:42)
Temat: Autor: kriss (19-02-2015 08:55:41)
Pani Magdo bardzo ciekawa propozycja i słusznie poruszona sprawa tutaj przez Panią , jednak na tym forum debatujemy o odliczeniach w ramach przysługujących praw ulgi prorodzinnej związanych...pokaż całą treść
Pani Magdo bardzo ciekawa propozycja i słusznie poruszona sprawa tutaj przez Panią , jednak na tym forum debatujemy o odliczeniach w ramach przysługujących praw ulgi prorodzinnej związanych z nowymi przepisami i aktualnie obowiązującymi, które obowiązują , istnieją , czyli są przewidziane przez ustawodawcę. Jednak myli się Pani twierdząc, iż aby odliczyć ulgę trzeba mieć zapłacony podatek, podatek może być teoretycznie zerowy i nie przeszkadza to w dalszym odliczeniu składek Zus i zdrowotnych , bo jeśli podatek jest zerowy to z nowych przepisów tylko te składki można odliczać dalej, problem jednak jest inny i szerszy nieco, bo świadczenie pielęgnacyjne świadczeniem rodzinnym z ustawy o świadczeniach rodzinnych i na mocy ustawy o podatku dochodowym jest ono wymienione jako zwolnione z wykazania w rozliczeniach pit: Zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Świadczeniami rodzinnymi (zgodnie z ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zapomoga wypłacana przez gminy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Stąd też zasiłku pielęgnacyjnego nie trzeba wyszczególniać w PIT rocznym. Jest to kwota zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 18:50:31)
Temat: Autor: kriss (19-02-2015 08:55:41)
JAK NAJBARDZIEJ RENTA JEST ŚWIADCZENIEM Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OPODATKOWANA NA ZASADACH OGÓLNYCH, ODLICZYĆ WIĘC PAN MOZĘ KWOTĘ ZALICZEK POBRANYCH PRZEZ PŁATNIKA, CZYLI ZUS , PO RESZTĘ...pokaż całą treść
JAK NAJBARDZIEJ RENTA JEST ŚWIADCZENIEM Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OPODATKOWANA NA ZASADACH OGÓLNYCH, ODLICZYĆ WIĘC PAN MOZĘ KWOTĘ ZALICZEK POBRANYCH PRZEZ PŁATNIKA, CZYLI ZUS , PO RESZTĘ INFORMACJI odiczeniowych ZAPARASZAM na email wiater48@o2.pl , pozdr zwiń
Autor: dorotaK (19-02-2015 15:39:55)
Temat: ulga prorodzinna bez zapłaconego podatku
"Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy: składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym), składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika...pokaż całą treść
"Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy: składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym), składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym). Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy."zwiń
Autor: gosia (19-02-2015 15:04:52)
Temat: podatek
witam jestem na emeryturze wychowuje niepełnosprawną wnuczke,która ma rente socjalną ,korzystam z ulgi,mam pytanie czy rozliczam również rentę socjalną?
Autor: Magda K (19-02-2015 10:55:02)
Temat: ulga prorodzinna a zapłacony podatek
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie...pokaż całą treść
Witam czy istnieje możliwość poruszenia tematu zmiany ustawy dotyczącej odliczeń ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym? Jestem w sytuacji gdzie mam z tym nie lada problem gdzie nie zapytam (z urzędem skarbowym łącznie) uzyskuję sprzeczne informacje. Sprawa dotyczy samotnych rodziców nie mających dochodów a przebywających na świadczeniu pielęgnacyjnym. Ustawodawca chyba zapomniał pomyśleć o tych rodzicach. Z broszury wynika jeśli by wziąć to na logikę że mogłabym odliczyć całą ulgę gdyż zmiana ustawy pozwala na to odliczenie osobom które miały mały podatek a że ja np nie miałam żadnego podatku no to samo wynika. Poza tym okazuję się że gdybym była zarejestrowana jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku (św pielęgnacyjne wyklucza możliwość rejestracji) to hy nie było tematu. Z tego wynika że jest to krzywdzące dla osób w podobnej sytuacji gdyż osoba która np zapłaciła 10 zł podatku może odliczyć ulgi a ja niestety nie. Czy rodzice samotni mające chore dzieci gdzie zmuszeni byli do rezygnacji z pracy są gorsi??? Czy im się nie należy nic??? Proszę jeśli jest taka możliwość o poruszejie tego tematu może wkońcu ktoś to wyjaśni, bo mam wrażenie że ktoś coś przeoczył/zapomniał. Nikt nie rezygnuje z pracy bo ma taki kaprys i celowo obniża sobie dochody, a św pielęgnacyjne jest formą "rekompensaty" za utracone wynagrodzenie co w moim przypadku sprawiło że straciłam conajmiej 1000,00 zł m-cznie a koszty ponosze ze względu na chorobę dziecka wzrosły nieprawdopodobnie pozdrawiam cały zespół Magda Kzwiń
Autor: kriss (19-02-2015 09:09:44)
Temat: podatek
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć...pokaż całą treść
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć na tą ullgę prorodzinną czy ona nam się należy ?????zwiń
Autor: kriss (19-02-2015 09:01:51)
Temat: podatek
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć...pokaż całą treść
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć na tą ullgę prorodzinną czy ona nam się należy ?????zwiń
Autor: kriss (19-02-2015 08:58:22)
Temat: podatek
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć...pokaż całą treść
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć na tą ullgę prorodzinną czy ona nam się należy ?????zwiń
Autor: kriss (19-02-2015 08:55:41)
Temat: podatek
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć...pokaż całą treść
witam mam pytanie mamy z żoną 3-troje nieletnich dzieci ja jestem rencistą dochód mój wyniusł w 2014 roku 7000zl z tytułu renty żony 0zł czy możemy liczyć na tą ullgę prorodzinną czy ona nam się należy ?????zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 04:09:41)
Temat: Autor: bacha (18-02-2015 20:44:43)
wszystko jest w tekście strony podane dochód , czyli przychód - koszty uzyskania przychodu należy jeszcze odjąć od wysokości zusu tylko nie zdrowotn., pozdr...pokaż całą treść
wszystko jest w tekście strony podane dochód , czyli przychód - koszty uzyskania przychodu należy jeszcze odjąć od wysokości zusu tylko nie zdrowotn., pozdr zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 04:03:27)
Temat: Autor: Waldnys (18-02-2015 16:44:57)
za czerwiec się nie należy już , pozdr....pokaż całą treść
za czerwiec się nie należy już , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:59:41)
Temat: Autor: Iza (18-02-2015 15:34:15)
jeszcze zależy od tego jaki i czy podatek będzie do zwrotu ....pokaż całą treść
jeszcze zależy od tego jaki i czy podatek będzie do zwrotu . zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:56:38)
Temat: Autor: iza (18-02-2015 14:49:43)
a dlaczego nie, jeśli Pani posiada dochody na zasadach ogólnych lub mąż dodatkowo ....pokaż całą treść
a dlaczego nie, jeśli Pani posiada dochody na zasadach ogólnych lub mąż dodatkowo . zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:50:13)
Temat: Autor: Edward (18-02-2015 09:32:25)
....z tej obecnej którą teraz posiada , pzdr....pokaż całą treść
....z tej obecnej którą teraz posiada , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (19-02-2015 03:48:45)
Temat: Autor: Edward (18-02-2015 09:32:25)
W Przypadku umowy zlecenia przychód roczny nie może osiągnąć 3861,25 zł łącznie z kosztami 20% już , jeśli istnieje możliwość to warto tę umowę zlecenie rozłożyć na...pokaż całą treść
W Przypadku umowy zlecenia przychód roczny nie może osiągnąć 3861,25 zł łącznie z kosztami 20% już , jeśli istnieje możliwość to warto tę umowę zlecenie rozłożyć na pojedyncze umowy zlec, aby kwota pojedynczego zlecenia nie przekraczała 200zł , to od niej jest pobierany zryczałtowany podatek w wysokości 20% i tej umowy nie rozlicza się w zeznaniu pit , ale plusem obecnej umowy jest to, że córka będzie mogła rozliczyć się sama zeznaniem pit, z tej umowy pozdr. zwiń
Autor: brie (18-02-2015 23:39:58)
Temat: I znowu ukłon rzadu w stronę bogatych
Ja nie przekroczyłam dolnej granicy dochodowej, więc mogę sobie odliczyć ulgę do wysokości zapłaconego podatku i zapłaconych składek ZUS. Wielkie halo, jak to rząd dopłaci rodzicom, wielka...pokaż całą treść
Ja nie przekroczyłam dolnej granicy dochodowej, więc mogę sobie odliczyć ulgę do wysokości zapłaconego podatku i zapłaconych składek ZUS. Wielkie halo, jak to rząd dopłaci rodzicom, wielka ulga prorodzinna, a wyszło jak zwykle wielkie g....zwiń
Autor: bacha (18-02-2015 20:44:43)
Temat: zarobek 56tys. ??
a moze wytlumaczycie co to znaczy zarobek 56tys. którego nie mozna przekroczyc zeby odliczyc jedno dziecko? czy to jest przychod, dochod z pita-11 czy moze dochod minus...pokaż całą treść
a moze wytlumaczycie co to znaczy zarobek 56tys. którego nie mozna przekroczyc zeby odliczyc jedno dziecko? czy to jest przychod, dochod z pita-11 czy moze dochod minus skladki na ubezp. spolecznie i zdrowotne ktore się odejmuje przed rozliczeniem ulgi w pit 37 ?? nie wiem, a granica jest cienka, albo odlicze jedno dziecko albo nie. będę miała 1112,04, albo nie.zwiń
Autor: Waldnys (18-02-2015 16:44:57)
Temat: Syn urodził się 14-06-2014
Studiuje, czy mam prawo odliczyć ulgę w zakresie miesięcznym , wg mojej wiedzy 25 lat skończył 25 lat , a z dniem 15-06-2014 rozpoczął 26 rok życia,...pokaż całą treść
Studiuje, czy mam prawo odliczyć ulgę w zakresie miesięcznym , wg mojej wiedzy 25 lat skończył 25 lat , a z dniem 15-06-2014 rozpoczął 26 rok życia, więc od tego momentu ulga go nie dotyczy. W US powiedziano mi ," że sie nie należy"zwiń
Autor: Iza (18-02-2015 15:34:15)
Temat: urlop macierzynski
Co w przypadku gdy cały rok (synek urodzil sie 6 stycznia) przebywała na urlopie mscierzynskim i moje skladki na ubezpieczenie zdrowotne u społeczne to lacznie 70 zl-czyli...pokaż całą treść
Co w przypadku gdy cały rok (synek urodzil sie 6 stycznia) przebywała na urlopie mscierzynskim i moje skladki na ubezpieczenie zdrowotne u społeczne to lacznie 70 zl-czyli tylko do tej kwoty dostane doplate ? Mam dwoje dzieci a odliczyc moge tylko 139 zl +70?zwiń
Autor: iza (18-02-2015 14:49:43)
Temat: 1 rodzic odlicza 2 dzieci?
Witam! mam pytanie- jesli maz prowadzi DG i jest na podatku liniowym, to czy ja, moge odliczyc 2 dzieci?...pokaż całą treść
Witam! mam pytanie- jesli maz prowadzi DG i jest na podatku liniowym, to czy ja, moge odliczyc 2 dzieci? zwiń
Autor: Edward (18-02-2015 09:32:25)
Temat: ulga prorodzinna dla studentki pracującej w soboty na umowę zlecenie.
Córka studiuje i pracuje w soboty.Jest to ok.300 zł/miesiąc czyli ok.3,5 tys/rok.Ulga prorodzinna oczywiście nie przysługuje.Utrzymujemy się wraz z żoną z mojej niskiej emerytury.Czy to jest polityka...pokaż całą treść
Córka studiuje i pracuje w soboty.Jest to ok.300 zł/miesiąc czyli ok.3,5 tys/rok.Ulga prorodzinna oczywiście nie przysługuje.Utrzymujemy się wraz z żoną z mojej niskiej emerytury.Czy to jest polityka '"PRORODZINNA "[Państwa] czy raczej kara za zaradność życiową. Ulga jest przecież z pieniędzy zabieranych,nikt nic nie daje. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:27:18)
Temat: Autor: Agnieszka (17-02-2015 19:51:57)
Jeśli nie ma pomyłki w tekście to tylko maturę zdawał w 2014 r, nie ma tu ciągłości etapów nauki , więc tylko od października Pani odlicza do...pokaż całą treść
Jeśli nie ma pomyłki w tekście to tylko maturę zdawał w 2014 r, nie ma tu ciągłości etapów nauki , więc tylko od października Pani odlicza do końca roku , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:18:52)
Temat: Autor: Anna (17-02-2015 18:34:42)
Jeśli Pani rozlicza, to zostawia Pani męża , po co on tam....pokaż całą treść
Jeśli Pani rozlicza, to zostawia Pani męża , po co on tam. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:13:37)
Temat: Autor: Krzyś (17-02-2015 18:24:01)
Oczywiście , można się nawet podzielić ulgą, kto ile odliczy, także od dochodów zagranicznych, jeśli będą rozliczane w Polsce , pzdr....pokaż całą treść
Oczywiście , można się nawet podzielić ulgą, kto ile odliczy, także od dochodów zagranicznych, jeśli będą rozliczane w Polsce , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:09:00)
Temat: Autor: Katarzyna (17-02-2015 17:05:18)
Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki, rodzice tracą prawo do ulgi po sierpniu, czyli po okresie wakacji....pokaż całą treść
Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki, rodzice tracą prawo do ulgi po sierpniu, czyli po okresie wakacji. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 01:05:34)
Temat: Autor: anna (17-02-2015 13:48:21)
Witam Obecnie ta kwota nie jest limitem już , na pewno posiada Pani także zapłacone składki zus i zdrow. od których następuje dalsze odliczanie...pokaż całą treść
Witam Obecnie ta kwota nie jest limitem już , na pewno posiada Pani także zapłacone składki zus i zdrow. od których następuje dalsze odliczanie po przekroczeniu kwoty podatku , jeśli nie jest to jasne, to po więcej pisać na wiater48@o2.pl , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 00:43:01)
Temat: Autor: anna (17-02-2015 13:48:21)
Witam Obecnie ta kwota nie jest limitem już , na pewno posiada Pani także zapłacone składki zus i zdrow. od których następuje dalsze odliczanie...pokaż całą treść
Witam Obecnie ta kwota nie jest limitem już , na pewno posiada Pani także zapłacone składki zus i zdrow. od których następuje dalsze odliczanie po przekroczeniu kwoty podatku , jeśli nie jest to jasne, to po więcej pisać na wiater48@o2.pl , pzdr. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 00:37:03)
Temat: Autor: Domi (17-02-2015 12:59:15)
Al eo co Pani pytała właściwie, jeśli chodzi o wspólne rozliczenie z dzieckiem rozumiane jako samotnie wychowująca matka , to oczywiście nie ma takiej możliwości tutaj ani...pokaż całą treść
Al eo co Pani pytała właściwie, jeśli chodzi o wspólne rozliczenie z dzieckiem rozumiane jako samotnie wychowująca matka , to oczywiście nie ma takiej możliwości tutaj ani w tych komentarzach, natomiast ulgę prorodzinną Pani rozlicza jak najbardziej, bo ona jest niezależna od statusu rodziny tylko samego posiadania i wychowywania dziecka , pozdr, jak coś więcej, pisać wiater48@o2.pl. zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 00:28:57)
Temat: Autor: Ania (17-02-2015 12:08:13)
Jeśli zgoda nastąpiła przez oświadczenie woli , przyjecie do wiadomości , brak nie zgody, czyli wyrażona została ona z drugiej strony i to druga strona powinna mieć...pokaż całą treść
Jeśli zgoda nastąpiła przez oświadczenie woli , przyjecie do wiadomości , brak nie zgody, czyli wyrażona została ona z drugiej strony i to druga strona powinna mieć świadomość właściwego postępowania prawnego następnie , pozdr zwiń
Autor: pit forma (18-02-2015 00:20:14)
Temat: Autor: Paulina (17-02-2015 09:18:14) Temat: ulga na dziecko
Witam Przysługuje Pani odliczenie ulgi za 5 miesięcy jeśli posiadała Pani dochód w 2014 opodatkowany za zasadach ogólnych i jeśli to jest Pani pierwsze dziecko nie...pokaż całą treść
Witam Przysługuje Pani odliczenie ulgi za 5 miesięcy jeśli posiadała Pani dochód w 2014 opodatkowany za zasadach ogólnych i jeśli to jest Pani pierwsze dziecko nie przekroczyła Pani granicy tego dochodu 56 000 dla osoby samotnej i 112 000 dla małżeństwa , pozdr wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: Agnieszka (17-02-2015 19:51:57)
Temat: ulga na studdenta
Mój syn skończył szkołę w 2013. maturę zdał w 2014 i od października podjął studnia. Za jaki okres mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Autor: Katarzyna (17-02-2015 18:38:36)
Temat: ulga na dziecko, które skończyło LO w 2014
Moja córka w zeszłym roku w czerwcu zakończyła naukę w LO ale maturę będzie zdawała dopiero w tym roku. Tak więc od lipca nie uczy sie i...pokaż całą treść
Moja córka w zeszłym roku w czerwcu zakończyła naukę w LO ale maturę będzie zdawała dopiero w tym roku. Tak więc od lipca nie uczy sie i nie pracuje, rozumiem że odliczenie przysługuje mi tylko za czas kiedy uczeszczała do szkoły, czyli pół roku?zwiń
Autor: Anna (17-02-2015 18:34:42)
Temat: Jedno z małżonków
A jak jest z tym drukiem UZ?Ja tylko odliczam ulgę na dziecko, a mąż nie i rozliczamy sie indywidualnie, To czy musze wypełniać druk UZ?Czy muszę tam...pokaż całą treść
A jak jest z tym drukiem UZ?Ja tylko odliczam ulgę na dziecko, a mąż nie i rozliczamy sie indywidualnie, To czy musze wypełniać druk UZ?Czy muszę tam wpisać dane małżonka?zwiń
Autor: Krzyś (17-02-2015 18:24:01)
Temat: ulga na dziecko a praca zagranica
WITAM Ja pracuje w Czechach a żona w Polsce czy możemy odliczyć dziecko w Polsce i w Czechach rozliczmy się osobno. Pozdrawiam...pokaż całą treść
WITAM Ja pracuje w Czechach a żona w Polsce czy możemy odliczyć dziecko w Polsce i w Czechach rozliczmy się osobno. Pozdrawiam zwiń
Autor: Katarzyna (17-02-2015 17:05:18)
Temat: ulga na dziecko, które skończyło LO w 2014
Moja córka w zeszłym roku w czerwcu zakończyła naukę w LO ale maturę będzie zdawała dopiero w tym roku. Tak więc od lipca nie uczy sie i...pokaż całą treść
Moja córka w zeszłym roku w czerwcu zakończyła naukę w LO ale maturę będzie zdawała dopiero w tym roku. Tak więc od lipca nie uczy sie i nie pracuje, rozumiem że odliczenie przysługuje mi tylko za czas kiedy uczeszczała do szkoły, czyli pół roku?zwiń
Autor: anna (17-02-2015 13:48:21)
Temat: ulga na dzieci
jeśli mój podatek ma 1026 to na ile dzieci mogę się rozliczyć...pokaż całą treść
jeśli mój podatek ma 1026 to na ile dzieci mogę się rozliczyć zwiń
Autor: Domi (17-02-2015 12:59:15)
Temat: ulga w konkubinacie
Nie jestem samotną matka, żyję w związku partnerskim z ojcem dziecka, który zawiesił swoją działalność gospodarczą, opiekuje się dzieckiem i nie ma dochodów. Czy mogę rozliczyć się wspólnie...pokaż całą treść
Nie jestem samotną matka, żyję w związku partnerskim z ojcem dziecka, który zawiesił swoją działalność gospodarczą, opiekuje się dzieckiem i nie ma dochodów. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z dzieckiem? Zaznaczę, że w krajowej informacji podatkowej powiedziano mi, że nie ma takiej możliwości. Ale widziałam gdzieś w komentarzach, że jednak jest? Na jakie uregulowania można się powołać?zwiń
Autor: Ania (17-02-2015 12:08:13)
Temat: ulga na dziecko
Jeśli porozumienie się z ojcem dziecka nie jest możliwe, płaci on co miesiąc alimenty, ale dziecko zabiera tylko na jeden dzień w tygodniu podczas weekendu, posiłam...pokaż całą treść
Jeśli porozumienie się z ojcem dziecka nie jest możliwe, płaci on co miesiąc alimenty, ale dziecko zabiera tylko na jeden dzień w tygodniu podczas weekendu, posiłam aby uwzględnił ulgę w swoim zeznaniu tylko za trzy miesiące a ja rozliczę ją w dziewięciu ale nie jestem pewna co zrobi. Co w sytuacji gdy ja rozliczę 9 miesięcy a on mimo wszystko uwzględni 6 miesięcy? czy to ja będę musiała zwrócić podatek czy on?zwiń
Autor: Mistycom (17-02-2015 10:38:05)
Temat: Autor: Paulina
"moja cóka urodziła się 02-08-2014 czy mogę odliczyć ulgę za 2014 ? w jakis sposób?" W przypadku gdy dziecko urodziło się w danym roku rozliczeniowym, ulgę odlicza się...pokaż całą treść
"moja cóka urodziła się 02-08-2014 czy mogę odliczyć ulgę za 2014 ? w jakis sposób?" W przypadku gdy dziecko urodziło się w danym roku rozliczeniowym, ulgę odlicza się w wymiarze miesięcznym. Ulga za jedno dziecko wynosi 92,67 zł/mc, czyli w Pani wypadku będzie to 5 miesięcy czyli 5 x 92,67= 463,35zł. Warto pamiętać, że ulgę liczy się od miesiąca w którym urodziło się dziecko. Nawet jeśli to był ostatni dzień miesiąca.zwiń
Autor: Paulina (17-02-2015 09:18:14)
Temat: ulga na dziecko
moja cóka urodziła się 02-08-2014 czy mogę odliczyć ulgę za 2014 ? w jakis sposób?...pokaż całą treść
moja cóka urodziła się 02-08-2014 czy mogę odliczyć ulgę za 2014 ? w jakis sposób? zwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 02:28:11)
Temat: Autor: mrzena (16-02-2015 22:27:26)
oczywiście, jak najbardziej, pozdr wiater48@o2.pl .
Autor: pit forma (17-02-2015 02:25:57)
Temat: Autor: Monika (16-02-2015 16:44:51)
Jak najbardziej Pani może , jeśli umowa zlecenie była opodatkowana na zasadach ogólnych, pit/uz Pani składa łącznie jeśli wartość odlicizona nie będzie w pełni równa przyslugującej, pozdr...pokaż całą treść
Jak najbardziej Pani może , jeśli umowa zlecenie była opodatkowana na zasadach ogólnych, pit/uz Pani składa łącznie jeśli wartość odlicizona nie będzie w pełni równa przyslugującej, pozdr , jakby co, pisac na wiater48@o2.plzwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 02:18:35)
Temat: Autor: Pit 0 (16-02-2015 10:13:19)
Ale jeśli Pani ma dochód tylko tu, to całość Pani odlicza, inaczej się nie da , pzdr...pokaż całą treść
Ale jeśli Pani ma dochód tylko tu, to całość Pani odlicza, inaczej się nie da , pzdr zwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 02:00:08)
Temat: Autor: Pit 0 (16-02-2015 10:13:19)
Tu nie zachodzi potrzeba żadnego dzielenia, czy wspólnie czy oddzielnie, odliczają państwo tyle ile jjest dzieci uprawnionych do ulgi , pozdr...pokaż całą treść
Tu nie zachodzi potrzeba żadnego dzielenia, czy wspólnie czy oddzielnie, odliczają państwo tyle ile jjest dzieci uprawnionych do ulgi , pozdr zwiń
Autor: pit forma (17-02-2015 01:56:43)
Temat: Autor: Mama (16-02-2015 09:17:03)
Jeśli normalnie ukończyło a nie przerwało to odliczenie przysługuje Pani do końca sierpnia , pzdr....pokaż całą treść
Jeśli normalnie ukończyło a nie przerwało to odliczenie przysługuje Pani do końca sierpnia , pzdr. zwiń
Autor: mrzena (16-02-2015 22:27:26)
Temat: cały zwrot
Rozliczmy sie razem z mezem. Tylko maz pracuje. Mamy dwoje dzieci. Czy mozemy liczyc na zwrot niewykorzystanej ulgi?
Autor: Monika (16-02-2015 16:44:51)
Temat: ulga prorodzinna
Witam mam pytanie jestem mężatką i posiadam trójkę dzieci uczących się i nie przekraczających 25 lat. Pracuję na umowę zlecenie, mój mąż ma zawieszoną działalność gospodarczą. Czy...pokaż całą treść
Witam mam pytanie jestem mężatką i posiadam trójkę dzieci uczących się i nie przekraczających 25 lat. Pracuję na umowę zlecenie, mój mąż ma zawieszoną działalność gospodarczą. Czy jeśli rozliczam się indywidualnie to mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej? i czy mogę wystąpić do urzędu o zwrot różnicy ulgi na dzieci w formularzu PIT/UZ?zwiń
Autor: Pit 0 (16-02-2015 10:13:19)
Temat: Rozliczanie z malzonkiem
Jeśli rozliczam się z malzonkiem i tylko ja mam dochody to czy w Pit 0 mozemy odliczajac dzieci podzielic to na poł czy tylko sobie przypisac cala...pokaż całą treść
Jeśli rozliczam się z malzonkiem i tylko ja mam dochody to czy w Pit 0 mozemy odliczajac dzieci podzielic to na poł czy tylko sobie przypisac cala kwote odliczenia na kazde poszczegolne dziecko ? zwiń
Autor: Mama (16-02-2015 09:17:03)
Temat: Koniec nauki dziecka
Dziecko kończyło liceum w ubiegłym roku..Świadectwo ukończenia szkoły jest wystawione w kwietniu 2014 r. Za ile miesięcy można odliczyć ulgę.Czy za 4 miesiące czy należy uznać...pokaż całą treść
Dziecko kończyło liceum w ubiegłym roku..Świadectwo ukończenia szkoły jest wystawione w kwietniu 2014 r. Za ile miesięcy można odliczyć ulgę.Czy za 4 miesiące czy należy uznać ,że nauka kończy się we wrześniu?zwiń
Autor: pit forma (16-02-2015 00:01:34)
Temat: Autor: Tata (15-02-2015 11:48:05)
Witam. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to należy przede wszystkim upewnić się, czy po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie osiągnęło ono w tym samym roku podatkowym ...pokaż całą treść
Witam. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to należy przede wszystkim upewnić się, czy po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie osiągnęło ono w tym samym roku podatkowym dochodu powyżej kwoty granicznej , wolnej, jeśli osiągnęło, to nie przysługuje na nie ulga już za cały rok. Co do stanu wiedzy na temat zarobków zagranicznych, to tu oczywiście potrzebny jest kontakt , relacja między dzieckiem a Panem i osobista świadomość zarobkującego dziecka, bo Urząd Skarbowy jest w stanie sprawdzić zarobki zagraniczne Pana dziecka w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o unikaniu podwójnego opodatkowania przy legalnej jego pracy, pozdr. zwiń
Autor: Tata (15-02-2015 11:48:05)
Temat: ulga prorodzinna, a koniec nauki i usamodzielnienie się dziecka
Jak traktować trzecie dziecko uczące się powyżej 18 roku życia, które kończy szkołę w kwietniu i usamodzielnia się. Wyjeżdża za granicę i tam zaczyna zarabiać. Dochody małżonków...pokaż całą treść
Jak traktować trzecie dziecko uczące się powyżej 18 roku życia, które kończy szkołę w kwietniu i usamodzielnia się. Wyjeżdża za granicę i tam zaczyna zarabiać. Dochody małżonków spełniają wszystkie kryteria. Czy można odliczać trzecie dziecko do kwietnia, a pozostałą część roku tylko dwójkę. Co jeśli nie posiadam wiedzy na temat zarobków dziecka, które się usamodzielniło po skończeniu szkoły?zwiń
Autor: pit forma (14-02-2015 20:16:22)
Temat: Autor: Anka (14-02-2015 09:11:39)
Może, jeśli ma odpowiedni dochód , który pozwoli jej odliczyć całą ulgę po tym jak rozliczy się jako samotnie wychowująca, pozdrawiam wiater48@o2.pl ....pokaż całą treść
Może, jeśli ma odpowiedni dochód , który pozwoli jej odliczyć całą ulgę po tym jak rozliczy się jako samotnie wychowująca, pozdrawiam wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: Anka (14-02-2015 09:11:39)
Temat: ulga na dzieci
Czy samotna matka może skorzystać z takiej ulgi i zwrotu 100 procent ulgi?
Autor: pit forma (14-02-2015 01:27:52)
Temat: Autor: podatnik (13-02-2015 18:02:07)
Właśnie na tym polega cała zasada drogi podatniku , że jeśli nawet rozliczają się oddzielnie, to łączny limit dla dwojga, jeśli pozostawali w małżeństwie przez...pokaż całą treść
Właśnie na tym polega cała zasada drogi podatniku , że jeśli nawet rozliczają się oddzielnie, to łączny limit dla dwojga, jeśli pozostawali w małżeństwie przez całe 12 mies. w 2014 odliczyć może jedno z nich albo dwoje w podziale na różne kwoty całkowitego limitu dla nich . zwiń
Autor: pit forma (14-02-2015 01:18:07)
Temat: Autor: Ala (13-02-2015 14:38:23)
Jak najbardziej nie może być Pani wykluczona tutaj, liczy Pani do końca wakacji odliczenia, po więcej informacji , jeśli trzeba zapraszam na wiater48@o2.pl
Autor: pit forma (14-02-2015 01:13:17)
Temat: Autor: Ala (13-02-2015 14:38:23)
Jeśli była chociażby pobierana zaliczka na podatek a umowa była opodatkowana na zasadach ogólnych , 20 % kosztów uzyskania, nie ryczałcie, to wystarczy się rozliczyć do jej...pokaż całą treść
Jeśli była chociażby pobierana zaliczka na podatek a umowa była opodatkowana na zasadach ogólnych , 20 % kosztów uzyskania, nie ryczałcie, to wystarczy się rozliczyć do jej wysokości,faktycznie przy dziele składka lub składki nie musiały być opłacane zwiń
Autor: pit forma (13-02-2015 23:50:58)
Temat: Autor: asia (13-02-2015 10:02:27)
Pani Asiu jak najbardziej , nie ma znaczenia system studiów stacjonarny , zaoczny, ważne jest, ze właśnie kontynuuje naukę do 25 lat, pozdrawiam wiater48@o2.pl .
Autor: podatnik (13-02-2015 18:02:07)
Temat: ulga na dziecko 2014
Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców, który chce skorzystać z ulgi wykazuje dochody wyższe niż 56 000 i pozostaje w związku małżeńskim, ale chce rozliczyc się...pokaż całą treść
Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców, który chce skorzystać z ulgi wykazuje dochody wyższe niż 56 000 i pozostaje w związku małżeńskim, ale chce rozliczyc się sam, a kwota wspólnych dochodów nie przekracza 112 000?zwiń
Autor: podatnik (13-02-2015 17:53:27)
Temat: ulga na dziecko 2014
Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców, który chce skorzystać z ulgi wykazuje dochody wyższe niż 56 000 i pozostaje w związku małżeńskim, ale chce rozliczyc się...pokaż całą treść
Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców, który chce skorzystać z ulgi wykazuje dochody wyższe niż 56 000 i pozostaje w związku małżeńskim, ale chce rozliczyc się sam, a kwota wspólnych dochodów nie przekracza 112 000?zwiń
Autor: Ala (13-02-2015 14:38:23)
Temat: ulga prorodzinna
Co w sytuacji kiedy córka ukończyła liceum, nie uczy się dalej i nie pracuje, a jest zarejestrowana jako bezrobotna. Czy ulga przysługuje mi i za jaki okres...pokaż całą treść
Co w sytuacji kiedy córka ukończyła liceum, nie uczy się dalej i nie pracuje, a jest zarejestrowana jako bezrobotna. Czy ulga przysługuje mi i za jaki okres ?zwiń
Autor: ANIA (13-02-2015 14:27:27)
Temat: UMOWA O DZIEŁO
Jeżeli w roku 2014 pracowałam przez 5 miesięcy na podstawie umowy o dzieło, a składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne nie były odprowadzane, to czy mogę starać...pokaż całą treść
Jeżeli w roku 2014 pracowałam przez 5 miesięcy na podstawie umowy o dzieło, a składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne nie były odprowadzane, to czy mogę starać się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi?zwiń
Autor: asia (13-02-2015 10:02:27)
Temat: ulga podatkowa
jeli syn w 2014 roku skonczył szkołe ,zdał mature i od pazdziernika podjał studia zaoczne ,czy nalezy sie rozliczenie za czały rok ? dodam ze przez cały...pokaż całą treść
jeli syn w 2014 roku skonczył szkołe ,zdał mature i od pazdziernika podjał studia zaoczne ,czy nalezy sie rozliczenie za czały rok ? dodam ze przez cały rok nie podjał zadnej pracy .zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 19:17:42)
Temat: Autor: krzysiek (12-02-2015 18:37:49)
Jeśli kończy w normalnym trybie w czerwcu to 10 miesiący , jeśli przerwało naukę to do miesiąca przerwania szkoły włącznie, już te odpowiedzi się pojawiały ,,,
Autor: pit forma (12-02-2015 19:14:27)
Temat: Autor: ojej (12-02-2015 16:08:17)
Ojej a cóż za prozaiczne pytanie, oczywiście ......ze , że TAK, każdy dochód uzyskiwany na zasadach ogólnych , gdzie są zaliczki opłacone , można je odliczać...pokaż całą treść
Ojej a cóż za prozaiczne pytanie, oczywiście ......ze , że TAK, każdy dochód uzyskiwany na zasadach ogólnych , gdzie są zaliczki opłacone , można je odliczać od ulgi a jeśli nie zdoła się całej kwoty ulgi odzyskać z zaliczek, dalszą jej część odlicza się ze składek zus i zdrowotnych , opłaconych na własne ubezpieczenia, przy zasiłku takie składki także występują jak najbardziej, jest to tzw. okres składkowy , teoretycznie więc można nawet nie mieć opłaconych zaliczek a do ulgi wystarczą same składki zus i zdrowotne, pozdr. zwiń
Autor: krzysiek (12-02-2015 18:37:49)
Temat: zakończenie nauki jak zawsze w połowie roku
jak wyliczyć gdy dziecko kończy szkołę/naukę przed wakacjami, A później rejestruje się w PUP
Autor: ojej (12-02-2015 16:08:17)
Temat: a ludzie na zasiłku z urzędu pracy
czy przysługuje ulga na dziecko jeśli pobiera się zasiłek dla bezrobotnych?
Autor: pit forma (12-02-2015 15:40:20)
Temat: Autor: Piotr (12-02-2015 11:00:40)
jeśli rozlicza Pan tylko jedno dziecko , to wystarczy więc w poz 40 jedno wpisać i części E jedno dziecko uwzględnić....pokaż całą treść
jeśli rozlicza Pan tylko jedno dziecko , to wystarczy więc w poz 40 jedno wpisać i części E jedno dziecko uwzględnić. zwiń
Autor: pitforma (12-02-2015 15:14:00)
Temat: Autor:erka (12-02-2015 08:12:35)
Ryczałtu (pit28) nie łączy się z innymi dochodami, jako ze jesteście państwo małżeństwem przysługuje wam limit łączny 112000 tys, ale ulgę tylko Pani może rozliczyć indywidualnie w...pokaż całą treść
Ryczałtu (pit28) nie łączy się z innymi dochodami, jako ze jesteście państwo małżeństwem przysługuje wam limit łączny 112000 tys, ale ulgę tylko Pani może rozliczyć indywidualnie w pit 37 ze swoich dochodów do łącznej wysokości obojga, pozdr. zwiń
Autor: Kasia (12-02-2015 14:03:39)
Temat: rodzice jednego dziecka dyskryminowani
Jedyny komentarz/ wniosek jaki mi się nasuwa to taki, że w tym kraju nie opłaca się ciężko pracować zarabiać, bo Ci co zarabiają dokładają się tylko do...pokaż całą treść
Jedyny komentarz/ wniosek jaki mi się nasuwa to taki, że w tym kraju nie opłaca się ciężko pracować zarabiać, bo Ci co zarabiają dokładają się tylko do 'wspólnego worka' nie dostając nic w zamianzwiń
Autor: Piotr (12-02-2015 11:00:40)
Temat: Rozliczenie PIT/O
Mam pytanie, jak w temacie, poz. 40 rozumiem że wpisuję 2 dzieci, a poz. 41 ulgę na jedno jako 1112,04? Czy tak ?
Autor: Piotr (12-02-2015 10:45:08)
Temat: Rozliczenie PIT/O
Mam pytanie, jak w temacie, poz. 40 rozumiem że wpisuję 2 dzieci, a poz. 41 ulgę na jedno jako 1112,04? Czy tak ?
Autor: pit forma (12-02-2015 08:12:35)
Temat: erka
mój mąż rozliczy się z przychodów ewidencjonowanych (Pit28)a ja ze stosunku pracy, mamy jedno dziecko czy obowiązuje nas ograniczenie łącznie 112tys.(czyli jego przychody i moje dochody sumujemy)????
Autor: pit forma (12-02-2015 04:51:24)
Temat: Autor: aga (11-02-2015 23:50:55)
ulga na jedno dziecko w skali jednego dnia wynosi 3,09 zł , więc nie wiem o co gra tu idzie , pozdr...pokaż całą treść
ulga na jedno dziecko w skali jednego dnia wynosi 3,09 zł , więc nie wiem o co gra tu idzie , pozdr zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 04:48:39)
Temat: Autor: aga (11-02-2015 23:50:55)
ulgę co zasady ustala się do skali miesiąca a nie dnia , dni wtedy, jeśli następuje przekazywanie władzy na np. opiekuna czy rodzinę zastępczą w ciągu trwania...pokaż całą treść
ulgę co zasady ustala się do skali miesiąca a nie dnia , dni wtedy, jeśli następuje przekazywanie władzy na np. opiekuna czy rodzinę zastępczą w ciągu trwania miesiąca , chyba, że między rodzicami taka sytuacja faktycznie ma miejsce, wtedy ulga na jedno dziecko w skali jednego dnia wynosi 3,09 zł , więc nie wiem o co gra tu idzie , pozdr zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 04:41:12)
Temat: Autor: Kamil (11-02-2015 15:21:46)
Chyba Pan jednak , istotą sytuacji Pana syna jest , to iż na każde żądanie organu skarbowego , Pana syn byłby w stanie przedstawić zaświadczenie z uczelni...pokaż całą treść
Chyba Pan jednak , istotą sytuacji Pana syna jest , to iż na każde żądanie organu skarbowego , Pana syn byłby w stanie przedstawić zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki - statusie studenta , ponadto ani jednego dnia tu przerwy nie ma nawet , pozdrawiam. zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 04:36:29)
Temat: Autor: Kamil (11-02-2015 15:21:46)
A w czym tu Pani problem ma , oczywiście, ze cały , pozdr.....pokaż całą treść
A w czym tu Pani problem ma , oczywiście, ze cały , pozdr.. zwiń
Autor: pit forma (12-02-2015 04:34:13)
Temat: Autor: Agata (11-02-2015 08:50:21)
Ulga Pani przysługuje ale pisze Pani , ze mąż jednak ale "były" już, jeśli Pani to dziecko wychowuje i z Panią ono zamieszkuje , to...pokaż całą treść
Ulga Pani przysługuje ale pisze Pani , ze mąż jednak ale "były" już, jeśli Pani to dziecko wychowuje i z Panią ono zamieszkuje , to ma Pani prawo j do ulgi z tytułu samotnego wychowywania i rodzinnej , jeśli nawet były mąż płaci na dziecko dobrowolnie alimenta i się z nim widuje , ważne jest aby maż nie mieszkał z wami wspólnie, jeśli chodzi o drugą ulgę powinna Pani rozliczyć do końca sierpnia , jeśli dziecko normalnie ukończyło naukę w czerwcu, lub jeśli przerwało w tym miesiącu to do tylko czerwca włącznie, pozdr zwiń
Autor: aga (11-02-2015 23:50:55)
Temat: ulga prorodzinna
Witam, proszę mi podpowiedzieć jak można rozliczyć ulgę prorodzinną za np. 2-3 dni w danym roku opieki nad dzieckiem mając ograniczone prawa ?
Autor: Kamil (11-02-2015 15:21:46)
Temat: problem
Mam problem z ustaleniem kwoty ulgi prorodzinnej na studenta. Mianowicie syn studiował jeden kierunek do 30 września 2014 roku po czym zrezygnował ze studiowania tego kierunku ale...pokaż całą treść
Mam problem z ustaleniem kwoty ulgi prorodzinnej na studenta. Mianowicie syn studiował jeden kierunek do 30 września 2014 roku po czym zrezygnował ze studiowania tego kierunku ale jednocześnie od 1 października 2014 roku zaczął studiować inny kierunek. Moje pytanie brzmi czy w takim wypadku przysługuje mi kwota ulgi za cały rok czy muszę coś od tej kwoty odliczyć?zwiń
Autor: Agata (11-02-2015 08:50:21)
Temat: Pomocy
Mam dylemat. Jestem po rozwodzie od lipca. Wychowuję syna, który ma 20 lat. Lecz syn uczęszczał do szkoły tylko do czerwca 2014. Jak mam się rozliczyć? Czy...pokaż całą treść
Mam dylemat. Jestem po rozwodzie od lipca. Wychowuję syna, który ma 20 lat. Lecz syn uczęszczał do szkoły tylko do czerwca 2014. Jak mam się rozliczyć? Czy mogę dostac ulgę na dziecko? Oboje mamy władzę rodzicielską. Mąż pomaga mi finansowozwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 22:10:48)
Temat: Autor: anna (10-02-2015 21:45:14)
Napisała Pani , że w styczniu związek zawarty a jeśli tak, to nie wiem czy tu aż tak Urząd byłby skrupulatny aby nie zaliczyć tego...pokaż całą treść
Napisała Pani , że w styczniu związek zawarty a jeśli tak, to nie wiem czy tu aż tak Urząd byłby skrupulatny aby nie zaliczyć tego jako cały miesiąc, tak samo jest, jak dziecko urodzi się w danym dniu i miesiącu, to liczy się jako cały miesiąc dla prawa do ulgi lub ucznia uczącego się dzień w danym miesiącu, inaczej była by to dyskryminacja jednak. zwiń
Autor: anna (10-02-2015 21:45:14)
Temat: Autor pit forma
nie możemy rozliczyć się razem gdyż małżeństwo musi trwać cały rok...pokaż całą treść
nie możemy rozliczyć się razem gdyż małżeństwo musi trwać cały rok zwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 21:28:20)
Temat: Autor: anna (10-02-2015 21:08:31)
A co to ma za znaczenie, tym bardziej lepiej jest, iż małżeństwo trwa od początku roku , jeśli nie mogą się państwo rozliczyć się wspólnie...pokaż całą treść
A co to ma za znaczenie, tym bardziej lepiej jest, iż małżeństwo trwa od początku roku , jeśli nie mogą się państwo rozliczyć się wspólnie , tylko pytanie dlaczego , bo nie ze względu na małżeństwo przecież, chyba ze na limit wspólnego dochodu na tylko i jedno dziecko, to zawsze jedno z państwa może rozliczyć tę ulgę od miesiąca narodzin dziecka czyli 7 miesięcy , pozdr. zwiń
Autor: anna (10-02-2015 21:08:31)
Temat: co w przypadki...?
co w przypadku kiedy jesteśmy małżeństwem od stycznia 2014 a dziecko mamy od czerwca 2014 Czy przysługuje nam ulga na dziecko, gdyż nie możemy się rozliczyć wspólnie
Autor: anna (10-02-2015 21:06:58)
Temat: co w przypadki...?
co w przypadku kiedy jesteśmy małżeństwem od stycznia 2014 a dziecko mamy od czerwca 2014 Czy przysługuje nam ulga na dziecko, gdyż nie możemy się rozliczyć wspólnie
Autor: anna (10-02-2015 21:05:50)
Temat: co w przypadki...?
co w przypadku kiedy jesteśmy małżeństwem od stycznia 2014 a dziecko mamy od czerwca 2014 Czy przysługuje nam ulga na dziecko, gdyż nie możemy się rozliczyć wspólnie
Autor: anna (10-02-2015 21:04:13)
Temat: co w przypadki...?
co w przypadku kiedy jesteśmy małżeństwem od stycznia 2014 a dziecko mamy od czerwca 2014 Czy przysługuje nam ulga na dziecko, gdyż nie możemy się rozliczyć wspólnie
Autor: pit forma (10-02-2015 20:22:58)
Temat: Autor: iwonal (10-02-2015 17:53:28)
Z artykułu ze strony wynika to, że: "Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku...pokaż całą treść
Z artykułu ze strony wynika to, że: "Prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego oraz podatku tonażowego." Co do osób samotnie wychowujących to kolejny przykład: "Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może uzyskiwać przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową oraz podatkiem tonażowym. Podobnie przychodów opodatkowanych w tych formach nie może uzyskiwać dziecko. Nie ma znaczenia czy przychody te podlegają doliczeniu do przychodów rodzica, czy też są rozliczane na osobnej deklaracji PIT dziecka." U Pani zachodzi nieco inna jednak sytuacja, nie opisana wprost, córka ukończyła szkołę, po zdaniu matury już nie pobiera nauki , normalnie przysługiwałaby Pani ulga do końca sierpnia jak Pani wspomina , ale z uwagi na to, córka jest pełnoletnia i uzyskała dochody dochody z opodatkowane ryczałem( wyjątek najem lokali), które są wykluczone z korzystania prawa do ulgi , ulga na córkę wydaje się w ogóle nie będzie przysługiwała, bo nie ma znaczenia, kiedy w ciągu roku roku rozpoczęła działalność, ważne jest , to , że mają do niej zastosowanie przepisy o ryczałcie w ogóle tu , pozostałe dzieci, to jedno z tych, co zdawało maturę, jeśli nie osiągało dochodów (także po maturze) w całym 2014 więcej niż 3089 zł -do sierpnia włącznie i na dzieci małoletnie Pani ulga przysługuje i możliwość rozliczenia jako samotnie wychowujący rodzic, co ważne Pani także nie może osiągać tu DOCHÓDOW RYCZAŁTowo, w razie problemów pisać na wiater48@o2.pl , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 19:17:13)
Temat: Autor: anna (10-02-2015 15:22:40) Temat: jak rozliczac bez slubu
Witam. Także ta odpowiedź się już pojawiała, nie ma znaczenia czy ślub czy bez ślubu, ale faktem jest, że partner może odliczyć ulgę tylko na dwoje tych wspólnych...pokaż całą treść
Witam. Także ta odpowiedź się już pojawiała, nie ma znaczenia czy ślub czy bez ślubu, ale faktem jest, że partner może odliczyć ulgę tylko na dwoje tych wspólnych państwa dzieci, gdyby Pani pracowała i odliczała, to Pani ma z kolei prawo do odliczenia na troje dzieci, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 19:11:10)
Temat: Autor: Tosia (10-02-2015 14:04:38
Już tu wcześniej było mówione, że jak nie ma podatku nie ma odliczenia, zasadą stosowaną przy uldze jest to, że się JĄ odlicza od podatku własnie ...pokaż całą treść
Już tu wcześniej było mówione, że jak nie ma podatku nie ma odliczenia, zasadą stosowaną przy uldze jest to, że się JĄ odlicza od podatku własnie . zwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 19:06:49)
Temat: Autor: Anna (10-02-2015 13:52:59)
Witam, I jeden miesiąc można pracować aby odzyskać cześć podatku chociażby, a ile Pani może zyskać tyle, ile będzie miała Pani zaliczki pobranej, zapłaconej ze wszystkich...pokaż całą treść
Witam, I jeden miesiąc można pracować aby odzyskać cześć podatku chociażby, a ile Pani może zyskać tyle, ile będzie miała Pani zaliczki pobranej, zapłaconej ze wszystkich sumowanych dochodów, na które posiada Pani formularze, opodatkowanych na zasadach ogólnych , kwota zwrotu to może być nawet wartość zapłaconego podatku (zaliczki na podatek ) możliwa do odliczenia, także zbierać formularze i wypełniać dochody w pit 37 , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (10-02-2015 18:18:40)
Temat: Autor: Sebastian (10-02-2015 08:58:28)
Panie Sebastianie oczywiście nie ma znaczeni ile Pan pracował, jest to zapewne dochód w Polsce osiągnięty i przebywał Pan w Polsce, a innych dochodów w tym z...pokaż całą treść
Panie Sebastianie oczywiście nie ma znaczeni ile Pan pracował, jest to zapewne dochód w Polsce osiągnięty i przebywał Pan w Polsce, a innych dochodów w tym z zagranicy Pan nie miał w 2014r, jeśli tak, to ta niska zaliczka , którą Pan zapłacił ( która został pobrana przez płatnika) zostanie Panu zwrócona chociażby na to jedno "polskie" dziecko, jeśli chodzi o drugie jako, czy nawet jakby miał Pan większy dochód i podatek pozwalałby na odliczenie za dwoje, to wydaje się, że tu powinien z tego prawa Pan skorzystać, ponieważ znaczenie ma stan faktyczny, czyli dzieci Pan własne ma i je faktycznie wychowuje, jak wynika z zapisów prawa, zapewne za granicą dziecko jest zarejestrowane jako tam urodzone, tak więc dokumenty urodzenia, posiadania prawa do dziecka są możliwe do uzyskania przez Urząd Skarbowy, gdyby miał wątpliwości, jeśli Pan ma jeszcze inne dane do opisu lub wątpliwości dodatkowo, to proszę pisać na wiater48@o2.pl, pzdr. zwiń
Autor: iwonal (10-02-2015 17:53:28)
Temat: corka zdawala mature a w pazdzierniku rozpoczełą działalnosc gospodarcza
Wychowuje samotnie czworo dzieci. Dwoje z nich jest pełnoletnie, w roku 2014 konczyly technikumi zdawały mature, dwojka maloletnich. Corka ktora zdawala mature w pazdzierniku rozpoczeła działalnosc gospodarcza...pokaż całą treść
Wychowuje samotnie czworo dzieci. Dwoje z nich jest pełnoletnie, w roku 2014 konczyly technikumi zdawały mature, dwojka maloletnich. Corka ktora zdawala mature w pazdzierniku rozpoczeła działalnosc gospodarcza i jest na ryczałcie. Czy moge odlczyc za Nia ulge do konca sierpnia ? jakie odliczenia mi przysługują? zwiń
Autor: anna (10-02-2015 16:52:17)
Temat: jak rozliczac bez slubu
Z obecnym partnerem jestem od 8lat,wychowujemy mojego syna 9letniego,oraz dwoje wspolnych dzieci.Zyjemy bez slubu,ja nie pracuje.Czy partner moze rozliczyc swoje dochody z ulga prorodzinna
Autor: anna (10-02-2015 15:22:40)
Temat: jak rozliczac bez slubu
Z obecnym partnerem jestem od 8lat,wychowujemy mojego syna 9letniego,oraz dwoje wspolnych dzieci.Zyjemy bez slubu,ja nie pracuje.Czy partner moze rozliczyc swoje dochody z ulga prorodzinna0
Autor: Tosia (10-02-2015 14:04:38)
Temat: staż a ulga
Witam!Córka ma 20 lat jest słuchaczką 5 semestru Liceum dla Dorosłych,w 2014 urząd pracy płacił jej staż bez podatku,bez składek zdrowotnych i społecznych w wysokości 5984,40zł.Czy mogę...pokaż całą treść
Witam!Córka ma 20 lat jest słuchaczką 5 semestru Liceum dla Dorosłych,w 2014 urząd pracy płacił jej staż bez podatku,bez składek zdrowotnych i społecznych w wysokości 5984,40zł.Czy mogę odliczyć na nią ulgę prorodzinną(inne warunki do odliczenia spełniam)?zwiń
Autor: Anna (10-02-2015 13:52:59)
Temat: jeden miesiąc pracy a potem macierzynski czy mogę uzyskac ulgę na dzieci przy rozliczeniu?
Mam umowę o pracę na czas nieokreślony dostalam pit 11 od pracodawcy za styczen 2014 bo następnie przebywalam na urlopie macierzynskim do konca roku teraz czekam...pokaż całą treść
Mam umowę o pracę na czas nieokreślony dostalam pit 11 od pracodawcy za styczen 2014 bo następnie przebywalam na urlopie macierzynskim do konca roku teraz czekam na pit z ZUSu i przy rozliczeniu będę mogla skorzystac z ulgi na dzieci? I ile pieniędzy odzyskam?1112zl na każde dziecko?zwiń
Autor: Sebastian (10-02-2015 08:58:28)
Temat: dzieci w odliczeniu
Czy moge otrzymac ulge prorodzinna na dzieci jezeli nie przepracowalem calego roku tylko 11 miesięcy. Przychód moj to 4138.30 koszty uzyskania to 1112.50. Zaliczka pobrana przez platnika...pokaż całą treść
Czy moge otrzymac ulge prorodzinna na dzieci jezeli nie przepracowalem calego roku tylko 11 miesięcy. Przychód moj to 4138.30 koszty uzyskania to 1112.50. Zaliczka pobrana przez platnika to 166. Skladki na ubezpieczrnie spoleczne to 560.73 a ubezpieczenie zdrowotne 277.28. Tylko ja pracuje. Jedno dziecko 2 lata temu urodziło sie w Anglii mieszka ze mna ale nie zostalo zarejestrowane w polskim urzedzie stanu cywilnego. Oboje dzieci posiadaja moje nazwisko i nie jestesmy malzenstwem. Czy jest to mozliwe wogole aby takich danych dostac zwrot na dzieci czy tylko na jedno, ktore urodziło sie w Polsce i posiada nr pesel. Prosze o pomoc.zwiń
Autor: pit forma (09-02-2015 17:44:28)
Temat: Autor: gosia (09-02-2015 09:53:21)
Aby móc cokolwiek odliczyć to trzeba mieć dochód, który podlega opodatkowaniu w ogólnym pit, aby następnie móc ten podatek odliczyć i jeśli...pokaż całą treść
Aby móc cokolwiek odliczyć to trzeba mieć dochód, który podlega opodatkowaniu w ogólnym pit, aby następnie móc ten podatek odliczyć i jeśli jest on nadal nie odliczony w pełni to jeszcze na tych nowych zasadach odliczamy nie wykorzystaną jego część od łącznej wysokości składek Zus i zdrowotnej dla jego zwrotu większego dla podatnika , także więc musi być dochód wykazany w zeznaniu rocznym pit, zasiłek ops się nie wlicza tu ale jeżeli zwolniła się Pani z pracy , jak Pani podaje, to powinna Pani odliczyć jak najbardziej ulgę prorodzinną z tych Pani dochodów z pracy, ważne, aby ojciec alimentując nie zrobił tego samego po raz drugi albo ustalić czy i ile rozliczać zamierza aby nie przekroczyć limitu dla obydwojga rodziców, zakładam , że ma prawa ojca , do widzenia z dzieckiem, nie jest ich pozbawiony, razie problemów pisać na wiater48@o2.pl, pozdr. zwiń
Autor: gosia (09-02-2015 09:53:21)
Temat: odliczenie od podatku
mam pytanie,musialam zwolnis sie z pracy ze wzgledu na orzeczenie niepelnosprawnosci syna,jestem po rozwodzie i zyje w konkubinacie od 7 lat,mam 2 dzieci z pierwszego malzenstwa i...pokaż całą treść
mam pytanie,musialam zwolnis sie z pracy ze wzgledu na orzeczenie niepelnosprawnosci syna,jestem po rozwodzie i zyje w konkubinacie od 7 lat,mam 2 dzieci z pierwszego malzenstwa i 2 z drugiego zwiazku.pobieram swaadczenia z ops i alimenty od bylego meza na 2 dzieci czy moge odliczyc od podatku?zwiń
Autor: pit forma (09-02-2015 06:04:17)
Temat: Autor: irena (08-02-2015 20:47:17)
To już bardziej do Ministerstwa Finansów z takimi pytaniami kierować się trzeba oni tym kierują, co rok podatkowy inaczej albo do rządu polskiego, ew. Rzecznika...pokaż całą treść
To już bardziej do Ministerstwa Finansów z takimi pytaniami kierować się trzeba oni tym kierują, co rok podatkowy inaczej albo do rządu polskiego, ew. Rzecznika Praw Obywatelskich w celu skargi , fakt , że takie są warunki, ze dziecko pełnoletnie studiujące - uczące się, nawet, jeśli do momentu ukończenia studiów lub też ukończenia 25 lat nie uzyska przekroczy dochodów dopuszczalnych do ulgi (3089 zł) a przekroczy je już po ukończeniu studiów lub wieku 25lat w tym samym roku podatkowym , to nie uprawnia to do ulgi także przepis mówi, że brać należy dochód z całego roku podatkowego a nie do momentu ukończenia 25 lat czy samej tylko ukończenia nauki , pozdr. zwiń
Autor: pit forma (09-02-2015 04:48:21)
Temat: Autor: elka (08-02-2015 18:46:59
To już Pani nie powinna mieć, przynajmniej w części. Osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. Oznacza to, że...pokaż całą treść
To już Pani nie powinna mieć, przynajmniej w części. Osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. Oznacza to, że osoby, które formalnie kończą szkołę, a następnie podejmują naukę z początkiem roku szkolnego w innej szkole systemu oświaty lub z początkiem roku akademickiego w szkole wyższej, należy traktować jako osoby kontynuujące naukę przez cały rok - uczące się w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Podatnik może jednak utracić prawo do odliczenia za część roku podatkowego. Taki skutek wywołuje w szczególności przerwanie przez dziecko pełnoletnie nauki. Wówczas odliczenie nie przysługuje za miesiące następujące po miesiącu, w którym zaistniały te okoliczności. W takim przypadku ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy (jeśli także studiowało). Tu ma podobne miejsce działanie , czyli liczyć należy do kwietnia włącznie i od września do końca roku , czyli ile.....8 miesięcy , pozdr . zwiń
Autor: pit forma (09-02-2015 00:04:56)
Temat: Autor: iwa (08-02-2015 14:43:53)
Witam. No niestety w przypadku syna , nie, natomiast może Pani rozliczyć ulgę na córkę , jeśli naukę kontynuuje po ukończeniu 18 roku życia, za cały rok zwrot...pokaż całą treść
Witam. No niestety w przypadku syna , nie, natomiast może Pani rozliczyć ulgę na córkę , jeśli naukę kontynuuje po ukończeniu 18 roku życia, za cały rok zwrot Pani przysługuje, jeśli nie odliczy Pani całej kwoty ulgi z podatku to wypełnia Pani pit/uz, w razie potrzeby obliczeń email wiater48@o2.pl, z podaniem danych z formularza , lub kserokopii formularzy, pozdrawiam. zwiń
Autor: irena (08-02-2015 20:47:17)
Temat: pełnoletnie dziecko w rodzinie zastępczej
Dlaczego nie przysługuje ulga na studiującego chłopaka ,mieszka u nas do 31 08.2013 i nie przekracza dochodu.01.09,2013 wyprowadza się i usamodzielnia podejmuje prace i przekracza...pokaż całą treść
Dlaczego nie przysługuje ulga na studiującego chłopaka ,mieszka u nas do 31 08.2013 i nie przekracza dochodu.01.09,2013 wyprowadza się i usamodzielnia podejmuje prace i przekracza kwotę.Nie jest moim dzieckiem biologicznym .Dlaczego nie mogę odliczyć ulgi za osiem miesięcy skoro jestmożliwiśc rozliczania się miesiącami.Osiem miesięcy był.i studiował.zwiń
Autor: Pit (08-02-2015 19:19:26)
Temat: Dziwne
Ulga za 2013 posiadała niekorzystne ograniczenia dla osób nie będących w związku małżeńskim. Dlatego pisanie że ostatnie 2 lata były korzystne nie jest prawdą.
Autor: elka (08-02-2015 18:46:59)
Temat: ulga na pełnoletnie dziecko
Mam problem jak rozliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko, które przerwało naukę w m-cu kwietniu /nie ukończyło klasy maturalnej/. Natomiast rozpoczęło naukę od m-ca września w Niepublicznym Liceum...pokaż całą treść
Mam problem jak rozliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko, które przerwało naukę w m-cu kwietniu /nie ukończyło klasy maturalnej/. Natomiast rozpoczęło naukę od m-ca września w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w systemie zaocznym semestr V i VI.Pytanie czy mogę odliczyć cały rok?zwiń
Autor: elka (08-02-2015 18:36:53)
Temat: ulga na pełnoletnie dziecko
Mam problem jak rozliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko, które przerwało naukę w m-cu kwietniu /nie ukończyło klasy maturalnej/. Natomiast rozpoczęło naukę od m-ca września w Niepublicznym Liceum...pokaż całą treść
Mam problem jak rozliczyć ulgę na pełnoletnie dziecko, które przerwało naukę w m-cu kwietniu /nie ukończyło klasy maturalnej/. Natomiast rozpoczęło naukę od m-ca września w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych w systemie zaocznym semestr V i VI.Pytanie czy mogę odliczyć cały rok?zwiń
Autor: iwa (08-02-2015 14:43:53)
Temat: dwoje pełnoletnich uczących się dzieci
Jestem samotna matka. Mam syna na pierwszym roku studiów który przez wakacje zarobił 4500,- brutto, na umowę zlecenie, córka w ubiegłym roku zarobiła około 1500,- brutto....pokaż całą treść
Jestem samotna matka. Mam syna na pierwszym roku studiów który przez wakacje zarobił 4500,- brutto, na umowę zlecenie, córka w ubiegłym roku zarobiła około 1500,- brutto. Oboje dzieci miały umowę zlecenie. Moje zarobki brutto za 2014 r to 19962,92, czy w tej sytuacji przysługuje mi zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci?zwiń
Autor: pit forma (07-02-2015 23:47:19)
Temat: Autor: ania (07-02-2015 22:00:52)
3861,25 zł, już z kosztami 20% przychodu, a nie 386,25zł, oczywiście, pozdr...pokaż całą treść
3861,25 zł, już z kosztami 20% przychodu, a nie 386,25zł, oczywiście, pozdr zwiń
Autor: pit forma (07-02-2015 23:32:23)
Temat: Autor: ania (07-02-2015 22:00:52)
Witam, Oczywiście, że dobrze , że Pani dzieci pracują i to także nie zaszkodzi na pewno Pani, tym bardziej, iż mądrze córki pracując nie przekroczyły,...pokaż całą treść
Witam, Oczywiście, że dobrze , że Pani dzieci pracują i to także nie zaszkodzi na pewno Pani, tym bardziej, iż mądrze córki pracując nie przekroczyły, każda z nich 386,25zł, brutto ( limit roczny już z kosztami 20% przychodu )z tytułu umowy zlecenia a dla umowy o pracę 3089 +1112.5( 3200,25zł),co do deklaracji, to oczywiście córki się rozliczają samodzielnie- pit 37, tym bardziej, że są pełnoletnie już i z racji tego, że nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku odzyskają całą kwotę zaliczki na podatek, pobranej przez płatnika, ponadto, jeśli nie mają ukończone 25 lat to Pani z kolei w zeznaniu, wspólnie z mężem, odlicza ulgę na 3 dzieci jeszcze, pozdr, jakby co, to pisać na wiater48@o2.pl , najlepiej jest też pit wypełnić elektronicznie aby jak najmniej popełnić błędów np. w obliczeniach ,,,zwiń
Autor: ania (07-02-2015 22:00:52)
Temat: rozliczenie podatku
Mam 3 dzieci, z których dwie córki studiują dziennie i dorabiały w wekendy. Zarobiły każda po 2600 zł, pracując na umowie zlecenie. Syn ma 10 lat. Moje...pokaż całą treść
Mam 3 dzieci, z których dwie córki studiują dziennie i dorabiały w wekendy. Zarobiły każda po 2600 zł, pracując na umowie zlecenie. Syn ma 10 lat. Moje pytanie jest następujące: czy nie straciłam ulgi prorodzinnej przez zarobki córek?I drugie pytanie, czy każda z moich córek musi się rozliczać w US i czy otrzyma jakiś zwrot podatku (ile?). Rozliczam się wspólnie z mężem.zwiń
Autor: pit forma (06-02-2015 21:21:32)
Temat: Autor: Ela (06-02-2015 19:23:28)
Pani Elu dorosłe dzieci same się rozliczają, są zdolne do czynności prawnych, ile rodzice mogą ich mieć pod swoją opieką , władzą rodzicielską, w ostatniej chwili zobaczyłem,...pokaż całą treść
Pani Elu dorosłe dzieci same się rozliczają, są zdolne do czynności prawnych, ile rodzice mogą ich mieć pod swoją opieką , władzą rodzicielską, w ostatniej chwili zobaczyłem, że studiujący także, Pani oczywiście ma prawo do rozliczenia za syna , ale nie dolicza Pani dochodu, z uwagi na to , że syn nie wile zarobił, to otrzyma całkowity zwrot zaliczki na podatek też, pozdr wiater48@o2.pl . zwiń
Autor: Ela (06-02-2015 19:24:37)
Temat: dochody studenta
Mój studiujący syn (23 lata) zarobił w 2014 roku na umowę zlecenie 1500 zł. Czy syn składa swój pit (odprowadzono 223 zł podatku)? Czy mogę skorzystać na...pokaż całą treść
Mój studiujący syn (23 lata) zarobił w 2014 roku na umowę zlecenie 1500 zł. Czy syn składa swój pit (odprowadzono 223 zł podatku)? Czy mogę skorzystać na syna z ulgi prorodzinnej? Czy uwzględniam jego dochody w swoim rozliczeniu?zwiń
Autor: Ela (06-02-2015 19:23:28)
Temat: dochody studenta
Mój studiujący syn (23 lata) zarobił w 2014 roku na umowę zlecenie 1500 zł. Czy syn składa swój pit (odprowadzono 223 zł podatku)? Czy mogę skorzystać na...pokaż całą treść
Mój studiujący syn (23 lata) zarobił w 2014 roku na umowę zlecenie 1500 zł. Czy syn składa swój pit (odprowadzono 223 zł podatku)? Czy mogę skorzystać na syna z ulgi prorodzinnej? Czy uwzględniam jego dochody w swoim rozliczeniu?zwiń
Autor: pit forma (06-02-2015 17:16:32)
Temat: Autor: Monika (06-02-2015 16:13:54)
Witam. Syn nawet jak jest niepełnoletni rozlicza się sam na pit 37, dochodów małoletnich z ich własnej pracy nie łączy się z dochodami rodziców, z tym...pokaż całą treść
Witam. Syn nawet jak jest niepełnoletni rozlicza się sam na pit 37, dochodów małoletnich z ich własnej pracy nie łączy się z dochodami rodziców, z tym że, podpisują w tym przypadku rodzice, córka także sama się rozlicza pełnoletnia, natomiast Pani przysługuje ulga na dwoje dzieci, limit dochodów małżonków tu nie ma znaczenia, ponieważ to jest odliczenie na dwoje dzieci , warto się zastanowić czy nie lepiej rozliczyć się jednak wspólnie , pozdrawiam.zwiń
Autor: Monika (06-02-2015 16:13:54)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem 2014
Kilka pytań. Mam 3 dzieci corka lat 21 - praca na umowę od 06.2014 wcześniej praca umowa- Zlecenie. Syn uczy się w szkole zawodowej osiąga dochody...pokaż całą treść
Kilka pytań. Mam 3 dzieci corka lat 21 - praca na umowę od 06.2014 wcześniej praca umowa- Zlecenie. Syn uczy się w szkole zawodowej osiąga dochody około 130 zł miesięcznie za praktyki zawodowe. I córka lat 7. Moje pytanie czy w moim zeznaniu powinnam wpisać wszystkie dzieci. Pomimo iż najstarsza jest pełnoletnia i pracuje. 2. Czy syn musi się rozliczyć sam i czy mogę mieć na niego ulgę prorodzinną. Moje zarobki to 52 274. Mąż zawsze się rozlicza sam. zwiń
Autor: Monika (06-02-2015 15:00:09)
Temat: Rozliczenie z dzieckiem 2014
Kilka pytań. Mam 3 dzieci corka lat 21 - praca na umowę od 06.2014 wcześniej praca umowa- Zlecenie. Syn uczy się w szkole zawodowej osiąga dochody...pokaż całą treść
Kilka pytań. Mam 3 dzieci corka lat 21 - praca na umowę od 06.2014 wcześniej praca umowa- Zlecenie. Syn uczy się w szkole zawodowej osiąga dochody około 130 zł miesięcznie za praktyki zawodowe. I córka lat 7. Moje pytanie czy w moim zeznaniu powinnam wpisać wszystkie dzieci. Pomimo iż najstarsza jest pełnoletnia i pracuje. 2. Czy syn musi się rozliczyć sam i czy mogę mieć na niego ulgę prorodzinną. Moje zarobki to 52 274. Mąż zawsze się rozlicza sam. zwiń
Autor: pit forma (06-02-2015 01:23:04)
Temat: Autor: fres (05-02-2015 10:57:18
Ulgę internetową odlicza się od dochodu , tym samym jeszcze bardziej zmniejsza się kwota podatku do zapłacenia i nico więcej można odliczyć na dziecko wówczas, do wysokości...pokaż całą treść
Ulgę internetową odlicza się od dochodu , tym samym jeszcze bardziej zmniejsza się kwota podatku do zapłacenia i nico więcej można odliczyć na dziecko wówczas, do wysokości pobranego przez płatnika podatku w roku podatkowym, z ulgi internetowej można skorzystać obecnie w dwóch kolejnych po sobie latach, jeśli wcześniej się nie korzystało z niej w ogóle, jeśli się korzystało 2 lub więcej razy do tej pory, ulga już nie przysługuje, pozdrawiam.zwiń
Autor: pit forma (06-02-2015 00:59:24)
Temat: Autor: Anika (05-02-2015 08:50:41)
Do darowizny nie stosuje się pit w zasadzie, fakt darowizny powinien ten fakt być zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od darowania z udokumentowaniem, taka darowizna wtedy jest...pokaż całą treść
Do darowizny nie stosuje się pit w zasadzie, fakt darowizny powinien ten fakt być zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od darowania z udokumentowaniem, taka darowizna wtedy jest zwolniona od podatku i nie musi być wykazana w zeznaniu pit i nie ma wpływu na odliczenia z przepisów pit ulg prorodzinnych,zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 20:25:27)
Temat: Autor: pit za 2014 (05-02-2015 19:45:42
W kwestii zarobków syna wystarczy sprawdzić post pod Panią, co do odliczenia też ale już odpiszę, jeśli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż zwrot podatku, to...pokaż całą treść
W kwestii zarobków syna wystarczy sprawdzić post pod Panią, co do odliczenia też ale już odpiszę, jeśli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż zwrot podatku, to jeszcze tę nie odliczoną część można odliczyć po raz drugi, do wysokości pobranych składek Zus i zdrowotnych na zasadach ogólnych, dołączając odpowiednio załącznik pit/uz.zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 20:08:01)
Temat: Autor: Adam (03-02-2015 20:27:12)
Za mało tu danych jednak, gdyż, jeśli została wdową w ciągu roku podatkowego, to przysługuje możliwość rozliczenia się wspólnie z mężem jeszcze za ten rok...pokaż całą treść
Za mało tu danych jednak, gdyż, jeśli została wdową w ciągu roku podatkowego, to przysługuje możliwość rozliczenia się wspólnie z mężem jeszcze za ten rok podatkowy, natomiast nie może wtedy skorzystać z odliczenia jako osoba samotnie wychowująca w tym samym roku, albo jedno albo drugie, ponadto dochody muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych aby skorzystać z ulgi, męża także, aby skorzystać z odliczenia to najpierw musi być podatek zapłacony aby następnie móc odliczyć inne kwoty , jak nie ma podatku, nie ma odliczenia, samej składki czy to zdrowotnej czy łącznie Zus i zdrowotnej nie można odliczyć bez podatku, poniewaz na podstawie załcznika pit O określa się, sprawdza, czy jeszcze odliczenia dokonać nie całkiem odliczonego podatku można czy też nie, pozdrzwiń
Autor: pit za 2014 (05-02-2015 19:45:42)
Temat: dzieci....
Mój najstarszy się uczy wiec mogę na niego wpisać ulgę prorodzinną ale chłopina w zeszłym roku zarobił kaskę na umowę zlecenie i tera moje zapytanie brzmi jak...pokaż całą treść
Mój najstarszy się uczy wiec mogę na niego wpisać ulgę prorodzinną ale chłopina w zeszłym roku zarobił kaskę na umowę zlecenie i tera moje zapytanie brzmi jak go rozliczyć bo z tego co się orientuje to jak zarobił do 3 tysiaków to mogę go odpisać a jak więcej to już nie . A drugie pytanie w względem ulgi prorodzinnej ( jakieś nowa przypisy weszły podobno w życie ) czy to prawda ze jak odliczam dzieciaki i kwota odliczeń za nie jest wyższa niż zwrot nadpłaconego podatku to czy to prawda że tą różnice pokrywa państwo A i młody jest pelnoletni"zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 19:18:27)
Temat: Autor: gosia26054 (05-02-2015 11:34:44
Z tym , że jeśli jest to umowa -zlecenie to kwota na umowie zlecenie- brutto nie może wynosić więcej niż 3861,25zł, już z kosztami 20% przychodu, natomiast...pokaż całą treść
Z tym , że jeśli jest to umowa -zlecenie to kwota na umowie zlecenie- brutto nie może wynosić więcej niż 3861,25zł, już z kosztami 20% przychodu, natomiast jeśli jest to umowa o pracę to kwota ta nie powinna być większa niż 3200,25(3089+111,25), pozdrzwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 18:38:07)
Temat: Autor: gosia26054 (05-02-2015 11:34:44
Oczywiście, nie jest dochodem kwota stanowiąca koszt jego uzyskania, czyli dochód bruto a nie przychód, pozdr
Autor: Adam (05-02-2015 18:13:41)
Temat: Szkoda że na moje pytanie nie ma odpowiedzi...:(
Autor: Adam (03-02-2015 20:27:12) Temat: Renta rodzinna pobierana przez matkę. Czy matka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym ojcu nie mając innych dochodów niepozostająca w związku małżeńskim przez cały rok...pokaż całą treść
Autor: Adam (03-02-2015 20:27:12) Temat: Renta rodzinna pobierana przez matkę. Czy matka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym ojcu nie mając innych dochodów niepozostająca w związku małżeńskim przez cały rok podczas gdy małżonek przekroczył kwotę umożliwiającą odliczenie ulgi na dzieci samodzielnie może odliczyć podatek w kwocie równej ubezpieczeniu zdrowotnemu opłacanemu przez krus zgodnie z nowymi przepisami?zwiń
Autor: gosia26054 (05-02-2015 11:34:44)
Temat: ulga
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20%...pokaż całą treść
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20% kosztów uzyskania przychodów czyli dochód 3199,20 zwiń
Autor: gosia26054 (05-02-2015 11:24:29)
Temat: ulga
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20%...pokaż całą treść
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20% kosztów uzyskania przychodów czyli dochód 3199,20 zwiń
Autor: fres (05-02-2015 10:57:18)
Temat: niewykorzystana kwota ulgi na dziecko a internet
Witam, Chciałbym rozliczyć ulgę na internet w tym roku oraz na dziecko....nie mam wystarczająco podatku zapłaconego, żeby wykorzystać w całości ulgę na dziecko...czy mogę ulgę na internet rozliczyć...pokaż całą treść
Witam, Chciałbym rozliczyć ulgę na internet w tym roku oraz na dziecko....nie mam wystarczająco podatku zapłaconego, żeby wykorzystać w całości ulgę na dziecko...czy mogę ulgę na internet rozliczyć i dodatkowo zwiększyć tym samym niewykorzystaną kwotę na dziecko? pozdrawiamzwiń
Autor: gosia26054 (05-02-2015 09:19:55)
Temat: ulga
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20%...pokaż całą treść
Czy mogę odliczyć sobie 1112,04 na syna uczy się w szkole średniej ale w 2014 roku zarobił przychód 3999,00 20% kosztów uzyskania przychodów czyli dochód 3199,20 zwiń
Autor: Anika (05-02-2015 08:50:41)
Temat: ulga prorodzinna
Witam serdecznie. Czy wychowując pełnoletnie uczące się jeszcze dziecko mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeśli dziecko otrzymało wysoką nieopodatkowaną darowiznę (na zakup mieszkania).
Autor: pit forma (05-02-2015 02:27:12)
Temat: Autor: Klaudia (04-02-2015 16:36:18)
Ulgę zaliczyć do lipca włącznie , mamie przysługuje także rozliczenie jako osobie samotnie wychowującej za cały rok , co do internetu , to mało, że musi...pokaż całą treść
Ulgę zaliczyć do lipca włącznie , mamie przysługuje także rozliczenie jako osobie samotnie wychowującej za cały rok , co do internetu , to mało, że musi być wystawiony dowód opłaty np. faktura na osobę rozliczającą, to jeszcze wymagane , aby to właśnie ta sama osoba opłacała ją np. przy przelewie, ale tylko dwa lata się odlicza internet kolejno po sobie , jeśli się nie korzystało wcześniej, jakby co pisać na wiater48@o2.pl , pozdr..zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 01:37:47)
Temat: Autor: BLANKA (04-02-2015 12:14:58
godnie z tym, że: Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich: do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach...pokaż całą treść
godnie z tym, że: Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich: do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, ..... Jeśli szkołę prowadzi placówka na podstawie przepisów oświaty, to nie ma przeszkód aby rodzice skorzystali z tej formy rozliczenia. Jest to zapewne liceum zawodowe uzup. dla dorosłych( wieczorowe), pozdr,zwiń
Autor: pit forma (05-02-2015 00:07:52)
Temat: Autor: Koń (04-02-2015 09:12:49
Odniosę się jeszcze do Pani , dobrze Pani opisuje ten stan rodzica ale należy zauważyć tu , ze znaczenie ma kluczowe status rodzinny , faktyczny , nie...pokaż całą treść
Odniosę się jeszcze do Pani , dobrze Pani opisuje ten stan rodzica ale należy zauważyć tu , ze znaczenie ma kluczowe status rodzinny , faktyczny , nie ma znaczenia fakt wychowywania , czy udowadniania wspólnego zamieszkiwania, znaczenie ma po pierwsze, kto jest faktycznym czyt. biologicznym rodzicem tutaj status rodzinny, czyli małżeństwo i do kogo należą dane dzieci, bo ta ulga z założenia przysługuje właśnie rodzicom, teraz na podstawie ustawy i pit warunki , jest faktyczne małżeństwo , więc dochód bierze się wspólny, łączny pod uwagę, dzieci są ale nie wszystkie wspólne (własne) i tu następuje już podział czyli, tak jakby dwa małżeństwa, z innymi dziećmi i każde z rodziców odpisuje tylko na swoje biologiczne dziecio, bo jest tym rodzicem prawnie faktycznym . Zauważyć też trzeba, że limit nie jest mały do odliczenia na dwoje rodziców 112000 zł, i do tego jeszcze składki Zus i zdrowotne to i tak lepiej niż poprzednio było, pozdr . zwiń
Autor: Klaudia (04-02-2015 16:36:18)
Temat: Ulga na dorosłe dziecko.
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama,...pokaż całą treść
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama, chociaż otrzymuję alimenty od Ojca) przysługuje jej ulga na mnie za te miesiące do ukończenia 25 lat? I pytanie poza konkursem... Czy jeśli jestem zameldowana u Mamy a umowa na internet jest na mnie to czy ona może sobie ten internet odliczyć od podatku?zwiń
Autor: Klaudia (04-02-2015 14:06:14)
Temat: Ulga na dorosłe dziecko.
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama,...pokaż całą treść
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama, chociaż otrzymuję alimenty od Ojca) przysługuje jej ulga na mnie za te miesiące do ukończenia 25 lat? I pytanie poza konkursem... Czy jeśli jestem zameldowana u Mamy a umowa na internet jest na mnie to czy ona może sobie ten internet odliczyć od podatku?zwiń
Autor: Klaudia (04-02-2015 13:36:47)
Temat: Ulga na dorosłe dziecko.
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama,...pokaż całą treść
Witam, Jestem studentką 5- tego roku studiów dziennych. W ubiegłym roku (w lipcu) ukończyłam 25 lat. Czy w tym wypadku, jeśli mieszkam z Mamą (a wychowuje mnie sama, chociaż otrzymuję alimenty od Ojca) przysługuje jej ulga na mnie za te miesiące do ukończenia 25 lat? I pytanie poza konkursem... Czy jeśli jestem zameldowana u Mamy a umowa na internet jest na mnie to czy ona może sobie ten internet odliczyć od podatku?zwiń
Autor: BLANKA (04-02-2015 12:14:58)
Temat: PYTANIE
CZYLI JAK MAM 21 LAT I PRZEZ CAŁY 2014 UCZESZCZAŁAM DO LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO (PIATEK-SOBOTA) MOI RODZICE MOGA SKORZYSTAC Z TEJ ULGI?...pokaż całą treść
CZYLI JAK MAM 21 LAT I PRZEZ CAŁY 2014 UCZESZCZAŁAM DO LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO (PIATEK-SOBOTA) MOI RODZICE MOGA SKORZYSTAC Z TEJ ULGI? zwiń
Autor: BLANKA (04-02-2015 12:13:23)
Temat: PYTANIE
CZYLI JAK MAM 21 LAT I PRZEZ CAŁY 2014 UCZESZCZAŁAM DO LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO (PIATEK-SOBOTA) MOI RODZICE MOGA SKORZYSTAC Z TEJ ULGI?...pokaż całą treść
CZYLI JAK MAM 21 LAT I PRZEZ CAŁY 2014 UCZESZCZAŁAM DO LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO (PIATEK-SOBOTA) MOI RODZICE MOGA SKORZYSTAC Z TEJ ULGI? zwiń
Autor: Koń (04-02-2015 09:12:49)
Temat: rodzina patchworkowa2
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem w takim razie że 2+2 dla US nie równa się 4, mimo otrzymania karty dużej rodziny i tego że rodziną wielodzietną jesteśmy. (...pokaż całą treść
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem w takim razie że 2+2 dla US nie równa się 4, mimo otrzymania karty dużej rodziny i tego że rodziną wielodzietną jesteśmy. ( czyli inna ustawa uznała nas za rodzinę , a ta o PIT już nie ) Co więcej - "władza rodzicielska " to jak przeczytałam – prawa i obowiązki, jakie ma względem osoby małoletniej jej rodzic, związane z wychowaniem, pieczą nad jego majątkiem, a także z przedstawicielstwem ustawowym. Majątkiem "tamtych" dzieci zajmie się mój mąż jak nadejdzie czas, ale kurcze to ja piorę im rzeczy , robię kanapki do szkoły,układam do snu, wysłuchuję, prostuję wybryki...tak samo on robi z moimi dziećmi.Nie są to obowiązki zwiiązane z wychowaniem ?Nie sprawujemy pieczy nad nimi wszystkimi ?Może i tak .ale nie jesteśmy "rodzicami".To jest jakaś masakra:-/ Druga masakra- rozumiem,że w sytuacji ,gdyby on miał trójkę dzieci a ja jedno, to wspólne rozliczenie może zniweczyć możliwość odliczenia przeze mnie ulgi na to jedno, bo przekroczymy ( tzn ja z nim) dochód ,mimo że w sumie mamy czworkę? Zaprawdę, stara prawda ponownie pokazała się w ustawie PIT. Jak sam nie zarobisz to nic od nikogo nie dostaniesz. A jak zarobisz i zapłacisz podatek, to też nie dostaniesz:-/ Zła jestem .zwiń
Autor: pit forma (04-02-2015 02:50:10)
Temat: Autor: Koń (03-02-2015 12:59:20
co jest ciekawe tu ,to, to że Ministerstwo dochód dla limitu odliczenia stosuje wspólny jako dla małżeństwa ale dzieci już oddzielnie im liczy, pozdr....pokaż całą treść
co jest ciekawe tu ,to, to że Ministerstwo dochód dla limitu odliczenia stosuje wspólny jako dla małżeństwa ale dzieci już oddzielnie im liczy, pozdr. zwiń
Autor: pit forma (04-02-2015 02:44:16)
Temat: Autor: Koń (03-02-2015 12:59:20
No muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawy Pani przykład niezwykle, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce jednak niż oczekiwać pomocy z telefonu , gdzie...pokaż całą treść
No muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawy Pani przykład niezwykle, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce jednak niż oczekiwać pomocy z telefonu , gdzie ktoś błędnie lub od niechcenia nas zbyć chce. Z sytuacji prawnej Pani wydaje się ubiega jako opiekun prawny tych dwojga pozostałych i tak sam mąż Pani w stosunku do Pani dzieci , ale opiekun prawny jak sama nazwa wskazuje powinien być wyznaczony prawnie, przez Sąd opiekuńczy, rodzicami też nie jesteście wszystkich tych dzieci, więc nie ma tak jakby podstaw do takiego sposobu rozliczenia , nie mniej jednak jest to bardzo dobry przykład , nowy i pokazuje on to jak nie nadążają przepisy za ludźmi, bo tu jak najbardziej powinna nastąpić zmiana , bo niczym się państwo nie różnią od rodziny, która ma wszystkie dzieci własne a przepis tego nie uwzględnił , nie mniej jednak jest dla Pani rozwiązanie, niech się Pani nie obawia, które rozwieje Pani wątpliwości, to jest przykład tematu spod Ministerstwa Finansów: Dochody Państwa Jaworskich wyniosły 160 000 zł. Posiadają wspólnie jedno małoletnie dziecko, ale Pan Jaworski jest również ojcem dwójki dzieci z poprzedniego związku, które obecnie studiują i nie uzyskują żadnych dochodów. W opisanym przykładzie Pani Jaworskiej nie przysługuje prawo do ulgi, bowiem jest rodzicem tylko jednego dziecka i przekroczony został ustawowo określony limit dochodów małżonków wychowujących jedno dziecko. Pan Jaworski, jako ojciec trójki dzieci nie jest objęty tym warunkiem. Odliczy on zatem ulgę na dwoje dzieci z poprzedniego związku (maksymalnie po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko) oraz na trzecie małoletnie dziecko z obecnego związku 166,67 zł miesięcznie zwiń
Autor: pit forma (04-02-2015 02:09:42)
Temat: Autor: bwojciec (03-02-2015 16:41:59
Wszystko tego czy uzyskała dochody powyżej kwoty wolnej od podatku 3089zł na zasadach ogólnych i czy są one opodatkowane....pokaż całą treść
Wszystko tego czy uzyskała dochody powyżej kwoty wolnej od podatku 3089zł na zasadach ogólnych i czy są one opodatkowane. zwiń
Autor: pit forma (04-02-2015 02:06:42)
Temat: Autor: mamba25 (03-02-2015 15:52:14
Prawo do ulgi prorodzinnej nie jest uzależnione od statusu rodzinnego , nie musi być małżeństwo i jak wynika z opisu to Pani zajmuje się dzieckiem i prawo...pokaż całą treść
Prawo do ulgi prorodzinnej nie jest uzależnione od statusu rodzinnego , nie musi być małżeństwo i jak wynika z opisu to Pani zajmuje się dzieckiem i prawo przysługuje wyłącznie Pani do tej jak i drugiej ulgi z tytułu samotnego wychowywania, jak ma Pani dochody opodatkowane według ogólnej skali uzyskiwane.zwiń
Autor: pit forma (04-02-2015 00:29:34)
Temat: Autor: angela (03-02-2015 09:34:50
Ekwiwalent jest przychodem ze stosunku pracy dla pit i jest to zapewne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy , powinna być tu odprowadzona zaliczka oprócz składki zdrowotnej i...pokaż całą treść
Ekwiwalent jest przychodem ze stosunku pracy dla pit i jest to zapewne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy , powinna być tu odprowadzona zaliczka oprócz składki zdrowotnej i powinna Pani otrzymać pit 11, jak nie ma zaliczki to nie ma z czego odliczyć , pzdrzwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 22:26:44)
Temat: Autor: Ania (03-02-2015 08:38:49/Błąd
Błąd jest , Pani mąż nie w ogóle rozliczyć ulgi na dziecko nawet na podstawie tylko załącznika pit O, jak było wcześniej możliwe. "Z...pokaż całą treść
Błąd jest , Pani mąż nie w ogóle rozliczyć ulgi na dziecko nawet na podstawie tylko załącznika pit O, jak było wcześniej możliwe. "Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody: • opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie), • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym." Zatem tylko Pani się należy tutaj , pozdrawiam. zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 20:52:42)
Temat: Autor: Ania (03-02-2015 08:38:49
Jeśli mąż jest na ryczałcie pit 28, to przecież tam odliczać może ulgę jak było do tej pory, ale na nowych zasadach nie rozliczy się jeśli...pokaż całą treść
Jeśli mąż jest na ryczałcie pit 28, to przecież tam odliczać może ulgę jak było do tej pory, ale na nowych zasadach nie rozliczy się jeśli ulga nie jest odliczona całkiem, pit /uz nie ma zastosowania do ryczałtowców. Pani natomiast jak posiada rentę , to na zasadach ogólnych pit 37 może Pani rozliczyć tę dodatkowa ulgę z pit/uz, jeśli będzie czego odliczyć , ponieważ rencista nie opłaca składek ubezpieczeniowych ZUS, wiec tylko ze zdrowotnych będzie można odliczyć po przekroczeniu odliczenia z kwoty podatku. Warto pamiętać iż ulgą można się podzielić i każdy odlicza w swoim zeznaniu ile odpowiada mu , w razie czego podać dane -kwoty i napisać na wiater48@o2.pl, można sprawdzić jak to wychodzi z obliczeń.zwiń
Autor: Adam (03-02-2015 20:27:12)
Temat: Renta rodzinna pobierana przez matkę.
Czy matka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym ojcu nie mając innych dochodów niepozostająca w związku małżeńskim przez cały rok podczas gdy małżonek przekroczył kwotę umożliwiającą odliczenie ulgi...pokaż całą treść
Czy matka pobierająca rentę rodzinną po zmarłym ojcu nie mając innych dochodów niepozostająca w związku małżeńskim przez cały rok podczas gdy małżonek przekroczył kwotę umożliwiającą odliczenie ulgi na dzieci samodzielnie może odliczyć podatek w kwocie równej ubezpieczeniu zdrowotnemu opłacanemu przez krus zgodnie z nowymi przepisami?zwiń
Autor: bwojciec (03-02-2015 16:41:59)
Temat: staż corki studentki
Córka była na stażu wakacyjnym 2014 dotowanym z funduszu z uni europejskiej ,mam pytanie czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną
Autor: mamba25 (03-02-2015 15:52:14)
Temat: ULGA PRORODZINNA
On łozy na dziecko ,ale sie nim nie zajmuje ani sie nie kontaktuje ,dziecko mieszka ze mna, nie jestesmy malzenstwem,ale oboje mamy pelnie praw do wychowywania dziecka,lecz...pokaż całą treść
On łozy na dziecko ,ale sie nim nie zajmuje ani sie nie kontaktuje ,dziecko mieszka ze mna, nie jestesmy malzenstwem,ale oboje mamy pelnie praw do wychowywania dziecka,lecz zajmuje sie dzieckiem wylacznie ja, kto ma prawo do ulgi prorodzinnej ??zwiń
Autor: Koń (03-02-2015 12:59:20)
Temat: rodzina patchworkowa
Wychowujemy czworo dzieci- dwoje jet męża z poprzedniego małżeństwa, dwoje z mojego poprzedniego. Dzieci wszystkie mieszkają z nami , zajmujemy się nimi. "Drugim stronom" po rozwodzie nie odebrano władzy...pokaż całą treść
Wychowujemy czworo dzieci- dwoje jet męża z poprzedniego małżeństwa, dwoje z mojego poprzedniego. Dzieci wszystkie mieszkają z nami , zajmujemy się nimi. "Drugim stronom" po rozwodzie nie odebrano władzy rodzicielskiej ,oba rozwody odbyły się za porozumieniem stron i to dzieci same zdecydowały że chcą mieszkać z nami.Jako samotni rodzice odliczaliśmy całość ulgi za zgodą naszych "ex". Po ślubie nie adoptowaliśmy wzajemnie swoich dzieci, nie tworzyliśmy rodziny zastępczej czy innej opieki prawnej orzeczonej sądownie. Po prostu - wszyscy - tak jak chcieliśmy- po naszym ślubie zamieszkaliśmy razem Czy tym samym przysługuje nam ulga na czwórkę dzieci ( podwyższona) , czy podstawowa dla dwójki dzieci+ podstawowa dla dwójki dzieci)? Po wielu telefonach do US i na infolinię nie jesteśmy mądrzejsi.Wg jednych sprawujemy opiekę, wg drugich nie.Wg jednych władza rodzicielska =opieka, wg innych nie.No i w sumie nie wiemy jak to ugryźć.zwiń
Autor: angela (03-02-2015 09:34:50)
Temat: ulga
do czerwca od stycznia przebywałam na urlopie wychowawczym w czerwcu zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym pracodawca wypłacił mi ekwiwaliwent za urlop w wysokości...pokaż całą treść
do czerwca od stycznia przebywałam na urlopie wychowawczym w czerwcu zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym pracodawca wypłacił mi ekwiwaliwent za urlop w wysokości 623 zł czy moge rozliczyć sie z dzieckiem jesli nie był pobrany podatek a tylko składki zdrowotne zwiń
Autor: Ania (03-02-2015 08:38:49)
Temat: ulgaprorodzinna
Mam pytanie. Mój mąż prowadzi działalność , opłaca ryczałt , ja pobieram rentę czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko
Autor: pit forma (03-02-2015 02:55:46)
Temat: Autor: Gosia (02-02-2015 20:27:06
oczywiście dwóch , jeśli jest Pani samotnie wychowująca , jeśli nie to tylko ulga sama, pozdr/
Autor: pit forma (03-02-2015 02:53:41)
Temat: Autor: Gosia (02-02-2015 20:23:20)
Zasiłek pielęgnacyjny zmienia tyle, że jeśli jest Pani samotnie wychowującą matką, to może Pani jeszcze skorzystać z tego tytułu z rozliczenia się, jeśli nie to...pokaż całą treść
Zasiłek pielęgnacyjny zmienia tyle, że jeśli jest Pani samotnie wychowującą matką, to może Pani jeszcze skorzystać z tego tytułu z rozliczenia się, jeśli nie to nie zmienia tu wiele, a warto zwrócić uwagę, ze jeśli syn nadal uzyska prawo do zasiłku, lub renty socjalnej to znowu będzie miała Pani prawo w następnym roku do rozliczenia z dwóch tytułów, czyli i ulgi i jako samotnie wychowującej matki, pozdrawiam.zwiń
Autor: pit forma (03-02-2015 02:40:01)
Temat: Autor: Gosia (02-02-2015 20:13:03)
Proszę przeglądać odpowiedzi poprzednie także. Liczy Pani do sierpnia włącznie , czyli z wakacjami, jeśli dziecko się nie uczy już potem , jak rozpocznie studia to za...pokaż całą treść
Proszę przeglądać odpowiedzi poprzednie także. Liczy Pani do sierpnia włącznie , czyli z wakacjami, jeśli dziecko się nie uczy już potem , jak rozpocznie studia to za cały rok .zwiń
Autor: Gosia (02-02-2015 20:27:06)
Temat: Ulga prorodzinna
Dziękuję, Mam jeszcze jedno pytanie. Mój syn zakończył edukacje w czerwcu, skończył 18 lat w listopadzie. Pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. do...pokaż całą treść
Dziękuję, Mam jeszcze jedno pytanie. Mój syn zakończył edukacje w czerwcu, skończył 18 lat w listopadzie. Pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. do końca tego roku czy to coś zmienia?zwiń
Autor: Gosia (02-02-2015 20:23:20)
Temat: Ulga prorodzinna
Dziękuję, Mam jeszcze jedno pytanie. Mój syn zakończył edukacje w czerwcu, skończył 18 lat w listopadzie. Pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. do...pokaż całą treść
Dziękuję, Mam jeszcze jedno pytanie. Mój syn zakończył edukacje w czerwcu, skończył 18 lat w listopadzie. Pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł. do końca tego roku czy to coś zmienia?zwiń
Autor: Gosia (02-02-2015 20:13:03)
Temat: Ulga prorodzinna
Mój syn skończył szkołę w czerwcu za jakie mc. mogę odliczyć tą ulgę?
Autor: pit forma (01-02-2015 05:32:15)
Temat: kwota nieodliczona ulgi nie przechodzi na kolejne lata z pit/uz , pit o
Przykład: Jan Kowalski i jego małżonka Janina Kowalska mają łącznie do odliczenia ulgę na dzieci w wysokości 6000 zł. Podatek Jana Kowalskiego wynikający z PIT-37 wynosi 1000...pokaż całą treść
Przykład: Jan Kowalski i jego małżonka Janina Kowalska mają łącznie do odliczenia ulgę na dzieci w wysokości 6000 zł. Podatek Jana Kowalskiego wynikający z PIT-37 wynosi 1000 zł, podatek z zeznania Pani Janiny Kowalskiej wynikającej z PIT-36 to 1500 zł. Łączna wartość składek ZUS wynosi 3000 zł. Dodatkowo Pan Jan składa PIT-28, w którym odliczał ZUS w kwocie 1000 zł. Odejmując od 3000 zł kwotę 1000 zł, małżeństwo posiada limit zwrotu ulgi 2000 zł. Od łącznej kwoty podatku, czyli 2500 zł małżeństwo odjęło ulgę 6000 zł. Pozostało im 3500 zł niewykorzystanej ulgi Limit ZUS wynosi 2000 zł, tyle zatem mogą oni uzyskać z powrotem. Nie będą mogli natomiast odzyskać 1500 zł – kwota ta nie przechodzi również do odliczenia w zeznaniu w następnym roku. zwiń
Autor: pit forma (01-02-2015 05:26:20)
Temat: Autor: pit forma (30-01-2015 03:42:35)/poprawki
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi będzie miała wpływ przy ustalaniu dochodu...pokaż całą treść
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi będzie miała wpływ przy ustalaniu dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Dochodem dla celów świadczeń rodzinnych będą m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e Będą nimi również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli w ramach zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej). Należy więc samemu decydować czy korzystać z niej po obliczeniu jej wstępnie, to jest kwota z pozycji 14 w PIT/UZ, pozdrawiam . zwiń
Autor: pit forma (31-01-2015 15:45:15)
Temat: Autor: iwonal (31-01-2015 11:36:10)
Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki,...pokaż całą treść
Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki, rodzice tracą prawo do ulgi po sierpniu, czyli po okresie wakacji. Z kolei jeśli rozpoczyna naukę w szkole wyższej, to wówczas odliczenie przysługuje za cały rok. Jeśli więc nie będzie kontynuować nauki po maturze - wyższe dzienne lub zaoczne, to liczy Pani do końca wakacji czyli do sierpnia, zwiń
Autor: pit forma (31-01-2015 15:37:25)
Temat: Autor: iwona (31-01-2015 09:13:59
Nie ma znaczenie dochód od dwojga i więcej wychowywanych dzieci...pokaż całą treść
Nie ma znaczenie dochód od dwojga i więcej wychowywanych dzieci zwiń
Autor: iwonal (31-01-2015 11:36:10)
Temat: ulga na maturzyste
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy...pokaż całą treść
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy w amju i czerwcu. Za jakie miesiace przysluguje mi ulga na te dzieci? zwiń
Autor: iwonal (31-01-2015 10:24:28)
Temat: ulga na maturzyste
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy...pokaż całą treść
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy w amju i czerwcu. Za jakie miesiace przysluguje mi ulga na te dzieci? zwiń
Autor: iwonal (31-01-2015 10:20:33)
Temat: ulga na maturzyste
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy...pokaż całą treść
Wychowuje czworke dzieci, dwoje z nich jest pełnoletnie i w roku 2014 konczyły technikum. Rok szkolny dla klas maturalnych zakonczył sie w kwietniu, matura i dyplom zawodowy w amju i czerwcu. Za jakie miesiace przysluguje mi ulga na te dzieci? zwiń
Autor: iwona (31-01-2015 09:13:59)
Temat: zwrot podatku za 2dzieci
Czy moge odliczyc od podatku ulge za 2dzieci przy dochodach wyzszych niz 112000 za 2014rok?
Autor: pit forma (30-01-2015 03:42:35)
Temat: Autor: Asia (10-01-2015 23:26:36)
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Dlaczego , zwrot ulgi może być traktowany jak zwrot podatku , który nie...pokaż całą treść
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł? Dlaczego , zwrot ulgi może być traktowany jak zwrot podatku , który nie stanowi ponownego dochodu zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 03:39:09)
Temat: Autor: nina (10-01-2015 23:36:40)
Wcześniej nie było nawet możliwości odliczania a właściwie bardziej poprawnie zwrotu od oskładkowań Zus i składki zdrowotnej , obecnie zasada jest taka , żeby można było...pokaż całą treść
Wcześniej nie było nawet możliwości odliczania a właściwie bardziej poprawnie zwrotu od oskładkowań Zus i składki zdrowotnej , obecnie zasada jest taka , żeby można było "więcej" odliczyć, to trzeba mieć opłacone składki, czyli odliczamy od tego o sami sobie wypracujemy , nie licząc na nic od nikogo, pozostałe odliczenie od podatku ulgi pozostaje, czyli tez od własnej pracy zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 03:11:30)
Temat: Autor: ania (11-01-2015 15:12:28)
Jeśli osoba dana ma niski dochód to wczesnej mogła tylko odliczyć od niskiego także podatku tym razem ma możliwość odliczenia więcej bo składki Zus i składkę zdrowotną...pokaż całą treść
Jeśli osoba dana ma niski dochód to wczesnej mogła tylko odliczyć od niskiego także podatku tym razem ma możliwość odliczenia więcej bo składki Zus i składkę zdrowotną , ulga nie przepada w następnych latach także Od zeznania za 2014 r. możliwe jest ubieganie się o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi. W deklaracjach składanych w roku 2015 (za 2014 r.) wniosek składa się na druku PIT/UZ. Takie działanie ma na celu pomoc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym. Odliczyć można kwotę , która jednak nie przekracza sumy składek Zus i zdrowotnych rozliczanych w danym roku w zeznaniu podatk. przez podatnika. zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:55:34)
Temat: Autor: lena (11-01-2015 17:00:34)
Nie jest prawdą , że jakoby osoby nie pracujące korzystają pełniej z przedmiotowej ulgi, ponieważ aby móc ją jakkolwiek odliczyć trzeba posiadać dochód i to nie...pokaż całą treść
Nie jest prawdą , że jakoby osoby nie pracujące korzystają pełniej z przedmiotowej ulgi, ponieważ aby móc ją jakkolwiek odliczyć trzeba posiadać dochód i to nie mały aby następnie móc odliczyć ulgę od podatku a także obecnie od składek Zus i zdrowotnej, co zaś do Pani sytuacji rodzinnej , to jeśli dwoje Pani dzieci są pełnoletnie, nie uczą się już i pracują , to same się rozliczają, jako osoby dorosłe i ulga tylko może Pani przysługiwać na pierwsze nie pełnoletnie dziecko , jeśli znowu Pani nie przekracza dochodu w wysokości 56000 zł rocznie , jeśli sama Pani wychowuje lub 112000 zł, jeśli pozostaje Pani w małżeństwie i dochody te są opodatkowane w skali podatkowej na zasadach ogólnych .zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:33:26)
Temat: Autor: monia123 (16-01-2015 11:04:37)
Oczywiście dlaczego nie, jeśli tylko opłacone ma Pani składki i jest to dochód opodatkowany na zasadach ogólnych .
Autor: pit forma (30-01-2015 02:30:04)
Temat: Autor: kasia (16-01-2015 17:34:53
To Pani przysługuje odliczenie a nie dziecku za studia...pokaż całą treść
To Pani przysługuje odliczenie a nie dziecku za studia zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 02:27:57)
Temat: Autor: Joanna (16-01-2015 17:54:12
Już sie pojawiała ta odpowiedź, na pierwsze liczy Pani od początku roku na drugie od miesiąca urodzenia włącznie
Autor: pit forma (30-01-2015 02:24:39)
Temat: Autor: Beata (18-01-2015 19:38:28
Jeśli pierwszy syn ukończył naukę i zapewne jest pełnoletni a Pani osiągnęła dochód powyżej 56000 to należy to określić jako ulga na jedno dziecko, która tu...pokaż całą treść
Jeśli pierwszy syn ukończył naukę i zapewne jest pełnoletni a Pani osiągnęła dochód powyżej 56000 to należy to określić jako ulga na jedno dziecko, która tu nie ma miejsca już , jeśli nie pozostaje Pani w związku małżeńskimzwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:52:22)
Temat: Autor: magda (18-01-2015 23:47:08)
Na pełnoletnie dzieci, nie pobierające nauki nie więcej niż do ukończ. 25 lat, nie ma odliczenia ulgi i samo to dziecko powinno rozliczyć się...pokaż całą treść
Na pełnoletnie dzieci, nie pobierające nauki nie więcej niż do ukończ. 25 lat, nie ma odliczenia ulgi i samo to dziecko powinno rozliczyć się zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:45:54)
Temat: Autor: Anna (19-01-2015 18:38:09
Nie może mieć miejsca odliczenie jak Pani przedstawia, ojciec zbyt mało czasu poświęca na faktycznie wychowywanie, czy sprawowanie opieki nad dzieckiem , dziecko zapewne zamieszkuje faktycznie z...pokaż całą treść
Nie może mieć miejsca odliczenie jak Pani przedstawia, ojciec zbyt mało czasu poświęca na faktycznie wychowywanie, czy sprawowanie opieki nad dzieckiem , dziecko zapewne zamieszkuje faktycznie z matką i to przez nią jest wychowywane Sąd matce powierzył władzę rodzicielską też zapewne zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:39:22)
Temat: Autor: ANISKUP (20-01-2015 20:25:15
Przy wychowywaniu więcej niż jednego dziecka nie ma limitu o którym Pan wspomina, nie ma miejsca też takie obliczanie jak Pan przedstawił tu
Autor: pit forma (30-01-2015 01:31:39)
Temat: Autor: Goska (20-01-2015 21:27:14)
jak najbardziej tu dochód i jego rodzaj opodatkowania ma znaczenie niż etat sam...pokaż całą treść
jak najbardziej tu dochód i jego rodzaj opodatkowania ma znaczenie niż etat sam zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:28:25)
Temat: Autor: Ola (21-01-2015 20:08:26
Jak najbardziej, ze względu na niską zaliczkę, dużo Pani nie zyska ale na skutek nowych przepisów będzie Pani mogła odliczyć także składki Zus, a to się opłaci...pokaż całą treść
Jak najbardziej, ze względu na niską zaliczkę, dużo Pani nie zyska ale na skutek nowych przepisów będzie Pani mogła odliczyć także składki Zus, a to się opłaci na pewno Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy: składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym), składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym). U Pani sama składka ZUS pokryje odliczenie w tym przypadku już zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 01:18:17)
Temat: Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:18:58)
Musi być wykazany dochód, nie ma odliczenia dla pitu zerowego
Autor: pit forma (30-01-2015 01:12:53)
Temat: Autor: tilo23 (27-01-2015 17:37:53)
Tak odlicza Pan na pierwsze za cały rok , a drugie proporcjonalnie czyli za cały miesiąc grudzień. Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi,...pokaż całą treść
Tak odlicza Pan na pierwsze za cały rok , a drugie proporcjonalnie czyli za cały miesiąc grudzień. Odliczenie w kwocie wyższej niż podstawowa (92,67 zł miesięcznie) przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. - Wystarczy jeden dzień w roku opieka nad więcej niż jednym dzieckiem Dla prawa do ulgi nie będzie miało zatem znaczenia, czy dziecko urodziło się w styczniu czy też w grudniu danego roku. Jeżeli drugie i kolejne dziecko urodzi się w trakcie roku – prawo do ulgi przysługuje bez obowiązku liczenia limitu dochodów na którekolwiek z dzieci.zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 00:41:20)
Temat: Autor: Sandra (27-01-2015 22:17:38
Pani Sandro , ten partner to przede wszystkim ojciec dziecka, a Pani jest matką czyli obydwoje jesteście rodzicami i tym bardziej sprawujecie władzę rodzicielską. nad dzieckiem Prawo...pokaż całą treść
Pani Sandro , ten partner to przede wszystkim ojciec dziecka, a Pani jest matką czyli obydwoje jesteście rodzicami i tym bardziej sprawujecie władzę rodzicielską. nad dzieckiem Prawo do ulgi przysługuje bowiem za faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem a nie jest zależne od statusu rodzinnego - władza rodzicielska co do zasady powstaje z mocy prawa wraz z narodzinami dziecka i przysługuje obojgu rodzicom z mocy prawa. Zmienić to może jedynie Sąd, a to, że ulga przysługuje nie tylko małżonkom funkcjonuje od początku istnienia ulgi prorodzinnej. Jedynie rodzice zastępczy muszą być małżeństwem, aby wspólnie skorzystać z ulgi zwiń
Autor: pit forma (30-01-2015 00:10:12)
Temat: Autor: KAMA (28-01-2015 08:37:42
Oczywiście , że tak ponieważ limit kwoty dotyczy oboje rodziców łącznie, a państwo pozostają w związku małżeńskim i kwestia porozumienia dotycząca podziału ulgi należy do...pokaż całą treść
Oczywiście , że tak ponieważ limit kwoty dotyczy oboje rodziców łącznie, a państwo pozostają w związku małżeńskim i kwestia porozumienia dotycząca podziału ulgi należy do państwa wyłącznie, ważne jest to aby co najmniej jeden rodzic miał dochód aby odliczyć ulgę.zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 23:52:45)
Temat: uwagi ogólne
DOCHODY PEŁNOLETNICH DZIECI Warto też zwrócić uwagę, iż do dochodów rodziców nie wlicza się dochodów pełnoletnich dzieci, pełnoletnie dziecko, zdolne do czynności prawnych ,które osiągnęło dochód nawet w...pokaż całą treść
DOCHODY PEŁNOLETNICH DZIECI Warto też zwrócić uwagę, iż do dochodów rodziców nie wlicza się dochodów pełnoletnich dzieci, pełnoletnie dziecko, zdolne do czynności prawnych ,które osiągnęło dochód nawet w wysokości nie przekraczającej kwoty wolnej od podatku - 3089 zł wg ogólnej skali, czyli uprawniającej do ulgi prorodzinnej i ulgi samotnego rodzica jest zobowiązane do samodzielnego rozliczenia się , czyli dochody pełnoletnich dzieci nie wlicza się ani dla potrzeb ulgi prorodzinnej , ani samotnego wychowywania, gdyż te ulgi z założenia są preferencyjne dla rodzica, który je wychowuje a nie łącznie dla nich obydwojga. DOCHODY MAŁOLETNICH Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku) dolicza się do dochodów rodziców lub opiekunów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Dochody małoletniego dziecka z jego własnej pracy, np. 17 latka pracującego na umowę zlecenie, nie mogą być wykazane w zeznaniu podatkowym rodziców.zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 23:12:32)
Temat: do Małgorzata (28-01-2015 09:40:05)
Ależ co stoi na przeszkodzie aby Pani się mogła rozliczyć tak nadal, jeśli wcześniej Pani tak rozliczała się , należy tu oczywiście podkreślić ponownie, że wiek...pokaż całą treść
Ależ co stoi na przeszkodzie aby Pani się mogła rozliczyć tak nadal, jeśli wcześniej Pani tak rozliczała się , należy tu oczywiście podkreślić ponownie, że wiek Pani dziecka nie ma tu znaczenia, jeśli pobiera ono rentę socjalną, czy nawet zasiłek pielęgnacyjny. Ważne jest też to, że ma Pani prawo do dwóch odliczeń, gdyż przy rozliczeniu osoby samotnie wychowującej dziecko ma Pani również prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na dziecko. zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 22:52:24)
Temat: nauka i wakacje
"Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki,...pokaż całą treść
"Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, do okresu nauki wlicza się również wakacje. Jeśli więc dziecko po szkole średniej nie kontynuuje nauki, rodzice tracą prawo do ulgi po sierpniu, czyli po okresie wakacji. Z kolei jeśli rozpoczyna naukę w szkole wyższej, to wówczas odliczenie przysługuje za cały rok. Z kolei jeśli dziecko kończy naukę po uzyskaniu tytułu licencjata, to rodzice prawo do odpisu tracą po październiku, czyli z chwilą zakończenia letniej przerwy na uczelniach wyższych. Z kolei studia magisterskie, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, kończą się z chwilą złożenia egzaminu dyplomowego ewentualnie – w momencie złożenia ostatniego, wymaganego planem studiów egzaminu (np. w przypadku medycyny) lub zaliczenia ostatniej, przewidzianej planem studiów praktyki (farmacja). prawo do ulgi mają pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę zarówno w kraju, jak i za granicą. To oznacza, że wyjazd dziecka na naukę poza krajem nie pozbawia rodziców prawo do ulgi." zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 22:40:16)
Temat: Jeszcze do żanety i nie tylko
to jest przy założeniu, że jest to pierwsze dziecko, przy trzecim i kolejnym kwoty są odpowiednio wskazane z tabeli i proporcjonalne do miesięcy pozostających w...pokaż całą treść
to jest przy założeniu, że jest to pierwsze dziecko, przy trzecim i kolejnym kwoty są odpowiednio wskazane z tabeli i proporcjonalne do miesięcy pozostających w danym roku. zwiń
Autor: pit forma (29-01-2015 21:51:43)
Temat: streszczenie tekstu na stronie
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13) Temat: dziecko urodzone w sierpniu Pani odlicza za cały miesiąc urodzenia , czyli sierpień i kolejne miesiące "Przepisy mówią, że prawo do ulgi nabywa się w...pokaż całą treść
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13) Temat: dziecko urodzone w sierpniu Pani odlicza za cały miesiąc urodzenia , czyli sierpień i kolejne miesiące "Przepisy mówią, że prawo do ulgi nabywa się w miesiącu, w którym urodziło się dziecko. Wówczas wysokość odpisu liczy się proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie dziecko spędziło w danym roku w gospodarstwie domowym. Przykładowo – jeśli w sierpniu urodzi się pierwsze dziecko, rodzice będą mieli prawo do odpisania 463,35 zł (czyli pięciokrotności kwoty 92,67zł, czyli miesięcznego odpisu na dziecko)." Ze żródła: http://pit.infor.pl/dzial/rozliczenia_osob_fizycznych/ulga_na_dzieci/688334,ulga_na_dziecko_pelnoletnie_uczace_sie_lub_studiujace.html zwiń
Autor: Iwona752 (29-01-2015 21:31:00)
Temat: do żanety
Dziecko urodzone w sierpniu ma wliczony caly sierpien czyli odliczasz 5 m-cy x 92,67
Autor: pit forma (29-01-2015 20:45:33)
Temat: streszczenie tekstu na stronie
Ogólne streszczenie opisu strony jest takie : Aby skorzystać z ulgi należy skorzystać z powyższej tabeli ważne , czy jesteśmy sami , czyli pojedyńczo wychowujemy czy pozostajemy w...pokaż całą treść
Ogólne streszczenie opisu strony jest takie : Aby skorzystać z ulgi należy skorzystać z powyższej tabeli ważne , czy jesteśmy sami , czyli pojedyńczo wychowujemy czy pozostajemy w małżeństwie, bo tu ma wpływ dochód, ale :, - dla dwojga lub więcej dzieci dzieci, dla singli jak i dla małżeństw dochód nie ma znaczenia dla skorzystania z ulgi, - przy jednym, dziecku single dochód poniżej lub równy 56000 zł , a małżeństwa podobnie równo lub mniej 112000 zł - rocznie. - dochody rodzica sumuje się ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających , dochodów opodatkowanych liniowo 19% i tych wg zasad ogólnych - skali podatkowej, następnie zsumowane z tych tytułów dochody odejmuje od zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne - to ma tylko znaczenie przy jednym dziecku , jak obliczyć limit dochodu dla rodziców , jako porównanie dochodów -jak jest więcej niż jedno dziecko w rodzinie, a np. osiągnęło ono pełnoletność i nie uczy się już , lub ożeniło się, wyszło za mąż poniżej w wieku poniżej 18 lat lub osiągnęło wiek 25 lat i ukończyło naukę w szkole wyższej lub pełnoletnie dziecko, które zarobiło w ciągu roku powyżej kwoty wolnej od podatku , czyli 3089 zł na zasadach ogólnych lub z dochodów papierów wartościowych, to ulga na te dziecko nie przysługuje , pełnoletnie dziecko nie może osiągać tez dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym z wyjątkiem najmu prywatnego opodatkowanego w ten sposób, dochodów opodatkowanych liniowo podatkiem 19% , podatkiem tonażowym przykład: jak jest np. troje dzieci i jakieś dziecko traci prawo do ulgi z ww. przyczyn, to w tabeli ile odliczyć na te pozostałe dwoje, patrzymy na tabelkę dla dwojga dzieci itd. - Jeśli dziecko się uczy do 25 lat lub w szkole, to jeśli ono kończy naukę, to należy rozliczyć prawo do ulgi do końca miesiąca nauki lub w przypadku studentów do końca posiadania statusu studenta np. końca września ostatniego roku studiów inne zasady to : -korzystanie z ulgi prorodzinnej nie przeszkadza rozliczyć się dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci -aby się rozliczyć trzeba posiadać dochód, opłacać składki -tylko od dochodu opodatkowanego w zasad ogólnych odliczamy ulge czyli pit 37 i przedsiebiorcy pit 36, inne dochody wym, powyżej liczą się tylko do obliczenia dochodu dla korzystania z tej ulgi - W przypadku rozwodu i separacji prawnej podział ulgi między rodzicami odbywa się zatem w stosunku miesięcznym, rozliczenie dzienne ulgi 1 /30 kwoty miesiacznej za każdy dzień ma miejsce tylko przy przejmowaniu praw nad dzieckiem, "przy przejściu władzy na osoby z zewnątrz, np. opiekuna, rodzinę zastępczą – podział ulgi następuje w stosunku dziennym"zwiń
Autor: Żaneta (28-01-2015 19:39:13)
Temat: dziecko urodzone w sierpniu
Moja córcia urodziła się w sierpniu w jaki sposób i czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej??? jak to obliczyć???
Autor: Małgorzata (28-01-2015 09:40:05)
Temat: ulga na dorosłe dziecko mające znaczny stopień nieopełnosprawności
samotnie wychowuję dorosłe dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, posiadające przyznaną rentę socjalną na stałe - czy przysługuje mi nadal ulga prorodzinna i czy nadal mogę...pokaż całą treść
samotnie wychowuję dorosłe dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, posiadające przyznaną rentę socjalną na stałe - czy przysługuje mi nadal ulga prorodzinna i czy nadal mogę się rozliczać wspólnie z dzieciemzwiń
Autor: KAMA (28-01-2015 08:37:42)
Temat: ULGA
CZY JEŻELI ROZLICZAMY SIĘ Z MĘŻEM ODDZIELNIE, TO MOŻE ON SKORZYSTAĆ Z ULGI NA DWOJE DZIECI (PIT UZ)...pokaż całą treść
CZY JEŻELI ROZLICZAMY SIĘ Z MĘŻEM ODDZIELNIE, TO MOŻE ON SKORZYSTAĆ Z ULGI NA DWOJE DZIECI (PIT UZ) zwiń
Autor: Sandra (27-01-2015 22:17:38)
Temat: Bezrobotna i pracujący
Żyje z partnerem w nieformalnym związku i mamy wspólne dziecko. Jednakże tylko on nas utrzymuje, a ja jestem bezrobotna zarejstrowana w urzędzie pracy. Czy partner będzie mógł...pokaż całą treść
Żyje z partnerem w nieformalnym związku i mamy wspólne dziecko. Jednakże tylko on nas utrzymuje, a ja jestem bezrobotna zarejstrowana w urzędzie pracy. Czy partner będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej?zwiń
Autor: tilo23 (27-01-2015 17:37:53)
Temat: Ulga na dwoje dzieci
Chciałem tylko potwierdzić: jeśli dobrze zrozumiałem, pojawienie się drugiego dziecka nawet 30 grudnia 2014 powoduje, że limit dochodowy na odliczenie podatku z tytułu pierwszego dziecka przestaje być...pokaż całą treść
Chciałem tylko potwierdzić: jeśli dobrze zrozumiałem, pojawienie się drugiego dziecka nawet 30 grudnia 2014 powoduje, że limit dochodowy na odliczenie podatku z tytułu pierwszego dziecka przestaje być brany pod uwagę? Czyli mając od grudnia dwójkę dzieci przysługuje mi pełne odliczenie na pierwsze dziecki i jedno-miesięczne na drugie - niezależnie od zarobków?zwiń
Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:23:26)
Temat: Pity zerowe
Czy przysługuje ulga na dzieci
Autor: Małgorzata (27-01-2015 09:18:58)
Temat: Pity zerowe
Czy przysługuje ulga na dzieci
Autor: Ola (21-01-2015 20:08:26)
Temat: ulga prorodzinna
Pracuję na 1/2 etatu a zaliczki na podatek pobrano 96zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 1381,92 a zdrowotne 674,16. Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Czy ja także...pokaż całą treść
Pracuję na 1/2 etatu a zaliczki na podatek pobrano 96zł. Składki na ubezpieczenie społeczne 1381,92 a zdrowotne 674,16. Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Czy ja także będę mogła skorzystac z tej ulgi?zwiń
Autor: Goska (20-01-2015 21:27:14)
Temat: ulga a etat
Czy pracując na 1/4 lub1/2 etacie mogę również odliczyć ulgę proprodzinna?
Autor: ANISKUP (20-01-2015 20:25:15)
Temat: ULGA NA 3 DZIECI
W sierpniu przekroczyłem z żoną limit 112 000 zł dopuszczalny do odjęcia ulgi na 3 dzieci. Czy możemy odliczyć ją za 8...pokaż całą treść
W sierpniu przekroczyłem z żoną limit 112 000 zł dopuszczalny do odjęcia ulgi na 3 dzieci. Czy możemy odliczyć ją za 8 m-cy tj od stycznia do sierpnia 92,67+92,67+166,67 x8m-cy=2816,08?zwiń
Autor: Anna (19-01-2015 18:38:09)
Temat: Dziecko z pierwszego związku
Czy w przypadku jeśli mąż ma dziecko z pierwszego związku (nie miał ślubu), ma ustalone widzenia przez sąd 2 razy w miesiącu tylko, interesuje się dzieckiem, płaci...pokaż całą treść
Czy w przypadku jeśli mąż ma dziecko z pierwszego związku (nie miał ślubu), ma ustalone widzenia przez sąd 2 razy w miesiącu tylko, interesuje się dzieckiem, płaci regularnie ale nie może widywać dziecka, bo matka się nie zgadza, może rozliczyć połowę kwoty?zwiń
Autor: magda (18-01-2015 23:47:08)
Temat: ulga prorodzinna
moje pełnoletnie dziecko było na stażu z urzędu pracy od ktorego nie miala odprowadzanego podatku a teraz przez jeden miesiąc grudzien w 2014 roku miala dochody...pokaż całą treść
moje pełnoletnie dziecko było na stażu z urzędu pracy od ktorego nie miala odprowadzanego podatku a teraz przez jeden miesiąc grudzien w 2014 roku miala dochody w pracy w wysokosci 1230zl, czy moge odliczyć ulgę na to dziecko ,jest to czwarte dziecko reszta jest niepełnoletnia i nie zarabia zwiń
Autor: Beata (18-01-2015 20:45:44)
Temat: ulga na dziecko
czy mogę odliczyć ulgę na dzicko,które uczy się w szkole zawodowej o ośiąga dochód uczniowski, z którego rozlicza sie pitem 36
Autor: Beata (18-01-2015 19:38:28)
Temat: czy mogę odliczyć część ulgi
Sama wychowuję dwóch synów i jeden z nich w sierpniu zakończył naukę ( niezdana matura), którą zamierza kontynuować po zdaniu jej w tym roku. Nie osiąga on...pokaż całą treść
Sama wychowuję dwóch synów i jeden z nich w sierpniu zakończył naukę ( niezdana matura), którą zamierza kontynuować po zdaniu jej w tym roku. Nie osiąga on żadnych dochodów i jest na moim utrzymaniu. Drugi syn uczy się nadal.Mój dochód w 2014 roku przekroczył 56.000 zł. Czy mogę skorzystać z ulgi na któregoś z synów?zwiń
Autor: Joanna (16-01-2015 17:54:12)
Temat: Nabycie prawa w ciagu roku
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od...pokaż całą treść
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od poczatku roku a tylko za mlodsze od sierpnia?zwiń
Autor: kasia (16-01-2015 17:34:53)
Temat: ulga prorodzinna
czy można odliczy ulgę na dziecko jeśli ono studiuje zaocznie i jeszcze czy to dziecko może sobie odliczyc opłate za studia
Autor: Joanna (16-01-2015 16:50:06)
Temat: Nabycie prawa w ciagu roku
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od...pokaż całą treść
Jak obliczyc ulge jesli prawo do niej nabylo sie w ciagu roku?drugie dziecko urodzilo sie w sierpniu. Czy za dwoje licze od sierpnia, czy za starsze od poczatku roku a tylko za mlodsze od sierpnia?zwiń
Autor: monia123 (16-01-2015 11:04:37)
Temat: czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz...pokaż całą treść
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz zwiń
Autor: monia123 (16-01-2015 10:59:39)
Temat: czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz...pokaż całą treść
czy mogę rozliczyc sie na dziecin jesli 3miesiace bylam na umowie zlecenie? nie wiem jak to dziala. proszę o jakąś podpowiedz zwiń
Autor: ja (14-01-2015 17:11:43)
Temat: do Ania
O czym ty piszesz? Zasiłek rodzinny z MOPS 96 zł na dziecko i 100zł raz w roku na wyprawkę szkolną
Autor: Ania (14-01-2015 11:59:47)
Temat: "Matko"
Matko, kiepsko się starasz przy ósemce dzieci, niektóre kobiety potrafią wyciągnąć z ops 2000zł przy czwórce dzieci. Pozdrawiam
Autor: matka (14-01-2015 10:13:55)
Temat: zawiść
czego wy zazdrościcie tym co mało zarabiają? ja mam 8 dzieci pracowałam za najniższą krajową teraz jestem na wychowawczym400zł i rodzinnego mam niecałe 1000zł bo moje...pokaż całą treść
czego wy zazdrościcie tym co mało zarabiają? ja mam 8 dzieci pracowałam za najniższą krajową teraz jestem na wychowawczym400zł i rodzinnego mam niecałe 1000zł bo moje dwie córki poszły na dzienne studia. . a te ulgi to dla bogaczy i karty dużych rodzin też dla bogaczy, dla ludzi ze wsi i dla rolników co,bo są rolnicy co mają mało pola .pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących a szczególnie za najniższą krajową.zwiń
Autor: bubu (12-01-2015 16:48:13)
Temat: rzeczywistość
Bo osoby bezrobotne wychowujące dzieci mają szansę na inne świadczenia ( rodzinne, mops, gops....) a rodzice pracujący, których dochód przekracza próg nawet o 0,5zł nie maja prawa...pokaż całą treść
Bo osoby bezrobotne wychowujące dzieci mają szansę na inne świadczenia ( rodzinne, mops, gops....) a rodzice pracujący, których dochód przekracza próg nawet o 0,5zł nie maja prawa do niczego, to chociaż pozostaje im ta ulga....... Poza tym nikomu się nie dogodzi.....zawsze ktoś będzie niezadowolony.zwiń
Autor: lena (11-01-2015 17:00:34)
Temat: ulga
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku....pokaż całą treść
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku. To teraz kombinatorzy pójdą do pracy na dwa miesiące, zgarną rodzinne a jeszcze państwo im dopłaci ulgę na dzieci. Dlaczego osoby pracujące są dyskryminowane? Osobiście mam trójkę dzieci, z których dwoje w zeszłym roku poszło do pracy i co nie będe mogła odliczyć najmłodszego? Jak to jest? Nie dostaje rodzinnego a dziecka też sobie nie odlicze?zwiń
Autor: lena (11-01-2015 16:56:03)
Temat: ulga
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku....pokaż całą treść
Dla czego osoby mniej zarabiające maja dostać i rodzinne i ulgę? Przecież jeśli ktoś mniej zarabiał to otrzymywał rodzinne, a osoby zarabiające odpisywały sobie dzieci od podatku. To teraz kombinatorzy pójdą do pracy na dwa miesiące, zgarną rodzinne a jeszcze państwo im dopłaci ulgę na dzieci. Dlaczego osoby pracujące są dyskryminowane? Osobiście mam trójkę dzieci, z których dwoje w zeszłym roku poszło do pracy i co nie będe mogła odliczyć najmłodszego? Jak to jest? Nie dostaje rodzinnego a dziecka też sobie nie odlicze?zwiń
Autor: ania (11-01-2015 15:12:28)
Temat: kiełbasa przedwyborcza
Czyli jak ktoś ma niskie dochody, to ma też pobrane niskie składki na Zus, do wysokości których będzie mógł odliczyc niewykorzystaną ulgę. O ile ma oczywiście umowę o...pokaż całą treść
Czyli jak ktoś ma niskie dochody, to ma też pobrane niskie składki na Zus, do wysokości których będzie mógł odliczyc niewykorzystaną ulgę. O ile ma oczywiście umowę o pracę. Czyli biedny nadal pozostaje biednym. Więc nie liczcie na uzyskanie tej niewykorzystanej ulgi.zwiń
Autor: nina (10-01-2015 23:36:40)
Temat: dyskryminacja ludzi na umowach śmieciowych i osób bezrobotnych
Do cholery, to są ulgi na dzieci. Dlaczego są dyskryminowane dzieci ludzi pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych???? A czy dziecko bezrobotnych rodziców jest jakieś gorsze? bo na takie dzieci...pokaż całą treść
Do cholery, to są ulgi na dzieci. Dlaczego są dyskryminowane dzieci ludzi pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych???? A czy dziecko bezrobotnych rodziców jest jakieś gorsze? bo na takie dzieci też nie będzie zwrotu niewykorzystanej ulgi. Wystarczyłąby drobna zmiana w ustawie. Aby zwrot nie był limitowany kwotą składek na ZUS. No ale rząd chce zabłysnąc przed wyborami, a jednocześnie za dużo dla rodzin z dziecmi nie wypłacic. zwiń
Autor: Asia (10-01-2015 23:26:36)
Temat: ulga prorodzinna
A co z zasiłkiem rodzinnym po wypłacie ulgi?Traci się do niego prawo bo dochód wzrósł?
Autor: v (09-01-2015 22:52:32)
Temat: to oszustwo
Miała byc pomoc dla biednych rodzin. Dlaczego można otrzymac ulgę tylko do kwoty składek na ZUS????? Czyli jak ktoś pracuje na umowę o dzieło, bo innej pracy nie ma...pokaż całą treść
Miała byc pomoc dla biednych rodzin. Dlaczego można otrzymac ulgę tylko do kwoty składek na ZUS????? Czyli jak ktoś pracuje na umowę o dzieło, bo innej pracy nie ma to ma..... gooowno a nie ulgę na dzieci. Podobnie jest z bezrobotnymi. Nic nie dostaną. Niestety kolejne oszustwo a nie pomoc dla biednych rodzin. W każdym kraju są wyższe zasiłki rodzinne a nie 96 zł na dziecko, to kpina. I dlatego właśnie Polki rodzą i wychowują dzieci za granicą. zwiń
Autor: marcel890 (08-01-2015 19:22:47)
Temat: ulga na dzieci a bezrobocie
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni?...pokaż całą treść
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni? zwiń
Autor: marcel890 (08-01-2015 19:19:20)
Temat: ulga na dzieci a bezrobocie
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni?...pokaż całą treść
Czy ulge na dzieci otrzymaja rodzice bezrobotni? zwiń
Autor: natalia (08-01-2015 12:34:57)
Temat: do marzeny
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i...pokaż całą treść
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i też proszę o konkretną odpowiedz??? zwiń
Autor: natalia (08-01-2015 12:08:34)
Temat: do marzeny
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i...pokaż całą treść
moim zdanie mozesz sie starac pracujac na umowie zlecenie tylko ze w 2014 a nie 2013 i jesli były skladki wszystkie opłacone ale mogę się mylić i też proszę o konkretną odpowiedz??? zwiń
Autor: kasia (05-01-2015 19:49:25)
Temat: ryczałt i podatek dochodowy
Witam, jestem na urlopie macierzyńskim od lipca (urodziłam 4-te dziecko) mam umowę o pracę, mąż od kwietnia 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie...pokaż całą treść
Witam, jestem na urlopie macierzyńskim od lipca (urodziłam 4-te dziecko) mam umowę o pracę, mąż od kwietnia 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się w formie ryczałtu. Czy mamy prawo do ulgi na dzieci?zwiń
Autor: dawis (04-01-2015 16:10:55)
Temat: czy państwo mi zwróci pieniądze jeżel ulga prorodzinna jest wyższa niż mój podatek
:)
Autor: marzena (04-01-2015 00:31:30)
Temat: rozliczenie
Mam pytanie mam czwórkę dzieci i wychowuje je sama w 2013 pracowałam na umowe zlecenie czy mogę sie starac o zwrot za dzieci
Autor: Karolina (03-01-2015 23:25:34)
Temat: własna działalność - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Witam prowadzę działalność na zasadach ryczałty ew. Mąż jest rencistą. W czasie roku korzystałam z zwolnienia lekarskiego. Mamy trójkę dzieci. Czy mamy prawo do ulgi na dzieci ?
Autor: ania (02-01-2015 22:47:49)
Temat: urodzony 24
urodzilam 24 maja dlatego mam pytanie jaki okres obejmuje ulga?
Autor: kinga (02-01-2015 14:34:39)
Temat: Ulga podatkowa dla dziecka które zdawało w roku 2014 mature
Ile miesiećy takie dziecko mogę odliczyć od podatku? Do czerwca kiedy odebrało wyniki matury czy do wrzesnia kiedy odebrało wyniki egzaminu zawodowego? Czy też do dnia kiedy...pokaż całą treść
Ile miesiećy takie dziecko mogę odliczyć od podatku? Do czerwca kiedy odebrało wyniki matury czy do wrzesnia kiedy odebrało wyniki egzaminu zawodowego? Czy też do dnia kiedy odebrało świadectwo ukończenia szkoły?zwiń
Autor: Gosia (01-01-2015 22:01:15)
Temat: mam 5 dzieci
mam pytanie czy rolnik placacy krus uyzska ulge na dzieci
Autor: bart (01-01-2015 19:03:58)
Temat: do Iwcia:
Wg kalkulatora to tak - ale polecam na przyszłość zalegalizować swoje dochody....pokaż całą treść
Wg kalkulatora to tak - ale polecam na przyszłość zalegalizować swoje dochody. zwiń
Autor: Marcin (29-12-2014 22:09:27)
Temat: studiuje i pracuje, dopiero skończyłem liceum
mam aktualnie 19 lat (lipiec), od czerwca do połowy września pracowałem na umowie zlecenie, od połowy wrześnie mam umowę o pracę a także od października studiuje zaocznie...pokaż całą treść
mam aktualnie 19 lat (lipiec), od czerwca do połowy września pracowałem na umowie zlecenie, od połowy wrześnie mam umowę o pracę a także od października studiuje zaocznie na uniwersytecie, ale skoro mam własny dochód to czy moi rodzice mogą sobie cokolwiek odliczyć od podatku czy już nic ? i czy ja w związku ze studiami jestem w stanie coś uzyskać ?zwiń
Autor: aga216 (29-12-2014 15:41:16)
Temat: umowa na 1/2 etatu
mam pytanie mąż pracuje na 1/2 etatu, ja nie pracuję, wychowujemy razem dziecko 4 letnie, rozliczymy się wspólnie, czy będziemy mogli odliczyć ulgę na dziecko
Autor: Asia (29-12-2014 09:57:05)
Temat: ulga po rozwodzie
Witam, mam pytanie - jestem po rozwodzie. Mam 6-letniego syna, który mieszka ze mna. Były mąż ma ustalone widzenia dwa razy w tygodniu po 2 godziny oraz...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie - jestem po rozwodzie. Mam 6-letniego syna, który mieszka ze mna. Były mąż ma ustalone widzenia dwa razy w tygodniu po 2 godziny oraz co drugi weekend ( z każdym miesiącej coraz rzadziej zabiera syna w wyznaczonym terminie ) , płaci również ( choć nie w terminie ) zasądzone przez sąd alimenty w wysokości 350zł . Czy przysługuje mu odliczenie ulgi prorodzinnej w wysokości 50% i 50% ja? Tak robiliśmy do tej pory lecz pomimo obietnic, że kupi dziecku to co obiecał za te pieniądze nigdy tego nie robił. zwiń
Autor: Iwcia (22-12-2014 17:42:25)
Temat: zatrudnienie na 1/2 etatu mały dochod
mam 1/2 etatu m-cznie po 650 zł i jedno dziecko na utrzymaniu z męzem nie pracujacym czy będzie nalezała mi sie ta ulga czy mamy zaniskie dochody...pokaż całą treść
mam 1/2 etatu m-cznie po 650 zł i jedno dziecko na utrzymaniu z męzem nie pracujacym czy będzie nalezała mi sie ta ulga czy mamy zaniskie dochody do odliczenia???zwiń
Autor: marcinpawel (18-12-2014 11:35:32)
Temat: opieka nad dzieckiem
mam pytanie, od grudnia 2013 roku opiekuję ( wychowuje)dziecko , ale dopiero od czerwca jestem prawnym opiekunem zatwierdzonym przez sąd, dodam że matka dziecka nie łoży na...pokaż całą treść
mam pytanie, od grudnia 2013 roku opiekuję ( wychowuje)dziecko , ale dopiero od czerwca jestem prawnym opiekunem zatwierdzonym przez sąd, dodam że matka dziecka nie łoży na nie i nie wychowuje dziecka, czy przysługuje mi pełna ulgazwiń
Autor: Ewa (12-12-2014 09:56:16)
Temat: ulga prorodzinna
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na...pokaż całą treść
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na pół etatu, osoągam niewielkie dochody. Jaka jest możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej? Jesli jest to w jakiej wysokości?zwiń
Autor: Ewa (12-12-2014 08:32:49)
Temat: ulga prorodzinna
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na...pokaż całą treść
Moje pytanie: nigdy nie korzystaliśmy z żadnych ulg, ponieważ mój maż jest opodatkowany podatkiem zryczałtowanym, ja nie pracowalam- mamy 3 dzieci. Od stycznia 2014 roku pracuje na pół etatu, osoągam niewielkie dochody. Jaka jest możliwość odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej? Jesli jest to w jakiej wysokości?zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:27:59)
Temat: do Agnieszki
ulgę ściągamy z potrąconych zaliczek na podatek, a jeżeli one nie wystarczą to ze składek społecznych i zdrowotnych wykazywanych w PIT. Zatem jeżeli nie masz dochodu podlegającego...pokaż całą treść
ulgę ściągamy z potrąconych zaliczek na podatek, a jeżeli one nie wystarczą to ze składek społecznych i zdrowotnych wykazywanych w PIT. Zatem jeżeli nie masz dochodu podlegającego opodatkowaniu, to na zmianach nie skorzystasz.zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:20:05)
Temat: do Moniki
wychowując 1 dziecko w związku partnerskim: - z ojcem dziecka, to twój lub partnera dochód jeżeli nie przekracza 56.000zł to z ulgi na dziecko korzystacie, jak się...pokaż całą treść
wychowując 1 dziecko w związku partnerskim: - z ojcem dziecka, to twój lub partnera dochód jeżeli nie przekracza 56.000zł to z ulgi na dziecko korzystacie, jak się dogadacie, ale łącznie do wysokości 1112,04zł rocznie; w sytuacji jeżeli twój dochód nie przekracza 56.000zł a ojca dziecka przekracza, to z ulgi oczywiście ty możesz skorzystać w pełnej wysokości (nie ma tu zastosowania limit małżonków, czyli łączny dochód 112.000zł); - jeżeli twój partner nie jest ojcem twojego dziecka, to nawet możesz rozliczyć się jako samotny rodzic, a tu limit twojego dochodu jest 112.000złzwiń
Autor: agnieszka (11-12-2014 12:24:57)
Temat: ulga prorodzinna
mam pytanie wyhowuje 8 dzieci jestem zonata z drugim mam z poprzedniego malrzenstwa syna z orzeczeniem o niepelnosprawnosci pobieram alimenty rodzinne i swiadczenie na dziecko niepetnosprawne maz...pokaż całą treść
mam pytanie wyhowuje 8 dzieci jestem zonata z drugim mam z poprzedniego malrzenstwa syna z orzeczeniem o niepelnosprawnosci pobieram alimenty rodzinne i swiadczenie na dziecko niepetnosprawne maz od 2 lat niepracuje nierozliczamy sie bo niemamy z czego prosze napisac czy mi cos sie nalezy i czy opeka tam gdzie pobieram swiadczenie powiadomi mie o zlozeniu pitu czy nienalezy mi sie przy 8 dzieci pozdrawiamzwiń
Autor: Łukasz (10-12-2014 20:26:40)
Temat: ulga prorodzinna
@Monika ulga w konkubinacie przysługuje tak samo jakbyście byli małżeństwem, oboje macie pełne prawa do dziecka i macie prawo do odliczenia 50/50
Autor: basia Koszarska (10-12-2014 15:31:06)
Temat: ulgi
Mamy z mężem trójkę dzieci ja jestem na urlopie macierzynskim przez caly rok maz jest na umowie stalej na najnizsza krajowa czy nam sie nalezy cala kwota...pokaż całą treść
Mamy z mężem trójkę dzieci ja jestem na urlopie macierzynskim przez caly rok maz jest na umowie stalej na najnizsza krajowa czy nam sie nalezy cala kwota jaka mozna odpisac od podatku? Na troje dziecizwiń
Autor: gosia (08-12-2014 18:39:45)
Temat: ulga prorodzinna
Mam pytanie czy mam prawo do ulgi na 2 dzieci mamy rente rodzinna nie pracuje jestem opiekunem niepelnosprawnego dziecka...pokaż całą treść
Mam pytanie czy mam prawo do ulgi na 2 dzieci mamy rente rodzinna nie pracuje jestem opiekunem niepelnosprawnego dziecka zwiń
Autor: Monika (07-12-2014 22:15:40)
Temat: ulga prorodzina
Jak mają rozliczać się związki partnerskie?, nic o tym nie piszecie, proszę o odpowiedź
Autor: Daniel (06-12-2014 23:49:31)
Temat: ulga prorodzinna
Pani Justyno jesli dzieci nie ukonczyly 25 lat i maz nie zarabia w roku wieciej jak 112.000 zl to jak najbardziej wam sie nalezy!...pokaż całą treść
Pani Justyno jesli dzieci nie ukonczyly 25 lat i maz nie zarabia w roku wieciej jak 112.000 zl to jak najbardziej wam sie nalezy! zwiń
Autor: Bartek (05-12-2014 16:46:31)
Temat: jjjj
Wlasnie podobne pytanie mam jak P. Justyna, ja pracuje, zona pozostaje na bezrobociu i wychowuje dzieci, to teraz pytanie czy nam ta ulga sie nalezy, moim zdaniem...pokaż całą treść
Wlasnie podobne pytanie mam jak P. Justyna, ja pracuje, zona pozostaje na bezrobociu i wychowuje dzieci, to teraz pytanie czy nam ta ulga sie nalezy, moim zdaniem tak, ale moge byc w bledzie.. prosze o odpowiedz jakiejs osoby ktora ma o tym pojeciezwiń
Autor: iza (05-12-2014 08:40:52)
Temat: ulga prorodzinna
witam chcialam zapytac czy otrzymamay ulge mamay 4 dzieci maz jest na umowie najnizsze dochody od lutego ja od czerwca taka sama umowa skladki sa normalnie odprowadzane
Autor: Justyna (03-12-2014 12:36:47)
Temat: ulga prorodzinna
Mój mąż pracuje ja wychowuję troje dzieci w tym jedno niepełnosprawne czy taka ulga mam się należy myślę że nie.
Autor: gośka (02-12-2014 13:37:33)
Temat: ulga na dzieci
a co jeśli oboje rodziców jast bezrobotnych?
Autor: Ania (02-12-2014 12:39:50)
Temat: Niby lepiej a dalej nie tak jak być powinno.
Mam troje dzieci i przebywam na urlopie wychowawczym. Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Jednak też nic nie dostanę, bo pracodawca nie opłaca za mnie składek. Chore...
Autor: matka 4 dzieci (02-12-2014 09:26:58)
Temat: mąż bez pracy
mąż nie pracuje od kiedy otwozylam dzialalnosc na ryczalcie slabo zarabialam i niestarczalo mi aby utrzymac 6 osobową rodzine wkoncu zamknelam niewiem co dalej przydałabysie ta...pokaż całą treść
mąż nie pracuje od kiedy otwozylam dzialalnosc na ryczalcie slabo zarabialam i niestarczalo mi aby utrzymac 6 osobową rodzine wkoncu zamknelam niewiem co dalej przydałabysie ta ulga kupilabym dzieciom łuzeczko aby nie spali w czworo a tu nic nie dostane smutno mi że panstwo zapomnialo o nas i o rolnikachzwiń
Autor: Ewelina (01-12-2014 18:19:40)
Temat: ulga prorodzinna
I jak zwykle ludzie nie pracujący nie mający się z czego rozliczać są niczym. Mimo trójki dzieci nic nie dostanę... A jak mam pracować skoro nikt nie...pokaż całą treść
I jak zwykle ludzie nie pracujący nie mający się z czego rozliczać są niczym. Mimo trójki dzieci nic nie dostanę... A jak mam pracować skoro nikt nie zatrudni na umowę matkę z małymi dziećmi. Nam zarejestrowanym w PUP nic się nie należy.... Chory kraj. zwiń
Autor: anna (28-11-2014 08:55:05)
Temat: ulga na dzieci dla wszystkich!!!
właśnie że będzie można dostać od państwa zwrot podatku za dwójke, trojke i więcej dzieci tylko trzeba będzie złożyc odpowiedni druk do swojego urzedu skarbowego PIT-UZ. ja...pokaż całą treść
właśnie że będzie można dostać od państwa zwrot podatku za dwójke, trojke i więcej dzieci tylko trzeba będzie złożyc odpowiedni druk do swojego urzedu skarbowego PIT-UZ. ja mam dwoje dzieci i niskie dochody wiec w koncu dostane pelna kwote za moje dziecizwiń
Autor: Darek (27-11-2014 12:00:07)
Temat: ulga na dzieci nie dla wszystkich!!!
Dali niby zwrot ulgi (ewidentnie kielbasa wyborcza), ale Ci najbiedniejsi i tak z tego nie skorzystają bo nie mają opłacanego zusu czy skladek zdrowotnych ( a to...pokaż całą treść
Dali niby zwrot ulgi (ewidentnie kielbasa wyborcza), ale Ci najbiedniejsi i tak z tego nie skorzystają bo nie mają opłacanego zusu czy skladek zdrowotnych ( a to jest warunkiem uzyskania zwrotu ) Moja zona bezrobotna , ja pracuje na smieciowe umowy, łacznie podatku zapłacę ok 1200 i tyle dostanę zwrotu a nie 4200 (trójka dzieci) czyli nic się nie zmieniło w stosunku do 2013. Czyli z ulgi skorzystają Ci co im się i tak dobrze wiedzie zwiń
Autor: Borys (26-11-2014 23:41:59)
Temat: zarabiające dziecko
Cóż, jak zawsze ludzie operatywni,chcący zdobywać doświadczenie są karani, a dokładnie ich rodzice, gdy przekroczenie kwoty o 1 zł i zarobi 3090, pięcio osobowa rodzina jako całość...pokaż całą treść
Cóż, jak zawsze ludzie operatywni,chcący zdobywać doświadczenie są karani, a dokładnie ich rodzice, gdy przekroczenie kwoty o 1 zł i zarobi 3090, pięcio osobowa rodzina jako całość w plecy ma 2 tys zł, a kwota wolna od podatku nie jest waloryzowana od 5 lat, ale chyba można przeznaczyć tę złotówkę na jakąś fundację i będzie dobrze, tylko trzeba to chyba zrobić do końca roku kalendarzowegozwiń
Autor: Magdalena (17-11-2014 11:29:30)
Temat: ulga prorodzinna
Jak rozliczyć ulgę w przypadku gdy rozliczamy się osobno, mamy razem 3 dzieci przy czym jedno jest moje z poprzedniego związku. Mąż ma ok 2000 popranego podatku...pokaż całą treść
Jak rozliczyć ulgę w przypadku gdy rozliczamy się osobno, mamy razem 3 dzieci przy czym jedno jest moje z poprzedniego związku. Mąż ma ok 2000 popranego podatku a ja cały rok jestem bez dochodu (urlop wychowawczy)?? zwiń
Autor: jan (27-10-2014 18:02:37)
Temat: ulga na dzieci
co zrobic jak matka samotna wychowuje 4 dzieci i nie zadnych opodatkowanych dochodow (zyje z zasilkow) moze wystarczy popracowac np1 dzien
Autor: Paweł (22-09-2014 11:49:48)
Temat: Opieka nad dzieckiem?
Co jeśli opiekę nad trzecim dzieckiem sprawowałem tylko przez 14 dni miesiąca ? Czy mam zaliczyć to jako cały miesiąc czy też pominąć
Autor: Agnieszka (28-08-2014 14:39:49)
Temat: ulga prorodzinna
A jak rozliczę ulgę prorodzinną w sytuacji gdy, w maju moje najstarsze dziecko (20 lat) zdało maturę ale w tym roku nie podjęło studiów i na ten...pokaż całą treść
A jak rozliczę ulgę prorodzinną w sytuacji gdy, w maju moje najstarsze dziecko (20 lat) zdało maturę ale w tym roku nie podjęło studiów i na ten moment również nie osiąga dochodów? Poza pełnoletnim dzieckiem jest jeszcze dwójka małoletnich. zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj