Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Karta podatkowa - co warto wiedzieć, o czym trzeba pamiętać

Ewelina Czechowicz

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego. W tym miejscu warto wskazać, że nie opłaca się jej na mikrorachunek.

Karta podatkowa - kiedy i dla kogo?

Karta podatkowa jest prostą formą opodatkowania. Nie wymaga od przedsiębiorców prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie podatnicy rozliczający się w tej formie opodatkowania, zobowiązani są do przekazywania fiskusowi informacji niezbędnych do wymiaru podatku oraz prowadzenia w sposób rzetelny dokumentacji.

Osoby  korzystające z karty podatkowej zobowiązani są do wydawania na żądanie klienta rachunków i faktur sprzedaży towaru lub wykonania usługi oraz muszą przechowywać kopie dokumentów.  Zobowiązani są jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać ich kopie.

Decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty

Po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej podatnik zaczyna odprowadzać ustalony w niej podatek, dotychczas zapłacony w roku podatkowym podatek dochodowy ma prawo zaliczyć na poczet karty podatkowej. Gdyby podatnik chciał zostać na zasadach wcześniejszej formy opodatkowania lub dokonać zmiany może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej jej wysokość. Jednie nie będzie mógł podatnik wrócić do opodatkowania na zasadach podatku liniowego.

Co kiedy urząd wydał decyzję negatywną?

W sytuacji, gdy fiskus wydał decyzję odmowną i uznał, że brak jest zastosowania opodatkowania, podatnik musi wybrać inną formę opodatkowania:

 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone dla podatników ryczałtu,
 2. podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Dodatkowo, podatnik który utracił prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej musi prowadzić księgi  i ewidencję zaczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja negatywna.

Obowiązki podatnika korzystającego z karty podatkowej

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek informowania fiskusa o wszelkich zmianach jakie zaszły w ich działalności od czasu złożenia wniosku o PIT-16. Na przekazanie informacji podatnik ma 7 dni, niezbędne informacje które trzeba przekazać organowi podatkowemu, to te które wpływają na utratę prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty lub mają wpływ na wysokość podatku.

Będą to zmiany w zakresie:

 • zatrudnienia,
 • miejsca prowadzenia działalności,
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych,
 • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych,
 • liczby sprzedawanych posiłków domowych,
 • liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.

Niezgłoszenie w siedmiodniowym terminie zmian danych powodujących utratę prawa do karty, ewentualnie wpływających na podwyższenie podatku, skutkuje wygaśnięciem decyzji w sprawie karty podatkowej.

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jeśli podatnik zgłosi przerwę w prowadzeniu działalności najpóźniej w jej pierwszym i przedostatnim dniu ma prawo do obniżenia karty podatkowej za cały okres przerwy trwającej nieprzerwanie, co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

W przypadku zwolnienia chorobowego zgłoszenia przerwy należy dokonać najpóźniej w dniu wznowienia działalności. W przypadku zawieszenia działalności obniżenie przysługuje w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia, bez obowiązku zgłoszenia.

Stawki karty podatkowej – gdzie je znaleźć i od czego zależą?

W Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił obowiązujące w 2020 r.:

 • stawki karty podatkowej,
 • kwotę rocznego przychodu, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności (67.621 zł w 2020 roku).

Do 30 listopada 2020 r. minister finansów wskaże stawki karty podatkowej na 2021 r.

Pełna lista stawek (MONITOR POLSKI 2019 R. POZ. 1141)

Karta podatkowaFormy opodatkowania