Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw

Ewelina Czechowicz

15 listopada 2021 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nazywaną Polskim ładem. Nowe przepisy zaczną obowiązywać  w większości od stycznia 2022 roku, regulacje zostały opublikowane 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

Katalog najważniejszych zmian wprowadzonych przez Polski ład

 Polski ład wprowadza wiele zmian, które dotkną aż 26 aktów prawnych, najważniejsze ze zmian to:

1.    podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł;

Od 1 stycznia 2022 r.  kwota  wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich.  Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł.

2.    podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł;

Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł.

3.    rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;

Polski Ład z nową ulga dla rodzin 4+. Warunki, które pozwolą na skorzystanie z preferencji - PIT.pl

Polski Ład: Emerytura bez PIT uchwalona. O ile wzrośnie Twoja emerytura bądź renta? - PIT.pl

4.   wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej, czy pracujący na umowę o pracę zyskają? - PIT.pl

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej nie wszystkim się opłaci - PIT.pl

Polski Ład: Ulga dla klasy średniej - pracujący emeryci z niej nie skorzystają - PIT.pl

5.    zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;

6.    pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

Polski Ład. Zmiany w najmie prywatnym i amortyzacji dopiero od 2023 roku - PIT.pl

7.    zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

Polski ład w Dzienniku ustaw

Źródło: shutterstock

8.    zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Polski Ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku? - PIT.pl

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie: dla kogo 9%, dla kogo 4,9 % i kto jej nie zapłaci? - PIT.pl

9.    likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

10. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;

11. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;

Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie - PIT.pl

12. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;

13. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;

14. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

15. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;

16. nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł;

17. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;

Fiskus będzie mógł sprawdzać podatnika w każdym czasie. Czym jest nabycie sprawdzające? - PIT.pl

18. ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania.

Rząd szykuję abolicję podatkową w ramach Nowego Ładu. Kto i kiedy z niej skorzysta? - PIT.pl

19. ograniczenie pracy na "czarno"

Polski Ład: nowe przepisy ograniczające pracę na czarno - PIT.pl

Polski ład w Dzienniku Ustaw

Ustawa została  opublikowana 23 listopada 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf. Większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Polski ŁadPodatki 2022Zmiany w VATOdliczenia w PITUlga dla klasy średniejUlga rehabilitacyjnaUlga na dzieciWspólne rozliczenie PITEmeryturyFormy opodatkowaniaKwota wolna od podatkuZwolnienia z ZUSSkładka zdrowotnaPrzychodyPłatność podzielonaKarta podatkowaRyczałt