PIT-y roczne 2015
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

1% podatku dla OPP

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

<< Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego >>

 

Ile można zyskać?

Tak naprawdę podatnik nie zyska nic – ale też nic nie straci – a może bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika jest więc bardziej moralny.

Podmioty uprawnione - czyli kto może przekazać 1%

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.


W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach).

Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.

1% podatku a darowizna

Darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Choć faktycznie „darujemy” nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. A zatem nie należy w żaden sposób łączyć 1% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, na kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.

Kwota 1% podatku

Podatnik przekazać może nie więcej niż 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Oznacza to przede wszystkim, że do niego należy decyzja czy będzie to cały 1%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część tej kwoty – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1%. Jeżeli przekazuje kwotę 1% to w deklaracji nie należy wpisywać „1%”, tylko faktyczną kwotę w złotówkach, jaką się przekazuje, stanowiącą np. 1% podatku lub mniej.

Wykazana kwota 1% musi wynikać albo z zeznania albo też później może być skorygowana i wynikać z korekty zeznania złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwiecień, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1% można złożyć do końca maja 2016 r. U podatników rozliczających ryczałt termin złożenia zeznania mija z końcem stycznia, więc do końca lutego można taką korektę przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Podatek wynikający z deklaracji musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Istotne jest to przede wszystkim w przypadku podatników, których zaliczki roczne były pobierane w kwocie niższej niż zobowiązanie za dany rok. Musi być on zapłacony w całości w stosunku do kwoty 1%, którą mamy przekazać (np. podatek 1000 zł – 10 zł przekazane; nie może być 990 zł podatku zapłacone a wniosek jest o 10 zł).

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (8,70 zł). Jeżeli taka zaległość występuje – to nie powoduje ona problemu z rozliczeniem 1% w całej kwocie. Zaległość ponad tę kwotę musi być opłacona.

Kwota 1% podatku może również wynikać z korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej. Nie ma zatem obowiązku podawać organizacji w zeznaniu podatkowym, może ona zostać wskazana dopiero w terminowo złożonej korekcie tego zeznania.

UWAGA: spóźnienie

Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.

Podatnik składa zatem zeznanie do:

 • 1 lutego 2016 r. – rozliczający się ryczałtowo,
 • 2 maja 2016 r. – pozostali podatnicy.

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 kwietnia, to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji.

Podatnik przekazać może kwotę wybranej organizacji. Nie może rozłożyć płatności wskazując kilku organizacji, musi wybrać wyłącznie jedną organizację. Istnieje jednak pewien wyjątek.

UWAGA: jeden podatnik - kilka organizacji

Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego. Innymi słowy wskazać mogą we wszystkich deklaracjach tę samą organizację lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji wypełnia. Ważne, żeby na jednej deklaracji – była jedna organizacja.

Zaokrąglanie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy jeden procent wynosi 23,43 zł przekazać należy 23,40 zł, gdy kwota ta wynosi 23,49 zł, przekazać należy 23,40 zł.

Wykaz organizacji pożytku publicznego oraz promocja

Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Natomiast organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).

Od zeznania za 2015 r. zmianie uległy zasady promowania organizacji pożytku publicznego. Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeżeli organizacja promowana jest poprzez programy komputerowe do rozliczeń podatkowych, to takie programy komputerowe dodatkowo zawierają informację o

 • możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
 • braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-07-2015
 • data modyfikacji: 07-01-2016

