Regulamin PIT.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PIT.pl - obowiązujący od 19.06.2017 r.

Regulamin serwisów internetowych Bonnier Business Polska

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych prowadzonych w domenach pb.pl, bankier.pl, pit.pl, vat.pl, prnews.pl, mambiznes.pl, twoja-firma.pl, zgarnijpremie.pl, spotdata.pl, pulsmedycyny.pl, zlotybankier.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN, zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą albo Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisach internetowych prowadzonych w domenach pb.pl, bankier.pl, pit.pl, vat.pl, prnews.pl, mambiznes.pl, twoja-firma.pl, zgarnijpremie.pl, spotdata.pl, pulsmedycyny.pl, pulsfarmacji.pl, przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.

1. Definicje

Administrator Forum – oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum.

Adres IP - oznacza unikatowy numer przyporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, nadawany przez dostawcę Internetu.

Aplikacja oznacza użytkowy program komputerowy rozpowszechniany przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. służący do korzystania przez Użytkownika z Usługi Bonnier Business (Polska).

Czas wykonania

zamówienia - czas skompletowania zamówienia i przekazania go do realizacji wybraną przez Użytkownika formą dostawy a w przypadku prenumeraty papierowej czas w którym ustalony z Usługodawcą dystrybutor prasy zrealizuje dostawę.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.) niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.

Forum – oznacza forum dyskusyjne prowadzone, i udostępniane Użytkownikom, przez Usługodawcę w danym Portalu Bonnier Business (Polska), funkcjonujące poprzez możliwość komentowania Materiałów i prowadzenia dyskusji nad ich treścią, zarówno na stronie na której opublikowany jest materiał, jak i na oddzielnej stronie internetowej przeznaczonej do tego celu.

ID – oznacza indywidualny identyfikator nadawany przez Usługodawcę Użytkownikowi w procesie rejestracji.

Konto Użytkownika - baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług. Ze względu na zakres usług świadczonych w Portalach Bonnier Business (Polska), korzystanie z usług w poszczególnych Portalach Bonnier Business (Polska) może być uzależnione od posiadania odrębnych Kont Użytkownika.

Koszyk – elektroniczny element działania Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Materiały – oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalach Bonnier Business (Polska) lub za ich pośrednictwem.

Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, zawierający informacje finansowo- gospodarcze, marketingowe lub handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

Pakiet - oznacza zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług, nabywanych łącznie. Pakiety określa pkt. 2.4. Regulaminu, z zastrzeżeniem że Usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne Pakiety w zależności od rozwoju oferowanych Usług w ramach Portali Bonnier Business (Polska).

Partner - oznacza podmiot współpracujący z Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.

PDF – format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.

Portal pb.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pb.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu pb.pl i jego treścią.

Portal bankier.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie bankier.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu bankier.pl i jego treścią.

Portal vat.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie vat.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu vat.pl i jego treścią.

Portal pit.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pit.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu pit.pl i jego treścią.

Portal prnews.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie prnews.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu prnews.pl i jego treścią.

Portal mambiznes.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie mambiznes.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu mambiznes.pl i jego treścią.

Portal twoja-firma.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie twoja-firma.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu twoja-firma.pl i jego treścią.

Portal zgarnijpremie.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie zgarnijpremie.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu zgarnijpremie.pl i jego treścią.

Portal spotdata.pl - oznacza portal internetowy prowadzony  przez Usługodawcę w domenie spotdata.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu spotdata.pl  i jego treścią.

Portal pulsmedycyny.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pulsmedycyny.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu pulsmedycyny.pl i jego treścią.

Portal pulsfarmacji.pl -  oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie pulsfarmacji.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu zlotybankier.pl i jego treścią.

Portale Powiązane oznaczają Portal prnews.pl, Portal mambiznes.pl, Portal twoja-firma.pl, Portal zgarnijpremie.pl, Portal pulsfarmacji.pl, Portal spotdata.pl powiązane zakresem świadczonych usług z Portalem bankier.pl.

Portale Bonnier Business (Polska) – oznaczają Portal pb.pl, Portal bankier.pl, Portal vat.pl, Portal pit.pl oraz Portale Powiązane.

Profile Użytkownika - oznaczają obszary w Portalach Bonnier Business (Polska) udostępnione Użytkownikowi, za pomoc którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w ramach danego Portalu Bonnier Business (Polska).

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dot-Pay lub innych systemów płatności on- line.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz.zm).

Sklep - sklep internetowy udostępniany przez Usługodawcę wg własnego uznania w poszczególnych Portalach Bonnier Business (Polska) umożliwiający nabywanie na zasadach określonych w Regulaminie, towarów (usług) prezentowanych na stronie Sklepu.

System Partnerski - oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w serwisie internetowym prowadzonym w domenie systempartnerski.pl służącym promowaniu Portali Bonnier Business (Polska) oraz szeroko rozumianych usług finansowych oraz innych produktów i usług, za pomocą stron internetowych Partnerów.

Strona produktowa – strona internetowa w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat towarów (usług) oferowanych w Sklepie.

Usługi pb.pl – oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu pb.pl, określone w pkt. 2.2.(A) Regulaminu.

Usługi BANKIER.PL - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym prowadzonym w Portalu bankier.pl określone w pkt 2.2.(B) Regulaminu.

Usługi PIT.PL - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym prowadzonym w Portalu pit.pl określone w pkt 2.2.(C) Regulaminu.

Usługi VAT.PL - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym prowadzonym w Portalu vat.pl określone w pkt 2.2.(D) Regulaminu.

Usługi pulsmedycyny.pl - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie internetowym prowadzonym w Portalu pulsmedycyny.pl określone w pkt 2.2.(E) Regulaminu.

Usługi Portali Powiązanych - oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Portalach Powiązanych, określone w pkt 2.2.(B) Regulaminu.

Usługi – oznaczają Usługi pb.pl, Usługi BANKIER.PL, Usługi VAT.PL, Usługi PIT.PL, Usługi pulsmedycyny.pl, Usługi PRNEWS.PL, Usługi Mambiznes.pl.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z któregokolwiek z Portali Bonnier Business (Polska) i Usług.

2. Usługi

2.1 W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności poszczególnych Portali Bonnier Business (Polska) nie jest wymagana rejestracja Portale Bonnier Business (Polska) są internetowymi publikatorami informacyjnymi umożliwiającymi na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w zakresie w jakim dostęp ten jest bezpłatny. 2.2 W ramach poszczególnych Portali Bonnier Business (Polska) usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne od opisanych w Pkt 2.1. Regulaminu funkcjonalności właściwe ze względu na charakter danego Portalu Bonnier Business (Polska).

2.2 (A) Usługi Portalu PB.PL:

Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu pb.pl są w szczególności:

2.2.1. możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w w tym w zakresie wyznaczonym przez Bonnier Business Polska - odpłatnie,

2.2.2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Forum w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących wpisy Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika na Forum,

2.2.3. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów,

2.2.4. udostępnienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu poprzez realizowanie zakupów w Sklepie.

2.2 (B) Usługi Portalu BANKIER.PL i Portali Powiązanych:

Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu BANKIER.PL oraz Portali Powiązanych są w szczególności:

2.2.1 Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu bankier.pl i/lub Portali Powiązanych, w tym w szczególności:
(i) Kanał RSS (Really Simple Syndication) - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom pobierania części treści zamieszczonych na stronach Portalu bankier.pl i zamieszczania ich na stronach internetowych Użytkowników,

(ii) Dziennik Bankier.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Portalu bankier.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(iii) Newsletter PRNEWS.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Portalu prnews.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(iv) Newsletter MamBiznes.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Portalu mambiznes.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(v) BANKIER.TV - udostępnianie Użytkownikom treści video z Portalu bankier.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(vi) Serwis m.bankier.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania treści z Portalu bankier.pl przystosowanych do użytkowania przy pomocy telefonu komórkowego na indywidualne żądanie Użytkownika,

(vii) Usługa audionews - udostępnianie Użytkownikom treści audio z Portalu bankier.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(viii) BankierSMS - udostępnianie Użytkownikom treści SMS z Portalu bankier.pl na indywidualne żądanie Użytkownika,

(ix) Katalog druków i formularzy- udostępnianie Użytkownikom druków i formularzy we współpracy z Partnerami.

2.2.2 Usługi komunikacyjne - umożliwianie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez udostępnienie mechanizmów umożliwiających wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych, w tym:

(i) Forum Bankier.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom wyrażania swoich komentarzy na dany temat, w tym komentarzy do komentarzy wyrażonych przez inne osoby w postaci ich publikacji na wybranych stronach Portalu BANKIER.PL,

2.2.3 Usługi wyszukiwania - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Bonnier Business (Polska) (np. wyszukiwarka informacji zamieszczonych w Portalu Finansowym Bankier.pl i/lub Serwisach, notowania GPW, kursy walut, itp.).

2.2.4 Usługi pośrednictwa finansowego - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Portalu bankier.pl.

2.2.5 Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego - umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego lub Internetowego Centrum Finansowego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego.

2.2(C) Usługi Portalu PIT.PL:

2.2.1. subskrypcja newsPIT, poprzez umożliwienie w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania Materiałów z Portalu PIT.PL na indywidualne żądanie Użytkownika,

2.2.2 dostęp do bazy odpowiedzi w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego usługi pod nazwą e-porady.PIT.pl oraz możliwość zadawania pytań drogą elektroniczną Partnerowi,

2.2.3 udostępnienie narzędzi umożliwiających zawieranie umów na świadczenie usługi doradztwa podatkowego z Partnerami,

2.2.4 udostępnienie narzędzi umożliwiających pobieranie druków oraz formularzy oferowanych i udostępnianych przez Partnera;

2.2.5 udostępnienie narzędzi umożliwiających dostęp do treści w postaci usługi zdalnego szkolenia tj. szkolenia online w podserwisie Portalu PIT.PL działającym w domenie www.e-szkolenia.pit.pl.

Postanowienia szczególne dotyczące korzystania z Usług Portalu PIT.PL określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2.2(D) Usługi Portalu VAT.PL:

2.2.1 subskrypcja newsVAT, poprzez umożliwienie w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania Materiałów z Portalu VAT.PL na indywidualne żądanie Użytkownika,

2.2.2 dostęp do bazy odpowiedzi w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego usługi pod nazwą e-porady.VAT.pl oraz możliwość zadawania pytań drogą elektroniczną Partnerowi,

2.2.3 udostępnienie narzędzi umożliwiających zawieranie umów na świadczenie usługi doradztwa podatkowego z Partnerami,

2.2.4 udostępnienie narzędzi umożliwiających pobieranie druków oraz formularzy oferowanych i udostępnianych przez Partnera;

2.2.5 udostępnienie narzędzi umożliwiających dostęp do treści w postaci usługi zdalnego szkolenia tj. szkolenia online w podserwisie Portalu VAT.PL działającym w domenie www.e-szkolenia.vat.pl.

Postanowienia szczególne dotyczące korzystania z Usług Portalu PIT.PL określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

2.2.(E) Usługi Portalu pulsmedycyny.pl i portali powiązanych z Portalem pulsmedycyny.pl tj. tych portali do których odesłania Bonnier Business (Polska) są zamieszczone na stronie głównej Portalu pulsmedycyny.pl:

2.2.1 możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią,

2.2.2 umożliwienie Użytkownikowi wypowiedzi poprzez zamieszczanie komentarzy do Materiałów i udostępnienie Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących komentarze,

2.2.3 udostępnienie korzystania z Forum w tym udostępnienie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących wpisy Użytkownika zamieszczane przez Użytkownika na Forum,

2.2.4 dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów,

2.2.5 udostępnienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu w szczególności poprzez realizowanie zakupów w Sklepie.

2.3 Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portali Bonnier Business (Polska) są płatne.

2.4. Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez nabycie przez Użytkownika jednego z Pakietów. Pakietami są:

2.4.1. Prenumerata Pulsu Biznesu,

2.4.2. e-prenumerata Pulsu Biznesu,

2.4.3. inne Pakiety udostępniane w Portalach Bonnier Business (Polska).

2.5. Dostęp do Aplikacji odpłatnych następuje poprzez uiszczenie przez Użytkownika opłat licencyjnych na zasadach określonych przez Bonnier Business (Polska) oraz podmioty udostępniające Aplikacje w swoich serwisach na warunkach uzgodnionych z Bonnier Business (Polska).

2.6. Szczegółowy zakres Usług oraz towarów objętych poszczególnymi Pakietami wymieniony jest na stronie Sklepu (www.sklep.pb.pl).

2.7. Nabycie Pakietu w części dotyczącej złożenia zamówienia oraz dokonania płatności następuje według zasad właściwych dla zakupu towarów w Sklepie.

2.8. Poza Usługami objętymi Pakietem, Usługami płatnymi, których dostępność jest niezależna od nabycia Pakietu, jest usługa polegająca na udostępnianiu Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, w części Materiału dostępnego za odpłatnością.

2.9. Nabycie dostępu do Materiału w celu zapoznania się z jego treścią nie oznacza pozyskania uprawnień licencyjnych do Materiałów, o których mowa w pkt. 4.6.

2.10. Korzystanie z Usług możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika z co najmniej następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

a/ dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,

b/ zainstalowania przeglądarki internetowej,

c/ zainstalowany system operacyjny: Windows XP/ 2000/Vista,

d/ dysponowania komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.

2.11. Użytkownik w ramach Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. W przypadku niektórych określonych przez Usługodawcę Usług, utworzenie i utrzymanie Profilu Użytkownika jest niezbędne i obowiązkowe w celu korzystania z Usług.

2.12. Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Portali Bonnier Business (Polska) w części, do której dostęp nie wymaga procesu rejestracji związany jest zasadami korzystania z tej części Portali Bonnier Business (Polska) określonymi w Regulaminie w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Materiałów. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z któregokolwiek z Portali Bonnier Business (Polska).

3. Rejestracja

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w pkt. 2.2(A) 2.2.1. – 2.2.3., 2.2(B) 2.2.1. – 2.2.3., 2.2(C) 2.2.1 – 2.2.5, 2.2(D) 2.2.1 – 2.2.5 i 2.2.(E) 2.2.1 – 2.2.5, jak również dokonania transakcji zakupu w Sklepie jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w danym Portalu Bonnier Business (Polska) zrealizowane poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza udostępnianego przez Usługodawcę w danym Portalu Bonnier Business (Polska) oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3.2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści danego Portalu Bonnier Business (Polska) oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach danego Portalu Bonnier Business (Polska)

3.3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w Portalach Bonnier Business (Polska), jako zobowiązaniami w zakresie umowy o korzystanie z Usług.

3.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

3.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta i Profilu Użytkownika osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z Materiałów stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Bonnier Business (Polska) do rozwiązania umowy na korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym. Przy czym na potrzeby Regulaminu za osobę trzecią uważana jest również każda dodatkowa osoba (ponad uzgodnioną przez Użytkownika i zagwarantowaną przez Bonnier Business (Polska) liczbę dostępów do Konta i Profilu Użytkownika) będąca pracownikiem (lub współpracownikiem) Użytkownika zatrudniającego pracowników (lub współpracowników), której Użytkownik udostępniłby jakiekolwiek dane umożliwiające korzystanie z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika.

3.6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.

3.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portali Bonnier Business (Polska) przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług o charakterze płatnym lub zakupu towarów. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.

3.8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu określa pkt. 9 Regulaminu.

4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

4.1 Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane zarówno w częściach Portali Bonnier Business (Polska) dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (w tym prawa do baz danych), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

4.2 Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.

4.2.1 Udostępnienie Materiałów w Portalach Bonnier Business (Polska) oraz korzystanie przez Użytkownika z Portali Bonnier Business (Polska) zarówno w części otwartej, jak i w zakresie usługi płatnego dostępu do Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:

4.2.2 kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;

4.2.3 umieszczania odesłań do strony internetowej Portali Bonnier Business (Polska) w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;

4.2.4 zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

4.2.5 rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;

4.2.6 realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

4.3 Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalach Bonnier Business (Polska) oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalach Bonnier Business (Polska) są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

4.4 Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Portalu, na której opublikowana jest pełna treść.

4.5 Podmioty gospodarcze, opisywane w Materiałach, mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych Materiałów na zasadach poniższych:

4.5.1 Materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go w dzienniku „Puls Biznesu” lub w którymkolwiek z Portali Bonnier Business (Polska),

4.5.2 Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu opłaty licencyjnej określonej w cenniku,

4.5.3 Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 4.6.4. – 4.6.9 poniżej,

4.5.4 Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji Materiału wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania,

4.5.5 Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne Materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny,

4.5.6 Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie Portalu Bonnier Business (Polska) z którego Materiał pochodzi,

4.5.7 Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach określonych w Regulaminie,

4.5.8 Uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków licencji,

4.5.9 Jakiekolwiek inne korzystanie z Materiału nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

4.6 Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

5. Zasady korzystania z Forum

5.1. O ile w danym Portalu Bonnier Business (Polska) oferowana jest możliwość korzystania z Forum Usługodawca zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.

5.2. W zakresie funkcjonowania Forum Użytkownik niezależnie od uprzedniej rejestracji w danym Portalu Bonnier Business (Polska) rejestruje swoją obecność na Forum oznaczając się oryginalnym identyfikatorem (nick). Administrator Forum lub moderator przyjmie za niedopuszczalny nick stanowiący słowo lub wyrażenie wulgarne, będący oznaczeniem komercyjnym albo będący łudząco podobnym do oznaczenia innego Użytkownika.

5.3. Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji Usługodawcy. Usługa Forum stanowi udostępnienie przestrzeni w Portalu Bonnier Business (Polska) do swobodnej wypowiedzi Użytkownika oraz udostępnienie przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Użytkownika na Forum. 5.4. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.

5.5. Użytkownik oświadcza, że każda wypowiedź zamieszczona przez niego na Forum jest rozpowszechniana przez Użytkownika i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że jest świadom i nie kwestionuje swojej odpowiedzialności prawnej z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw podmiotowych osób trzecich.

5.6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na Forum treści:

5.6.1. sprzecznych z prawem, w tym w szczególności naruszających dobra osób trzecich,

5.6.2. nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, wyznaniowej, bądź etnicznej, a także propagujących przemoc, jak również treści aprobujących powyższe zachowania,

5.6.3. uznawanych powszechnie za kolidujące z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego obyczaju oraz naruszających zasady netykiety, w tym w szczególności obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych czy pornograficznych,

5.7. Usługodawca zastrzega, że w ramach Forum nie mogą być prezentowane treści zawierające przekazy reklamowe, lub marketingowe, w tym treści z zakresu reklamy ukrytej.

5.8. W ramach funkcjonowania Forum Użytkownik nie może prezentować treści chronionych przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej, do których rozpowszechniania nie jest uprawniony.

5.9. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym do nie zamieszczania na Forum treści o cechach określonych w pkt. 5.6., 5.7., 5.8. i 5.10 Regulaminu.

5.10. Niedopuszczalne jest tzw. podbijanie wątków w drodze zamieszczania wpisów nie posiadających treści.

5.11. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje jako wiążące, iż w zakresie funkcjonowania Forum relacja pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą opiera się na zasadach właściwych dla usługi opisanej w art. 14 i art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z którymi:

5.11.1 Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania treści danych i materiałów, pod kątem ich zgodności z prawem,

5.11.2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do usunięcia dostępu do każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku, w którym poweźmie wiedzę lub uzyska informację o bezprawnym charakterze zamieszczonejwypowiedzi.

5.12. Niezależnie od zasad określonych w pkt. 5.11 Regulaminu Użytkownik oświadcza, że akceptując postanowienia Regulaminu, przyjmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw bezwzględnie obowiązujących, jak i uprawnień osób trzecich poprzez treść lub formę wypowiedzi zamieszczonych przez Użytkownika na Forum. W przypadku przedstawienia przez uprawniony organ lub osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, jakichkolwiek roszczeń, żądań lub zarzutów dotyczących naruszenia prawa poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownika na Forum Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich relacji i czynności prawnych w tym zakresie. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd orzekający lub organ orzekłby o odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa poprzez zamieszczenie na Forum wpisu Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do realizacji w pełnym zakresie i na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą również, lecz nie wyłącznie, koszty postępowania i obsługi prawnej, w tym faktycznie poniesione koszty zastępstwa procesowego.

5.13. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5.11.2. Regulaminu Usługodawca w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa poprzez treść wypowiedzi na Forum ma uprawnienie do natychmiastowego i trwałego usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników a tym samym rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym wraz z powiadomieniem właściwych organów o fakcie naruszenia prawa.

5.14. W celu realizacji uprawnień Usługodawcy na wypadek naruszenia prawa lub zasad Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Użytkownika wpisów i wypowiedzi na Forum Usługodawca rejestruje Adresy IP Użytkowników i nadaje ID.

5.15 Administrator Forum lub wskazany przez Administratora Forum moderator mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba.

5.16. W przypadku, w którym wypowiedź kwalifikująca się do usunięcia dostępu, jako niedopuszczalna na podatnie Regulaminu i usunięta, będzie jednocześnie wpisem rozpoczynającym wątek dyskusji na Forum, jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych wpisów.

5.17. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wielokrotnie narusza zasady Regulaminu Administrator Forum lub moderator ma prawo do zablokowania dostępu do Forum poprzez zablokowanie adresu IP, zablokowanie Konta Użytkownika na czas określony lub bezterminowo, zablokowanie możliwości zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.

5.18. W ramach prezentacji zamieszczonej przez Użytkownika wypowiedzi na Forum może być uwidoczniona część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu przy zamieszczaniu wpisu.

5.19. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum.

5.20 Zastrzeżenia, uwagi lub oświadczenia dotyczące funkcjonowania Forum lub zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa oraz Regulaminu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres internetowy uwagi@firma.bankier.pl lub net@pb.pl.

5.21. W celu uniknięcia wątpliwości Strony, oświadczają, że Forum, niezależnie kwalifikacji prawnej Portalu Bonnier Business (Polska) w ramach którego jest udostępniane, jest wyodrębnioną częścią tego Portalu Bonnier Business (Polska) i nie stanowi prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.

5.22. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca informuje, że wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad funkcjonowania Forum stosuje się odpowiednio do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy do Materiałów.

6. Zasady subskrypcjiNewsletterów

6.1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w danym Portalu Bonnier Busness (Polska).

6.2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

6.3. Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.

6.4. Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.

6.5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6.6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika. 6.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.

6.8. Usługa subskrypcji Newslettera może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia świadczenia usługi następuje według zasad właściwych dla korzystania ze Sklepu.

7. Zasady korzystania ze Sklepu

7.1. Dokonywanie zamówienia

7.1.1. Usługodawca prowadzi poprzez Sklep sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Usługodawca zamieszcza na stronie www.sklep.pb.pl.

7.1.2. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę Usługodawcy w serwisie ulokowanych na stronie internetowej www.sklep.pb.pl przez 24 godziny na dobę.

7.1.3. Użytkownik składa zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „do Koszyka”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7.1.4. Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Usługodawcą.

7.1.5. W ramach zamówienia realizowanego poprzez Koszyk Użytkownik dokonuje:

a/ wyboru zamawianych towarów i ich ilości,

b/ oznaczenia sposobu dostawy,

c/ oznaczenia adresu dostawy i danych na jakie ma być wystawiona faktura lub paragon, jeżeli jest inny niż adres dostawy,

d/ wyboru formy płatności.

7.1.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia.

7.1.7. Prezentacja towaru na stronach Sklepu nie oznacza gwarancji dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia. Usługodawca dokładać będzie wszelkich starań, aby prezentacja towarów w Sklepie była aktualna.

7.1.8. Prezentacja towarów na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Użytkownika.

7.1.9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny z powodu braku towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, co powoduje efektywną niemożność realizacji zamówienia Użytkownika, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za towar – Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

7.1.10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.1.11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

7.1.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze używanym przez Użytkownika.

7.1.13. Użytkownik składając zamówienie i akceptując zasady Regulaminu potwierdza tym samym swoją akceptację dla zasad prezentacji towarów i Pakietów w Sklepie.

7.2 Zmiany w zamówieniach

7.2.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności za zamówiony towar.

7.2.2. Wprowadzanie zmian w zamówieniach możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@pb.pl lub telefonicznie pod numerem (+48)812 812 971Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako uprawnionego do Konta Użytkownika.

7.2.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczące zmiany: adresu Użytkownika, adresu dostawy czy rezygnacji z zamówienia będą przyjmowane do rozpatrzenia tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Koncie Użytkownika.

7.3. Ceny

7.3.1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy towarze:

a/ zawierają informację o podatku VAT i ewentualnych opłatach celnych i przedstawiane są w złotych polskich,

b/ nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

7.3.2. Ceną ostateczną i będąca elementem umowy sprzedaży jest cena towaru podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

7.3.3. Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

7.3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów, przeprowadzania, kampanii akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.3.5. Promocje w Sklepie podlegają łączeniu, jedynie w przypadku w którym regulamin danej promocji opublikowany na stronie internetowej Sklepu, przewiduje taką możliwość. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Usługodawcy do anulowania zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

7.3.6. Aktualizacja cennika nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Zmienione ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej umowy.

7.4. Dokonywanie płatności i realizacja zamówienia

7.4.1. Zawierając umowę zakupu Użytkownik może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówione usługi lub towary z dostawą:

a) przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Usługodawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,

b) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),

c) kartą kredytową.

7.4.2. W przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury lub paragonu. W wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta kredytowa obciążana jest dwudziestego czwartego dnia od złożenia zamówienia. 7.4.3. Przy formach płatności określonych w pkt. 7.4.1. Regulaminu realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

7.4.4. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.

7.4.5. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego, który otrzymał za pośrednictwem Sklepu. Kod rabatowy, z którego korzysta Użytkownik może zostać nabyty również przez podmioty inne niż Użytkownik, które uprawniły Użytkownika do korzystania z kodów.

7.4.6. Kody rabatowe przyznawane są na okres ważności określony przy ich przyznaniu. Uprawnienia wynikające z nabycia kodu rabatowego nie mogą być łączone z innymi kodami rabatowymi lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.

7.4.7. W przypadku wybranych towarów, rodzajów produktów lub w zależności od liczby zamawianych towarów produktów Usługodawcy przysługuje uprawnienie do modyfikowania ogólnych zasad dotyczących dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

7.4.8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę wykorzystaną przez Użytkownika do dokonania płatności.

7.4.9. Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru przynajmniej trzech zamówień, Usługodawca może dokonać indywidualnego wyłączenia określonych sposób dostawy lub form płatności dla tego Użytkownika. Włączenie to może zostać anulowane jeżeli Użytkownik dokona i odbierze przynajmniej trzy zamówienia opłacone z góry.

7.5. Czas wykonywania zamówień

7.5.1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących zasad realizacji prenumeraty poligraficznych edycji Materiałów. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

7.5.2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej - na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy Prawo pocztowe, odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych - lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Użytkownika.

7.5.3. W przypadku realizacji dostawy na terenie Polski:

7.5.3.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi

a/ dla przesyłki priorytetowej 2 (dwa) dni robocze,

b/ dla przesyłki ekonomicznej 3-5 (trzy do pięciu) dni roboczych,

7.5.3.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej - przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 1 (jeden) dzień roboczy.

7.5.4. W przypadku realizacji dostawy na terenie Unii Europejskiej

7.5.4.1. za pośrednictwem Poczty Polskiej dla przesyłki ekonomicznej przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 10 (dziesięć) dni roboczych,

7.5.4.2. za pośrednictwem firmy kurierskiej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-5 (dwa do pięciu) dni roboczych 7.5.5. W przypadku realizacji dostawy poza Unię Europejską,

7.5.5.1. za pośrednictwem przesyłki ekonomicznej, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-6 (dwa do sześciu) tygodni,

7.5.5.2. za pośrednictwem przesyłki priorytetowej, przewidywany czas dostawy 1-2 (jeden do dwóch) tygodni.

7.5.5.3 za pośrednictwem przesyłki kurierskiej POCZTEX, przewidywany i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy wynosi 2-4 (dwa do czterech) dni roboczych.

7.5.6. Terminy dostawy określone w pkt. 7.5.3. – 7.5.5. są terminami orientacyjnymi deklarowanymi przez Pocztę Polską lub standardowymi terminami oferowanymi przez firmę kurierską.

7.5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika, jak również za opóźnienia lub brak dostawy powstałe z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

7.6. Ogólne warunki dokonywania reklamacji

7.6.1. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do pisemnej reklamacji Użytkownika zgłoszonej na adres Usługodawcy i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.6.2. Warunkiem rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji Użytkownika jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Usługodawcy.

7.6.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Usługodawcę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Usługodawca zwróci Użytkownikowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca w terminie do 30 (trzydziestu) dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

7.6.4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Użytkownika.

7.6.5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Usługodawcy Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru zzamówieniem.

7.7. Gwarancja

7.7.1. Towary sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu są objęte gwarancją w przypadku, w którym gwarancji udziela producent towaru lub jego dystrybutor. Usługodawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary, których nie jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.

7.7.2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik realizuje uprawnienia z gwarancji wobec producenta lub dystrybutora. Uprawnienia takie Użytkownik wykonuje bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru

7.8.1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, za które nie została jeszcze uiszczona opłata kontaktując się z Biurem Obsługi Użytkownika funkcjonującym w ramach Sklepu.

7.8.2. W przypadku w którym sprzedaż została zrealizowana poprzez wydanie towaru Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia towaru złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.8.3. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli towar był używany lub nosi ślady używania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony, jak również w przypadku, w którym towar odsyłany nie jest zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, z kompletną jego zawartością.

7.8.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7.9. Zasady realizacji prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu i magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywanych w ramach pakietu Prenumerata Pulsu Biznesu

7.9.1. Prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu i magazynu biznesowospołecznego Puls Biznesu Weekend nabywane są wraz z nabyciem Pakietu Prenumerata Pulsu Biznesu, zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu.

7.9.2. Czas realizacji zamówienia prenumeraty liczony jest od dnia potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia na prenumeratę.

7.9.3. Prenumerata poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez dystrybutorów prasy działających na danym terenie. Koszt przesyłki pokrywa Usługodawca.

7.9.4. Termin wysyłki Prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu uzależniony jest od wyboru dostawcy prenumeraty. Szczegółowe terminy i dostawcy prenumeraty opisani są w dokumencie ,,Warunki dostawy”.

7.9.5. Reklamacje w zakresie dostawy poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji towarów zakupionych w za pośrednictwem Sklepu.

7.9.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.

7.9.7. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 dniach od ukazania się danego numeru gazety na rynku.

7.9.8. Reklamację dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.

7.9.9 W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca uzupełni braki lub wymieni wadliwy egzemplarz.

7.9.10. Cena nabycia Pakietu obejmującego prenumeratę nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.

7.9.11 Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie okresu prenumeraty po upływie jej okresu, na warunkach obowiązujących w dacie rozpoczęcia nowego okresu prenumeraty.

7.9.12. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z kontynuacji prenumeraty zawiadamiając o tym Usługodawcę przed końcem okresu aktywnej prenumeraty. 7.9.13. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rezygnacją z kontynuacji prenumeraty przed końcem okresu obowiązującej prenumeraty.

7.9.14. Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji prenumeraty poligraficznej edycji dziennika Puls Biznesu nabywanej w ramach Pakietu stosuje się do realizacji prenumeraty poligraficznej edycji każdego innego Materiału dostępnej za pośrednictwem Sklepu.

7.10. Zasady realizacji elektronicznej prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywanych w ramach pakietu E-Prenumerata Pulsu Biznesu

7.10.1 Elektroniczne prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend nabywane są wraz z nabyciem Pakietu E-Prenumerata Pulsu Biznesu, zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu.

7.10.2. Po dokonaniu płatności z tytułu nabycia Pakietu Użytkownik otrzyma link aktywacyjny na adres internetowy podany w Koncie Użytkownika, gdzie hasłem dostępu będzie hasło wprowadzone w Koncie Użytkownika i stosowane przy uprzednim logowaniu się Użytkownika w Portalu

7.10.3. E-wydanie dziennika Puls Biznesu oraz e-wydanie magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend jest dostępne o 22.00 w dniu wydania.

7.10.4. Reklamacje w zakresie realizacji elektronicznej prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowo-społecznego Puls Biznesu Weekend należy zgłaszać zgodnie zasadami przyjętymi dla reklamacji towarów zakupionych w za pośrednictwem Sklepu.

7.10.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od wpływu reklamacji.

7.10.6. Reklamacje dotyczące braku dostawy konkretnego wydania należy zgłaszać nie później niż po 3 dniach od ukazania się danego numeru gazety na rynku.

7.10.7. Reklamację dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy.

7.10.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji Usługodawca naprawi uszkodzone pliki lub linki e-wydania.

7.10.9. Cena nabycia Pakietu obejmującego e-prenumeratę nie może ulec zmianie w czasie trwania aktywnej prenumeraty.

7.10.10 Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Bonnier Business Polska czynności zmierzających do automatycznego przedłużenia okresu e-prenumeraty po upływie jej okresu, na warunkach obowiązujących w dacie rozpoczęcia nowego okresu prenumeraty. Nie jest to równoznaczne z przedłużeniem okresu e-prenumeraty, które wymaga zawarcia stosownej umowy.

7.10.11 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z kontynuacji prenumeraty zawiadamiając o tym Usługodawcę przed końcem okresu aktywnej prenumeraty.

7.10.12 Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z rezygnacją z kontynuacji prenumeraty przed końcem okresu obowiązującej prenumeraty.

7.10.13.Wszelkie postanowienia dotyczące realizacji elektronicznej prenumeraty prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu oraz e-wydania magazynu biznesowospołecznego Puls Biznesu Weekend nabywanej w ramach Pakietu stosuje się do realizacji prenumeraty elektronicznej każdego innego Materiału dostępnej za pośrednictwem Sklepu .

7.10.14 Użytkownik nabywający elektroniczne prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu może skorzystać z oferowanej przez Bonnier Business Polska opcji zapłaty w formule płatności cyklicznych. Dotyczy to wyłącznie przypadków gdy wybrany zostanie sposób płatności o których mowa w pkt 7.4.1 lit. b) i 7.4.1 lit. c) Regulaminu. W przypadku wyboru formuły płatności cyklicznych Użytkownik zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na pobieranie przez Bonnier Business Polska ceny za kolejne okresy prenumeraty w wysokości określonej w składanym zamówieniu. Szczegóły zamówienia Bonnier Business Polska przekazuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie procesu zamawiania prenumeraty (podsumowanie zamówienia). Płatności za kolejne okresy prenumeraty realizowane są poprzez pobranie ceny przez Bonnier Business Polska z karty płatniczej lub w ramach systemów płatności online udostępnianych Użytkownikom w Serwisie nie wcześniej niż na 72 h przed i nie później niż na 24 h przed rozpoczęciem kolejnego okresu prenumeraty. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z płatności cyklicznych poprzez przekazanie Bonnier Business Polska informacji w tej sprawie na adres wskazany w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że rezygnacja z elektronicznej prenumeraty e-wydania dziennika Puls Biznesu, a tym samym z płatności cyklicznych, o której Bonnier Business Polska powziął wiadomość po pobraniu ceny przez Bonnier Busiess Polska zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu staje się skuteczna z początkiem kolejnego okresu prenumeraty. Środki pobrane przez Bonnier Business Polska w oparciu o dotychczasową zgodę, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu nie podlegają zwrotowi.

7.11. Zasady odpłatnego udostępniania Materiałów poprzez trwałe pobranie plików elektronicznych

7.11.1 Użytkownik może składać zamówienia i nabywać prawo do pobrania pliku elektronicznego dostępnego odpłatnie w Sklepie, na zasadach właściwych dla zakupu towarów w Sklepie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych .

7.11.2 Usługodawca nie przyjmie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował plik PDF, Excel, Word, PPT oraz produkt z innej kategorii. W takim przypadku zamówienie będzie dzielone na dwa lub większa ilość zamówień i stosowana ilość i rodzaj wysyłek.

7.11.3. Zamówienie zawierające pliki PDF, Excel, Word, PPT oraz inne Materiały w wersji elektronicznej dostępne w Sklepie zostaje przekazane do realizacji z chwilą otrzymania potwierdzenia o dokonaniu płatności.

7.11.4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep prześle wiadomość na adres email

podany w Koncie Użytkownika, która będzie zawierała potwierdzenia otrzymania należności oraz instrukcję sposobu pobrania pliku.

7.11.5. W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email Użytkownika. W przypadku uprzedniego dokonania płatności Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

7.11.6. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia - odstąpienia od umowy nabycia prawa pobrania pliku - do momentu pobrania pliku.

7.11.7. W przypadku, rezygnacji z zamówienia po opłaceniu go przez Użytkownika a przed pobraniem pliku Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

7.11.8. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu pliku przez Użytkownika.

7.11.9 W celu realizacji nabytego uprawnienia do trwałego pobrania pliku PDF, Excel lub innych dokumentów w wersji elektronicznej Użytkownik korzysta z funkcji „Pobierz” dostępnej poprzez ikonę znajdująca się przy produkcie. Po jej użyciu zostanie udostępniony plik do pobrania.

7.11.10.W celu pobrania pliku PDF, Excel, który jest chroniony DRM użytkownik musi dysponować oprogramowaniem Adobe Digital Editions.

7.11.11.W przypadku produktu wieloplikowego wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

7.11.12.Treść wszystkich Materiałów zawartych w plikach elektronicznych pobranych odpłatnie na powyższych zasadach objęta jest ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.11.13.Poprzez nabycie prawa do trwałego poboru pliku elektronicznego Użytkownik nabywa wyłącznie uprawnienie do korzystania z pliku i jego treści w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownik nie może udostępniać wyżej wymienionych plików innym osobom.

7.11.14. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:

a/ zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu pobranych plików elektronicznych w całości lub w jakimkolwiek fragmencie; b/ dokonywania zmian w plikach oraz ich treści;

c/ eksploatacji komercyjnej pobranych plików w jakiejkolwiek formie i na jakikolwiek polach eksploatacji

d/ tworzenia kopii plików i ich udostępniania w sieci Internet, jak również hostowania plików połączonego z ich publikacją lub ograniczonym nawet udostępnianiem.

7.11.15.Użytkownik zobowiązuje się do staranności w zakresie ochrony pobranych plików przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

7.11.16 W przypadku, w którym Użytkownik użytkuje plik niezgodnie z zasadami prawa powszechnego lub Regulaminu Usługodawca zastrzega wszelkie roszczenia z tym związane, jak również konieczność zawiadomienia właściwych organów.

7.11.17.Użytkownik może zgłosić reklamacje dotyczącą nabycia prawa do poboru pliku elektronicznego, w przypadku, gdy plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się z innych przyczyn

8. Usługa Aplikacji

8.1. Usługa Aplikacji polega na możliwości zapoznawania się, za pośrednictwem przenośnych komputerów osobistych typu tablet i smartfonów, z treścią wybranych Materiałów.

8.2. Dostęp do Aplikacji może być dostępemodpłatnym.

8.3. Prawo korzystania z Aplikacji Użytkownik nabywa za pośrednictwem Sklepu, na zasadach właściwych dla nabywania Towarów lub za pośrednictwem sklepów internetowych w których Aplikacja zostanie udostępniona, według zasad ustalanych przez tych usługodawców.

8.4. Ceny nabycia dostępu publikowane są Sklepie oraz na stronach internetowych usługodawców którzy udostępniają Aplikacje.

8.5. Pobierając Aplikację oraz akceptując zasady Regulaminu oraz zasady licencji do korzystania z Aplikacji Użytkownik uzyskuje prawo do używania Aplikacji w celu korzystania z Materiałów na urządzeniu mobilnym. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji, jej rozpowszechniania, w tym zbywania odpłatnie lub nieodpłatnie prawa do korzystania z Aplikacji, jak również do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści Aplikacji, zarówno jej warstwie informatycznej, jak i zewnętrznej warstwie graficznej.

8.6. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Aplikacji jeżeli jest to spowodowane:

8.6.1. przyczynami leżącymi po stronie podmiotów udostępniających Aplikację

8.6.2. wadami sprzętu Użytkownika.

8.7. Do korzystania z Aplikacji stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zapoznawania się treścią Materiałów i praw do Materiałów, z wyłączeniem pkt. 4.6.

9. Dane osobowe

9.1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

9.2. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.3. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści i modyfikacji swych danych osobowych, m. in. korzystając z Konta i Profilu Użytkownika.

9.4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej), bądź za odrębnie wyrażonymi zgodami – w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej bądź dotyczących innych podmiotów.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.6. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji Usług mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.

9.7. Na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

10. Rozwiązanie umowy zawartej na podstawieRegulaminu

10.1. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika

10.2. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zawieszone może zostać w całości lub w części jej wykonywanie, w przypadkach określonych w Regulaminie.

10.3. Umowa o zakup towaru zawarta na zasadach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana poprzez odstąpienie od umowy na zasadach określonych w szczegółowych regulacjach Regulaminu dotyczących funkcjonowania Sklepu.

10.4. Użytkownik i Usługodawca przyjmują następujące reguły rozwiązania umowy w zakresie objętym nabyciem Pakietu:

10.4.1. w części, w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci prenumeraty poligraficznych i elektronicznych wydań materiałów prasowych Strony, niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, za obowiązującą w tej części regułę wyrażoną w art. 10 ust. 3 pkt. 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny, zgodnie z którą Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, w tej części w okresie trwania prenumeraty,

10.4.2. w części w której nabycie Pakietu wywołuje skutek w postaci zobowiązania Usługodawcy do świadczenia Usługi Strony, niezależnie od statusu Użytkownika, w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, za obowiązującą w tej części regułę wyrażoną w art. 10 ust 3 pkt. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę a Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku w którym Usługodawca rozpocznie realizację Usługi przed tym terminem prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

10.4.3. w przypadku, w którym w zakresie umowy objętej nabyciem Pakietu Użytkownikowi przysługiwało będzie skuteczne prawo do odstąpienia od umowy a Użytkownik z prawa tego skorzysta umowa wygasa w zakresie objętym świadczeniem Usług a jej przedmiot ograniczony zostaje do realizacji prenumeraty. W przypadku takim Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika kwot świadczonych przez Użytkownika w celu nabycia Pakietu w części niewykorzystanej przez Użytkownika, z pominięciem wartości prenumeraty, która podlega kontynuacji.

10.5. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

10.6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych pozostają w mocy, do czasu ich odwołania.

10.7. W każdym przypadku odstąpienia od umowy pozostają w mocy jako wiążące Strony wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad udostępniania i korzystania z Materiałów oraz skutków prawnych korzystania przez Użytkownika z Usług z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

11. Postanowienia końcowe

11.1. Korzystając z funkcjonalności Portalu, zarówno w zakresie nie wymagającym rejestracji Użytkownika, jak w zakresie tego wymagającym, w tym w zakresie Usług odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu, zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako naruszenia Regulaminu.

11.2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Portalu w formie tekstu jednolitego.

11.3. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo prasowe.

11.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych a jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. [______] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [______]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres [______], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Załącznik nr 3

Postanowienia szczególne dotyczące usług świadczonych w Portalu PIT.PL

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE NEWSPIT

1. NewsPIT jest bezpłatną informacyjną publikacją elektroniczną wydawaną w dni robocze oraz tygodniowo w postaci wiadomości e-mail zawierającą najnowsze informacje podatkowe, wyroki sądów i pisma organów administracji w sprawach podatkowych, artykuły o tematyce podatkowej, linki do treści prawnych i podatkowych dostępnych w Portalu PIT.PL.

2. NewsPIT wysyłany jest na wskazany przez Użytkownika aktywny adres e-mail.

3. Umowa o świadczenie przedmiotowej usługi zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu PIT.PL.

4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez rezygnację z subskrypcji. Rezygnacji z subskrypcji można dokonać poprzez wybór odpowiedniej opcji w otrzymywanym newsPIT.

5. Subskrypcja rozpoczyna się od najbliższego wydania następującego po potwierdzonej rejestracji, a kończy się z upływem 7 dni od uzyskania przez Bonnier Business (Polska) informacji o rezygnacji z subskrypcji.

6. Bonnier Business (Polska) zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu publikacji newsPIT. Bonnier Business Polska dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PLATFORMY E-DORADCA.PIT.PL

1. Bonnier Business (Polska) za pośrednictwem platformy e-doradca.PIT.pl umożliwia użytkownikom zawarcie odpłatnej umowy na doradztwo podatkowe.

2. Platforma e-doradca.PIT.PL zawiera ogólne bezpłatne informacje o podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w tym prezentacje poszczególnych doradców podatkowych w celu wyboru doradcy i możliwości zawarcia umowy na usługi doradztwa podatkowego.

3. Przykłady udzielonych porad przez doradców podatkowych, dostępne na platformie e-doradca.PIT.PL, nie stanowią doradztwa podatkowego i mają charakter ogólny.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi doradztwa podatkowego podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi. Dane teleadresowe partnerów Bonnier Business (Polska) świadczących usługi doradztwa podatkowego, dostępne są pod adresem: www.doradca.pit.pl

5. Jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie usługi doradztwa podatkowego są doradcy podatkowi. Bonnier Business (Polska) nie ponosi odpowiedzialności za wynik świadczonej usługi, w szczególności za prawidłowość odpowiedzi udzielanych przez doradców podatkowych, terminowość działań oraz kontakty pomiędzy Użytkownikiem a doradcą. Bonnier Business (Polska) dostarcza jedynie środki techniczne umożliwiające przekierowanie Użytkownika na strony wybranego doradcy podatkowego.

6. Informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym dane osobowe nie będą przetwarzane i wykorzystywane przez Bonnier Business (Polska).

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PLATFORMY E-PORADY.PIT.PL

1. Bonnier Business (Polska) za pośrednictwem platformy e-porady.PIT.pl umożliwia użytkownikom bezpłatnie:

1) dostęp do bazy odpowiedzi e-porady.PIT.pl udzielonych na zapytania Użytkowników w zakresie zagadnień podatkowo-prawnych,

2) zadanie pytania dotyczącego problematyki podatkowo-prawnej.

2. Uzyskanie pełnego dostępu do bazy odpowiedzi oraz do możliwości składania pytań możliwe jest po wcześniejszym wyrażeniu zgody na subskrypcję bezpłatnego NewsPIT.

3. Umowa o świadczenie przedmiotowej usługi zostaje zawarta w momencie otrzymania bezpłatnego hasła dostępu do platformy e-porady.PIT Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez rezygnację z subskrypcji z NewsPIT.

4. Rezygnacja z subskrypcji u NewsPIT oznacza utratę pełnego dostępu do bazy odpowiedzi udostępnianych na platformie e-porady.PIT.pl.

5. Zadanie pytania przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie formularza zapytania. Użytkownicy kierujący swoje zapytania wyrażając zgodę na publiczne udostępnienie swojego zapytania oraz udzielonej odpowiedzi.

6. Użytkownik zadający pytanie zobowiązuje się przedstawić krótko, jasno, precyzyjnie i wyczerpująco stan faktyczny, którego dotyczy pytanie. Użytkownik zadający pytanie zobowiązuje się przedstawiać różne aspekty interesującego go zagadnienia w odrębnych pytaniach (Użytkownik nie zada kilku pytań podczas jednego wysłania formularza). Bonnier Business (Polska) zachęca do zadawania pytań do rozstrzygnięcia ("czy..."). Bonnier Business (Polska) zaleca niepodawanie danych osobowych w treści zapytania - ze względu na ewentualną publikację treści zapytania.

7. Bonnier Business (Polska) zastrzega sobie prawo do przeredagowania czy zmiany treści zapytania przed jego publikacją, przy zachowaniu istoty przesłania.

8. Bonnier Business (Polska) udziela i publikuje odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie pytania, które w subiektywnej opinii Bonnier Business (Polska) mogą być interesujące dla szerszego grona czytelników lub dotyczą zagadnień najczęściej zgłaszanych. Udzielenie odpowiedzi nie jest przedmiotem usługi. Przedmiotem usługi jest jedynie dostęp do bazy odpowiedzi.

9. Jeżeli w bazie udostępnianej na platformie e-porady.PIT pojawi się odpowiedź na zgłoszone przez użytkownika pytanie, zostaje on o tym poinformowany wiadomością wysłaną na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej.

10. Bonnier Business (Polska) nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia i zastosowania się do zamieszczonych w ramach usługi e-porady.PIT.pl informacji (odpowiedzi). Informacje te (odpowiedzi) nie stanowią doradztwa a jedynie wyraz poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jak obowiązująca wykładnia prawa.

11. Bonnier Business (Polska) zastrzega sobie prawo do posiadających charakter techniczny przerw w świadczeniu usługi. Jednocześnie Bonnier Business (Polska) dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE DEKLARACJI PODATKOWYCH

1. Bonnier Business (Polska) oferuje za pośrednictwem Portalu PIT.PL odpłatny dostęp do aktywnych formularzy podatkowych, które po wprowadzeniu odpowiednich danych pozwalają na automatyczne wyliczanie w plikach Excel wysokości zobowiązania. Pliki mogą być zapisywane na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

2. Dostawcą formularzy jest spółka pod firmą: www.signform.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128604, której przysługują prawa do serwisu internetowego działającego w domenie www.signform.pl. Bezpośredni kontakt z podmiotem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: biuro@signform.pl, numerem telefonu (022) 257-81-51 i numerem faksu (022) 257-81-52.

3. Bonnier Business (Polska) jest wyłącznie pośrednikiem przy udostępnianiu druków, nie jest ich producentem, nie ma wpływu na ich aktualność, poprawność ich treści oraz prawidłowość obliczeń dokonywanych za pomocą druków.

4. Zawarcie umowy świadczenia usługi następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Portalu PIT.PL.

5. W celu dokonania opłaty użytkownik przekazuje bankowym przelewem on-line lub poprzez wysłanie wiadomości SMS realizowanymi przez system PayU.

6. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności wymienionych w pkt. 5 podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi.

7. Opłata powyższa jest opłatą za bezterminowe udostępnienie egzemplarza publikacji w formie elektronicznej i nie skutkuje w żadnej mierze nabyciem jakichkolwiek praw do publikacji jako utworu.

8. W przypadku wysłania wiadomości SMS o poprawnej treści oraz braku SMSa zwrotnego z kodem użytkownik zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres poczty elektronicznej: reklamacje@signform.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od otrzymania przez www.signform.pl Sp. z o.o. reklamacji.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG SZKOLENIOWYCH ON-LINE

1. Bonnier Business (Polska) organizuje odpłatnie dla Użytkowników szkolenia on-line o tematyce podatkowej i podobnej, na warunkach określonych każdorazowo w ofercie dostępnej w Portalu PIT.pl.

2. Uczestnictwo w szkoleniach on-line jest możliwe po wcześniejszym wyrażeniu zgody na subskrypcję bezpłatnego NewsPIT oraz uiszczeniu opłaty dostępu do szkolenia.

3. Zawarcie umowy świadczenia usługi następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Portalu PIT.PL (adres cennika/najlepiej aktywny link).

4. W celu dokonania opłaty Użytkownik przekazuje Bonnier Business (Polska) bankowym przelewem online realizowanym przez PayU kwotę brutto za ustaloną cenę usługi lub dokonuje przekazania tej kwoty za pośrednictwem PayU.

5. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności za pośrednictwem serwisu PayU podlegają postanowieniom regulaminu szczegółowego udostępnianego na stronach www.payu.pl

6. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest potwierdzenie dokonania płatności po stronie usługodawcy za udział w szkoleniu, co najmniej na 12 (słownie: dwanaście) godzin przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Na tej podstawie Użytkownik otrzyma kod dostępu do wykorzystania w Portalu PIT.PL.

7. W ramach usługi Użytkownik uzyska możliwość wysłuchania wykładu, wizualizacji wykładu (plansze prezentowane przez wykładowcę, prezentowane na platformie szkoleniowej), uczestniczenia w chacieonline z wykładowcą oraz zadawania pytań.

8. Użytkownik będący uczestnikiem szkolenia nie ma prawa do utrwalania przebiegu wykładu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez pisemnej zgody usługodawcy, nie nabywa również praw autorskich do materiałów szkoleniowych i innych przekazanych w związku z wykładem.

9. Szkolenie odbywać będzie się wyłącznie w czasie wskazanym przez usługodawcę w godzinach wcześniej podanych w Portalu PIT.PL. Dopuszcza się każdorazowo rozpoczęcie szkolenia w terminie 10 (słownie: dziesięciu) minut później niż termin wyznaczony w zgłoszeniu.

10. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia szkolenia w terminie wyznaczonym z przyczyn niezawinionych przez usługodawcę, Bonnier Business (Polska) wyznaczy inny termin szkolenia nie późniejszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od zaplanowanego terminu szkolenia.

11. W przypadku zmiany terminu szkolenia wskazanego w pkt 10 Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu całości wniesionej opłaty.

12. Użytkownikom, będącym konsumentami, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt 13 poniżej

13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

14. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 13 Użytkownik będący konsumentem składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu znajdującym się pod adresem: http://www.pit.pl/informacje- opitpl/regulamin--czyli-to-co-powinienes-wiedziec-korzystajac-z-serwisu/wzor-odstapienia-od-umow- 14360/index.php . Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostarczany Użytkownikowi będącemu Konsumentem na podany przez niego adres poczty elektronicznej w momencie zawarcia przez Konsumenta umowy z Bonnier Business (Polska).

15. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 13 Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Załącznik nr 4

Postanowienia szczególne dotyczące usług świadczonych w Portalu VAT.PL

1. Bonnier Business (Polska) oferuje za pośrednictwem Portalu VAT.PL możliwość odpłatnego nabycia od producenta licencji na korzystanie z oprogramowania klasyfikacje PKWiU - narzędzia do ustalania stawki VAT na towary i usługi oraz klasyfikacji ich według PKWiU - w wersji CD-ROM (zapis na 1 płycie CD) wraz z dostępem on-line do aktualizacji programu.

2. Bonnier Business (Polska) oferuje za pośrednictwem Portalu VAT.pl bezpłatny dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kalkulatorów, wskaźników, treści przepisów prawnych, interpretacji, wyszukiwarki Urzędów Skarbowych, klasyfikacji. Bonnier Business (Polska) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość obliczeń dokonanych za pomocą kalkulatorów lub kalkulatorów podatkowych ani za konsekwencje decyzji podjętych w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika ze wskazanych wyżej treści cyfrowych.

3. Całkowita cena programu wynosi 184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy). W cenę wliczone są koszt wysyłki oraz podatek VAT.

4. Dostęp do aktualizacji on-line jest bezpłatny. Warunkiem uzyskania dostępu do aktualizacji jest uprzednie nabycie od producenta licencji na korzystanie z oprogramowania PKWiU.

5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na stronie: http://www.vat.pl/zamowienie_programu_pkwiu_prgram_klasyfikacja_pkwiu_na_cdrom_999.php.

6. Bonnier Business (Polska) jest wyłącznie pośrednikiem przy umożliwieniu zamówienie oprogramowania, nie jest jego autorem (producentem), nie ma wpływu na ich aktualność, poprawność ich treści oraz prawidłowość obliczeń dokonywanych za pomocą oprogramowania.

7. W celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania klasyfikacje PKWiU wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego Windows 98 SE lub nowszego.

8. Autorem (producentem) oprogramowania jest Jarosław Kątnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AlgorTech” z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Gdacjusza 4a, 54-515 Wrocław. Bezpośredni kontakt z autorem (producentem) możliwy jest za pośrednictwem telefonu pod numerem (71) 723-72-13, faksu (71) 723-72-43.

9. W celu dokonania opłaty użytkownik przekazuje bankowym przelewem on-line lub poprzez wysłanie wiadomości SMS realizowanymi przez system PayU.

10. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności wymienionych w pkt. 9 podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi.

11. Szczegółowy regulamin oraz treść umowy licencji udzielanej Użytkownikowi dostępne są na stronie autora (producenta): http://algortech.org/

12. Bonnier Business (Polska) nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia i zastosowania się do zamieszczonych w ramach oprogramowania klasyfikacje PKWiU obliczeń. Informacje te nie stanowią doradztwa.