Zasady księgowości

  Karta podatkowa 2022/2023

  Redakcja PIT.pl

  Rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej dotyczy tylko części przedsiębiorstw. Kartę podatkową opłacać mogą tylko podmioty o niewielkiej ilości zatrudnionych osób i wyłącznie działające w branżach wskazanych poniżej.

  >>> Stawki karty podatkowej 2023. Obwieszczenie MF

  Rozliczenie kartą podatkową wymaga:

  • złożenia nie później niż do 20 stycznia danego roku wniosku PIT-16, na podstawie którego organ podatkowy ustala wysokość karty podatkowej do zapłaty w danym roku,
  • złożenia PIT-16A jako deklaracji rocznej, nie później niż do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

  Jak i kiedy płacić podatek na karcie podatkowej?

  Podatek płaci się:

  • bez wezwania w terminie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
  • za grudzień - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

  Opodatkowanie kartą podatkową pozbawia ulg

  Wybór karty podatkowej powoduje, że podatnik nie może korzystać z ulg podatkowych. Kartę podatkowa w 2022 r. obniżona może być o 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej.

  W jakiej wysokości zapłacę podatek na karcie podatkowej?

  Wysokość podatku wyznaczana jest w drodze decyzji, a zatem po złożeniu PIT-16, podatnik otrzymuje decyzję z wymiarem podatku. Decyzję wydaje się odrębnie dla każdego roku - jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników. Jeżeli podatnik raz złożył PIT-16, to nie ma obowiązku składać w kolejnym roku po raz kolejny tego wniosku o kartę podatkową. Decyzja w tym przypadku wydawana jest ponownie na podstawie pierwotnie złożonego wniosku.

  Decyzja odmowna. Jaki podatek płacić?

  Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo
  • podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

  Rezygnacja z karty podatkowej

  Podatnik może też sam zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. W takiej sytuacji jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

  • ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo
  • właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

  Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany wpłacić - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej - różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach za okres od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

  Co oznacza brak decyzji z wymiarem podatku?

  Do dnia otrzymania decyzji wyznaczającej kartę podatkową podatnicy nie płacą podatku. Natomiast ci wszyscy, którzy już wybrali opodatkowanie kartą i w kolejnym roku kontynuują tę płatność w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

  Uwaga!

  Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

  Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

  Od czego zależy wysokość podatku na karcie podatkowej?

  Wysokość podatku opłacanego kartą podatkową zależy od wielkości miejscowości prowadzenia działalności oraz ilości zatrudnionych osób i rodzaju tych osób.

  Każdą zmianę trzeba zgłosić do US

  W przypadku zmian w zatrudnieniu oraz zasadach prowadzenia działalności podatnik jest zobowiązany zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności, według ustalonego wzoru, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Składa zatem ponownie PIT-16 wskazując odpowiednie zmiany i oczekuje na ponowną decyzję co do karty podatkowej.  

  Podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  • we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalne do opodatkowania kartą (wymienionych w jednej z 12 części tabeli zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym),
  • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (specjalistyczne - czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

  • prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,
  • osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

  - z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

  Przy działalności w kilku dopuszczalnych branżach lub w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najwyższy stan zatrudnienia.

  Karta podatkowaRozliczenie rocznePodatek PITFormy opodatkowaniaPłatnik PIT