Zasady ogólne opodatkowania PIT

21.02.2013 10:00 (aktualizacja: )

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne oświadczenia ze strony podatnika w zakresie wyboru formy opodatkowania, podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudniony) opodatkowany zostanie na zasadach ogólnych – według skali podatkowej.

Ta forma rozliczeń pozwala na płacenie podatku w wysokości 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł oraz według stawki 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania. Kwotę podatku można obniżyć o przewidziane w ustawie o podatkach dochodowych ulgi i odliczenia.  Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wybierając zasady ogólne podatnik nie musi składać w trakcie roku podatkowego deklaracji z wyliczeniem kwot zaliczek na podatek. Jedynym obowiązkiem jest złożenie do 30 kwietna następnego roku deklaracji podatkowej za dany rok. Dodatkowo w trakcie roku podatnik, wybierając miesięczny lub kwartalny system opłacania zaliczek podatkowych ma obowiązek obliczać i wpłacać terminowo na konto organu podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Prawidłowe wyliczenie zaliczek wymaga ustalenia podstawy opodatkowania, którą podatnik ustala poprzez:

  • ustalenie przychodu należnego, nawet jeśli jeszcze nie został faktycznie otrzymany z danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału) – zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 14 ustawy o PIT,
  • ustalenie wartości poniesionych kosztów, które zostały poniesione celem uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie należą do tzw. kosztów negatywnych, których nie można rozliczać podatkowo,
  • ustalenie wartości dochodu poprzez odjęcie od przychodu z danego okresu – kosztów jego uzyskania, rozliczanych w danym okresie,
  • ustalenie podstawy opodatkowania za dany okres – poprzez odjęcie od dochodu – ulg i odliczeń (w tym zapłaconych składek ubezpieczeniowych), a także straty ponoszonej w latach poprzednich, którą można odliczyć w tym roku (nie więcej niż 50% wykazanej straty),
  • ustalenie wartości zaliczki na podatek, korzystając z kwoty wolnej od podatku (556,02 zł) a po jej przekroczeniu - korzystając ze skali podatkowej 18 i 32%,
  • obniżeniu zaliczki o zapłacone składki zdrowotne.

Zarówno podstawa opodatkowania, jak i kwota zaliczek powinna być zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób że 50 gr i więcej zaokrągla się w górę a kwoty do wysokości 50 gr pomija się.  

Zaliczki płatne są do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień do 20 stycznia chyba że wcześniej podatnik rozliczy dany rok podatkowo (złoży deklarację podatkową). Zasady te obowiązują od rozliczenia za 2012 r., wcześniej bowiem istniała zasada rozliczeń  w grudniu zaliczki w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Istnieją ograniczenia co do płatności zaliczek w kasie urzędu – przedsiębiorcy powinni płatności dokonywać korzystając z przelewów bankowych.