Pobierz e-pity 2020

Podatek liniowy

Piotr Szulczewski 22.09.2008 10:00 (aktualizacja: )

Wybór formy liniowej podatku interesuje wyłącznie podatników osiągających wysokie kwoty dochodów rocznych. W przypadku pozostałych podatników ta forma nie jest natomiast opłacalna.

Zasady ogólne (18% i 32%)Podatek liniowy (19%)
Podstawa opodatkowaniaPodatekPodstawa opodatkowaniaPodatek

50.000 zł

8.444

50.000 zł

9.500 zł

90.000 zł

16.271

90.000 zł

17.100 zł

100.000 zł

19.471

100.000 zł

19.000 zł

150.000 zł

35.471

150.000 zł

28.500 zł


*w obu przypadkach zaokrąglony do pełnych złotych podatek nie obejmuje odliczenia składki zdrowotnej

Wyboru rozliczenia liniowego dokonać należy na CEiDG-1 – w przypadku rozpoczęcia działalności jest to integralna część tego wniosku, w przypadku zmiany formy opodatkowania – należy dokonać jego aktualizacji składając niezależne od CEiDG-1 oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Aktualizacji dokonać mogą zarówno osoby, które rejestrowały działalność składając wniosek CEiDG-1, jak również osoby rozpoczynające działalność wcześniej, przed wprowadzeniem formularza. Nie należy natomiast składać wniosku aktualizującego na CEiDG-1, a wyłącznie do organu skarbowego. Prawo nie przewiduje w tym zakresie formularza, stąd możliwa jest forma pisma podatnika, w którym wskazuje on dokonanie takiego wyboru.

Sprawdź, kiedy warto skorzystać z liniowej formy opodatkowania

Wyboru podatku liniowego w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku w CEiDG-1, dokonać należy do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Późniejsza zmiana formy w ciągu roku nie jest dopuszczalna.

Jeżeli natomiast dochodzi do zmiany formy opodatkowania – zgłoszenia dokonać należy do 20 stycznia roku, za który podatnik rozliczać się będzie w formie liniowej.

Jednokrotne złożenie wniosku o zastosowanie podatku liniowego powoduje, że również w latach kolejnych u podatnika zastosuje się liniowe zasady rozliczeń. Jeżeli podatnik chce zrezygnować z tej formy – musi do 20 stycznia danego roku złożyć do właściwego miejscowo organu skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji. Opodatkowanie liniowe zakłada, że podatnik rozlicza koszty podatkowe, które obniżają wartość przychodu podatnika. Niemniej jednak podatnik oprócz kosztów uzyskania przychodu nie może – inaczej niż przy ogólnych zasadach opodatkowania – rozliczać:

  • Kwoty wolnej od podatku (czyli wartości 556.02 zł odliczanej od obliczonego przez podatnika podatku),
  • Ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej, związanej z zarobkami uzyskiwanymi za granicą.

Opodatkowanie liniowe nie wyklucza również rozliczeń straty podatkowej poniesionej w latach ubiegłych, również w latach, w których rozliczano się w formie skali podatkowej. Rocznie możliwe jest odliczenie nie więcej niż 50% straty wykazanego w danym roku.

Prawo do rozliczenia podatkiem liniowym nie przysługuje podatnikom, którzy, uzyskali z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnicy lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W takim przypadku podatnicy tracą prawo do opodatkowania liniowego i są obowiązani do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku według skali podatkowej, a gdyby wystąpiła zaległość podatkowa - również odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Nie ma możliwości, by podatnik stosujący tę formę rozliczenia podatków uzyskiwał w ramach działalności gospodarczej przychody opodatkowane były według skali podatkowej. Innymi słowy wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niemniej jednak możliwe jest wybrania rozliczenia liniowego, a oprócz tego uzyskiwania przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej lub cywilnej, w których wspólnicy opodatkowani są według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że prowadząc działalność:

  • indywidualnie oraz łącznie z tym w formie spółki jawnej lub cywilnej,
  • w dwóch lub większej ilości spółek jawnych lub cywilnych

- podatnik może stosować zasady ogólne oraz formę ryczałtową z dochodów z każdej z nich. Nie zastosuje jednak w jakiejkolwiek z tych spółek zasad ogólnych (podatku według skali).

Z opodatkowania podatkiem liniowym korzystać mogą wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Powoduje to przede wszystkim próbę rozliczania jako działalność gospodarcza przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, m.in. w związku z działalnością:

  • artystyczną, literacką, naukową, trenerską, oświatową i publicystyczną, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu czy stypendiów sportowych,
  • wykonywaną podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

W tym zakresie próby optymalizacji na zasadach spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej nie dają podstaw do stosowania stawki liniowej w działalności. Konieczne jest stosowanie zasad ogólnych (skali podatkowej).