Komentarze

Autor: Willy (02-11-2016 18:41:49)
Temat: Jak to będzie z odliczeniem 1% za 2016 rok ? , czyli w 2017 roku
Interesuję mnie zmiany np. w formularzach i w samych przepisach ...
Autor: pytam (02-05-2016 11:58:23)
Temat: Gdy końcówka 18,35 zł
A gdy 18,35 zł? To ile wpisać? W dół jak nakazują = 18,30? Czy w górę?
Autor: przemo-poznan (11-04-2016 21:13:42)
Temat: 1 procent
"Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku." chętnie bym przekazał 1procent ale muszę sam zasuwać do US wypisywać ,obliczać...pokaż całą treść
"Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku." chętnie bym przekazał 1procent ale muszę sam zasuwać do US wypisywać ,obliczać itd. bo mój pracodawca odmawia wpisania przekazania 1 procenta. Dlaczego ? Nie bo nie. Bo nie musi . Zmieńcie to prawo to będzie dużo więcej przekazań 1 procenta.zwiń
Autor: przemo-poznan (11-04-2016 21:06:58)
Temat: 1 procent
"Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku." chętnie bym przekazał 1procent ale muszę sam zasuwać do US wypisywać ,obliczać...pokaż całą treść
"Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku." chętnie bym przekazał 1procent ale muszę sam zasuwać do US wypisywać ,obliczać itd. bo mój pracodawca odmawia wpisania przekazania 1 procenta. Dlaczego ? Nie bo nie. Bo nie musi . Zmieńcie to prawo to będzie dużo więcej przekazań 1 procenta.zwiń
Autor: KOWALSKI (04-04-2016 19:07:18)
Temat: Kiedy mogę przekazać 1% podatku?
Mam zwrot na poziomie 1500zł, czy w tej sytuacji też mogę przekazać 1% podatku w zeznaniu rocznym? Pit 36, z małżonkiem.
Autor: admin (29-03-2016 23:20:29)
Temat: ja wpisac nr KRS dowolnej OPP
W celu zmiany KRS, proszę, będąc na karcie 1% podatku ( kreator) bądź w dowolnym miejscy ( aktywne deklaracje), wejść do menu Pomoc i tam jest już...pokaż całą treść
W celu zmiany KRS, proszę, będąc na karcie 1% podatku ( kreator) bądź w dowolnym miejscy ( aktywne deklaracje), wejść do menu Pomoc i tam jest już bezpośrednio przycisk : Swobodny wybór OPPzwiń
Autor: Lukasz (29-03-2016 00:02:08)
Temat: OPP
Witam, posiadam najnowszą wersję programu i nie widzę możliwości zmiany organizacji pożytku publicznego. W menu Pomoc > Poradnik > Zasady Obsługi nie istnieje coś takiego jak Swobodny...pokaż całą treść
Witam, posiadam najnowszą wersję programu i nie widzę możliwości zmiany organizacji pożytku publicznego. W menu Pomoc > Poradnik > Zasady Obsługi nie istnieje coś takiego jak Swobodny wybór OPP. zwiń
Autor: admin PIT.pl (26-02-2016 19:21:29)
Temat: do p. Agi
W programie do rozliczeń PIT, który udostępniamy BEZPŁATNIE na serwisie pit.pl, użytkownik ma możliwość wpisania dowolnie wybranej przez siebie OPP. Nie musi wybierać z listy rekomendowanych OPP....pokaż całą treść
W programie do rozliczeń PIT, który udostępniamy BEZPŁATNIE na serwisie pit.pl, użytkownik ma możliwość wpisania dowolnie wybranej przez siebie OPP. Nie musi wybierać z listy rekomendowanych OPP. W wersji programu: 5.0.4 na karcie Kreatora: 1% podatku bądź w dowolnym miejscu w Aktywnej Deklaracji należy kliknąć w menu główne programu: POMOC>Poradnik>Zasady obsługi> Swobodny wybór OPP. Tutaj jest bezpośrednie okno do wpisania dowolnego krs. zwiń
Autor: Aga (23-02-2016 10:19:11)
Temat: promowanie organizacji pożytku publicznego
To jest bardzo nie w porządku, że rozliczając się samodzielnie w PIT-cie elektronicznym nie mam możliwości przekazania 1% podatku dla dowolnie przez siebie wybranej instytucji tylko z...pokaż całą treść
To jest bardzo nie w porządku, że rozliczając się samodzielnie w PIT-cie elektronicznym nie mam możliwości przekazania 1% podatku dla dowolnie przez siebie wybranej instytucji tylko z góry jest narzucone komu. zwiń
Autor: Karina (03-01-2016 16:12:42)
Temat: 1% firmy
jakie firmy mogą przekazać 1% podatku? Pozdrawiam Karina
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj