Zasady opłacania ryczałtu ewidencjonowanego

Gazeta Podatkowa

Osoby fizyczne, które jako formę opodatkowania w działalności gospodarczej wybierają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należny podatek dochodowy od przychodów firmowych zobowiązane są obliczać samodzielnie i bez wezwania wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego. Podstawowa zasada przewiduje regulowanie go poprzez dokonywanie miesięcznych wpłat. Jednak część ryczałtowców, po spełnieniu ustawowo określonych warunków, może należny podatek regulować w systemie wpłat kwartalnych.

Wpłaty miesięczne dla wszystkich

Podatnik, który w wykonywaniu działalności gospodarczej zdecydował się korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, generalnie oblicza i opłaca go za każdy miesiąc prowadzenia tej działalności. Ustawodawca nie przewidział tu żadnego limitu przychodów, do którego byłby on zwolniony z tego obowiązku, co oznacza, że opłaca go od każdej przysłowiowej złotówki. Ryczałt za dany miesiąc powinien zostać obliczony i wpłacony na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (przypomnijmy, że ryczałtowcy składają roczne zeznania PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym).


Źródło: shutterstock.com

Podstawę opodatkowania, której podstawową składową wyznaczają uzyskane przychody, ryczałtowiec ustala na podstawie zapisów dokonywanych w prowadzonej przez siebie ewidencji przychodów. Szczegółowe zasady jej prowadzenia oraz warunki, jakim powinna odpowiadać, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów... (Dz. U. z 2021 r. poz. 2414). Ewidencja przychodów powinna być prowadzona według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Podatnik zobowiązany jest do zbroszurowania prowadzonej przez siebie ewidencji przychodów oraz ponumerowania kolejno jej kart.

Zasadniczo zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisów w ewidencji należy dokonywać w porządku chronologicznym, na podstawie dowodów, nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn ewidencji sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

Z rozporządzenia wynika, że ewidencję przychodów należy prowadzić rzetelnie i niewadliwie. Ewidencję (z zastrzeżeniami wynikającymi z tego aktu prawnego) uznaje się za rzetelną, gdy dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, a za niewadliwą - jeśli prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz przepisami omawianego rozporządzenia.


Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów (...) dostępne jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Cztery razy na rok

Uprawnienie do opłacania ryczałtu w danym roku podatkowym raz na kwartał dotyczy tylko ryczałtowców, którzy spełniają ustawowe kryteria. Możliwość wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego w tej formie mają bowiem wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro. Limit 200.000 euro przelicza się na złote stosując średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ średni kurs euro obowiązujący w dniu 1 października 2021 r. wyniósł 4,5941 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2021), to prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2022 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2021 r. nie przekroczyły kwoty 918.820 zł, tj. 200.000 euro × 4,5941 zł.

Gdy uprawniony podatnik, czyli taki, który spełnia ustawowe kryteria do opłacania kwartalnego ryczałtu, w 2022 r. zdecyduje się na ten tryb opłacania zobowiązań w podatku dochodowym, będzie go przekazywał na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania (art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Sposób informowania o wpłatach kwartalnych

Wybierając kwartalne regulowanie ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik zobligowany jest do zawiadomienia fiskusa o podjętej decyzji. Podatnik o tym sposobie opłacania podatku informuje urząd skarbowy w rocznym zeznaniu PIT-28 składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. W efekcie przedsiębiorca korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który wybierze opłacanie kwartalnego ryczałtu na 2022 r., zgłosi ten fakt fiskusowi dopiero w PIT-28 za 2022 r.

Bez względu na sposób opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego (miesięcznie, kwartalnie) od kwoty należnego ryczałtu w 2022 r. przedsiębiorcy nie odliczają już w przeciwieństwie do lat poprzednich - zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.)


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 2022-02-07

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

RyczałtFormy opodatkowaniaPłatnik PIT